Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 338 din 29 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.098 din 6 decembrie 2005 -
LEGE nr. 338 din 29 noiembrie 2005pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.098 din 6 decembrie 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 37 din 14 iulie 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 22 iulie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice"2. Articolul 1 se abrogă.3. După articolul 1 se introduc trei noi articole, articolele 1^1 -1^3, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul legal al funcţionării şi recunoaşterii grupurilor şi organizaţiilor de producători, care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole şi silvice ale membrilor.Art. 1^2. - (1) În conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe, pot fi recunoscute ca grupuri de producători persoanele juridice constituite din producători agricoli şi silvici dacă îndeplinesc şi respectă condiţiile de recunoaştere prevăzute de prezenta ordonanţă. (2) Pot fi recunoscute ca grupuri de producători sau ca organizaţii de producători următoarele forme juridice: a) societăţi comerciale, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; b) societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură, conform Legii nr. 36/1991; c) asociaţii şi fundaţii, conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005; d) cooperative agricole, conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004; e) orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei în vigoare.Art. 1^3. - Pentru a beneficia de avantaje financiare în cadrul organizării comune de piaţă după integrarea României în Uniunea Europeană, persoanele juridice menţionate la art. 1^2 alin. (2) care activează în sectorul fructe şi legume şi au ca scop comercializarea în comun a producţiei membrilor vor fi recunoscute ca organizaţii de producători sau ca grupuri de producători recunoscute preliminar, conform criteriilor stabilite în normele de aplicare a prezentei ordonanţe."4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) producător - persoană fizică sau juridică ce îşi valorifică producţia proprie în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe; b) grup de producători - orice persoană juridică recunoscută de către autoritatea competentă a statului în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe; c) organizaţie de producători - orice persoană juridică prevăzută la art. 1^2 alin. (2), care activează în domeniul fructelor şi legumelor, este constituită exclusiv din producători agricoli, are ca scop comercializarea producţiei membrilor şi îndeplineşte condiţiile de recunoaştere; d) grup de producători recunoscut preliminar - orice persoană juridică prevăzută la art. 1^2 alin. (2), care activează în domeniul fructelor şi legumelor, este constituită exclusiv din producători agricoli şi are ca scop comercializarea producţiei membrilor, dar care nu îndeplineşte condiţiile de recunoaştere ca organizaţie de producători; e) recunoaştere - drept dobândit de către persoanele juridice prevăzute la art. 1^2 alin. (2), care îndeplinesc condiţiile de recunoaştere prevăzute de prezenta ordonanţă ca grup de producători sau ca organizaţie de producători; f) recunoaştere preliminară - drept dobândit de către persoanele juridice prevăzute la art. 1^2 alin. (2), care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca organizaţie de producători, au aprobat un plan de recunoaştere şi beneficiază de o perioadă de tranziţie; g) valoarea producţiei comercializate - valoarea fără TVA a producţiei realizate de membrii grupului sau ai organizaţiei de producători şi valorificate prin intermediul acestora."5. Articolul 3 se abrogă.6. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - În condiţiile prezentei ordonanţe autoritatea competentă a statului este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale."7. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIRecunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători"8. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Persoanele juridice prevăzute la art. 1^2 alin. (2) pot să solicite de la autoritatea competentă a statului recunoaşterea sau recunoaşterea preliminară, după caz."9. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Grupurile şi organizaţiile de producători, precum şi grupurile de producători recunoscute preliminar funcţionează şi pot fi recunoscute pentru una sau mai multe grupe de produse, care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe."10. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Principalele criterii de recunoaştere a grupului de producători sunt: a) să se înfiinţeze la iniţiativa producătorilor agricoli şi silvici; b) să îndeplinească condiţiile minime de recunoaştere privind numărul de membri şi valoarea producţiei comercializate în comun, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanţe; c) să se prevadă în actul constitutiv sau în statut următoarele obligaţii ale membrilor:1. să aplice deciziile adoptate de grupul de producători cu privire la raportarea producţiei, tehnicile de producţie şi protecţia mediului înconjurător;2. să comercializeze cel puţin 75% din producţia proprie prin intermediul grupului de producători;3. să facă parte dintr-un singur grup de producători pentru aceeaşi grupă de produse;4. să pună la dispoziţie informaţiile solicitate de grupul de producători referitoare la suprafeţele destinate producţiei, tipul de cultură, cantităţile recoltate şi vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor;5. să plătească contribuţiile financiare prevăzute în actul constitutiv pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupului de producători; d) să se prevadă în actul constitutiv sau în statut dispoziţii privind:1. proceduri de promovare, adoptare şi modificare a deciziilor grupului de producători;2. reglementări care să permită producătorilor membri să verifice grupul şi deciziile adoptate de acesta;3. penalităţi pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin conform actului constitutiv, în special pentru neplata contribuţiilor financiare sau pentru nerespectarea deciziilor adunării generale;4. reguli de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calităţii de membru, care nu poate fi mai mică de un an;5. reguli de excludere şi retragere a membrilor din grupul de producători;6. măsuri contabile şi bugetare necesare pentru funcţionarea grupului de producători; e) să dispună de organe de conducere şi de mijloace tehnice care să îi permită să asigure managementul comercial şi bugetar pentru funcţionarea grupului de producători. (2) Criteriile de recunoaştere a organizaţiilor de producători, precum şi criteriile de recunoaştere preliminară a grupurilor de producători vor fi prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe. (3) Perioada minimă de funcţionare a grupurilor şi organizaţiilor de producători, precum şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar, în condiţiile prezentei ordonanţe, nu poate fi mai mică de un an."11. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIAvizul de recunoaştere/recunoaştere preliminară sau de retragere"12. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Avizul de recunoaştere/recunoaştere preliminară se solicită de către persoanele juridice prevăzute la art. 1^2 alin. (2) în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe."13. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Autoritatea competentă a statului: a) ia decizia de acordare a recunoaşterii/recunoaşterii preliminare în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii însoţite de toate documentele necesare; b) face verificări la intervale regulate pentru a stabili dacă sunt respectaţi termenii şi condiţiile de recunoaştere/recunoaştere preliminară, iar în caz de nerespectare aplică penalităţi şi decide, dacă este cazul, retragerea recunoaşterii/recunoaşterii preliminare. (2) Respingerea cererii de recunoaştere/recunoaştere preliminară se comunică solicitantului în scris, motivat, în termen de 90 de zile. (3) Avizul de recunoaştere se înregistrează într-un registru special deschis de către autoritatea competentă a statului."14. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Responsabilitatea verificării îndeplinirii criteriilor şi condiţiilor de recunoaştere/recunoaştere preliminară, precum şi a modului de utilizare a sprijinului financiar revine autorităţii competente a statului, care eliberează avizul de recunoaştere/recunoaştere preliminară."15. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Modelul avizului de recunoaştere/ recunoaştere preliminară şi cel al deciziei de retragere a recunoaşterii/recunoaşterii preliminare se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe."16. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Avizul de recunoaştere/recunoaştere preliminară poate fi retras de către autoritatea emitentă printr-o decizie de retragere a recunoaşterii/recunoaşterii preliminare, în cazul în care: a) nu mai sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere/ recunoaştere preliminară; b) avizul de recunoaştere/recunoaştere preliminară a fost obţinut prin prezentarea de date neconforme realităţii; c) nu sunt respectate obligaţiile cuprinse în actul constitutiv, faţă de membrii grupurilor de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum şi faţă de cei ai organizaţiilor de producători."17. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Grupurile de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum şi organizaţiile de producători funcţionează pe baza statutului propriu aprobat de adunarea generală."18. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Scopul activităţii grupurilor şi organizaţiilor de producători, precum şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar este comercializarea în comun a produselor agricole şi silvice ale membrilor, urmărind realizarea următoarelor obiective: a) planificarea şi modificarea producţiei conform cererii pieţei, în special conform condiţiilor de calitate şi cantitate; b) promovarea concentrării ofertei şi plasarea pe piaţă a produselor obţinute de membrii săi; c) reducerea costurilor de producţie şi stabilizarea preţurilor la producător; d) promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producţie şi gestiune a deşeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protecţia calităţii apelor, a solului şi a peisajului natural, precum şi menţinerea şi/sau promovarea biodiversităţii."19. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Calitatea de membru al unui grup de producători recunoscut sau recunoscut preliminar ori al unei organizaţii de producători poate fi dobândită de către orice producător agricol şi silvic care deţine legal o bază de producţie, îşi declară în scris intenţia de a comercializa producţia agricolă ori silvică proprie în cadrul grupului sau al organizaţiei de producători şi plăteşte cotizaţia, în conformitate cu statutul. (2) Producătorii care au dobândit calitatea de membru se pot retrage, renunţând la această calitate, cu respectarea unui termen de preaviz a cărui durată este stabilită prin statut."20. Articolul 15 se abrogă.21. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Grupurile de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum şi organizaţiile de producători pot fuziona în cadrul aceleiaşi grupe de produse ori se pot diviza, păstrându-şi recunoaşterea/ recunoaşterea preliminară, cu respectarea dimensiunilor şi criteriilor stabilite pentru produsul sau grupa respectivă de produse."22. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Grupurile de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum şi organizaţiile de producători recunoscute pot beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, şi pot solicita acordarea acestuia în numele membrilor lor, cu acordul adunării generale. (2) Destinaţia, modul şi condiţiile de acordare a sprijinului financiar se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (3) Grupurile de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum şi organizaţiile de producători recunoscute pot beneficia de credite de investiţii acordate de la bugetul de stat în cadrul unor programe de finanţare, inclusiv pentru accesarea programului SAPARD, cu respectarea condiţiilor de accesare impuse de aceste programe. (4) Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, producătorii agricoli şi silvici organizaţi în grupuri şi organizaţii de producători pot beneficia de sprijin financiar oferit prin măsuri de dezvoltare rurală. (5) După aderarea României la Uniunea Europeană, grupurile de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum şi organizaţiile de producători recunoscute vor putea beneficia de avantaje financiare oferite numai în cadrul organizării comune a pieţei fructelor şi legumelor. (6) La accesarea programelor de finanţare pentru investiţii, grupurile de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum şi organizaţiile de producători recunoscute pot beneficia de cumularea plafoanelor maxime aferente fiecărui membru, astfel: a) integral, dacă are până la 10 membri; b) 70% din fondul aferent numărului total de membri, dacă are între 10 şi 20 de membri; c) 50% din fondul aferent numărului total de membri, dacă are între 20 şi 50 de membri; d) 25% din fondul aferent numărului total de membri, dacă are peste 50 de membri. (7) Grupurile şi organizaţiile de producători care au beneficiat de sprijin financiar de la bugetul de stat şi au utilizat acest sprijin în alt scop decât cel pentru care le-a fost acordat sunt obligate să restituie integral acest sprijin, inclusiv dobânzile aferente."23. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Grupurile de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum şi organizaţiile de producători recunoscute nu pot beneficia de dublă finanţare publică pentru aceeaşi activitate." Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 29 noiembrie 2005.Nr. 338.___________

Noutăți

 • LEGE nr. 17 din 8 aprilie 1994 pentru prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere privind unele suprafeţe locative
 • LEGE nr. 111 din 9 noiembrie 1992 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador privind evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit, pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale, semnată la Quito la 24 aprilie 1992
 • LEGE nr. 39 din 8 martie 2006 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea art. 2^2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state şi a art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 10 iulie 1997 privind constituirea fondului pentru preluarea graului din recolta anului 1997, necesar consumului intern
 • LEGE nr. 265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 31 octombrie 2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 şi neterminate până la data de 1 iulie 2002
 • LEGE nr. 226 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 26 mai 2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a produselor de tehnică militară din import destinate înzestrării Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 110 din 14 aprilie 2009 pentru aderarea României la Convenţia privind înfiinţarea Institutului Universitar European de la Florenţa, semnată în anul 1972 şi revizuită în anul 1992
 • LEGE nr. 263 din 15 mai 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii, încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 61 din 30 octombrie 1974 cu privire la desfăşurarea activităţilor în domeniul nuclear din Republica Socialistă România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 406 din 10 iulie 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • LEGE nr. 112 din 14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 198 din 4 decembrie 2008 privind modificarea şi completarea Codului penal
 • LEGE nr. 90 din 8 aprilie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • LEGE nr. 138 din 30 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 29 mai 2013 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 296 din 25 noiembrie 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGE nr. 282 din 28 decembrie 2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ"
 • LEGE nr. 245 din 7 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 740 din 6 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2001 privind aprobarea şi implementarea Programului special de dezvoltare turistica a zonei Sighişoara
 • LEGE nr. 437 din 27 noiembrie 2006 pentru acceptarea Protocolului adoptat la Moscova la 30 noiembrie 1996 şi intrat în vigoare la 4 noiembrie 2002 privind amendamentele la Acordul cu privire la crearea sistemului internaţional şi a Organizaţiei de telecomunicaţii spaţiale "Intersputnik", încheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971, ratificat prin Decretul nr. 307/1972
 • LEGE nr. 2 din 1 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2010 privind modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului
 • LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • LEGE nr. 618 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Ungaria - RO 0003, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 103 din 8 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 163 din 14 mai 2004 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 195 din 27 decembrie 2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 121 din 25 septembrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 4 din 8 ianuarie 2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • LEGE nr. 211 din 24 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
 • LEGE nr. 84 din 5 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 193 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 30 martie 2017 pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 190 din 24 mai 2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 6 decembrie 2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 6 noiembrie 1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 26 din 11 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2010 privind destinaţia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României
 • LEGE nr. 10 din 5 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
 • LEGE nr. 12 din 9 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 30 august 2001 pentru modificarea alin. 1 al art. 7 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • LEGE nr. 490 din 28 decembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 158 din 19 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021