Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 313 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005 -
LEGE nr. 313 din 10 noiembrie 2005pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50 din 9 iunie 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 15 iunie 2005, cu următoarele modificări:1. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Comisiile reunite pentru buget, finanţe şi bănci şi cele de muncă şi protecţie socială ale Senatului şi Camerei Deputaţilor întocmesc şi supun spre aprobare Parlamentului lista cu cei 5 candidaţi, nominalizând totodată candidatul pentru funcţia de preşedinte şi pentru cea de vicepreşedinte."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Membrii Consiliului Comisiei şi directorul general trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie cetăţeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputaţie şi pregătire profesională şi cu o experienţă de cel puţin 5 ani în activitatea financiar-bancară de asigurări şi reasigurări, investiţii, juridică, legislativă sau executivă din domeniul pensiilor; b) să aibă onorabilitatea necesară pentru a ocupa aceste funcţii; c) să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului; d) să nu fie membri, atât ei, cât şi membrii familiilor lor, în nici un consiliu de administraţie şi nici acţionari semnificativi ai societăţilor comerciale care au vreo legătură comercială şi/sau juridică cu persoanele juridice, subiecte ale supravegherii Comisiei; e) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi comerciale care, sub orice formă, şi-a încetat activitatea şi nu şi-a respectat obligaţiile faţă de terţi sau care a fost declarată în stare de faliment; f) să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar şi în cel fiscal; g) să nu fi fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă; h) să nu fie soţ şi nici rudă până la gradul al treilea cu Preşedintele României, preşedinţii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Băncii Naţionale a României, preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare."3. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei este de 5 ani, cu excepţia preşedintelui şi a vicepreşedintelui, ale căror mandate vor fi de 6 ani, fiecare membru putând fi reînvestit o singură dată."4. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.5. Articolul 9 se abrogă.6. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Conducerea executivă a Comisiei este asigurată de un director general numit, în condiţiile legii, prin hotărâre a Consiliului Comisiei, fiind subordonat direct Consiliului."7. La articolul 10, alineatul (4) se abrogă.8. La articolul 12 alineatul (1), litera a) se abrogă.9. La articolul 17, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Excedentul bugetului Comisiei se reportează în anul următor."10. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Cel târziu până la data de 31 mai a fiecărui an Comisia trimite Parlamentului, respectiv comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci şi celor de muncă şi protecţie socială ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, raportul său anual de activitate, raportul anual de audit financiar şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul precedent, care vor fi dezbătute în şedinţă comună a Camerelor."11. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Membrii Consiliului Comisiei, cu excepţia preşedintelui şi a vicepreşedintelui, primesc o indemnizaţie pentru fiecare şedinţă la care sunt prezenţi."12. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Salarizarea preşedintelui, a vicepreşedintelui, a directorului general şi a personalului de specialitate al Comisiei se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Comisiei."13. La articolul 34, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei."14. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Sumele provenite din amenzi se fac venituri la bugetul Comisiei."15. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, primul-ministru numeşte, cu avizul Consiliului Economic şi Social, directorul general interimar, responsabil cu organizarea şi dezvoltarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, până la data la care Consiliul va numi, conform legii, directorul general al Comisiei. (2) Directorul general interimar se subordonează secretarului de stat din Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, preşedinte al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, şi are autoritatea necesară pentru gestionarea fondurilor provenite din împrumutul Băncii Mondiale 4616 RO destinat finanţării Proiectului privind dezvoltarea sectorului social, subcomponenta privind înfiinţarea unei Comisii de supraveghere a sistemului de pensii private."16. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - În termenul prevăzut la art. 38 Comisia aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare."17. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) În Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat denumirea Comisiei de Supraveghere a Fondurilor de Pensii devine Comisia de Supraveghere a Fondurilor de Pensii Private. (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cap. III "Autorizarea schemelor facultative de pensii ocupaţionale", cap. VII "Înfiinţarea şi autorizarea fondurilor de pensii ocupaţionale", cap. IX "Constituirea, autorizarea şi funcţionarea administratorilor" şi cap. XIX "Dispoziţii tranzitorii şi finale" din Legea nr. 249/2004 privind pensiile ocupaţionale, cap. XIX "Supraveghere şi control" şi art. 174 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 10 noiembrie 2005.Nr. 313.---------

Noutăți

 • LEGE nr. 78 din 20 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/1999 pentru amânarea de la plata a obligaţiilor vamale (taxe vamale, suprataxa de import şi T.V.A. în vama) aferente importurilor de combustibili necesari Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. pe perioada iernii 1999-2000
 • LEGE nr. 76 din 8 aprilie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
 • LEGE nr. 591 din 29 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 14 iulie 2005 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Spiridon" Iaşi ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter
 • LEGE nr. 211 din 25 iulie 2018 pentru detaşarea personalului prevăzut la art. 24^1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 297 din 18 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007
 • LEGE nr. 201 din 22 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale
 • LEGE nr. 332 din 8 iulie 2004 pentru declararea ca oraş a comunei Dragomireşti, judeţul Maramureş
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 122 din 3 iulie 2019 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie
 • LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicată*) privind protecţia desenelor şi modelelor*)
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 noiembrie 2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015
 • LEGE din 31 iulie 1929*) pentru reorganizarea Înaltei Curţi de Conturi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 20 aprilie 2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne
 • LEGE nr. 37 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 27 ianuarie 2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 770 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 495 din 28 decembrie 2006 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Spania privind cooperarea în lupta împotriva criminalităţii, semnată la Madrid la 30 martie 2006
 • LEGE nr. 326 din 28 iunie 2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 252 din 16 iunie 2004 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2004 privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 15 din 18 septembrie 1998 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 43 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2004 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 67 din 24 octombrie 1997 *** Republicat privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional
 • LEGE nr. 79 din 11 mai 1999 pentru acceptarea amendamentelor aduse la art. 24 şi 25 din Constituţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, prin Rezoluţia 51.23 adoptată la Geneva la 16 mai 1998 de către Adunarea Mondială a Sănătăţii, în cadrul celei de-a 51-a sesiuni a acesteia
 • LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 202 din 16 octombrie 2017 pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012
 • LEGE nr. 402 din 31 octombrie 2006 (*republicată*) privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic*)
 • LEGE nr. 61 din 22 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca
 • LEGE nr. 153 din 5 aprilie 1937 privind magazinele generale şi garantarea mărfurilor şi cerealelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 6 aprilie 2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 86 din 28 mai 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • LEGE nr. 99 din 5 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor
 • LEGE nr. 53 din 17 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • LEGE nr. 351 din 6 iunie 2002 privind declararea oraşului Cugir Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 9 din 22 noiembrie 1972 Legea finanţelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 20 din 19 mai 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 268 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România
 • LEGE nr. 211 din 9 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii
 • LEGE nr. 204 din 9 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 11 ianuarie 2001 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externa a României pentru anul 2001
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021