Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 235 din 13 iulie 2005 privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005 -
LEGE nr. 235 din 13 iulie 2005privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se declara ca obiectiv de interes naţional zona de amplasare a monumentelor istorice din nordul Moldovei, potrivit anexelor nr. 1-8 la prezenta lege, pentru lucrările de restaurare, consolidare, conservare şi punere în valoare a acestora, precum şi pentru lucrările publice de reabilitare a construcţiilor, echipamentelor şi a infrastructurii. Articolul 2 (1) Se constituie Comitetul Nordul Moldovei, structura fără personalitate juridică, cu rol consultativ. Acesta este format din reprezentanţi ai Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, ai Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, consiliilor judeţene şi prefecturilor Suceava, Botosani, Neamt şi Iaşi, precum şi ai consiliilor locale ale localităţilor prevăzute în anexele la prezenta lege. În derularea programelor privind restaurarea lacasurilor de cult, reprezentanţii Comitetului Nordul Moldovei colaborează cu reprezentanţii cultelor religioase implicate. (2) Comitetul Nordul Moldovei are rolul de a coordona acţiunile întreprinse de autorităţile pe care le reprezintă pentru realizarea lucrărilor prevăzute la art. 1 şi de a propune Guvernului măsuri prin care să fie aplicată strategia de dezvoltare a zonei. (3) Comitetul Nordul Moldovei propune autorităţilor administraţiei publice competente, pentru unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexele nr. 1-8, măsuri necesare îndeplinirii obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung şi urmăreşte realizarea coordonata a acestora, avându-se în vedere, cu precădere: a) reabilitarea construcţiilor, echipamentelor şi infrastructurii, precum: dezvoltarea şi modernizarea aeroporturilor, modernizarea drumurilor naţionale, judeţene şi comunale cuprinse în zonele stabilite în anexele nr. 1-8, rectificarea şi modernizarea căilor de rulare a căilor ferate, construirea unor şosele de centura, asfaltarea căilor de acces în zonele turistice, dezvoltarea reţelelor de apa, canal, gaze, curent electric, telefonie în întreaga zona, realizarea unor sisteme de colectare a apelor care să protejeze monumentele istorice, asfaltarea şi modernizarea strazilor din interiorul localităţilor zonei şi a întregii infrastructuri; b) reabilitarea obiectivelor turistice din zona; c) restaurarea şi introducerea monumentelor istorice în circuitul turistic. (4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se aproba, prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului culturii şi cultelor, cu consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului Nordul Moldovei. Articolul 3Pentru finanţarea lucrărilor prevăzute la art. 1 se utilizează: a) sume alocate cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat şi de la bugetele judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale, după caz; b) sume alocate din Fondul naţional de dezvoltare regionala, precum şi din alte fonduri constituite potrivit legii; c) sume alocate de organisme internaţionale, precum şi de organizaţii neguvernamentale; d) sume provenite din sponsorizări, donaţii şi alte liberalităţi, potrivit legii; e) sume provenite din alte surse, constituite potrivit legii. Articolul 4Sumele prevăzute la art. 3 lit. b) şi c) şi, după caz, cele prevăzute la lit. d) vor fi repartizate unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexele nr. 1-8, în funcţie de programul stabilit, şi vor fi cuprinse în bugetele acestora, urmând a fi utilizate exclusiv pentru finanţarea lucrărilor prevăzute în program. Articolul 5Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 6Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 13 iulie 2005.Nr. 235. Anexa 1DELIMITAREA TERITORIALĂa zonei în care vor fi efectuate lucrări derestaurare, consolidare, conservare şi punere în valoarea monumentelor istorice, respectiv de reabilitarea construcţiilor, echipamentelor şi infrastructurii Anexa 2LISTAunităţilor administrativ-teritoriale în care vor fi efectuate,cu precădere, lucrări de reabilitare a obiectivelor turistice,introducere în circuitul turistic a unor monumenteistorice şi reabilitare a zonelor rurale din judeţul Suceava1. Arbore2. Baia3. Botosana4. Cacica5. Cajvana6. Ciprian Porumbescu7. Cornu Luncii8. Dolhasca (Probota)9. Dolhesti10. Falticeni11. Gura Humorului (Voronet)12. Marginea13. Malini14. Manastirea Humorului15. Mitocu Dragomirnei (Dragomirna)16. Moldovita17. Preutesti18. Putna19. Radaseni20. Radauti21. Salcea22. Slatina23. Solca24. Suceava25. Sucevita26. Vatra Moldoviţei Anexa 3Harta Judeţului Iaşi Anexa 4LISTAunităţilor administrativ-teritoriale în care vor fi efectuate,cu precădere, lucrări de reabilitare a obiectivelor turistice,introducere în circuitul turistic a unor monumenteistorice şi reabilitare a zonelor rurale din judeţul Iaşi1. Aroneanu2. Barnova3. Ceplenita4. Cotnari5. Cucuteni6. Deleni7. Dobrovat8. Dolhesti9. Harlau10. Iaşi11. Mircesti12. Mosna13. Ruginoasa14. Targu Frumos15. Scobinti16. ţibăneşti Anexa 5Harta Judeţului Neamt Anexa 6LISTAunităţilor administrativ-teritoriale în care se efectuează,cu precădere, lucrări de reabilitare a obiectivelor turistice,introducere în circuitul turistic a unor monumenteistorice şi reabilitare a zonelor rurale din judeţul Neamt1. Agapia2. Bicaz3. Ceahlau4. Piatra-Neamt5. Pangarati6. Razboieni7. Roman8. Tarcau9. Tazlau10. Targu-Neamt11. Vânători-Neamt12. Viisoara Anexa 7Harta Judeţului Botosani Anexa 8LISTAlucrărilor administrativ-teritoriale în care seefectuează, cu precădere, lucrări dereabilitare a obiectivelor turistice, introducere în circuitul turistic aunor monumente istorice şi reabilitare a zonelor rurale din judeţul Botosani1. Botosani2. Braesti3. Copalau4. Cosula5. Curtesti - satul Agafton6. Dorohoi7. Havarna8. Hiliseu-Horia - satul Hiliseu-Crisan9. Roma - satul Cotargaci10. Stefanesti11. Văculeşti12. Vorniceni13. Vorona---------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 169 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 166 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 165 din 22 octombrie 1997 privind declararea oraşului Olteniţa municipiu
 • LEGE nr. 362 din 19 septembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2003 pentru perfecţionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor preţioase în România
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • LEGE nr. 305 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 10 din 27 ianuarie 1948 privind situaţia juridică a bunurilor confiscate, intrate în Patrimoniul Statului în temeiul hotărârilor judecătoreşti*)
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 25 iunie 2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6 mai 2004 şi la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 30 iunie 2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • LEGE nr. 234 din 31 octombrie 2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată
 • LEGE nr. 44 din 19 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
 • LEGE nr. 149 din 1 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2000 pentru modificarea lit. a) din alin. (3) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iulie 2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 226 din 30 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 268/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România
 • LEGE nr. 20 din 8 ianuarie 2019 privind instituirea Zilei Limbii Romani
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 12 mai 2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 186 din 25 noiembrie 2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 343 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
 • LEGE nr. 88 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 548 din 29 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 24 noiembrie 2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituţii financiare internaţionale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din oraşele mici şi mijlocii (SAMTID)
 • LEGE nr. 58 din 11 aprilie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 168 din 10 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles la 8 aprilie 2011 şi la Bucureşti la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 9 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGE nr. 250 din 28 octombrie 2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei
 • LEGE nr. 35 din 8 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • LEGE nr. 67 din 10 mai 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură
 • LEGE nr. 56 din 9 iulie 1993*) *** Republicat privind organizarea, conducerea, funcţionarea şi competenţa Curţii Supreme de Justiţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 118 din 7 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea unor acţiuni destinate sărbătoririi în România a Anului internaţional al vârstnicilor
 • LEGE nr. 174 din 16 mai 2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 30 mai 2002 pentru completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 116 din 4 decembrie 1995 privind modificarea şi completarea Legii nr. 76/1995 pentru declararea localităţilor Ip şi Treznea, judeţul Sălaj, localităţi-martir, precum şi pentru declararea satului Treznea, comuna Treznea
 • LEGE nr. 109 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului
 • LEGE nr. 172 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 243 din 6 iunie 2003 privind modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secţiunii Craiova-Drobeta-Turnu Severin a drumului naţional DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021