Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 113 din 5 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 mai 2005 -
LEGE nr. 113 din 5 mai 2005privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 mai 2005

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 69 din 16 septembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 28 septembrie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, litera d) a articolului 2 va avea următorul cuprins:"d) îmbunătăţirea condiţiilor de realizare a activităţilor de pescuit şi acvacultura, precum şi a nivelului de trai al producătorilor;".2. La articolul I, după punctul 1 se introduce un punct nou, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. Litera k) a articolului 4 va avea următorul cuprins:«k) gestionare durabila - exploatarea resurselor acvatice vii, prin metode şi procedee adecvate de pescuit, la un nivel care să nu aibă consecinţe negative pe termen lung asupra biodiversitatii ecosistemelor marine şi continentale;»".3. La articolul I punctul 2, articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Responsabilitatea privind definirea şi implementarea strategiei şi politicii referitoare la conservarea şi administrarea resurselor acvatice vii, existente în apele marine şi continentale, acvacultura, organizarea pieţei produselor pescaresti, structurile de pescuit şi acvacultura revine autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultura. (2) Autoritatea publică centrala care răspunde de pescuit şi acvacultura finanţează cheltuielile privind realizarea obiectivelor şi acţiunilor prevăzute în strategie."4. La articolul I punctul 3, articolele 7^1, 7^3 şi 7^7 vor avea următorul cuprins:"Art. 7^1. - Pentru elaborarea strategiei naţionale şi a reglementărilor referitoare la conservarea şi managementul resurselor acvatice vii, existente în apele marine şi continentale, acvacultura, organizarea pieţei produselor pescaresti, structurile de pescuit şi acvacultura, precum şi pentru implementarea şi controlul aplicării şi respectării acestora, se înfiinţează Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultura.........................................................................................Art. 7^3. - Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura are următoarele atribuţii principale şi responsabilităţi: a) elaborează strategia şi politicile necesare în domeniul pescuitului şi acvaculturii; b) coordonează şi monitorizează activitatea de pescuit şi acvacultura; c) stabileşte metodologia de evaluare a resurselor acvatice vii şi a cotelor anuale admisibile de pescuit; d) tine Registrul unităţilor de producţie din acvacultura; e) elaborează proiecte de reglementări privind accesul la resursele acvatice vii; f) coordonează şi monitorizează privatizarea societăţilor comerciale cu profil piscicol şi concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole aflate în portofoliul Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol; g) desfăşoară activităţi de control şi inspecţie piscicolă; h) tine Fisierul navelor şi ambarcatiunilor de pescuit; i) colaborează cu ministerele şi organele de specialitate, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale implicate în activitatea de pescuit şi acvacultura; j) emite avizul de recunoaştere pentru organizaţiile de producători din domeniul pescuitului şi acvaculturii pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale; k) îndeplineşte funcţia de autoritate de management a politicii structurale în domeniul pescuitului şi acvaculturii; l) reglementează piaţa produselor pescaresti; m) acreditează instituţiile de învăţământ şi cercetare şi asociaţiile profesionale neguvernamentale pentru evaluarea şi estimarea resurselor acvatice vii; n) organizează cursuri de formare profesională, seminarii, conferinţe, dezbateri şi consultanţa piscicolă.........................................................................................Art. 7^7. - Salarizarea personalului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura se face potrivit prevederilor legale privind drepturile salariale şi alte drepturi ale funcţionarilor publici din instituţiile publice de interes naţional."5. La articolul I, după punctul 3 se introduce un punct nou, punctul 3^1, cu următorul cuprins:"3^1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:«Art. 8. - (1) Pentru gestionarea durabila a resurselor acvatice vii care aparţin domeniului public al statului se înfiinţează Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol, instituţie publică cu personalitate juridică, cu caracter financiar şi comercial, cu finanţare extrabugetara, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultura. (2) Sediul administrativ al Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol este în municipiul Bucureşti. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol, precum şi patrimoniul acesteia se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.»"6. La articolul I, punctul 4 va avea următorul cuprins:"4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:«Art. 9. - (1) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol gestionează bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţie, republicată, şi în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol se subroga Agenţiei Domeniilor Statului în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile ce rezultă din contractele încheiate de Agenţia Domeniilor Statului cu agenţi contractanţi ce deţin în exploatare sau în administrare amenajări piscicole, precum şi cu cei care au încheiat contracte de asociere în participaţiune. (3) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol va încheia acte adiţionale cu agenţii contractanţi, precum şi cu cei care au încheiat contracte de asociere în participaţiune, în termen de 30 de zile de la preluarea contractelor prevăzute la alin. (2). (4) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol preia cu titlu gratuit acţiunile pe care Agenţia Domeniilor Statului le deţine la societăţile comerciale cu profil piscicol, terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi alte terenuri aferente amenajărilor piscicole deţinute de Agenţia Domeniilor Statului, în baza unui protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (5) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol se subroga Administraţiei Naţionale "Apele Române" în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile ce rezultă din contractele legal încheiate cu agenţii economici care au ca obiect de activitate pescuitul în scop comercial sau recreativ/sportiv şi va încheia o convenţie pentru stabilirea condiţiilor economice de colaborare. (6) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol este condusă de un consiliu de administraţie format din 5 membri, numit prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultura; unul dintre membri este desemnat sa îndeplinească funcţia de preşedinte. În consiliul de administraţie este numit şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice. (7) Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie se stabileşte prin ordinul de numire şi nu poate fi mai mare de 4 ani. (8) Salarizarea membrilor consiliului de administraţie şi a personalului Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare.»"7. La articolul I punctul 5, articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol are următoarele atribuţii principale: a) aplica strategia naţionala în ceea ce priveşte gestionarea durabila a resurselor acvatice vii; b) privatizează societăţile comerciale cu profil piscicol şi/sau amenajările piscicole pe care le are în portofoliu; c) concesioneaza terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole din domeniul public sau privat al statului; d) elaborează caietele de sarcini în vederea privatizării şi/sau concesionarii; e) îndeplineşte funcţia de organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru pescuit, prin realizarea unor atribuţii delegate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în baza unor acorduri interinstitutionale; f) desfăşoară orice alte activităţi stabilite de autoritatea publică centrala care răspunde de pescuit şi acvacultura."8. La articolul I punctul 6, alineatul (8) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"(8) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol se aproba prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultura."9. La articolul I, după punctul 7 se introduce un punct nou, punctul 7^1, cu următorul cuprins:"7^1. Articolul 13 va avea următorul cuprins:«Art. 13. - Dreptul de pescuit în bazinele piscicole naturale aparţine statului şi se atribuie de către Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura, în calitate de administrator al resurselor acvatice vii, în conformitate cu prevederile prezentei legi.»"10. La articolul I punctul 8, articolul 13^2 va avea următorul cuprins:"Art. 13^2. - (1) Autorizaţia de pescuit este documentul prin care se atribuie dreptul de pescuit în scop comercial şi/sau recreativ/sportiv unei persoane fizice sau juridice şi conţine date referitoare la identificarea navei/ambarcatiunii, perioada de valabilitate, zona de pescuit, efortul de pescuit şi cota alocata pe specii. (2) Un ansamblu de nave/ambarcatiuni cu aceleaşi caracteristici şi care activează în aceeaşi zona de pescuit va putea primi o autorizaţie colectivă de pescuit. (3) Autorizaţia de pescuit în scop comercial se va elibera şi în cazul exercitării activităţii de pescuit în ape ce nu aparţin jurisdicţiei sau suveranităţii române de către Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura, în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale încheiate de România. (4) Capturarea reproducatorilor din bazinele piscicole naturale, necesari activităţilor de reproducere artificiala, se face în baza unei autorizaţii speciale eliberate de Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura."11. La articolul I, după punctul 8 se introduce un punct nou, punctul 8^1, cu următorul cuprins:"8^1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:«Art. 14. - Accesul la resursele acvatice vii, în vederea practicării pescuitului în scop comercial, se atribuie în mod direct pescarilor, persoane fizice şi/sau juridice, organizaţiilor de pescari din domeniul pescuitului comercial, legal constituite şi recunoscute pe baza criteriilor stabilite de autoritatea publică centrala care răspunde de pescuit şi acvacultura.»"12. La articolul I punctul 9, articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Gestionării resurselor acvatice vii şi beneficiarii dreptului de pescuit exercita cu personal specializat paza resurselor acvatice vii, a exploatării acestora, controlul activităţilor de pescuit, combaterea pescuitului ilegal, furturilor, distrugerilor şi degradărilor."13. La articolul I punctul 10, articolul 22^3 va avea următorul cuprins:"Art. 22^3. - La nivelul structurilor teritoriale proprii organizarea activităţii de paza este reglementată prin statutul gestionarilor."14. La articolul I punctul 13, alineatele (2) şi (3) ale articolului 30 se abroga.15. La articolul I punctul 15, alineatele (5) şi (8) ale articolului 38^25 vor avea următorul cuprins:"(5) Zonele de protecţie se aproba de Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura, la propunerea gestionarilor resurselor acvatice vii din domeniul public......................................................................................... (8) Gestionării şi beneficiarii resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale au obligaţia să execute lucrări pentru protecţia şi refacerea habitatelor naturale."16. La articolul I punctul 16, litera c) a articolului 55^1 va avea următorul cuprins:"c) nemarcarea uneltelor de pescuit;".17. La articolul I punctul 18, literele e) şi g) ale alineatului (1) al articolului 56^2 vor avea următorul cuprins:"e) pescuitul electric neautorizat, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanţe toxice şi narcotice de orice fel, pescuitul cu unelte de plasa monofilament în Delta Dunării, precum şi folosirea armelor de foc în scopul omorarii pestilor sau a vietuitoarelor acvatice;........................................................................................ g) comercializarea ilegala a peştelui, icrelor şi produselor din peste ori deţinerea sau transportul în vederea comercializării, fără documentele legale."18. La articolul I punctul 19, articolul 57^1 se abroga.19. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 61^1 va avea următorul cuprins:"Art. 61^1. - (1) Cuantumul despăgubirilor datorate pentru pagube cauzate resurselor acvatice vii prin infracţiuni/contravenţii se stabileşte de experţi, se hotărăşte de instanţele judecătoreşti şi revine, după caz, bugetului de stat şi/sau gestionarilor resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale şi/sau proprietarilor/deţinătorilor bazinelor piscicole amenajate."20. La articolul I, după punctul 22 se introduc doua puncte noi, punctele 22^1 şi 22^2, cu următorul cuprins:"22^1. Articolul 79 se abroga.22^2. Punctul 2 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:«2. Pescuitul în scop recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale se practica de pe mal şi/sau din barca. În timpul iernii, pescuitul recreativ/sportiv se poate practica de pe gheaţa, cu excepţia zonelor de protecţie specială a iernarii peştelui.»"21. Alineatul (2) al articolului II va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile alin. (2) şi (4) ale art. 9 din Legea nr. 192/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se duc la îndeplinire în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."22. După articolul II se introduce articolul II^1 cu următorul cuprins:"Art. II^1 . - Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura, instituţie publică de interes naţional care răspunde în numele statului de elaborarea şi implementarea strategiei naţionale şi politicilor în domeniul pescuitului şi acvaculturii, deleagă gestionarea durabila a resurselor acvatice vii Administraţiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" şi Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru apele de pe teritoriul rezervatiei, respectiv apele de munte." Articolul II (1) Dispoziţiile Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, modifica în mod corespunzător prevederile Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prevederile contrare prezentei legi se abroga.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUSANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 5 mai 2005.Nr. 113.----

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 16 aprilie 2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 26 octombrie 2000 pentru completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 31 august 2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 35 din 1 martie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 105 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 353 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007
 • LEGE nr. 130 din 8 mai 2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 103 din 26 mai 1998 pentru modificarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
 • LEGE nr. 280 din 6 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 43 din 29 iunie 1993 pentru completarea şi modificarea Legii nr. 76/1992 privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 10 aprilie 2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 317 din 27 mai 2002 privind participarea României la finanţarea realizării sistemului de comunicaţii şi informatica al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG)
 • LEGE nr. 131 din 24 iunie 2008 pentru completarea art. 116 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 32 din 17 ianuarie 2018 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie "Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov"
 • LEGE nr. 373 din 28 decembrie 2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 56 din 22 martie 2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 4 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • LEGE nr. 243 din 9 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal
 • LEGE nr. 337 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Coşula, judeţul Botoşani, prin reorganizarea comunei Copălău
 • LEGE nr. 151 din 14 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2004 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003
 • LEGE nr. 326 din 8 iulie 2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi ţinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
 • LEGE nr. 541 din 27 septembrie 2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 288 din 5 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 149 din 15 iulie 1998 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1997 pentru completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 195 din 27 decembrie 2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 100 din 16 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1995 cu privire la modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la accize, taxa pe valoarea adăugată şi comisionul vamal
 • LEGE nr. 363 din 20 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii *)
 • LEGE nr. 175 din 18 octombrie 2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2008 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 21 mai 2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 septembrie 2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 414 din 29 decembrie 2005 privind declararea comunei Măgurele, judeţul Ilfov, oraş
 • LEGE nr. 332 din 29 iunie 2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie
 • LEGE nr. 4 din 6 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 20 septembrie 2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 562 din 7 decembrie 2004 (*republicată*) privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare*)
 • LEGE nr. 289 din 14 noiembrie 2008 privind ratificarea Protocolului, semnat la Skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2000
 • LEGE nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 15 martie 2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 151 din 22 octombrie 2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
 • LEGE nr. 87 din 28 mai 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/1997 privind unele măsuri pentru evidenta acţionarilor, organizarea şi desfăşurarea primei adunări generale a acţionarilor la societăţile comerciale care au făcut obiectul procedurilor de privatizare instituite prin Legea nr. 55/1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • LEGE nr. 117 din 24 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor
 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021