Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 4 din 30 iunie 1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 61 din 8 iulie 1977 -
LEGE nr. 4 din 30 iunie 1977privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 61 din 8 iulie 1977

În Republica Socialistă România îmbunătăţirea sistemului de asigurări sociale şi creşterea pensiilor pentru toate categoriile de oameni ai muncii reprezintă o preocupare permanenta a partidului şi statului, în cadrul programului general de ridicare necontenita a nivelului de trai al întregului popor.Dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi perfecţionarea continua a relaţiilor de producţie în agricultura cooperatista asigura condiţiile necesare pentru obţinerea unor producţii vegetale şi animale tot mai mari, prin folosirea eficienta a pămîntului şi celorlalte mijloace de producţie, valorificarea tuturor resurselor materiale şi a forţei de muncă şi, pe aceasta baza, sporirea veniturilor cooperativelor şi ale membrilor coperatori.Ridicarea continua a nivelului retributiei cooperatorilor ca şi creşterea pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale sînt nemijlocit condiţionate de muncă fiecărui cooperator şi se realizează pe măsura sporirii producţiei agricole, a dezvoltării averii obşteşti a fiecărei unităţi cooperatiste.În acest scop,Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Membrii cooperativelor agricole de producţie au dreptul la pensie şi alte drepturi de asigurări sociale, în condiţiile prezentei legi.Dreptul la pensie şi celelalte drepturi de asigurări sociale se acordă în raport de muncă prestată de fiecare cooperator, de vechimea în munca, precum şi de rezultatele obţinute de unitatea agricolă cooperatista în îndeplinirea planului de producţie, de venituri şi de cheltuieli. Articolul 2Membrii cooperativelor agricole de producţie au următoarele drepturi de pensie: a) pensie pentru munca depusa şi limita de vîrsta; b) pensie pentru pierderea totală sau în cea mai mare parte a capacităţii de muncă; c) pensie de urmaş; d) pensie suplimentar. Articolul 3Pensia pentru membrii cooperativelor agricole de producţie se stableste în funcţie de următoarele elemente: a) vechimea în munca în unitatea agricolă cooperatista; b) venitul realizat în unitatea agricolă cooperatista; c) sectorul în care s-a desfăşurat activitatea şi funcţia îndeplinită; d) gradul de invaliditate şi cauza care a provocat invaliditatea; e) perioada de contribuţie personală şi cuantumul acestei contribuţii, pentru pensia suplimentară. Articolul 4Membrii cooperativelor agricole de producţie beneficiază, în condiţiile stabilite de lege, de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, concediu plătit pentru sarcina şi lehuzie, indemnizaţii pentru copii, precum şi de asistenţa medicală şi medicamente. Articolul 5Toţi cooperatorii apţi de muncă, inclusiv membrii de familie ai cadrelor de conducere care nu lucrează în alte sectoare de activitate şi ai persoanelor încadrate cu contract de muncă în unităţile agricole cooperatiste, au obligaţia sa lucreze cel puţin 200 zile calendaristice anual.În vederea creării condiţiilor necesare pentru ca toţi cooperatorii să poată efectua, în fiecare an, cel puţin 200 zile de lucru, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producţie sînt obligate sa ia măsuri de dezvoltare şi diversificare a producţiei agricole, de dezvoltare a activităţilor de producţie industriala, de construcţii, prestări de servicii şi a altor activităţi productive.În cooperativele agricole de producţie în care exista forta de muncă disponibilă, consiliile de conducere sînt obligate sa organizeze, cu sprijinul comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare, brigazi şi echipe care să lucreze în alte unităţi cooperatiste sau de stat, pe santiere, la exploatări forestiere şi în alte activităţi. Articolul 6Fondurile necesare plăţii pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie se realizează din; a) contribuţia cooperativelor agricole de producţie, constind în 8 la suta din valoarea producţiei globale; b) contribuţia asociaţiilor economice intercooperatiste, constind în 3,5 la suta din valoarea producţiei globale; c) contribuţia personală a cooperatorilor pentru pensia suplimentară, de 10.15 sau 20 lei lunar; d) contribuţia statului, de 2 la suta, stabilită la valoarea produselor agricole livrate la fondul de stat de către unititile agricole cooperatiste în cadrul planului, şi de 2,5 la suta, la valoarea produselor livrate peste plan; e) contribuţia statului, de 2 la suta, stabitita la valoarea produselor livrate de către cooperatori la fondul de stat.Contribuţia unităţilor agricole cooperatiste şi contribuţia personală a cooperatorilor la fondul de pensii şi asigurări sociale se depun lunar.Contribuţia statului se depune de către unititile de stat cărora li s-au livrat produsele agricole, pentru fiecare categorie de produse în parte lunar pentru livrările în cadrul planului şi la încheierea ciclului de producţie sau la sfîrşitul anului pentru livrările peste plan.Sumele depuse la fondul de pensii şi asigurări sociale de unităţile agricole cooperatiste şi de membrii cooperatori au regimul dobinzii de 3 la suta. Articolul 7Pensiile şi celelalte drepturi de asigurări sociale se plătesc integral cooperatorilor din unităţile agricole cooperatiste care depun în totalitate contribuţia la fondul de pensii şi asigurări sociale. La celelalte unităţi drepturile se plătesc proporţional cu contribuţia depusa, dar nu mai puţin de 80 la suta din sumele cuvenite cooperatorilor. Articolul 8Persoanele care primesc pensie din sectorul asigurărilor sociale de stat sau din alte sectoare de activitate cu sisteme proprii de pensionare vor putea primi şi pensia cuvenită în baza prezentei legi pentru vechimea în munca în unitatea agricolă cooperatista.Suma rezultată din pensiile cumulate nu va putea depăşi nivelul pensiei de asigurări sociale ce s-ar fi cuvenit persoanei respective în cazul în care întreaga activitate ar fi fost prestată într- o unitate de stat. În cazul în care, prin cumul, se depăşeşte acest nivel, pensiile se vor reduce în mod proporţional. Articolul 9Pensiile şi indemnizaţiile de asigurări sociale acordate membrilor cooperativelor agricole de producţie nu sînt impozabile.Cererile care au drept scop stabilirea dreptului la pensie sau la indemnizaţie de asigurări sociale, introduse în faţa oricăror organe sînt scutite de taxe. Articolul 10Dreptul la pensie şi indemnizaţie de asigurări sociale este impozabil.Pensia şi indemnizaţia de asigurări sociale nu pot fi cedate nici total, nici parţial. Capitolul 2 Dreptul la pensie şi alte drepturi de asigurări socialeA. Pensia pentru munca depusa şi limita de vîrsta Articolul 11Pensia integrală pentru munca depusa şi limita de vîrsta se acordă cooperatorilor pe tot timpul vieţii, după cum urmează: a) bărbaţilor care au împlinit vîrsta de 65 ani şi au vechime în munca în unităţile agricole cooperatiste de cel puţin 30 ani; b) femeilor care au împlinit vîrsta de 60 ani şi au vechime în munca în unităţile agricole cooperatiste de cel puţin 25 ani. Articolul 12Venitul mediu anual ce se ia ca baza de calcul la stabilirea pensiei este media veniturilor realizate pentru munca în unităţile agricole cooperatiste în 5 ani consecutiv care cooperatorul a lucrat, din ultimii 10 ani premergatori pensionării, la alegerea acestuiaDacă în ultimii 10 ani cooperatorul nu a lucrat cel puţin 5 ani consecutiv, baza de calcul a pensiei este media veniturilor anuale din ultimii 5 ani în care a lucrat în unitatea agricolă cooperatista. Articolul 13Vechimea în munca, în înţelesul prezentei legi, reprezintă totalul anilor în care coperatorul a lucrat cel puţin 200 zile calendaristice în unitata agricolă cooperatista. Articolul 14Numărul anilor la care cooperatorul a lucrat mai puţin de 200 zile calendaristice anual intră în calculul vechimii în munca numai dacă acesta şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite şi a efectuat volumul de muncă prevăzut pentru realizarea sarcinilor din planul de producţie, de venituri şi cheltuieli pe anul respectiv.Se considera vechime în munca şi perioadele în care cooperatorul îşi îndeplineşte obligaţiile militare, urmează cursuri de pregătire, specializare sau perfecţionare la care a fost trimis de cooperativa sau este în concediu de sarcina şi lehuzie, dacă în restul anului a lucrat un număr de zile calendaristice proporţional cu aceste perioade sau, după caz, a îndeplinit celelalte obligaţii prevăzute la alin. 1. Articolul 15Pensia integrală pentru munca depusa şi limita de vîrsta se acordă în raport de venitul realizat, de sectorul în care au lucrat şi de funcţia pe care au îndeplinit-o, cooperatorilor care au vechime în munca de cel puţin 30 ani bărbaţii şi 25 ani femeile .Cuantumul pensiei este de 350-1000 lei lunar şi se stabileşte după cum urmează: a) pentru cooperatorii care lucrează permanent, cel puţin 10 ani, în zootehnie şi sere şi pentru cooperatorii calificaţi care lucrează permanent, cel puţin 10 ani, în meseria de lacatus, electrician, mecanic, conducător de tractoare rutiere, mecanizator, sofer şi altele asemănătoare:
  Grupa de venit mediu anualCuantumul pensiei lunare
  - lei -- lei -
  peste 15.000650
  10.001 - 15.000560
  8.001 - 10.000480
  6.001 - 8.000450
  pînă la 6.000420
    b) pentru cooperatorii care lucrează permanent, cel puţin 10 ani, în viticultura, pomicultura,şi legumicultura:
  Grupa de venit mediu anualCuantumul pensiei lunare
  - lei -- lei -
  peste 15.000550
  10.001 - 15.000500
  7.001 - 10.000450
  5.001 - 7.000400
  pînă la 5.000380
    c) pentru cooperatorii care lucrează în celelalte sectoare de activitate sau care nu au lucrat cel puţin 10 ani în sectoarele prevăzute la lit; a) şi b):
  Grupa de venit mediu anualCuantumul pensiei lunare
  - lei -- lei -
  peste 15.000500
  10.001 - 15.000460
  7.001 - 15.000420
  5.001 - 7.000385
  pînă la 5.000350
d) pentru cooperatorii care au îndeplinit funcţia de şef de brigada cel puţin 10 ani:
    Grupa de venit mediu anual
  - lei -
  peste 15.00010.001 - 15.0007.001 - 10.000pînă la 7.000
  - pentru cei din sectorul zootehnic şi sere725635545460
  - pentru cei din viticultură, pomicultură şi legumicultură625550480420
  - pentru cei din alte sectoare575500440390
e) pentru cooperatorii care au îndeplinit funcţia de şef de ferma sau de sector cel puţin 10 ani, pensia este cu 10 la suta mai mare decît cea prevăzută pentru şeful de brigada, corespunzător sectorului în care au lucrat şi grupei de venit mediu anual; f) pentru cooperatorii care au îndeplinit funcţia de preşedinte al cooperativei agricole de producţie cel puţin 10 ani:
  Grupa de venit mediu anualCuantumul pensiei lunare
  - lei -- lei -
  peste 36.0001.000
  28.001 - 36.000900
  20.001 - 28.000750
  pînă la 20.000600
g) pentru cooperatorii care au îndeplinit cel puţin 10 ani funcţia de vicepreşedinte scos din producţie sau de contabil-şef, pensia este de 85 la suta din cea cuvenită preşedintelui, la grupa de venit şi vechimea în munca corespunzătoare.
Articolul 16Cooperatorii care, au o vechime în munca de peste 30 ani bărbaţii şi 25 ani femeile, vor primi o pensie lunară majorată pentru fiecare an lucarat în plus cu 0,5 la suta din venitul mediu lunar luat ca baza de calcul la stabilirea pensiei. Articolul 17Cooperatorii care nu, îndeplinesc condiţiile de vechime în munca în unitatea agricolă cooperatista pentru obţinerea pensiei integrale pentru munca depusa şi limita de vîrsta au drepturi la pensie la împlinirea virstei de 65 ani bărbaţii şi 60 ani femeile, dacă au cel puţin 10 ani vechime în munca în unitatea agricolă cooperatista. În acest caz, cuantumul pensiei se calculează în raport cu numărul anilor de vechime în munca în unitatea, agricolă cooperatista. Articolul 18La pensia cuvenită cooperatorilor care au îndeplinit cel puţin 10 ani funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, scos din producţie, şef de ferma sau de brigada se adauga, din fondurile de stat, o sumă reprezentind 50 la suta din indemnizaţia medie lunară primită în ultimii 5 ani în care au îndeplinit aceste funcţii, potrivit prevederilor Legii retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii.Aceasta suma se acordă cu condiţia ca în cazul preşedinţilor şi vicepreşedinţilor, unitatea sa fi realizat planul de livrări la fondul de stat iar în cazul şefului de ferma sau de brigada, subunitatea de producţie să-şi fi indeplint sarcinile proprii de plan, o perioadă de cel puţin 5 ani din ultimii 10 ani în care aceste persoane au îndeplinit funcţiile respective. Articolul 19Cooperatorii a căror vechime în munca cuprinde, cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 14, şi ani în care aceştia au lucrat mai puţin de 200 zile calendaristice vor primi o pensie lunară redusă cu 2 la suta pentru fiecare dintre aceşti ani, dar nu cu mai mult de 20 la suta din cuantumul pensiei cuvenite. Articolul 20Pensia pentru munca depusa şi limita de vîrsta nu va putea fi mai mica de 400 lei pentru presedinti şi de 220 lei pentru ceilalţi cooperatori.B. Pensia pentru pierderea capacităţii de muncă Articolul 21Cooperatorii care, datorită unor accidente de muncă, şi-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă şi sînt încadraţi în gradui I sau II de invaliditate, primesc pensie pe tot timpul cît durează invaliditatea.Beneficiază, de asemenea, de pensie, în condiţiile prezentei legi cooperatorii care şi-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă din cauza unei boli sau a unui accident în afară de muncă, dacă invaliditatea este de gradul I sau II. Articolul 22Pensia ce se acordă cooperatorilor care şi-au pierdut total capacitatea de muncă datorită unui accident de muncă şi sînt încadraţi în gradul I de invaliditate se stabileşte, în raport de vechimea în munca, după cum urmează:
    Grupele de vechime în muncă
  pînă la 10 ani15 ani20 ani25 ani30 ani
  - procente din pensia cuvenită pentru munca depusă şi limită de vîrstă5060708090
În cazul cooperatorilor cu o vechime în munca mai mare de 10 ani, procentual de 50 la suta se va aplica la pensia pentru munca depusa şi limita de vîrsta corespunzătoare unei vechimi în munca de 10 ani.În cadrul fiecărei grupe de vechime cuprinsă între 10-30 ani, procentele se aplică proporţional cu numărul anilor lucrati.
Articolul 23Pensia pentru pierderea capacităţii de muncă din cauza de boala sau de accident în afară procesului de muncă se acordă cooperatorilor care şi-au pierdut total capacitatea de muncă şi sînt încadraţi în gradul I de invaliditate, dacă au cel puţin 10 ani vechime în munca în unitatea agricolă cooperatista.Pensia se stabileşte, în raport de vechimea în munca, în procente din pensia pentru munca depusa şi limita de vîrsta, după cum urmează:
    Grupele de vechime în muncă
  10 ani15 ani20 ani25 ani30 ani
  - procente din pensia pentru munca depusă şi limită de vîrstă3545556575
În cadrul fiecărei grupe de vechime, procentele se aplică proporţional cu numărul anilor lucrati.
Articolul 24În cazul invaliditatii de gradul II cuantumul pensiei este de 85 la suta din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate, stabilită potrivit art. 22 şi 23. Articolul 25După împlinirea virstei de 65 ani bărbaţii şi 60 ani femeile, cooperatorii pensionari de invaliditate pot cere transformarea pensiei de invaliditate în pensia pentru limita de vîrsta la care au dreptul. Articolul 26Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I şi II de invaliditate, în vederea acordării pensiei, se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.C. Pensia de urmaş Articolul 27Pensia de urmaş se acordă copiilor de cooperatori, orfani de unul sau de ambii părinţi, pînă la împlinirea virstei de 16 ani sau, dacă urmează o şcoala, pînă la absolvirea acesteia, dar fără a depăşi vîrsta de 25 ani.Pensia de urmaş se acordă cu condiţia ca părintele sau, după caz, părinţii decedati sa fi îndeplinit condiţiile pentru obţinerea, unei pensiiCuantumul pensiei este de 120 lei lunar pentru fiecare copil orfan de unul dintre părinţi şi de 180 lei lunar pentru fiecare copil orfan de ambii părinţi.D. Pensia suplimentară Articolul 28Pensia suplimentară se acordă cooperatorilor pensionari care au contribuit, cel puţin 5 ani, cu cîte 10, 15 sau 20 lei lunar, în timpul activităţii în unitatea agricolă cooperatista, la constituirea fondului pentru plata acestei pensii.Cuantumul pensiei suplimentare este de cîte 10, 15 sau 20 lei lunar pentru fiecare perioada de 5 ani de contribuţie personală a cooperatorului, potrivit contribuţiei depuse lunar.Cooperatorilor care, înainte de pensionare, au contribuit pentru pensia suplimentară mai puţin de 5 ani li se va restitui, la data pensionării, suma cu care au contribuit, la care se adauga o dobinda de 3 la suta. Articolul 29Cooperatorii care au împlinit vîrsta de pensionare sau sînt invalizi şi, ambele cazuri, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru a primi pensie pentru munca depusa şi limita de vîrsta sau pentru pierderea totală ori în cea mai mare parte a capacităţii de muncă au dreptul la pensie suplimentară, dacă au contribuit cel puţin 5 aniE. Alte drepturi de asigurări sociale Articolul 30Cooperatorii care lucrează în unităţile agricole cooperatiste; cooperatorii pensionari, precum şi membrii lor de familie beneficiază, în mod gratuit, pe timpul internării în spitale, de întreţinere şi medicamente.Pe timpul tratamentului ambulatoriu cooperatorii beneficiază de medicamente, potrivit legii.Cheltuielile necesare în acest scop se suporta din fondul de pensii şi asigurări sociale al membrilor cooperativelor agricole de producţie. Articolul 31Cooperatorii care realizează sarcinile de producţie în conformitate cu normele de lucru stabilite beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate teporara de muncă determinata de boli sau accidente, potrivit legii.Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă determinata de accident de muncă în unitatea agricolă cooperatista se acordă indiferent de vechimea în munca. Articolul 32Cooperatoarele care lucrează în unităţile agricole cooperatiste beneficiază de un concediu plătit pentru sarcina şi lehuzie, pe timp de 60 de zile lucrătoare, potrivit legii. Articolul 33Familiilor de cooperatori, din care cel puţin unul din soţi lucrează în unitatea agricolă cooperatista, li se acordă o indemnizaţie lunară de 50 lei pentru fiecare copil în vîrsta de pînă la l6 ani împliniţi, aflat în întreţinerea acestora.Indemnizaţia de 50 lei pentru fiecare copil se majorează cu:- 20 lei pentru al saselea copil;- 30 lei pentru al saptelea copil; - 40 lei pentru al optulea copil;- 50 lei pentru al noualea copil şi următorii.Indemnizaţia se acordă numai în luna în care unul din soţi a lucrat cel puţin 15 zile şi a realizat sarcinile de producţie în conformitate cu normele de muncă stabilite. Indemnizaţia va fi acordată în continuare şi în perioada în care unul dintre soţi beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă.Au dreptul la indemnizaţie şi familiile cu copii care sotii sînt pensionari ai cooperativelor agricole de producţie.Indemnizaţia nu se acordă familiilor care au dreptul sa primească, din alte sectoare de activitate, alocaţie pentru copii. Articolul 34Cooperatorii pensionari pot beneficia, în afară pensiilor prevăzute de prezenta lege, de ajutoare în natura şi în bani acordate de unităţile ai căror membri sînt, potrivit cooperativei agricole de producţie. Articolul 35Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi concediul pentru sarcina şi lehuzie se acordă pe bază de certificate medicale eliberate de organele sanitare, potrivit prevederilor legii.
Capitolul 3 Stabilirea şi plata pensiilor Articolul 36În vederea asigurării respectării stricte a prevederilor legii privind întocmirea actelor de pensionare, a ţinerii unei evidente corecte a tuturor datelor şi celorlalte elemente pe baza cărora se stabilesc drepturile la pensie şi alte drepturi de asigurări sociale, pe lîngă organele de conducere colectivă ale unităţilor agricole cooperatiste se constituie comisii de pensii şi asigurări sociale.Comisiile de pensii şi asigurări sociale sînt alcătuite din 3-7 membri şi sînt conduse de vicepreşedintele cooperativei sau un alt membru al consiliului de conducere sau, după caz, al consiliului oamenilor muncii.Componenta comisiei se stabileşte de către adunarea generală a unităţii agricole cooperatiste.Modul de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi răspunderile comisiilor de pensii şi asigurări sociale din unităţile agricole cooperatiste se stabilesc prin regulament aprobat prin decret al Consiliului de Stat. Articolul 37În vederea stabilirii pensiei, unitatea agricolă cooperatista întocmeşte dosarul de pensionare, care trebuie să cuprindă carnetul de pensii şi asigurări sociale cu înregistrările la zi, precum şi orice alte documente necesare. Dosarul de pensionare se verifica de către comisia de pensii şi asigurări sociale, care are obligaţia sa semnaleze conducerii unităţii orice nereguli constatate. Unitatea agricolă cooperatista poarta întreaga răspundere pentru exactitatea datelor pe care le conţine dosarul de pensie.Unitatea agricolă cooperatista este obligată sa înainteze, în termenele prevăzute de lege, dosarul de pensionare direcţiei pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale, care va propune, potrivit legii, comisiei judeţene de pensii emiterea deciziei de pensionare sau va depune dosarul la comisia judeteana de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.Comislile judeţene de pensii emit, potrivit legii, deciziile de pensionare şi examinează contestaţiile împotriva hotărîrilor comisiilor de pensii şi asigurări sociale din unităţile agricole cooperatiste şi ale comisiilor de expertiza şi recuperare a capacităţii de muncă. În aceste cazuri din comisia judeteana de pensii va face parte şi delegatul uniunii judeţene a cooperativelor agricole de producţie.Împotriva deciziilor comisiilor judeţene de pensii se poate face apel, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Pensii, care funcţionează la Ministerul Muncii. Articolul 38În vederea stabilirii drepturilor de pensie şi a altor drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie se introduce "Carnetul de pensii şi asigurări sociale", în care se vor evidenţia vechimea în munca în unitatea agricolă cooperatista, venitul realizat, sectorul în care s-a desfăşurat activitatea, funcţia îndeplinită, perioada de contribuţie personală şi alte elemente care servesc la stabilirea acestor drepturi. Articolul 39Operaţiunile privind constituirea şi administrarea fondurilor necesare şi pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale pentru membrii cooperativelor agricole de producţie se fac de Ministerul Muncii, prin direcţiile pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale şi oficiile acestora.Casa de pensii şi asigurări sociale a membrilor cooperativelor agricole de producţie îşi încetează activitatea. Articolul 40Pensiile şi celelalte drepturi de asigurări sociale se acordă la cererea persoanelor îndreptăţite. Articolul 41Vechimea în munca a membrilor cooperativelor agricole de producţie se ia în considerare numai pentru stabilirea drepturilor de pensie şi altor drepturi de asigurări sociale, potrivit prevederilor prezentei legi.Perioada de timp în care o persoană a lucrat în cooperativa pe bază de contract de muncă se cumulează cu vechimea în munca în cooperativa în calitate de membru, în vederea stabilirii pensiei potrivit prezentei legi, dacă persoana respectiva nu are drept la pensie în cadrul asigurărilor sociale de stat.Au dreptul la pensie, în condiţiile prezentei legi, şi persoanele care au cel puţin 5 ani vechime în munca în unitatea agricolă cooperatista, dacă au lucrat şi în sectorul de stat, iar perioada lucrata în cele doua sectoare este mai mare de 10 ani. În acest caz cuantumul pensiei cuvenite pentru munca depusa în unitatea agricolă cooperatista se stabileşte în raport cu vechimea în munca în aceasta unitate. Capitolul 4 Dispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 42Stabilirea vechimii în munca a membrilor cooperativelor agricole de producţie pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a prezentei legi se face potrivit prevederilor existente la data prestării muncii. Articolul 43Prevederile prezentei legi se intregesc în mod corespunzător cu dispoziţiile legii privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială referitoare la plata pensiei şi suspendarea acesteia, la revizuirea deciziilor de pensionare şi recuperarea sumelor plătite fără temei cu titlu de pensie sau alte drepturi aferente, precum şi la contestaţia împotriva hotărîrii privind încadrarea în grade de invaliditate şi revizuirea medicală a pensionarilor de invaliditate. Articolul 44Prevederile prezentei legi se aplică începînd de la data de 1 ianuarie 1978, cu excepţia celor privind contribuţia statului, care se aplică de la data de 1 iunie 1977, precum şi a celor privind contribuţia personală a cooperatorilor, care se aplică de la 1 iulie 1977. Articolul 45Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Decretul nr. 535 din 23 iunie 1966 privind dreptul la pensie şi alte drepturi sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 30 iunie 1977.PreşedinteleMarii Adunări Naţionale,NICOLAE GIOSAN------------

Noutăți

 • CODUL CIVIL din 26 noiembrie 1864
 • LEGE nr. 699 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra la 20 octombrie 1972
 • LEGE nr. 63 din 28 septembrie 1993 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 1/1993 privind unele măsuri pentru aplicarea taxei pe valoarea adăugată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 20 iunie 2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 207 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului
 • LEGE nr. 5 din 5 ianuarie 2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2003
 • LEGE nr. 205 din 26 mai 2004 (*republicată*) privind protecţia animalelor*)
 • LEGE nr. 245 din 18 iulie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 31 din 26 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 115/1998 pentru aderarea României la Convenţia internaţionala din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, adoptată de Conferinţa internaţionala din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, organizată de Organizaţia Maritima Internaţionala la Hamburg în perioada 9- 27 aprilie 1979
 • LEGEA nr. 23 din 15 octombrie 1990 privind abrogarea Decretului nr. 367/1981 pentru înfiinţarea centrelor industrial-agrare Motru şi Rovinari, în judeţul Gorj, şi a direcţiilor administrativ-economice Motru şi Rovinari
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 13 decembrie 2001 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene - TAROM" - S.A. prin conversia în acţiuni a creanţelor unor unităţi de aviaţie civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 30 aprilie 2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
 • LEGE nr. 243 din 7 decembrie 2010 pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 31 august 2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate
 • LEGE nr. 162 din 1 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 109 din 21 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Londra la 13 iulie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 octombrie 2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 90 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice
 • LEGE nr. 168 din 12 iulie 2017 privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti
 • LEGE nr. 126 din 30 mai 2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 15 februarie 2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi
 • LEGE nr. 32 din 29 martie 1991 privind impozitul pe salarii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 27 septembrie 2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • LEGE nr. 3.472 din 23 iulie 1921 pentru organizarea Dobrogei Noua
 • Codul Familiei (abrogat)
 • LEGEA nr. 340 din 18 decembrie 2015 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
 • LEGE nr. 77 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • LEGE nr. 1 din 4 ianuarie 2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 28 mai 2008 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 154 din 11 iulie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE
 • LEGE nr. 373 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
 • LEGE nr. 332 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 30 octombrie 2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 101 din 16 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 143 din 21 septembrie 2000 privind organizarea studiilor de masterat din România
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 47 din 4 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 214 din 15 noiembrie 2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 (*republicată*) privind dispozitivele medicale
 • LEGE nr. 545 din 25 noiembrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Ciohorăni prin reorganizarea comunei Mirosloveşti, judeţul Iaşi
 • LEGE nr. 209 din 15 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/1997 cu privire la îmbunătăţirea protecţiei sociale pentru persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi pentru urmaşii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei anticomuniste din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989
 • LEGE nr. 274 din 4 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 22 din 18 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional
 • LEGE nr. 76 din 6 iulie 1995 pentru declararea localităţilor Ip şi Treznea, judeţul Sălaj, localităţi-martir, precum şi pentru declararea satului Treznea comuna Treznea
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)
 • LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGE nr. 131 din 8 mai 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2006 pentru prorogarea şi modificarea unor termene prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021