Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 127 din 17 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 18 mai 2005 -
LEGE nr. 127 din 17 mai 2005privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 18 mai 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, după punctul 2 se introduce un punct nou, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. Alineatul (1) al articolului 6^1 va avea următorul cuprins:«Art. 6^1. - (1) Autoritatea funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.»"2. La articolul I, după punctul 3 se introduc două puncte noi, punctele 3^1 şi 3^2, cu următorul cuprins:"3^1. Alineatul (1) al articolului 6^6 va avea următorul cuprins:«Art. 6^6. - (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat şi de 2 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru pe o perioadă de 5 ani.»3^2. După articolul 6^9 se introduce un articol nou, articolul 6^10, cu următorul cuprins:«Art. 6^10. - Membrii Comitetului pentru Produse Medicinale Veterinare, care funcţionează pe lângă Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar, beneficiază de o indemnizaţie de participare la şedinţe echivalentă cu 20% din salariul brut al directorului institutului, precum şi de rambursarea cheltuielilor de deplasare şi cazare.»"3. La articolul I, după punctul 5 se introduc două puncte noi, punctele 5^1 şi 5^2, cu următorul cuprins:"5^1. După alineatul (2) al articolului 19 se introduc alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:«(3) Funcţionarea unităţilor de colectare, prelucrare, procesare, depozitare, transport şi valorificare a produselor şi subproduselor de origine nonanimală, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii, este permisă numai dacă sunt autorizate şi au asigurată asistenţa tehnică de specialitate, în condiţiile legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.» (4) Asistenţa tehnică de specialitate prevăzută la alin. (3) se asigură de personal angajat, în condiţiile legii, pe perioadă determinată, de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, în baza tarifelor stabilite conform art. 48.»5^2. Alineatul (7) al articolului 26 va avea următorul cuprins:«(7) Plata despăgubirilor prevăzute la alin. (6) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, la valoarea de înlocuire la preţul pieţei a animalelor tăiate, ucise sau altfel afectate, după caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală, în condiţii care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.»"4. La articolul I punctul 6, titlul capitolului X va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL XCerinţe sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind subprodusele de origine animală şi nonanimală ce nu sunt destinate consumului uman, alte deşeuri animale şi agenţi patogeni de origine animală"5. La articolul I, după punctul 8 se introduce un punct nou, punctul 8^1, cu următorul cuprins:"8^1. Litera a) a alineatului (2) al articolului 48 va avea următorul cuprins:«a) efectuarea unor acţiuni cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului;»"6. La articolul I punctul 13, articolul 57^1 va avea următorul cuprins:"Art. 57^1 - Proiectele în derulare prin Unitatea de implementare a programelor PHARE din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care au ca beneficiar Autoritatea, vor fi derulate în continuare prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi cofinanţate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale până la finalizarea lor."7. La articolul I, după punctul 13 se introduc două puncte noi, punctele 13^1 şi 13^2, cu următorul cuprins:"13^1. Articolul 58 se abrogă.13^2. La punctul 1 al articolului 59, articolul 3 se abrogă."8. La articolul I, punctul 15 se abrogă.9. La articolul II punctul 2, articolul 5 se abrogă.10. Articolul III se abrogă. Articolul II (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, concesionează activităţile sanitare veterinare cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionării unor activităţi sanitare veterinare publice de interes naţional şi a unor bunuri proprietate publică a statului, cu modificările ulterioare. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va prelua de la Agenţia Domeniilor Statului, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, contractele de concesiune încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi. (3) În contractele de concesiune deja încheiate Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se subrogă în drepturile şi obligaţiile Agenţiei Domeniilor Statului în ceea ce priveşte activităţile sanitar-veterinare de interes naţional, prin încheierea de acte adiţionale. Agenţia Domeniilor Statului rămâne concedent pentru bunurile imobile aflate în administrarea sa, în care îşi desfăşoară activitatea concesionarii activităţilor sanitar-veterinare publice de interes naţional. (4) Modelul-cadru de studiu de oportunitate, caietul de sarcini, grila de selecţie şi instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (5) În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionării unor activităţi sanitare veterinare publice de interes naţional şi a unor bunuri proprietate publică a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 9 iunie 1999, cu modificările ulterioare, după punctul 4 se introduce un punct nou, punctul 5, cu următorul cuprins:"5. Identificarea şi înregistrarea bovinelor, ovinelor, caprinelor şi suinelor, până la data de 31 decembrie 2006." (6) Partea care reglementează obiectul contractului în contractele de concesiune încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică corespunzător prin act adiţional încheiat cu acordul părţilor. În cazul în care concesionarul refuză în scris semnarea actului adiţional, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, poate iniţia procedura de concesionare pentru activitatea de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor şi suinelor. (7) Punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol va fi reglementată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 17 mai 2005.Nr. 127.______________

Noutăți

 • LEGE nr. 493 din 1 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2000 pentru modificarea art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
 • LEGE nr. 667 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru proiectul tehnic şi documentaţia de licitaţie pentru secţiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului naţional DN 6 şi studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 7 martie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • LEGE nr. 33 din 1 martie 2006 privind băncile de credit ipotecar
 • LEGE nr. 394 din 14 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului referitor la traficul ilicit pe mare, adoptat la Strasbourg la 31 ianuarie 1995, în aplicarea articolului 17 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988
 • LEGE nr. 432 din 18 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/1999 pentru modificarea art. 17 lit. B.s) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 110 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 142 din 21 septembrie 2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 165 din 14 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 167 din 28 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • LEGE nr. 115 din 24 aprilie 2009 pentru ratificarea Convenţiei nr. 102/1952 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind normele minime de securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 în cadrul Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii
 • LEGE nr. 82 din 7 aprilie 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului superior
 • LEGE nr. 195 din 16 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 389 din 23 decembrie 2009 pentru modificarea alineatului (2) al articolului unic din Legea nr. 316/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 88 din 28 mai 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 19 din 16 decembrie 1971 *** Republicată cu privire la regimul preţurilor şi tarifelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 543 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 121 din 7 iulie 2000 privind declararea ca abrogate a unor acte normative nepublicate
 • LEGE nr. 118 din 5 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2005 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti
 • LEGE nr. 169 din 27 octombrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 170 din 6 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice şi a sistemelor electronice microprogramate
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 132 din 21 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 772 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2001 pentru ratificarea Convenţiei nr. 163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare şi în port, adoptată la cea de a 74-a sesiune a Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 8 octombrie 1987
 • LEGE nr. 248 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007
 • LEGE nr. 37 din 17 ianuarie 2019 privind trecerea oraşului Băneasa, judeţul Constanţa, la rangul de comună
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 242 din 28 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 16 aprilie 2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 23 din 26 ianuarie 1999 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul familiei şi din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 287 din 11 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 203 din 27 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 123 din 15 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării
 • LEGE nr. 200 din 2 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind controlul în comun al trecerii frontierei, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2006
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2004 privind înfiinţarea comunei Dalnic prin reorganizarea comunei Moacşa, judeţul Covasna
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 83 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 376/1971 privind modificarea alineatului 2 al articolului 18 din Decretul nr. 14/1971
 • LEGE nr. 193 din 19 iunie 2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 84 din 20 decembrie 1974 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 211/1974 pentru declararea ca abrogate a unor acte normative
 • LEGE nr. 400 din 7 octombrie 2003 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2003, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 306 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 143 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGE nr. 94 din 11 mai 2016 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 295 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 223 din 31 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 67 din 13 iunie 2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021