Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 113 din 5 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 mai 2005 -
LEGE nr. 113 din 5 mai 2005privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 mai 2005

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 69 din 16 septembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 28 septembrie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, litera d) a articolului 2 va avea următorul cuprins:"d) îmbunătăţirea condiţiilor de realizare a activităţilor de pescuit şi acvacultura, precum şi a nivelului de trai al producătorilor;".2. La articolul I, după punctul 1 se introduce un punct nou, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. Litera k) a articolului 4 va avea următorul cuprins:«k) gestionare durabila - exploatarea resurselor acvatice vii, prin metode şi procedee adecvate de pescuit, la un nivel care să nu aibă consecinţe negative pe termen lung asupra biodiversitatii ecosistemelor marine şi continentale;»".3. La articolul I punctul 2, articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Responsabilitatea privind definirea şi implementarea strategiei şi politicii referitoare la conservarea şi administrarea resurselor acvatice vii, existente în apele marine şi continentale, acvacultura, organizarea pieţei produselor pescaresti, structurile de pescuit şi acvacultura revine autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultura. (2) Autoritatea publică centrala care răspunde de pescuit şi acvacultura finanţează cheltuielile privind realizarea obiectivelor şi acţiunilor prevăzute în strategie."4. La articolul I punctul 3, articolele 7^1, 7^3 şi 7^7 vor avea următorul cuprins:"Art. 7^1. - Pentru elaborarea strategiei naţionale şi a reglementărilor referitoare la conservarea şi managementul resurselor acvatice vii, existente în apele marine şi continentale, acvacultura, organizarea pieţei produselor pescaresti, structurile de pescuit şi acvacultura, precum şi pentru implementarea şi controlul aplicării şi respectării acestora, se înfiinţează Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultura.........................................................................................Art. 7^3. - Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura are următoarele atribuţii principale şi responsabilităţi: a) elaborează strategia şi politicile necesare în domeniul pescuitului şi acvaculturii; b) coordonează şi monitorizează activitatea de pescuit şi acvacultura; c) stabileşte metodologia de evaluare a resurselor acvatice vii şi a cotelor anuale admisibile de pescuit; d) tine Registrul unităţilor de producţie din acvacultura; e) elaborează proiecte de reglementări privind accesul la resursele acvatice vii; f) coordonează şi monitorizează privatizarea societăţilor comerciale cu profil piscicol şi concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole aflate în portofoliul Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol; g) desfăşoară activităţi de control şi inspecţie piscicolă; h) tine Fisierul navelor şi ambarcatiunilor de pescuit; i) colaborează cu ministerele şi organele de specialitate, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale implicate în activitatea de pescuit şi acvacultura; j) emite avizul de recunoaştere pentru organizaţiile de producători din domeniul pescuitului şi acvaculturii pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale; k) îndeplineşte funcţia de autoritate de management a politicii structurale în domeniul pescuitului şi acvaculturii; l) reglementează piaţa produselor pescaresti; m) acreditează instituţiile de învăţământ şi cercetare şi asociaţiile profesionale neguvernamentale pentru evaluarea şi estimarea resurselor acvatice vii; n) organizează cursuri de formare profesională, seminarii, conferinţe, dezbateri şi consultanţa piscicolă.........................................................................................Art. 7^7. - Salarizarea personalului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura se face potrivit prevederilor legale privind drepturile salariale şi alte drepturi ale funcţionarilor publici din instituţiile publice de interes naţional."5. La articolul I, după punctul 3 se introduce un punct nou, punctul 3^1, cu următorul cuprins:"3^1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:«Art. 8. - (1) Pentru gestionarea durabila a resurselor acvatice vii care aparţin domeniului public al statului se înfiinţează Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol, instituţie publică cu personalitate juridică, cu caracter financiar şi comercial, cu finanţare extrabugetara, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultura. (2) Sediul administrativ al Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol este în municipiul Bucureşti. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol, precum şi patrimoniul acesteia se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.»"6. La articolul I, punctul 4 va avea următorul cuprins:"4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:«Art. 9. - (1) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol gestionează bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţie, republicată, şi în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol se subroga Agenţiei Domeniilor Statului în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile ce rezultă din contractele încheiate de Agenţia Domeniilor Statului cu agenţi contractanţi ce deţin în exploatare sau în administrare amenajări piscicole, precum şi cu cei care au încheiat contracte de asociere în participaţiune. (3) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol va încheia acte adiţionale cu agenţii contractanţi, precum şi cu cei care au încheiat contracte de asociere în participaţiune, în termen de 30 de zile de la preluarea contractelor prevăzute la alin. (2). (4) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol preia cu titlu gratuit acţiunile pe care Agenţia Domeniilor Statului le deţine la societăţile comerciale cu profil piscicol, terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi alte terenuri aferente amenajărilor piscicole deţinute de Agenţia Domeniilor Statului, în baza unui protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (5) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol se subroga Administraţiei Naţionale "Apele Române" în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile ce rezultă din contractele legal încheiate cu agenţii economici care au ca obiect de activitate pescuitul în scop comercial sau recreativ/sportiv şi va încheia o convenţie pentru stabilirea condiţiilor economice de colaborare. (6) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol este condusă de un consiliu de administraţie format din 5 membri, numit prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultura; unul dintre membri este desemnat sa îndeplinească funcţia de preşedinte. În consiliul de administraţie este numit şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice. (7) Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie se stabileşte prin ordinul de numire şi nu poate fi mai mare de 4 ani. (8) Salarizarea membrilor consiliului de administraţie şi a personalului Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare.»"7. La articolul I punctul 5, articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol are următoarele atribuţii principale: a) aplica strategia naţionala în ceea ce priveşte gestionarea durabila a resurselor acvatice vii; b) privatizează societăţile comerciale cu profil piscicol şi/sau amenajările piscicole pe care le are în portofoliu; c) concesioneaza terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole din domeniul public sau privat al statului; d) elaborează caietele de sarcini în vederea privatizării şi/sau concesionarii; e) îndeplineşte funcţia de organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru pescuit, prin realizarea unor atribuţii delegate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în baza unor acorduri interinstitutionale; f) desfăşoară orice alte activităţi stabilite de autoritatea publică centrala care răspunde de pescuit şi acvacultura."8. La articolul I punctul 6, alineatul (8) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"(8) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol se aproba prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultura."9. La articolul I, după punctul 7 se introduce un punct nou, punctul 7^1, cu următorul cuprins:"7^1. Articolul 13 va avea următorul cuprins:«Art. 13. - Dreptul de pescuit în bazinele piscicole naturale aparţine statului şi se atribuie de către Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura, în calitate de administrator al resurselor acvatice vii, în conformitate cu prevederile prezentei legi.»"10. La articolul I punctul 8, articolul 13^2 va avea următorul cuprins:"Art. 13^2. - (1) Autorizaţia de pescuit este documentul prin care se atribuie dreptul de pescuit în scop comercial şi/sau recreativ/sportiv unei persoane fizice sau juridice şi conţine date referitoare la identificarea navei/ambarcatiunii, perioada de valabilitate, zona de pescuit, efortul de pescuit şi cota alocata pe specii. (2) Un ansamblu de nave/ambarcatiuni cu aceleaşi caracteristici şi care activează în aceeaşi zona de pescuit va putea primi o autorizaţie colectivă de pescuit. (3) Autorizaţia de pescuit în scop comercial se va elibera şi în cazul exercitării activităţii de pescuit în ape ce nu aparţin jurisdicţiei sau suveranităţii române de către Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura, în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale încheiate de România. (4) Capturarea reproducatorilor din bazinele piscicole naturale, necesari activităţilor de reproducere artificiala, se face în baza unei autorizaţii speciale eliberate de Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura."11. La articolul I, după punctul 8 se introduce un punct nou, punctul 8^1, cu următorul cuprins:"8^1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:«Art. 14. - Accesul la resursele acvatice vii, în vederea practicării pescuitului în scop comercial, se atribuie în mod direct pescarilor, persoane fizice şi/sau juridice, organizaţiilor de pescari din domeniul pescuitului comercial, legal constituite şi recunoscute pe baza criteriilor stabilite de autoritatea publică centrala care răspunde de pescuit şi acvacultura.»"12. La articolul I punctul 9, articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Gestionării resurselor acvatice vii şi beneficiarii dreptului de pescuit exercita cu personal specializat paza resurselor acvatice vii, a exploatării acestora, controlul activităţilor de pescuit, combaterea pescuitului ilegal, furturilor, distrugerilor şi degradărilor."13. La articolul I punctul 10, articolul 22^3 va avea următorul cuprins:"Art. 22^3. - La nivelul structurilor teritoriale proprii organizarea activităţii de paza este reglementată prin statutul gestionarilor."14. La articolul I punctul 13, alineatele (2) şi (3) ale articolului 30 se abroga.15. La articolul I punctul 15, alineatele (5) şi (8) ale articolului 38^25 vor avea următorul cuprins:"(5) Zonele de protecţie se aproba de Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura, la propunerea gestionarilor resurselor acvatice vii din domeniul public......................................................................................... (8) Gestionării şi beneficiarii resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale au obligaţia să execute lucrări pentru protecţia şi refacerea habitatelor naturale."16. La articolul I punctul 16, litera c) a articolului 55^1 va avea următorul cuprins:"c) nemarcarea uneltelor de pescuit;".17. La articolul I punctul 18, literele e) şi g) ale alineatului (1) al articolului 56^2 vor avea următorul cuprins:"e) pescuitul electric neautorizat, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanţe toxice şi narcotice de orice fel, pescuitul cu unelte de plasa monofilament în Delta Dunării, precum şi folosirea armelor de foc în scopul omorarii pestilor sau a vietuitoarelor acvatice;........................................................................................ g) comercializarea ilegala a peştelui, icrelor şi produselor din peste ori deţinerea sau transportul în vederea comercializării, fără documentele legale."18. La articolul I punctul 19, articolul 57^1 se abroga.19. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 61^1 va avea următorul cuprins:"Art. 61^1. - (1) Cuantumul despăgubirilor datorate pentru pagube cauzate resurselor acvatice vii prin infracţiuni/contravenţii se stabileşte de experţi, se hotărăşte de instanţele judecătoreşti şi revine, după caz, bugetului de stat şi/sau gestionarilor resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale şi/sau proprietarilor/deţinătorilor bazinelor piscicole amenajate."20. La articolul I, după punctul 22 se introduc doua puncte noi, punctele 22^1 şi 22^2, cu următorul cuprins:"22^1. Articolul 79 se abroga.22^2. Punctul 2 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:«2. Pescuitul în scop recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale se practica de pe mal şi/sau din barca. În timpul iernii, pescuitul recreativ/sportiv se poate practica de pe gheaţa, cu excepţia zonelor de protecţie specială a iernarii peştelui.»"21. Alineatul (2) al articolului II va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile alin. (2) şi (4) ale art. 9 din Legea nr. 192/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se duc la îndeplinire în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."22. După articolul II se introduce articolul II^1 cu următorul cuprins:"Art. II^1 . - Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura, instituţie publică de interes naţional care răspunde în numele statului de elaborarea şi implementarea strategiei naţionale şi politicilor în domeniul pescuitului şi acvaculturii, deleagă gestionarea durabila a resurselor acvatice vii Administraţiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" şi Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru apele de pe teritoriul rezervatiei, respectiv apele de munte." Articolul II (1) Dispoziţiile Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, modifica în mod corespunzător prevederile Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prevederile contrare prezentei legi se abroga.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUSANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 5 mai 2005.Nr. 113.----

Noutăți

 • LEGE nr. 161 din 12 iulie 2010 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului şi a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 23 martie 2001 privind producţia de apa grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 privind administrarea pădurilor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 privind administrarea pădurilor din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 12 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 99 din 16 septembrie 1992 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Turcia privind transferul persoanelor condamnate
 • LEGE nr. 1 din 8 februarie 1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Comunitatea Economică Europeană, semnat la Bruxelles la 7 decembrie 1992, precum şi a memorandumului de înţelegere anexat la acesta
 • LEGEA nr. 8 din 31 iulie 1990 pentru aderarea României la Convenţia privind Organizaţia internaţională de telecomunicaţii maritime prin sateliţi "INMARSAT"
 • LEGE nr. 65 din 23 martie 2005 privind acceptarea Codului de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială (Codul SPS), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.534 (13) la Londra la 17 noiembrie 1983, precum şi a amendamentelor din 1996 referitoare la acesta
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 29 septembrie 2005 privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importanţă C şi D
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 14 septembrie 2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie
 • LEGE nr. 311 din 17 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A.
 • LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 194 din 23 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr. 90/1996
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 21 din 28 septembrie 1998 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • LEGE nr. 145 din 14 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2003 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare la Programul naţional PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 şi Facilitatea suplimentară pentru investiţii 2001
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 110 din 26 mai 2016 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 5 septembrie 2002 privind ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Washington DC la 8 mai 2002 şi la Bucureşti la 27 mai 2002, pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public
 • LEGE nr. 283 din 26 iunie 2003 pentru ratificarea Protocolului opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare fata de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 30 martie 2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 326 din 22 noiembrie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2006
 • LEGE nr. 207 din 8 noiembrie 2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
 • LEGE nr. 65 din 12 martie 2018 pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 17 iulie 2018 privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 491 din 18 noiembrie 2003 (*republicată*) privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului*)
 • LEGE nr. 5 din 17 februarie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 315 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 10 mai 2006 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 119 din 12 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/1998 pentru acceptarea de către România a Proiectului celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar Internaţional, aprobat prin Rezoluţia Consiliului Guvernatorilor nr. 52-4 din 23 septembrie 1997
 • LEGE nr. 239 din 7 decembrie 2010 privind modificarea şi completarea Legii plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003
 • LEGE nr. 169 din 10 iulie 2018 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare
 • LEGE nr. 216 din 21 iulie 2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 87 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 164 din 9 noiembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 790 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare ale universităţilor prin bănci comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 4 mai 2007 privind completarea art. 23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 344 din 11 noiembrie 2009 pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 74 din 14 aprilie 2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative
 • LEGE nr. 280 din 15 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2000
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021