Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 300 din 24 octombrie 2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 27 octombrie 2005 -
LEGE nr. 300 din 24 octombrie 2005privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 27 octombrie 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Obiective Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole, care constituie autorizare şi dă naştere unei obligaţii, respectiv de a importa sau de a exporta sub certificat, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, cantitatea specificată de produse sau de mărfuri menţionate. (2) Prezenta lege modifică art. 3 din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Operaţiunile de import şi de export cu produse agricole se efectuează în baza certificatului de import sau a certificatului de export. (4) Produsele agricole pentru care se eliberează certificate de import şi de export se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Economiei şi Comerţului şi al Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel: a) autoritate competentă - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; b) extras - documentul emis în baza unui certificat de import sau de export existent, având aceeaşi forţă juridică ca şi certificatul după care a fost emis şi fiind eliberat pentru cantităţi mai mici decât cele prevăzute pe certificat; c) operaţiuni de natură necomercială - introducerea sau scoaterea în/din teritoriul vamal al României de bunuri fie de către persoane fizice, fie de către persoane juridice, în afara activităţii de comerţ exterior, în condiţiile prevăzute de reglementările vamale. Capitolul II Domeniul de aplicare a certificatelor Articolul 3 (1) Produsele agricole care sunt supuse prelucrării în cadrul operaţiunilor de perfecţionare activă, astfel cum este definită la art. 111 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, fac obiectul emiterii de certificate de import. (2) La exportul produselor compensatoare, aşa cum sunt definite la art. 111 din Legea nr. 141/1997, cu modificările şi completările ulterioare, rezultate în urma unei operaţiuni de perfecţionare activă prevăzute la alin. (1), este necesar certificat de export, cu excepţia cazului în care produsul compensator rezultat nu este supus regimului de emitere a certificatelor la export. Articolul 4 (1) Nu se eliberează certificat pentru operaţiuni de natură necomercială sau când cantităţile specificate nu depăşesc o cantitate maximă prestabilită. (2) Lista produselor şi cantităţilor maxime din acestea, care pot fi importate sau exportate fără a fi necesară eliberarea unui certificat, va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Economiei şi Comerţului şi al Ministerului Finanţelor Publice. (3) Nu se eliberează certificat de export pentru produsele agricole expediate de persoanele fizice autorizate în condiţiile legii, în scopul distribuirii acestora ca ajutor umanitar, când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) nu se solicită plata unei prime de export în cazul în care produsele respective beneficiază de o asemenea facilitate; menţiunea "fără primă" se va înscrie în declaraţia vamală de export; b) expedierile sunt ocazionale şi includ produse variate care nu depăşesc cantitatea de 30 tone/mijloc de transport; c) autoritatea competentă are dovezi suficiente asupra destinaţiei şi/sau folosinţei produselor şi asupra desfăşurării corespunzătoare a operaţiunii. Articolul 5Nu se eliberează certificate pentru produsele importate care au statut de bunuri returnate. Articolul 6 (1) Certificatul de export nu este necesar în cazul reexportului dacă, la momentul acceptării declaraţiei de reexport pentru un produs, exportatorul prezintă dovada că pentru marfa în cauză există o decizie favorabilă privind returnarea contravalorii taxelor vamale de import, pentru produsul respectiv. (2) Certificatul de export este necesar în cazul reexportului, dacă produsul în cauză este supus sistemului de certificate de export şi dacă declaraţia de reexport este acceptată de autorităţile competente înainte de adoptarea unei decizii privind returnarea taxelor vamale de import; în acest caz, primele de export nu sunt permise. Capitolul III Aria de aplicare a certificatelor şi extraselor Articolul 7 (1) Certificatul de import sau de export reprezintă documentul care autorizează efectuarea operaţiunii de import sau de export. Certificatul dă naştere obligaţiei deţinătorului de a importa sau de a exporta în perioada de valabilitate cantitatea specificată pe certificat din produsele respective, cu excepţia cazurilor de forţă majoră. (2) În cazul în care produsul pentru care s-a emis certificatul beneficiază şi de o primă de export, atunci certificatul de export determină şi dreptul posesorului de a primi prima de export. Articolul 8 (1) Eliberarea certificatului de import sau de export dă naştere obligaţiei de a importa sau de a exporta produsul care face obiectul certificatului în ţara sau în grupul de ţări specificat în certificat, în cantităţile aprobate. (2) În cazul în care obligaţia de a importa sau de a exporta nu a fost îndeplinită, garanţia se reţine în conformitate cu prevederile legii privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole. Articolul 9 (1) În cazul în care cantitatea efectiv importată sau exportată este mai mare cu nu mai mult de 5% faţă de cantitatea înscrisă în certificat, cantitatea respectivă se consideră a fi importată sau exportată în cadrul certificatului. (2) În cazul în care cantitatea efectiv importată sau exportată este mai mică cu nu mai mult de 5% faţă de cantitatea înscrisă în certificat, obligaţia de a importa sau de a exporta se consideră îndeplinită. Articolul 10În cazul în care cantitatea înscrisă în certificat este un număr cu zecimale, rezultatul calculului pragului de 5% va fi rotunjit în plus la primul număr întreg, iar în cazul animalelor, la numărul întreg de capete. Articolul 11În cazul în care un certificat de import sau de export se utilizează în prima zi lucrătoare care urmează ultimei zile a termenului de valabilitate, se consideră că certificatul a fost utilizat în ultima zi a termenului de valabilitate înscris pe certificat. Articolul 12 (1) Obligaţiile care derivă dintr-un certificat nu sunt transferabile. (2) Drepturile care derivă dintr-un certificat pot fi transferate de către titularul certificatului în cadrul termenului de valabilitate; transferul poate fi făcut în favoarea unui singur beneficiar pentru fiecare certificat sau extras al acestuia. (3) Pot face obiectul transferului numai drepturile aferente cantităţilor care nu au fost importate sau exportate. (4) Beneficiarul unui transfer menţionat la alin. (2) nu poate transfera drepturile sale către terţe persoane, ci numai către titularul iniţial, iar în aceste cazuri autoritatea competentă înscrie pe certificatul de import sau de export următoarea menţiune: "drepturi transferate titularului iniţial la data de ...". (5) Transferul drepturilor se face numai cu aprobarea autorităţii competente, care înscrie pe certificat sau pe extras, după caz, numele şi adresa beneficiarului transferului sau formula menţionată la alin. (4), precum şi data la care s-a făcut menţiunea, certificată prin ştampilă. (6) Transferul drepturilor este valabil de la data înscrierii pe certificat a menţiunilor prevăzute la alin. (4) şi (5). Articolul 13Certificatele eliberate de autoritatea competentă sunt valabile numai pe teritoriul României. Capitolul IV Cererea pentru eliberarea certificatelor Articolul 14Cererile pentru eliberarea sau retragerea certificatelor se prezintă de către operatorul economic la autoritatea competentă şi sunt acceptate de aceasta dacă sunt respectate condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 15 (1) Cererile pentru eliberarea certificatelor, care conţin alte condiţii decât cele stipulate în prezenta lege se resping. (2) Cererile pentru eliberarea certificatelor sunt acceptate numai în cazul în care se face dovada constituirii unei garanţii în favoarea autorităţii competente, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Garanţiile aferente importului şi exportului de produse agricole sunt reglementate prin lege. Articolul 16 (1) Cererile pentru eliberarea certificatelor de import sau de export, care sunt transmise în vederea derulării unei operaţiuni de ajutor umanitar, aşa cum este aceasta definită la art. 10 alin. (4) din Acordul privind agricultura, încheiat în cadrul Rundei Uruguay, ale cărei rezultate au fost aprobate prin Legea nr. 133/1994 pentru ratificarea Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ, a Acordului internaţional privind carnea de bovină şi a Acordului internaţional privind produsele lactate, încheiate la Marrakech la 15 aprilie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 27 decembrie 1994, conţin menţiunea "Certificat GATT - ajutor alimentar". (2) Certificatul obţinut se utilizează numai pentru operaţiunea umanitară pentru care a fost emis. Articolul 17 (1) Formularele-tip privind cererea pentru eliberarea certificatelor, precum certificatele şi extrasele din acestea se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Formularele se completează conform instrucţiunilor prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 18Certificatele se întocmesc în două exemplare, din care primul, denumit exemplarul titularului şi marcat nr. 1, se eliberează solicitantului, iar al doilea, denumit exemplarul autorităţii competente şi marcat nr. 2, se reţine de către autoritatea competentă. Articolul 19 (1) Extrasele aferente unui certificat se emit de către autoritatea competentă, la solicitarea titularului certificatului sau a beneficiarului transferului de drepturi. În vederea eliberării unui extras, solicitantul trebuie să prezinte autorităţii competente exemplarul nr. 1 al certificatului. (2) Extrasele se eliberează în două exemplare: primul, denumit exemplarul titularului, inscripţionat cu nr. 1, se predă solicitantului, iar cel de-al doilea, denumit exemplarul autorităţii competente, se inscripţionează cu nr. 2 şi se reţine de către autoritatea competentă. (3) Autoritatea competentă menţionează pe exemplarul nr. 1 al certificatului cantitatea aferentă extrasului, la care se adaugă toleranţa acceptată; cuvântul extras va fi menţionat lângă cantitatea înscrisă pe exemplarul nr. 1 al certificatului. (4) Nu mai pot fi emise noi extrase din extrasul unui certificat. (5) Exemplarul nr. 1 al extrasului, care a fost utilizat sau care a expirat, se returnează autorităţii competente, împreună cu exemplarul nr. 1 al certificatului aferent, astfel încât autoritatea competentă să poată face modificarea necesară a cantităţilor înscrise în certificat. Articolul 20 (1) În scopul calculării termenului de valabilitate, certificatele se consideră eliberate în ziua depunerii cererii pentru eliberarea certificatului, ziua respectivă fiind inclusă în calculul termenului de valabilitate. Certificatele nu pot fi utilizate decât după emiterea lor efectivă. (2) În condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, autoritatea competentă poate decide ca termenul de valabilitate al certificatelor să înceapă în ziua în care acestea au fost emise efectiv, caz în care ziua emiterii se ia în considerare la calculul termenului de valabilitate. Capitolul V Utilizarea certificatelor Articolul 21Exemplarul nr. 1 al certificatului se remite în scopul efectuării menţiunilor necesare biroului vamal care a acceptat, în cazul certificatului de import, declaraţia vamală de import, iar în cazul certificatului de export, declaraţia vamală de export. Articolul 22Biroul vamal competent înscrie pe exemplarul nr. 1 al certificatului cantitatea netă a mărfurilor, înscrisă în declaraţia vamală, pentru care s-a acordat liberul de vamă, şi îl înapoiază operatorului economic. Articolul 23 (1) Informaţiile înscrise pe certificat sau pe extras nu pot fi modificate după eliberarea acestora decât de către autoritatea competentă. (2) În cazul în care este pusă la îndoială acurateţea informaţiilor de pe certificat sau de pe extras, acesta trebuie returnat autorităţii competente de către titular sau de către biroul vamal. (3) Dacă autoritatea competentă consideră necesară efectuarea unei rectificări, atunci certificatul respectiv împreună cu toate extrasele emise în baza acestuia se retrag, se anulează şi se emit altele noi în aceeaşi zi; noile certificate sau extrase poartă menţiunea "certificat corectat la data de...", respectiv "extras corectat la data de...", şi se înscriu pe acestea toate menţiunile existente pe documentele iniţiale. (4) În cazul în care nu este necesară efectuarea de rectificări, în conformitate cu prevederile alin. (2) şi (3), autoritatea competentă înscrie pe certificat sau pe extras menţiunea "verificat la data de...", conform prevederilor art. 22, şi aplică ştampila. Articolul 24 (1) La cererea autorităţii competente, titularul este obligat să returneze certificatul şi extrasele aferente. (2) În cazul în care un document care face obiectul prevederilor art. 22 este reţinut de autoritatea competentă, aceasta eliberează, la cererea expresă a titularului de certificat, un document care să dovedească acest fapt. Capitolul VI Pierderea certificatelor Articolul 25 (1) La cererea titularului certificatului sau a beneficiarului transferului de drepturi, autoritatea competentă eliberează un certificat sau extras înlocuitor al certificatului ori al extrasului care a fost pierdut, cu respectarea prevederilor alin. (2). (2) Autoritatea competentă poate refuza eliberarea certificatului sau a extrasului înlocuitor, dacă solicitantul nu a făcut dovada că a luat toate măsurile necesare astfel încât să împiedice pierderea certificatului sau extrasului original. (3) Certificatul sau extrasul înlocuitor conţine aceleaşi informaţii şi menţiuni ca şi documentul pe care îl înlocuieşte şi se eliberează pentru o cantitate de produse egală cu cantitatea neexportată prevăzută în certificat. (4) Solicitanţii trebuie să menţioneze această cantitate în scris. În cazul în care cantitatea menţionată de solicitant este mai mare decât cea care reiese din informaţiile autorităţii competente, cantitatea care se înscrie în certificatul sau în extrasul înlocuitor va fi cea confirmată de autoritatea competentă. (5) În cazul în care certificatul sau extrasul înlocuitor al unui certificat ori extras original este pierdut, nu se eliberează un nou document înlocuitor al certificatului sau extrasului respectiv. (6) Eliberarea unui certificat sau extras înlocuitor se face cu condiţia constituirii unei garanţii în favoarea autorităţii competente. Modalităţile specifice de stabilire a garanţiei se definesc în normele metodologice de aplicare a legii privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole. Articolul 26 (1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (2), autoritatea competentă nu eliberează certificat sau extras înlocuitor pentru produsele pentru care eliberarea de certificate este suspendată. (2) În cazul în care titularul certificatului sau al extrasului demonstrează autorităţii competente că certificatul ori extrasul a fost utilizat parţial sau că fost neutilizat şi că acesta nu mai poate fi utilizat, în special datorită distrugerii totale ori parţiale, autoritatea competentă care a eliberat certificatul înlocuitor ori extrasul iniţial eliberează un certificat înlocuitor ori extras înlocuitor pentru cantitatea de produse rămasă disponibilă din certificatul sau extrasul original. Articolul 27 (1) În cazul în care certificatul sau un extras din acesta este pierdut, iar documentul pierdut a fost utilizat în totalitate ori parţial, în mod excepţional, autoritatea competentă poate furniza părţii interesate un duplicat al documentului original, care conţine aceleaşi informaţii şi menţiuni ca şi documentul original; acest document va fi inscripţionat cu menţiunea "duplicat." (2) Duplicatele nu pot fi utilizate pentru efectuarea de operaţiuni de import şi de export. (3) Duplicatele vor fi prezentate birourilor vamale unde declaraţia prevăzută la art. 21 a fost acceptată în baza certificatului sau extrasului pierdut, care înscriu în duplicat menţiunile ce au fost făcute pe original. (4) Duplicatul astfel completat înlocuieşte exemplarul nr. 1 al certificatului sau extrasului pierdut şi reprezintă dovada pentru eliberarea garanţiei. Capitolul VII Forţa majoră Articolul 28 (1) În cazul în care, ca rezultat al unui eveniment pe care operatorul economic îl consideră caz de forţă majoră, exportul sau importul nu poate fi efectuat în termenul de valabilitate al certificatului, titularul poate solicita autorităţii competente prelungirea termenului de valabilitate al certificatului sau anularea acestuia. (2) Se consideră forţă majoră evenimentul imprevizibil, inevitabil şi insurmontabil, care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de îndeplinire, parţială ori totală, a obligaţiilor asumate de operatorul economic. (3) Operatorii economici trebuie să furnizeze în termen autorităţii competente dovezi privind evenimentul considerat caz de forţă majoră, care în cazuri justificate poate fi de maximum 6 luni de la expirarea termenului de valabilitate al certificatului. (4) În cazul în care operatorii economici nu pot face dovada producerii cazului de forţă majoră în termenul prevăzut la alin. (3), deşi au depus toate eforturile în acest sens, autoritatea competentă poate decide prelungirea termenului pentru furnizarea dovezilor. (5) Nu se primesc cereri de prelungire a termenului de valabilitate al unui certificat după 30 de zile de la data expirării acestuia. (6) În cazul în care circumstanţele reprezentând forţa majoră ţin de ţara de origine a produsului, ţara din care provine importul sau de cea de destinaţie a exportului, circumstanţele respective pot fi acceptate numai în cazul în care autoritatea competentă primeşte în scris o notificare oficială din partea ţării în cauză. (7) Autoritatea competentă decide dacă circumstanţele invocate constituie caz de forţă majoră. Articolul 29 (1) Decizia de a anula sau de a prelungi termenul de valabilitate al certificatului se referă numai la cantitatea de produse care nu a putut fi importată sau exportată ca rezultat al apariţiei cazului de forţă majoră. (2) Prelungirea termenului de valabilitate al certificatului se menţionează pe certificat. (3) În cazul în care se prelungeşte termenul de valabilitate al unui certificat de export pentru produse care beneficiază de primă de export, drepturile aferente acestuia nu pot fi transferate. Capitolul VIII Dispoziţii finale Articolul 30La articolul 3 din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) eliberează certificate de import şi de export pentru produse agricole începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole;". Articolul 31Pentru acoperirea cheltuielilor de implementare a sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole, bugetul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se va majoră cu sumele necesare. Articolul 32În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, va adopta prin hotărâre a Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 33Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Menţiune:─────────Prezenta lege transpune simplificat Regulamentul (CE) nr. 1.291/2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de certificate de import şi export şi de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 152/2000.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUŞANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 24 octombrie 2005Nr. 300.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 217 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 295 din 2 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2007 privind completarea art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • LEGE nr. 9 din 5 februarie 1992 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Costa Rica privind evitarea dublei impuneri în materie de impozit pe venit şi pe capital
 • LEGE nr. 170 din 16 decembrie 2014 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 126 din 9 iulie 1997 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976
 • LEGE nr. 16 din 21 februarie 2008 pentru aderarea României la Acordul, semnat la Luxemburg la 25 iunie 2005, de modificare a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000
 • LEGE nr. 206 din 19 aprilie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 30 din 12 noiembrie 1968 pentru punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Socialiste România din 21 iunie 1968
 • LEGE nr. 478 din 8 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
 • LEGE nr. 139 din 15 octombrie 2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
 • LEGE nr. 178 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 6 din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2002 privind unele măsuri de accelerare a acţiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere
 • LEGE nr. 583 din 15 decembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • LEGE nr. 296 din 21 decembrie 2011 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Regatul Norvegiei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010
 • LEGE nr. 18 din 9 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 230 din 29 noiembrie 2017 pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiate şi semnate la Montreal la 6 octombrie 2016
 • LEGE nr. 90 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 56 din 1 iulie 1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 7 aprilie 1997 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole
 • LEGE nr. 132 din 29 iunie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 118 din 4 decembrie 1995 privind abilitarea Ministerului Finanţelor şi Băncii Naţionale a României de a efectua împrumuturi externe pe termen mediu şi lung, precum şi aprobarea plafonului de îndatorare publică externa pe anul 1996
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • LEGE nr. 203 din 11 noiembrie 1998 pentru ratificarea Protocolului de amendare a Convenţiei de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, adoptat la Viena la 12 septembrie 1997
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 11 martie 2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 76 din 23 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 • LEGE nr. 533 din 9 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii
 • LEGE nr. 23 din 13 ianuarie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în Israel la 19 decembrie 1967
 • LEGE nr. 91 din 13 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen*)
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 189 din 16 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 132/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 254 din 2 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 191 din 13 mai 2003 privind infracţiunile la regimul transportului naval
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 187 din 14 octombrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 175 din 16 iulie 2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 21 decembrie 2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse agroalimentare
 • LEGE nr. 538 din 15 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, precum şi pentru modificarea şi completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societăţile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului
 • LEGE nr. 285 din 14 decembrie 2011 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011 şi aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 342 din 31 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 406 din 11 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 143 din 24 octombrie 2002 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021