Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 200 din 23 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005 -
LEGE nr. 200 din 23 iunie 2005privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22 din 17 martie 2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 25 martie 2005, cu următoarele modificări și completări:– Articolul unic va avea următorul cuprins: Articolul UNICDupă articolul 14 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 16 martie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se introduc șapte articole noi, articolele 14^1-14^7, cu următorul cuprins: Articolul 14^1(1) În vederea îndeplinirii unor obligații ce revin României în procesul de integrare europeană, pe lângă Curtea de Conturi se constituie Autoritatea de audit pentru fondurile acordate României de Uniunea Europeană prin programele ISPA și SAPARD și pentru fondurile ce vor fi acordate în perioada postaderare, denumită în continuare Autoritatea de audit, care are atribuții, respectiv proceduri de lucru proprii.(2) Autoritatea de audit este un organism fără personalitate juridică, independent din punct de vedere operațional față de Curtea de Conturi, și are sediul în municipiul București. Articolul 14^2(1) În conformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale aplicabile programelor ISPA și SAPARD, precum și fondurilor aferente asistenței financiare acordate României de Uniunea Europeană în perioada postaderare, atribuțiile Autorității de audit sunt, în principal, următoarele:a) audit de sistem, verificarea pe bază de eșantion și audit final;b) verificări și audit extern asupra fondurilor structurale de care va beneficia România începând cu anul 2007;c) verificarea anuală a modului de funcționare a sistemelor de management și control stabilite pentru derularea programelor ISPA și SAPARD;d) verificarea cheltuielilor eligibile declarate, pe bază de eșantion reprezentativ;e) efectuarea unor verificări adecvate în vederea emiterii declarațiilor la finalizarea măsurilor și programelor;f) certificarea conturilor anuale SAPARD în ceea ce privește integralitatea, acuratețea și veridicitatea acestora;g) verificarea existenței și corectitudinii elementului de cofinanțare național.(2) Pentru realizarea atribuțiilor ce îi revin, Autoritatea de audit încheie acorduri cu structurile responsabile pentru coordonarea fondurilor aferente programelor ISPA și SAPARD, respectiv cu autoritățile de management pentru fondurile aferente asistenței financiare acordate României de către Uniunea Europeană în perioada postaderare. Articolul 14^3(1) Autoritatea de audit este condusă de un președinte și un vicepreședinte, numiți de plenul Curții de Conturi dintre consilierii de conturi în funcție, pentru un mandat cu o durată de 3 ani. Acest mandat poate fi reînnoit o singură dată. Durata primului mandat începe la data numirii de către plenul Curții de Conturi.(2) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Autorității de audit emite decizii și instrucțiuni.(3) Atribuțiile președintelui și vicepreședintelui se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.(4) Autoritatea de audit prezintă anual sau ori de câte ori este nevoie rapoarte de activitate plenului Curții de Conturi. Articolul 14^4(1) Structura organizatorică a Autorității de audit se aprobă de către plenul Curții de Conturi, la propunerea președintelui Autorității de audit. Coordonarea și atribuțiile structurilor din aparatul propriu al Autorității de audit și ale personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, parte integrantă a Regulamentului de organizare și funcționare a Curții de Conturi.(2) Numărul maxim de posturi al Autorității de audit este de 110. În anul 2005, de la data intrării în vigoare a prezentei legi*), Autoritatea de audit va funcționa cu un număr de 53 de posturi, din care: 18 posturi, inclusiv personalul cu atribuții privind realizarea auditului aferent fondurilor ISPA și SAPARD, se asigură din cadrul schemei de personal a Curții de Conturi, iar diferența de 35 de posturi va fi asigurată prin suplimentarea schemei de personal. În anul 2006 schema de personal a Autorității de audit va fi suplimentată cu 57 de posturi. Toate posturile aferente Autorității de audit vor fi incluse în schema de personal a Curții de Conturi. Notă *) Data intrării în vigoare a prezentei legi reprezintă data intrării în vigoare a Legii nr. 200/2005.(3) În scopul realizării atribuțiilor, Autoritatea de audit va putea angaja și personal de altă specialitate decât cel economic. Articolul 14^5(1) Salarizarea personalului din cadrul Autorității de audit se face în conformitate cu legislația privind salarizarea personalului din cadrul Curții de Conturi și cu prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare.(2) Președintele și vicepreședintele Autorității de audit au dreptul la o indemnizație de conducere care, împreună cu indemnizația de bază, nu poate depăși salariul lunar maxim ce se acordă personalului de specialitate din cadrul Autorității de audit. Articolul 14^6Fondurile necesare pentru desfășurarea activității Autorității de audit se asigură de la bugetul de stat și vor fi incluse în bugetul de cheltuieli al Curții de Conturi. Articolul 14^7Pentru desfășurarea activității Autorității de audit, Guvernul României și Curtea de Conturi asigură condițiile necesare pregătirii profesionale a personalului, spațiile de lucru, dotările și logistica aferente.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 23 iunie 2005.Nr. 200.-------

  Noutăți

 • LEGE nr. 240 din 14 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 5 noiembrie 2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi
 • LEGE nr. 73 din 16 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind serviciile aeriene, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 246 din 17 iulie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
 • LEGE nr. 712 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2000 pentru modificarea alin. 1-3 ale art. 37 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 18 aprilie 2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 93 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • LEGE nr. 261 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 669 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2002 privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţa a navelor din patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 25 din 12 martie 1992 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 145 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 463 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 297 din 15 mai 2002 pentru ratificarea Acordului privind crearea Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului, adoptat la Paris la 3 aprilie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 29 iunie 2011 privind modificarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
 • LEGE nr. 199 din 4 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 200 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 7 iunie 2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor achiziţionate în cadrul proiectului "Geothermie Călimăneşti"
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 46 din 11 aprilie 2014 pentru ratificarea Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa la 29 iunie 2012
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 2.186 din 12 octombrie 1879 revisuitore a art. 7 din Constituţiune
 • LEGE nr. 190 din 13 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2002 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor
 • LEGE nr. 486 din 25 septembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 225/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 393 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 254/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 85 din 21 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 31 din 1 martie 2006 privind securitizarea creanţelor
 • LEGE nr. 248 din 19 iulie 2013 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 11 ianuarie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid şi stabilirea regimului de urmărire şi judecare în procedura urgenta a unor fapte penale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 161 din 24 iunie 2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 • LEGE nr. 165 din 24 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 311 din 12 iulie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 25 octombrie 1997 pentru aplicarea unor articole din Legea învăţământului nr. 84/1995 începând cu anul şcolar 1998/1999
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • LEGE nr. 10 din 29 ianuarie 1991 LEGE privind finanţele publice
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 162 din 20 noiembrie 2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
 • LEGE nr. 512 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 10 din 6 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • LEGE nr. 126 din 5 iulie 2019 pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 29 iunie 2000 privind declararea municipiului Alba Iulia şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 186 din 17 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2001 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externa a României pentru anul 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 4 septembrie 2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Romtelecom" - S.A.
 • LEGE nr. 49 din 25 mai 1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021