Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 324 din 10 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 17 noiembrie 2005 -
LEGE nr. 324 din 10 noiembrie 2005pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 17 noiembrie 2005

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul IOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 22 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul legal pentru clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase pentru om şi mediu, în vederea introducerii pe piaţa."2. La articolul 4, litera f) va avea următorul cuprins:"f) pesticidele, destinate utilizatorului final;".3. La articolul 6, litera d) va avea următorul cuprins:"d) introducere pe piaţa - punerea la dispoziţia terţilor, inclusiv importul pe teritoriul României, care este considerat introducere pe piaţa în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă;".4. La articolul 7, literele k) şi m) vor avea următorul cuprins:"k) substanţe şi preparate sensibilizante - substantele şi preparatele care prin inhalare sau penetrare cutanata pot da naştere unei reactii de hipersensibilizare, iar în cazul expunerii prelungite produc efecte adverse caracteristice;.......................................................................... m) substanţe şi preparate mutagene - substantele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot cauza anomalii genetice ereditare sau pot creşte frecventa acestora;".5. La articolul 14, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Introducerea pe piaţa a substanţelor periculoase este permisă numai dacă sunt respectate următoarele cerinţe pentru ambalaje:".6. La articolul 15, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Introducerea pe piaţa a preparatelor periculoase este permisă numai dacă sunt respectate următoarele cerinţe pentru ambalaje:".7. La articolul 16, partea introductivă şi litera b) vor avea următorul cuprins:"Art. 16. - Substantele periculoase pot fi introduse pe piaţa numai dacă eticheta ambalajelor include următoarele indicaţii lizibile, care nu pot fi şterse:.......................................................................... b) numele şi adresa completa, inclusiv numărul de telefon, ale celui care răspunde de introducerea pe piaţa a substanţei sau preparatului chimic periculos, respectiv producătorul, importatorul sau distribuitorul;".8. La articolul 17, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Preparatele periculoase pot fi introduse pe piaţa numai dacă eticheta ambalajelor include următoarele indicaţii lizibile, care nu pot fi şterse:".9. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:"Art. 19^1. - (1) Producătorii, distribuitorii şi importatorii substanţelor periculoase incluse în IESCE, dar neincluse în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, au obligaţia de a efectua cercetări/desfăşura investigaţii pentru a lua cunoştinţa despre informaţiile accesibile relevante privind proprietăţile acestor substanţe. (2) Pe baza informaţiilor prevăzute la alin. (1), producătorii, distribuitorii şi importatorii trebuie să ambaleze substantele periculoase şi să le eticheteze conform prevederilor art. 14, 16 şi ale anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002."10. La alineatul (1) al articolului 23, după litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) monitorizează producătorii şi importatorii de substanţe şi preparate chimice periculoase;".11. Alineatul (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"(2) Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."12. După alineatul (2) al articolului 23 se introduc doua noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase se asigura din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (4) Prevederile alin. (3) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007."13. La articolul 25, după litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) netransmiterea informaţiilor solicitate de Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, potrivit dispoziţiilor art. 23 alin. (1) lit. a);".14. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Fapta prevăzută la art. 25 lit. a) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), precum şi cu retragerea autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor comerciale. (2) Faptele prevăzute la art. 25 lit. b), c) şi c^1) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON). (3) Fapta prevăzută la art. 25 lit. d) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON)."15. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins:"Art. 37^1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile Directivei Consiliului 67/548/CEE privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. P196 din 16 august 1967, cu modificările şi completările ulterioare, până la al saptelea amendament, şi ale Directivei 1999/45/CE privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 200 din 30 iulie 1999." Articolul IIÎn textul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează: a) "Ministerul Industriei şi Comerţului" se înlocuieşte cu "Ministerul Economiei şi Comerţului"; b) "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" se înlocuieşte cu "Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor"; c) "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se înlocuieşte cu "Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei". Articolul IIIOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 22 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUSANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 10 noiembrie 2005.Nr. 324.___________

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 28 decembrie 1998 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 30 aprilie 1997 pentru modificarea şi completarea articolului 16 din Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române
 • LEGE nr. 201 din 7 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei în România în folosinţa gratuită a Fundaţiei "Lycee Francais Anna de Noailles"
 • LEGE nr. 95 din 8 aprilie 2009 pentru ratificarea Acordului de reglementare a datoriei dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator la 4 iunie 2008
 • LEGE nr. 62 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 2 martie 2011 pentru modificarea şi completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 55 din 2 martie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/1997 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 15 decembrie 2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 228 din 6 octombrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 129 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Institutului Teologic Româno-Catolic din Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 8 decembrie 2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 146 din 3 aprilie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2000
 • LEGE nr. 206 din 23 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2006 privind trecerea Muzeului Naţional "George Enescu" din Bucureşti în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 207 din 11 noiembrie 2010 privind completarea Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 19 februarie 2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 96 din 16 aprilie 2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
 • LEGE nr. 183 din 15 octombrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 148 din 22 iunie 2018 pentru modificarea alin. (1) al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 291 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 28 noiembrie 2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • LEGE nr. 44 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Contractului de împrumut dintre România şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie - Germania, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2004 şi, respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în scopul finanţării programului de creditare pentru întreprinderi mici şi mijlocii - proiectul "Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii" (etapa a 3-a)
 • LEGE nr. 166 din 3 octombrie 2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 439 din 25 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe bancare neperformante asupra Societăţii Comerciale "SIDERCA" - S.A. Călăraşi
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 116 din 2 mai 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 2 din 10 ianuarie 1995 privind pensionarea anticipata
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 81 din 20 noiembrie 1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetaţiei forestiere din afară fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică şi privată şi economiei vinatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 148 din 27 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/1998 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 303 din 7 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 88/1997 şi ulterior modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 19 septembrie 2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural
 • LEGE nr. 139 din 4 iulie 2008 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Islanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 19 septembrie 2007
 • LEGE nr. 297 din 7 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plăţii obligaţiilor fata de bugetul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 26 mai 2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE nr. 50 din 13 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • LEGE nr. 165 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2006 pentru completarea Legii nr. 263/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 288 din 29 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
 • LEGE nr. 38 din 19 martie 2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005
 • LEGE nr. 55 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretelor nr. 675/1969 şi nr. 789/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Chimice
 • LEGE nr. 193 din 16 aprilie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de susţinere a învăţământului de stat
 • LEGE nr. 73 din 28 martie 2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 27 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 16 noiembrie 2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. Oneşti
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 iunie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 26 februarie 1998 privind finanţarea unor obiective de investiţii din programul "Reţea de transmisiuni permanenta din sistemul de transmisiuni al armatei"
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 332 din 18 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021