Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 4 din 30 iunie 1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 61 din 8 iulie 1977 -
LEGE nr. 4 din 30 iunie 1977privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 61 din 8 iulie 1977

În Republica Socialistă România îmbunătăţirea sistemului de asigurări sociale şi creşterea pensiilor pentru toate categoriile de oameni ai muncii reprezintă o preocupare permanenta a partidului şi statului, în cadrul programului general de ridicare necontenita a nivelului de trai al întregului popor.Dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi perfecţionarea continua a relaţiilor de producţie în agricultura cooperatista asigura condiţiile necesare pentru obţinerea unor producţii vegetale şi animale tot mai mari, prin folosirea eficienta a pămîntului şi celorlalte mijloace de producţie, valorificarea tuturor resurselor materiale şi a forţei de muncă şi, pe aceasta baza, sporirea veniturilor cooperativelor şi ale membrilor coperatori.Ridicarea continua a nivelului retributiei cooperatorilor ca şi creşterea pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale sînt nemijlocit condiţionate de muncă fiecărui cooperator şi se realizează pe măsura sporirii producţiei agricole, a dezvoltării averii obşteşti a fiecărei unităţi cooperatiste.În acest scop,Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Membrii cooperativelor agricole de producţie au dreptul la pensie şi alte drepturi de asigurări sociale, în condiţiile prezentei legi.Dreptul la pensie şi celelalte drepturi de asigurări sociale se acordă în raport de muncă prestată de fiecare cooperator, de vechimea în munca, precum şi de rezultatele obţinute de unitatea agricolă cooperatista în îndeplinirea planului de producţie, de venituri şi de cheltuieli. Articolul 2Membrii cooperativelor agricole de producţie au următoarele drepturi de pensie: a) pensie pentru munca depusa şi limita de vîrsta; b) pensie pentru pierderea totală sau în cea mai mare parte a capacităţii de muncă; c) pensie de urmaş; d) pensie suplimentar. Articolul 3Pensia pentru membrii cooperativelor agricole de producţie se stableste în funcţie de următoarele elemente: a) vechimea în munca în unitatea agricolă cooperatista; b) venitul realizat în unitatea agricolă cooperatista; c) sectorul în care s-a desfăşurat activitatea şi funcţia îndeplinită; d) gradul de invaliditate şi cauza care a provocat invaliditatea; e) perioada de contribuţie personală şi cuantumul acestei contribuţii, pentru pensia suplimentară. Articolul 4Membrii cooperativelor agricole de producţie beneficiază, în condiţiile stabilite de lege, de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, concediu plătit pentru sarcina şi lehuzie, indemnizaţii pentru copii, precum şi de asistenţa medicală şi medicamente. Articolul 5Toţi cooperatorii apţi de muncă, inclusiv membrii de familie ai cadrelor de conducere care nu lucrează în alte sectoare de activitate şi ai persoanelor încadrate cu contract de muncă în unităţile agricole cooperatiste, au obligaţia sa lucreze cel puţin 200 zile calendaristice anual.În vederea creării condiţiilor necesare pentru ca toţi cooperatorii să poată efectua, în fiecare an, cel puţin 200 zile de lucru, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producţie sînt obligate sa ia măsuri de dezvoltare şi diversificare a producţiei agricole, de dezvoltare a activităţilor de producţie industriala, de construcţii, prestări de servicii şi a altor activităţi productive.În cooperativele agricole de producţie în care exista forta de muncă disponibilă, consiliile de conducere sînt obligate sa organizeze, cu sprijinul comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare, brigazi şi echipe care să lucreze în alte unităţi cooperatiste sau de stat, pe santiere, la exploatări forestiere şi în alte activităţi. Articolul 6Fondurile necesare plăţii pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie se realizează din; a) contribuţia cooperativelor agricole de producţie, constind în 8 la suta din valoarea producţiei globale; b) contribuţia asociaţiilor economice intercooperatiste, constind în 3,5 la suta din valoarea producţiei globale; c) contribuţia personală a cooperatorilor pentru pensia suplimentară, de 10.15 sau 20 lei lunar; d) contribuţia statului, de 2 la suta, stabilită la valoarea produselor agricole livrate la fondul de stat de către unititile agricole cooperatiste în cadrul planului, şi de 2,5 la suta, la valoarea produselor livrate peste plan; e) contribuţia statului, de 2 la suta, stabitita la valoarea produselor livrate de către cooperatori la fondul de stat.Contribuţia unităţilor agricole cooperatiste şi contribuţia personală a cooperatorilor la fondul de pensii şi asigurări sociale se depun lunar.Contribuţia statului se depune de către unititile de stat cărora li s-au livrat produsele agricole, pentru fiecare categorie de produse în parte lunar pentru livrările în cadrul planului şi la încheierea ciclului de producţie sau la sfîrşitul anului pentru livrările peste plan.Sumele depuse la fondul de pensii şi asigurări sociale de unităţile agricole cooperatiste şi de membrii cooperatori au regimul dobinzii de 3 la suta. Articolul 7Pensiile şi celelalte drepturi de asigurări sociale se plătesc integral cooperatorilor din unităţile agricole cooperatiste care depun în totalitate contribuţia la fondul de pensii şi asigurări sociale. La celelalte unităţi drepturile se plătesc proporţional cu contribuţia depusa, dar nu mai puţin de 80 la suta din sumele cuvenite cooperatorilor. Articolul 8Persoanele care primesc pensie din sectorul asigurărilor sociale de stat sau din alte sectoare de activitate cu sisteme proprii de pensionare vor putea primi şi pensia cuvenită în baza prezentei legi pentru vechimea în munca în unitatea agricolă cooperatista.Suma rezultată din pensiile cumulate nu va putea depăşi nivelul pensiei de asigurări sociale ce s-ar fi cuvenit persoanei respective în cazul în care întreaga activitate ar fi fost prestată într- o unitate de stat. În cazul în care, prin cumul, se depăşeşte acest nivel, pensiile se vor reduce în mod proporţional. Articolul 9Pensiile şi indemnizaţiile de asigurări sociale acordate membrilor cooperativelor agricole de producţie nu sînt impozabile.Cererile care au drept scop stabilirea dreptului la pensie sau la indemnizaţie de asigurări sociale, introduse în faţa oricăror organe sînt scutite de taxe. Articolul 10Dreptul la pensie şi indemnizaţie de asigurări sociale este impozabil.Pensia şi indemnizaţia de asigurări sociale nu pot fi cedate nici total, nici parţial. Capitolul 2 Dreptul la pensie şi alte drepturi de asigurări socialeA. Pensia pentru munca depusa şi limita de vîrsta Articolul 11Pensia integrală pentru munca depusa şi limita de vîrsta se acordă cooperatorilor pe tot timpul vieţii, după cum urmează: a) bărbaţilor care au împlinit vîrsta de 65 ani şi au vechime în munca în unităţile agricole cooperatiste de cel puţin 30 ani; b) femeilor care au împlinit vîrsta de 60 ani şi au vechime în munca în unităţile agricole cooperatiste de cel puţin 25 ani. Articolul 12Venitul mediu anual ce se ia ca baza de calcul la stabilirea pensiei este media veniturilor realizate pentru munca în unităţile agricole cooperatiste în 5 ani consecutiv care cooperatorul a lucrat, din ultimii 10 ani premergatori pensionării, la alegerea acestuiaDacă în ultimii 10 ani cooperatorul nu a lucrat cel puţin 5 ani consecutiv, baza de calcul a pensiei este media veniturilor anuale din ultimii 5 ani în care a lucrat în unitatea agricolă cooperatista. Articolul 13Vechimea în munca, în înţelesul prezentei legi, reprezintă totalul anilor în care coperatorul a lucrat cel puţin 200 zile calendaristice în unitata agricolă cooperatista. Articolul 14Numărul anilor la care cooperatorul a lucrat mai puţin de 200 zile calendaristice anual intră în calculul vechimii în munca numai dacă acesta şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite şi a efectuat volumul de muncă prevăzut pentru realizarea sarcinilor din planul de producţie, de venituri şi cheltuieli pe anul respectiv.Se considera vechime în munca şi perioadele în care cooperatorul îşi îndeplineşte obligaţiile militare, urmează cursuri de pregătire, specializare sau perfecţionare la care a fost trimis de cooperativa sau este în concediu de sarcina şi lehuzie, dacă în restul anului a lucrat un număr de zile calendaristice proporţional cu aceste perioade sau, după caz, a îndeplinit celelalte obligaţii prevăzute la alin. 1. Articolul 15Pensia integrală pentru munca depusa şi limita de vîrsta se acordă în raport de venitul realizat, de sectorul în care au lucrat şi de funcţia pe care au îndeplinit-o, cooperatorilor care au vechime în munca de cel puţin 30 ani bărbaţii şi 25 ani femeile .Cuantumul pensiei este de 350-1000 lei lunar şi se stabileşte după cum urmează: a) pentru cooperatorii care lucrează permanent, cel puţin 10 ani, în zootehnie şi sere şi pentru cooperatorii calificaţi care lucrează permanent, cel puţin 10 ani, în meseria de lacatus, electrician, mecanic, conducător de tractoare rutiere, mecanizator, sofer şi altele asemănătoare:
  Grupa de venit mediu anualCuantumul pensiei lunare
  - lei -- lei -
  peste 15.000650
  10.001 - 15.000560
  8.001 - 10.000480
  6.001 - 8.000450
  pînă la 6.000420
    b) pentru cooperatorii care lucrează permanent, cel puţin 10 ani, în viticultura, pomicultura,şi legumicultura:
  Grupa de venit mediu anualCuantumul pensiei lunare
  - lei -- lei -
  peste 15.000550
  10.001 - 15.000500
  7.001 - 10.000450
  5.001 - 7.000400
  pînă la 5.000380
    c) pentru cooperatorii care lucrează în celelalte sectoare de activitate sau care nu au lucrat cel puţin 10 ani în sectoarele prevăzute la lit; a) şi b):
  Grupa de venit mediu anualCuantumul pensiei lunare
  - lei -- lei -
  peste 15.000500
  10.001 - 15.000460
  7.001 - 15.000420
  5.001 - 7.000385
  pînă la 5.000350
d) pentru cooperatorii care au îndeplinit funcţia de şef de brigada cel puţin 10 ani:
    Grupa de venit mediu anual
  - lei -
  peste 15.00010.001 - 15.0007.001 - 10.000pînă la 7.000
  - pentru cei din sectorul zootehnic şi sere725635545460
  - pentru cei din viticultură, pomicultură şi legumicultură625550480420
  - pentru cei din alte sectoare575500440390
e) pentru cooperatorii care au îndeplinit funcţia de şef de ferma sau de sector cel puţin 10 ani, pensia este cu 10 la suta mai mare decît cea prevăzută pentru şeful de brigada, corespunzător sectorului în care au lucrat şi grupei de venit mediu anual; f) pentru cooperatorii care au îndeplinit funcţia de preşedinte al cooperativei agricole de producţie cel puţin 10 ani:
  Grupa de venit mediu anualCuantumul pensiei lunare
  - lei -- lei -
  peste 36.0001.000
  28.001 - 36.000900
  20.001 - 28.000750
  pînă la 20.000600
g) pentru cooperatorii care au îndeplinit cel puţin 10 ani funcţia de vicepreşedinte scos din producţie sau de contabil-şef, pensia este de 85 la suta din cea cuvenită preşedintelui, la grupa de venit şi vechimea în munca corespunzătoare.
Articolul 16Cooperatorii care, au o vechime în munca de peste 30 ani bărbaţii şi 25 ani femeile, vor primi o pensie lunară majorată pentru fiecare an lucarat în plus cu 0,5 la suta din venitul mediu lunar luat ca baza de calcul la stabilirea pensiei. Articolul 17Cooperatorii care nu, îndeplinesc condiţiile de vechime în munca în unitatea agricolă cooperatista pentru obţinerea pensiei integrale pentru munca depusa şi limita de vîrsta au drepturi la pensie la împlinirea virstei de 65 ani bărbaţii şi 60 ani femeile, dacă au cel puţin 10 ani vechime în munca în unitatea agricolă cooperatista. În acest caz, cuantumul pensiei se calculează în raport cu numărul anilor de vechime în munca în unitatea, agricolă cooperatista. Articolul 18La pensia cuvenită cooperatorilor care au îndeplinit cel puţin 10 ani funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, scos din producţie, şef de ferma sau de brigada se adauga, din fondurile de stat, o sumă reprezentind 50 la suta din indemnizaţia medie lunară primită în ultimii 5 ani în care au îndeplinit aceste funcţii, potrivit prevederilor Legii retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii.Aceasta suma se acordă cu condiţia ca în cazul preşedinţilor şi vicepreşedinţilor, unitatea sa fi realizat planul de livrări la fondul de stat iar în cazul şefului de ferma sau de brigada, subunitatea de producţie să-şi fi indeplint sarcinile proprii de plan, o perioadă de cel puţin 5 ani din ultimii 10 ani în care aceste persoane au îndeplinit funcţiile respective. Articolul 19Cooperatorii a căror vechime în munca cuprinde, cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 14, şi ani în care aceştia au lucrat mai puţin de 200 zile calendaristice vor primi o pensie lunară redusă cu 2 la suta pentru fiecare dintre aceşti ani, dar nu cu mai mult de 20 la suta din cuantumul pensiei cuvenite. Articolul 20Pensia pentru munca depusa şi limita de vîrsta nu va putea fi mai mica de 400 lei pentru presedinti şi de 220 lei pentru ceilalţi cooperatori.B. Pensia pentru pierderea capacităţii de muncă Articolul 21Cooperatorii care, datorită unor accidente de muncă, şi-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă şi sînt încadraţi în gradui I sau II de invaliditate, primesc pensie pe tot timpul cît durează invaliditatea.Beneficiază, de asemenea, de pensie, în condiţiile prezentei legi cooperatorii care şi-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă din cauza unei boli sau a unui accident în afară de muncă, dacă invaliditatea este de gradul I sau II. Articolul 22Pensia ce se acordă cooperatorilor care şi-au pierdut total capacitatea de muncă datorită unui accident de muncă şi sînt încadraţi în gradul I de invaliditate se stabileşte, în raport de vechimea în munca, după cum urmează:
    Grupele de vechime în muncă
  pînă la 10 ani15 ani20 ani25 ani30 ani
  - procente din pensia cuvenită pentru munca depusă şi limită de vîrstă5060708090
În cazul cooperatorilor cu o vechime în munca mai mare de 10 ani, procentual de 50 la suta se va aplica la pensia pentru munca depusa şi limita de vîrsta corespunzătoare unei vechimi în munca de 10 ani.În cadrul fiecărei grupe de vechime cuprinsă între 10-30 ani, procentele se aplică proporţional cu numărul anilor lucrati.
Articolul 23Pensia pentru pierderea capacităţii de muncă din cauza de boala sau de accident în afară procesului de muncă se acordă cooperatorilor care şi-au pierdut total capacitatea de muncă şi sînt încadraţi în gradul I de invaliditate, dacă au cel puţin 10 ani vechime în munca în unitatea agricolă cooperatista.Pensia se stabileşte, în raport de vechimea în munca, în procente din pensia pentru munca depusa şi limita de vîrsta, după cum urmează:
    Grupele de vechime în muncă
  10 ani15 ani20 ani25 ani30 ani
  - procente din pensia pentru munca depusă şi limită de vîrstă3545556575
În cadrul fiecărei grupe de vechime, procentele se aplică proporţional cu numărul anilor lucrati.
Articolul 24În cazul invaliditatii de gradul II cuantumul pensiei este de 85 la suta din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate, stabilită potrivit art. 22 şi 23. Articolul 25După împlinirea virstei de 65 ani bărbaţii şi 60 ani femeile, cooperatorii pensionari de invaliditate pot cere transformarea pensiei de invaliditate în pensia pentru limita de vîrsta la care au dreptul. Articolul 26Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I şi II de invaliditate, în vederea acordării pensiei, se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.C. Pensia de urmaş Articolul 27Pensia de urmaş se acordă copiilor de cooperatori, orfani de unul sau de ambii părinţi, pînă la împlinirea virstei de 16 ani sau, dacă urmează o şcoala, pînă la absolvirea acesteia, dar fără a depăşi vîrsta de 25 ani.Pensia de urmaş se acordă cu condiţia ca părintele sau, după caz, părinţii decedati sa fi îndeplinit condiţiile pentru obţinerea, unei pensiiCuantumul pensiei este de 120 lei lunar pentru fiecare copil orfan de unul dintre părinţi şi de 180 lei lunar pentru fiecare copil orfan de ambii părinţi.D. Pensia suplimentară Articolul 28Pensia suplimentară se acordă cooperatorilor pensionari care au contribuit, cel puţin 5 ani, cu cîte 10, 15 sau 20 lei lunar, în timpul activităţii în unitatea agricolă cooperatista, la constituirea fondului pentru plata acestei pensii.Cuantumul pensiei suplimentare este de cîte 10, 15 sau 20 lei lunar pentru fiecare perioada de 5 ani de contribuţie personală a cooperatorului, potrivit contribuţiei depuse lunar.Cooperatorilor care, înainte de pensionare, au contribuit pentru pensia suplimentară mai puţin de 5 ani li se va restitui, la data pensionării, suma cu care au contribuit, la care se adauga o dobinda de 3 la suta. Articolul 29Cooperatorii care au împlinit vîrsta de pensionare sau sînt invalizi şi, ambele cazuri, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru a primi pensie pentru munca depusa şi limita de vîrsta sau pentru pierderea totală ori în cea mai mare parte a capacităţii de muncă au dreptul la pensie suplimentară, dacă au contribuit cel puţin 5 aniE. Alte drepturi de asigurări sociale Articolul 30Cooperatorii care lucrează în unităţile agricole cooperatiste; cooperatorii pensionari, precum şi membrii lor de familie beneficiază, în mod gratuit, pe timpul internării în spitale, de întreţinere şi medicamente.Pe timpul tratamentului ambulatoriu cooperatorii beneficiază de medicamente, potrivit legii.Cheltuielile necesare în acest scop se suporta din fondul de pensii şi asigurări sociale al membrilor cooperativelor agricole de producţie. Articolul 31Cooperatorii care realizează sarcinile de producţie în conformitate cu normele de lucru stabilite beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate teporara de muncă determinata de boli sau accidente, potrivit legii.Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă determinata de accident de muncă în unitatea agricolă cooperatista se acordă indiferent de vechimea în munca. Articolul 32Cooperatoarele care lucrează în unităţile agricole cooperatiste beneficiază de un concediu plătit pentru sarcina şi lehuzie, pe timp de 60 de zile lucrătoare, potrivit legii. Articolul 33Familiilor de cooperatori, din care cel puţin unul din soţi lucrează în unitatea agricolă cooperatista, li se acordă o indemnizaţie lunară de 50 lei pentru fiecare copil în vîrsta de pînă la l6 ani împliniţi, aflat în întreţinerea acestora.Indemnizaţia de 50 lei pentru fiecare copil se majorează cu:- 20 lei pentru al saselea copil;- 30 lei pentru al saptelea copil; - 40 lei pentru al optulea copil;- 50 lei pentru al noualea copil şi următorii.Indemnizaţia se acordă numai în luna în care unul din soţi a lucrat cel puţin 15 zile şi a realizat sarcinile de producţie în conformitate cu normele de muncă stabilite. Indemnizaţia va fi acordată în continuare şi în perioada în care unul dintre soţi beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă.Au dreptul la indemnizaţie şi familiile cu copii care sotii sînt pensionari ai cooperativelor agricole de producţie.Indemnizaţia nu se acordă familiilor care au dreptul sa primească, din alte sectoare de activitate, alocaţie pentru copii. Articolul 34Cooperatorii pensionari pot beneficia, în afară pensiilor prevăzute de prezenta lege, de ajutoare în natura şi în bani acordate de unităţile ai căror membri sînt, potrivit cooperativei agricole de producţie. Articolul 35Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi concediul pentru sarcina şi lehuzie se acordă pe bază de certificate medicale eliberate de organele sanitare, potrivit prevederilor legii.
Capitolul 3 Stabilirea şi plata pensiilor Articolul 36În vederea asigurării respectării stricte a prevederilor legii privind întocmirea actelor de pensionare, a ţinerii unei evidente corecte a tuturor datelor şi celorlalte elemente pe baza cărora se stabilesc drepturile la pensie şi alte drepturi de asigurări sociale, pe lîngă organele de conducere colectivă ale unităţilor agricole cooperatiste se constituie comisii de pensii şi asigurări sociale.Comisiile de pensii şi asigurări sociale sînt alcătuite din 3-7 membri şi sînt conduse de vicepreşedintele cooperativei sau un alt membru al consiliului de conducere sau, după caz, al consiliului oamenilor muncii.Componenta comisiei se stabileşte de către adunarea generală a unităţii agricole cooperatiste.Modul de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi răspunderile comisiilor de pensii şi asigurări sociale din unităţile agricole cooperatiste se stabilesc prin regulament aprobat prin decret al Consiliului de Stat. Articolul 37În vederea stabilirii pensiei, unitatea agricolă cooperatista întocmeşte dosarul de pensionare, care trebuie să cuprindă carnetul de pensii şi asigurări sociale cu înregistrările la zi, precum şi orice alte documente necesare. Dosarul de pensionare se verifica de către comisia de pensii şi asigurări sociale, care are obligaţia sa semnaleze conducerii unităţii orice nereguli constatate. Unitatea agricolă cooperatista poarta întreaga răspundere pentru exactitatea datelor pe care le conţine dosarul de pensie.Unitatea agricolă cooperatista este obligată sa înainteze, în termenele prevăzute de lege, dosarul de pensionare direcţiei pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale, care va propune, potrivit legii, comisiei judeţene de pensii emiterea deciziei de pensionare sau va depune dosarul la comisia judeteana de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.Comislile judeţene de pensii emit, potrivit legii, deciziile de pensionare şi examinează contestaţiile împotriva hotărîrilor comisiilor de pensii şi asigurări sociale din unităţile agricole cooperatiste şi ale comisiilor de expertiza şi recuperare a capacităţii de muncă. În aceste cazuri din comisia judeteana de pensii va face parte şi delegatul uniunii judeţene a cooperativelor agricole de producţie.Împotriva deciziilor comisiilor judeţene de pensii se poate face apel, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Pensii, care funcţionează la Ministerul Muncii. Articolul 38În vederea stabilirii drepturilor de pensie şi a altor drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie se introduce "Carnetul de pensii şi asigurări sociale", în care se vor evidenţia vechimea în munca în unitatea agricolă cooperatista, venitul realizat, sectorul în care s-a desfăşurat activitatea, funcţia îndeplinită, perioada de contribuţie personală şi alte elemente care servesc la stabilirea acestor drepturi. Articolul 39Operaţiunile privind constituirea şi administrarea fondurilor necesare şi pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale pentru membrii cooperativelor agricole de producţie se fac de Ministerul Muncii, prin direcţiile pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale şi oficiile acestora.Casa de pensii şi asigurări sociale a membrilor cooperativelor agricole de producţie îşi încetează activitatea. Articolul 40Pensiile şi celelalte drepturi de asigurări sociale se acordă la cererea persoanelor îndreptăţite. Articolul 41Vechimea în munca a membrilor cooperativelor agricole de producţie se ia în considerare numai pentru stabilirea drepturilor de pensie şi altor drepturi de asigurări sociale, potrivit prevederilor prezentei legi.Perioada de timp în care o persoană a lucrat în cooperativa pe bază de contract de muncă se cumulează cu vechimea în munca în cooperativa în calitate de membru, în vederea stabilirii pensiei potrivit prezentei legi, dacă persoana respectiva nu are drept la pensie în cadrul asigurărilor sociale de stat.Au dreptul la pensie, în condiţiile prezentei legi, şi persoanele care au cel puţin 5 ani vechime în munca în unitatea agricolă cooperatista, dacă au lucrat şi în sectorul de stat, iar perioada lucrata în cele doua sectoare este mai mare de 10 ani. În acest caz cuantumul pensiei cuvenite pentru munca depusa în unitatea agricolă cooperatista se stabileşte în raport cu vechimea în munca în aceasta unitate. Capitolul 4 Dispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 42Stabilirea vechimii în munca a membrilor cooperativelor agricole de producţie pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a prezentei legi se face potrivit prevederilor existente la data prestării muncii. Articolul 43Prevederile prezentei legi se intregesc în mod corespunzător cu dispoziţiile legii privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială referitoare la plata pensiei şi suspendarea acesteia, la revizuirea deciziilor de pensionare şi recuperarea sumelor plătite fără temei cu titlu de pensie sau alte drepturi aferente, precum şi la contestaţia împotriva hotărîrii privind încadrarea în grade de invaliditate şi revizuirea medicală a pensionarilor de invaliditate. Articolul 44Prevederile prezentei legi se aplică începînd de la data de 1 ianuarie 1978, cu excepţia celor privind contribuţia statului, care se aplică de la data de 1 iunie 1977, precum şi a celor privind contribuţia personală a cooperatorilor, care se aplică de la 1 iulie 1977. Articolul 45Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Decretul nr. 535 din 23 iunie 1966 privind dreptul la pensie şi alte drepturi sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 30 iunie 1977.PreşedinteleMarii Adunări Naţionale,NICOLAE GIOSAN------------

Noutăți

 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 20 aprilie 1999 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 23 octombrie 2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*)
 • LEGE nr. 24 din 17 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 24 septembrie 2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
 • LEGE nr. 61 din 21 martie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 12 din 26 iulie 1974 privind piscicultura şi pescuitul
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 138 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor
 • LEGE nr. 175 din 30 iunie 2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
 • LEGE nr. 241 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 29 iunie 2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios
 • LEGE nr. 46 din 25 noiembrie 1977 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 217/1977 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de pensii şi asigurări sociale şi a comisiilor de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă
 • LEGE nr. 94 din 1 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 15 februarie 2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
 • LEGE nr. 454 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice
 • LEGE nr. 552 din 14 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 469 din 9 iulie 2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 596 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 212 din 21 noiembrie 2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 127 din 16 octombrie 1996 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnat la Zagreb la 25 ianuarie 1996
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 83 din 29 aprilie 2016 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • LEGE nr. 353 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum şi a suprataxelor vamale pentru instalaţii, echipamente, utilaje şi părţi ale acestora, know-how, precum şi combustibili energetici care sunt importaţi prin credite externe contractate cu garanţia statului de companii şi societăţi naţionale, instituţii publice şi societăţi comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 15 mai 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 144 din 12 iulie 2016 pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 61 din 21 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
 • LEGE nr. 193 din 25 mai 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2003
 • LEGE nr. 284 din 14 decembrie 2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri
 • LEGE nr. 296 din 25 noiembrie 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 23 februarie 2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 28 din 29 decembrie 1967 privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu
 • LEGE nr. 170 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 9 din 6 ianuarie 2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
 • LEGE nr. 194 din 7 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 180 din 10 octombrie 2019 pentru declararea zilei de 30 octombrie - Ziua pacientului cu arsuri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 20 iunie 2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • LEGE nr. 577 din 23 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2002 privind repartizarea profitului realizat de Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A. pentru anul 2001
 • LEGE nr. 289 din 7 noiembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 17 ianuarie 2002 privind finanţarea restantelor aferente aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 17 decembrie 1997 pentru reglementarea plăţii premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, care, de regula, se acordă la finele anului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (*republicată*) privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • LEGE nr. 588 din 29 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2002 privind transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială "Horticola" - S.A. Bucureşti de la Agenţia Domeniilor Statului la Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021