Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 179 din 9 iunie 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutelor de teorie politică şi educaţie democratică
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 14 iunie 2005 -
LEGE nr. 179 din 9 iunie 2005privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutelor de teorie politică şi educaţie democratică Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 14 iunie 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Partidele şi formaţiunile politice cu reprezentare parlamentară pot înfiinţa în afara structurilor lor statutare, în condiţiile prezentei legi, institute de studii şi cercetări, denumite în continuare institute de teorie politică. (2) Partidele şi formaţiunile politice menţionate la alin. (1) pot înfiinţa, în condiţiile prezentei legi, câte un singur institut de teorie politică fiecare. În cazul în care partidul în cauză îşi pierde calitatea de partid parlamentar după înfiinţarea institutului respectiv, acesta îşi va putea continua activitatea beneficiind de toate prevederile prezentei legi, cu excepţia celor vizând subvenţiile de la bugetul de stat. (3) Partidele şi formaţiunile politice fără reprezentare parlamentară pot înfiinţa asemenea institute cu condiţia de a fi afiliate la una dintre formaţiunile politice reprezentate în Parlamentul European. Articolul 2Institutele de teorie politică au personalitate juridică proprie şi nu înregistrează ori distribuie profit. Articolul 3Institutele de teorie politică sunt, din punct de vedere profesional, autonome în raport cu partidele care le-au înfiinţat. Ele nu desfăşoară activităţi de organizare sau propagandă politică. Articolul 4Institutele de teorie politică au de la înfiinţare statutul de fundaţie de utilitate publică, beneficiind de toate drepturile prevăzute de lege pentru acestea, completate cu drepturile care rezultă din dispoziţiile prezentei legi. Articolul 5Obiectul de activitate al institutelor de teorie politică constă în: a) realizarea de cercetări în domeniul teoriei sociale şi politice; b) elaborarea de programe doctrinare şi de planificare politică; c) elaborarea de studii asupra guvernării; d) elaborarea de programe şi furnizarea de consultaţii pentru susţinerea actului de guvernare; e) proiectarea şi organizarea de cursuri adresate militanţilor, membrilor şi simpatizanţilor partidelor politice, ca şi personalului salariat al acestora, precum şi celor care aspiră să desfăşoare activităţi cu caracter public, inclusiv să candideze pentru funcţii politice eligibile sau acordate prin desemnare, în instituţiile statului; f) desfăşurarea de activităţi publicistice şi editoriale legate de profilul competenţelor acordate prin prezenta lege; g) dezvoltarea de contacte şi organizarea de relaţii de cooperare cu instituţii de acelaşi profil din ţară şi din străinătate, cu personalităţi ale vieţii publice interne şi internaţionale şi cu organizaţii ale societăţii civile. Articolul 6 (1) Activitatea institutelor de teorie politică se bazează pe principiile legalităţii şi transparenţei, ea trebuind să fie orientată către servirea interesului public general, prin contribuţia adusă la profesionalizarea şi democratizarea dezbaterii politice din România, la modernizarea societăţii româneşti şi creşterea coeziunii sale, la racordarea gândirii şi practicii politice româneşti la discursul politic şi procesul de reflecţie ideologică contemporane din Europa şi din spaţiul euroatlantic. (2) Institutelor de teorie politică le sunt interzise orice activităţi care ar tinde în plan teoretic sau practic către limitarea libertăţilor democratice şi a pluralismului politic, către promovarea oricăror forme de intoleranţă, naţionalism şovin, xenofobie, rasism sau antisemitism, precum şi a discriminărilor negative indiferent pe ce criteriu. Articolul 7 (1) înfiinţarea institutelor de teorie politică se face prin hotărâre judecătorească pronunţată de judecătoria în a cărei competenţă teritorială îşi au sediul institutele, la cererea unui partid politic interesat. Instanţa sesizată va lua hotărârea pe baza verificării conformităţii existente între dosarul prezentat de petenţi şi condiţiile legale ale creării institutelor de teorie politică. În acest sens, prezenta lege se completează cu dispoziţiile legale în vigoare privind înfiinţarea fundaţiilor, care nu sunt contrare literei sau spiritului său. (2) Hotărârea primei instanţe poate fi atacată cu apel şi recurs, după caz, de către orice persoană care probează un interes legitim în acest sens. Articolul 8În vederea constituirii institutelor de teorie politică, partidele interesate vor redacta statutul acestora ţinând seama de prevederile legale, precum şi de obiectivele specifice în fiecare caz. Articolul 9Reprezentantul institutului de teorie politică participă de drept la întrunirile tuturor instanţelor de conducere colectivă a partidului pe lângă care funcţionează institutul. El are statutul de invitat permanent, cu dreptul de a lua cuvântul, dar fără vot deliberativ. Articolul 10După înregistrarea oficială a institutului de teorie politică se vor întocmi un regulament de ordine interioară, o organigramă şi un stat de funcţiuni, precum şi fişe ale principalelor posturi de execuţie. Articolul 11Institutele de teorie politică pot încheia, în limitele fondurilor de care dispun, contracte de colaborare pentru realizarea unor lucrări sau proiecte concrete din planul lor de activitate. Articolul 12 (1) Anual, institutele de teorie politică întocmesc şi aprobă, conform prevederilor statutare, un buget propriu. (2) La sfârşitul fiecărui exerciţiu bugetar institutele de teorie politică au obligaţia de a solicita unei instituţii independente de specialitate realizarea unei verificări asupra modului în care a fost asigurată gestiunea bugetară. Raportul rezultat din această verificare se transmite spre aprobare conducerii institutului şi spre informare partidului care a înfiinţat institutul şi Curţii de Conturi. Articolul 13Finanţarea institutelor de teorie politică înfiinţate potrivit prezentei legi se asigură prin: a) transferuri din bugetele partidelor sau formaţiunilor politice care le-au înfiinţat; b) sponsorizări şi donaţii obţinute de la agenţi economici sau orice alte persoane care, în condiţiile legii, pot face acest lucru; c) fonduri aferente gestionării unor programe interne sau internaţionale destinate promovării valorilor culturii şi civilizaţiei europene, ale democraţiei pluraliste, statului de drept şi drepturilor omului; d) fonduri asigurate prin programele de asistenţă nerambursabilă provenite din ţară sau străinătate; e) venituri proprii realizate prin preluarea şi executarea unor proiecte sau servicii de profil, pe bază de contracte încheiate cu beneficiari din ţară şi din străinătate; aceste venituri sunt scutite de orice taxe sau impozite; f) alte surse, conform legislaţiei în vigoare. Articolul 14Statul sprijină institutele de teorie politică în condiţiile legii privind asociaţiile şi fundaţiile. Metodologia privind acordarea acestui sprijin va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 9 iunie 2005.Nr. 179.--------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 399 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activităţii titularilor de acorduri petroliere şi subcontractanţilor acestora, care desfăşoară operaţiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apa de peste 100 metri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 26 octombrie 2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, Str. Arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016
 • LEGE nr. 400 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată
 • LEGE nr. 162 din 21 iulie 2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 şi ratificat de România prin Legea nr. 32/2014
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • LEGE nr. 91 din 6 iunie 2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 mai 2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 178 din 11 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 27 martie 2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • LEGE nr. 295 din 30 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 29/2003 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuita, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţa totală de până la 2,5 ha
 • LEGE nr. 157 din 14 mai 2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public
 • LEGE nr. 276 din 23 iunie 2003 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării
 • LEGE nr. 380 din 28 septembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscală de către comercianţi, precum şi a autorizaţiei de funcţionare de către persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale
 • LEGE nr. 288 din 27 iunie 2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la Acordul privind înfiinţarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterana (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterana din octombrie 1997 şi aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultura şi Alimentaţie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997
 • LEGE nr. 319 din 13 noiembrie 2007 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2008 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 200 din 22 octombrie 2010 pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2016 privind venitul minim de incluziune
 • LEGE nr. 401 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 123 din 30 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 465 din 9 iulie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Ceha privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 125 din 19 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române
 • LEGE nr. 139 din 29 decembrie 1995 Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România
 • LEGE nr. 158 din 18 iulie 2008 (*republicată*) privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 317 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 93 din 3 iunie 1997 privind declararea ca erou-martir a lui Liviu Cornel Babeş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • LEGE nr. 8 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 1172/1968 pentru modificarea Decretului nr. 321/1956 privind dreptul de autor
 • LEGE nr. 86 din 15 septembrie 1995 privind declararea ca municipiu a oraşului Brad
 • LEGE nr. 115 din 19 iunie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 4 din 1 martie 1997 privind abilitarea Guvernului de a contracta şi de a garanta, prin Ministerul Finanţelor, în numele şi în contul statului, împrumuturi de stat prin lansarea de emisiuni de obligaţiuni în valută de pe pieţele externe de capital
 • LEGE nr. 15 din 5 februarie 1948 pentru declararea de utilitate publică şi interes cultural şi exproprierea unui teren în folosul şcoalei primare mixte din satul Barzesti comuna Bodeşti, judeţul Valcea*)
 • LEGE nr. 36 din 8 aprilie 1992 a bugetului de stat pe anul 1992
 • LEGE nr. 75 din 16 martie 2001 pentru ratificarea Acordului european privind suprimarea vizelor pentru refugiaţi (STE-31), încheiat la Strasbourg la 20 aprilie 1959, semnat de România la 5 noiembrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 42 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 189 din 20 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 522 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 247 din 5 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 6 noiembrie 1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 29 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 402/1982 privind obligaţiile persoanelor care cer şi li se aproba să se stabilească definitiv în străinătate de a plăti integral datoriile pe care le au fata de stat, organizaţii socialiste şi persoane fizice, precum şi de a restitui unele cheltuieli suportate de stat cu şcolarizarea lor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 182 din 14 decembrie 2005 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 13 din 8 februarie 1991 LEGE privind contractul colectiv de muncă
 • LEGE nr. 49 din 25 mai 1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021