Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 179 din 9 iunie 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutelor de teorie politică şi educaţie democratică
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 14 iunie 2005 -
LEGE nr. 179 din 9 iunie 2005privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutelor de teorie politică şi educaţie democratică Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 14 iunie 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Partidele şi formaţiunile politice cu reprezentare parlamentară pot înfiinţa în afara structurilor lor statutare, în condiţiile prezentei legi, institute de studii şi cercetări, denumite în continuare institute de teorie politică. (2) Partidele şi formaţiunile politice menţionate la alin. (1) pot înfiinţa, în condiţiile prezentei legi, câte un singur institut de teorie politică fiecare. În cazul în care partidul în cauză îşi pierde calitatea de partid parlamentar după înfiinţarea institutului respectiv, acesta îşi va putea continua activitatea beneficiind de toate prevederile prezentei legi, cu excepţia celor vizând subvenţiile de la bugetul de stat. (3) Partidele şi formaţiunile politice fără reprezentare parlamentară pot înfiinţa asemenea institute cu condiţia de a fi afiliate la una dintre formaţiunile politice reprezentate în Parlamentul European. Articolul 2Institutele de teorie politică au personalitate juridică proprie şi nu înregistrează ori distribuie profit. Articolul 3Institutele de teorie politică sunt, din punct de vedere profesional, autonome în raport cu partidele care le-au înfiinţat. Ele nu desfăşoară activităţi de organizare sau propagandă politică. Articolul 4Institutele de teorie politică au de la înfiinţare statutul de fundaţie de utilitate publică, beneficiind de toate drepturile prevăzute de lege pentru acestea, completate cu drepturile care rezultă din dispoziţiile prezentei legi. Articolul 5Obiectul de activitate al institutelor de teorie politică constă în: a) realizarea de cercetări în domeniul teoriei sociale şi politice; b) elaborarea de programe doctrinare şi de planificare politică; c) elaborarea de studii asupra guvernării; d) elaborarea de programe şi furnizarea de consultaţii pentru susţinerea actului de guvernare; e) proiectarea şi organizarea de cursuri adresate militanţilor, membrilor şi simpatizanţilor partidelor politice, ca şi personalului salariat al acestora, precum şi celor care aspiră să desfăşoare activităţi cu caracter public, inclusiv să candideze pentru funcţii politice eligibile sau acordate prin desemnare, în instituţiile statului; f) desfăşurarea de activităţi publicistice şi editoriale legate de profilul competenţelor acordate prin prezenta lege; g) dezvoltarea de contacte şi organizarea de relaţii de cooperare cu instituţii de acelaşi profil din ţară şi din străinătate, cu personalităţi ale vieţii publice interne şi internaţionale şi cu organizaţii ale societăţii civile. Articolul 6 (1) Activitatea institutelor de teorie politică se bazează pe principiile legalităţii şi transparenţei, ea trebuind să fie orientată către servirea interesului public general, prin contribuţia adusă la profesionalizarea şi democratizarea dezbaterii politice din România, la modernizarea societăţii româneşti şi creşterea coeziunii sale, la racordarea gândirii şi practicii politice româneşti la discursul politic şi procesul de reflecţie ideologică contemporane din Europa şi din spaţiul euroatlantic. (2) Institutelor de teorie politică le sunt interzise orice activităţi care ar tinde în plan teoretic sau practic către limitarea libertăţilor democratice şi a pluralismului politic, către promovarea oricăror forme de intoleranţă, naţionalism şovin, xenofobie, rasism sau antisemitism, precum şi a discriminărilor negative indiferent pe ce criteriu. Articolul 7 (1) înfiinţarea institutelor de teorie politică se face prin hotărâre judecătorească pronunţată de judecătoria în a cărei competenţă teritorială îşi au sediul institutele, la cererea unui partid politic interesat. Instanţa sesizată va lua hotărârea pe baza verificării conformităţii existente între dosarul prezentat de petenţi şi condiţiile legale ale creării institutelor de teorie politică. În acest sens, prezenta lege se completează cu dispoziţiile legale în vigoare privind înfiinţarea fundaţiilor, care nu sunt contrare literei sau spiritului său. (2) Hotărârea primei instanţe poate fi atacată cu apel şi recurs, după caz, de către orice persoană care probează un interes legitim în acest sens. Articolul 8În vederea constituirii institutelor de teorie politică, partidele interesate vor redacta statutul acestora ţinând seama de prevederile legale, precum şi de obiectivele specifice în fiecare caz. Articolul 9Reprezentantul institutului de teorie politică participă de drept la întrunirile tuturor instanţelor de conducere colectivă a partidului pe lângă care funcţionează institutul. El are statutul de invitat permanent, cu dreptul de a lua cuvântul, dar fără vot deliberativ. Articolul 10După înregistrarea oficială a institutului de teorie politică se vor întocmi un regulament de ordine interioară, o organigramă şi un stat de funcţiuni, precum şi fişe ale principalelor posturi de execuţie. Articolul 11Institutele de teorie politică pot încheia, în limitele fondurilor de care dispun, contracte de colaborare pentru realizarea unor lucrări sau proiecte concrete din planul lor de activitate. Articolul 12 (1) Anual, institutele de teorie politică întocmesc şi aprobă, conform prevederilor statutare, un buget propriu. (2) La sfârşitul fiecărui exerciţiu bugetar institutele de teorie politică au obligaţia de a solicita unei instituţii independente de specialitate realizarea unei verificări asupra modului în care a fost asigurată gestiunea bugetară. Raportul rezultat din această verificare se transmite spre aprobare conducerii institutului şi spre informare partidului care a înfiinţat institutul şi Curţii de Conturi. Articolul 13Finanţarea institutelor de teorie politică înfiinţate potrivit prezentei legi se asigură prin: a) transferuri din bugetele partidelor sau formaţiunilor politice care le-au înfiinţat; b) sponsorizări şi donaţii obţinute de la agenţi economici sau orice alte persoane care, în condiţiile legii, pot face acest lucru; c) fonduri aferente gestionării unor programe interne sau internaţionale destinate promovării valorilor culturii şi civilizaţiei europene, ale democraţiei pluraliste, statului de drept şi drepturilor omului; d) fonduri asigurate prin programele de asistenţă nerambursabilă provenite din ţară sau străinătate; e) venituri proprii realizate prin preluarea şi executarea unor proiecte sau servicii de profil, pe bază de contracte încheiate cu beneficiari din ţară şi din străinătate; aceste venituri sunt scutite de orice taxe sau impozite; f) alte surse, conform legislaţiei în vigoare. Articolul 14Statul sprijină institutele de teorie politică în condiţiile legii privind asociaţiile şi fundaţiile. Metodologia privind acordarea acestui sprijin va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 9 iunie 2005.Nr. 179.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 297 din 18 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 1968 pentru modificarea unor articole din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 29 decembrie 1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc
 • LEGEA nr. 36 din 7 decembrie 1990 privind autorizarea guvernului de a stabili sau modifica taxe şi impozite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 30 iunie 2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri
 • LEGE nr. 133 din 21 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesională continua prin sistemul educaţional
 • LEGE nr. 792 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat
 • LEGE nr. 139 din 20 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1999 privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
 • LEGE nr. 456 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
 • LEGE nr. 180 din 14 octombrie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind recunoaşterea reciprocă a calificărilor obţinute în învăţământul superior pentru continuarea studiilor în instituţii de învăţământ superior din cele două ţări, semnat la Bucureşti la 22 mai 2009
 • LEGE nr. 314 din 18 iunie 2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale
 • LEGE nr. 3 din 16 februarie 1968 privind asigurarea conducerii locale de stat în unităţile administrativ-teritoriale pînă la alegerea consiliilor populare
 • LEGE nr. 239 din 14 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat
 • LEGE nr. 91 din 25 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de garanţii pentru emisiuni de obligaţiuni pe pieţele financiare externe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 11 mai 2000 pentru modificarea prevederilor Legii nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 348 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Acordului de garanţie semnat între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul garanţiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investiţii, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008
 • LEGE nr. 826 din 4 aprilie 1936 privitoare la regimul colonizării
 • LEGE nr. 56 din 6 martie 2018 privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 26 februarie 2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 15 din 21 iunie 1968 privind adoptarea Codului penal al României
 • LEGE nr. 738 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2001 pentru completarea art. 152 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 113 din 29 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1995 cu privire la perfecţionarea unor reglementări referitoare la datoria publică internă, garantarea creditelor interne şi la datoria publică externa, precum şi în legătură cu formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 59 din 24 aprilie 2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române şi reglementarea unor cheltuieli specifice
 • LEGE nr. 233 din 9 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 136 din 22 decembrie 2006 pentru completarea Legii nr. 263/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii
 • LEGE nr. 357 din 20 noiembrie 2009 privind ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 şi la Bucureşti la 17 martie 2009, dintre Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 29 iunie 2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 22 februarie 2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 661 din 22 februarie 1923 pentru unificarea contributiunilor directe şi pentru înfiinţarea impozitului pe venitul global
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 27 martie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 9 din 14 ianuarie 2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 21 martie 2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 166 din 9 noiembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 478 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 25 februarie 2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 505 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare
 • LEGE nr. 77 din 6 iulie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1995 cu privire la taxele de timbru stabilite pe transe de valori, la actele între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale privind bunurile imobiliare
 • LEGE nr. 107 din 19 aprilie 2007 pentru abrogarea Legii nr. 581/2004 privind certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente şi produse de uz fitosanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 469 din 1 septembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 477 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 128 din 27 decembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, semnat la Washington la 21 iunie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 decembrie 2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 27 mai 2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021