Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 62 din 21 martie 2005 pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând poziţii comune adoptate în cadrul politicii externe şi de securitate comună a Uniunii Europene
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 29 martie 2005 -
LEGE nr. 62 din 21 martie 2005pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând poziţii comune adoptate în cadrul politicii externe şi de securitate comună a Uniunii Europene Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 29 martie 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Se acceptă poziţiile comune adoptate în cadrul politicii externe şi de securitate comună a Uniunii Europene, după cum urmează: a) Poziţia comună a Consiliului UE 2004/137/PESC din 10 februarie 2004 privind impunerea unor măsuri restrictive împotriva Liberiei, abrogând Poziţia comună 357/2001/PESC; b) Poziţia comună a Consiliului UE 2003/680/PESC din 29 septembrie 2003 amendând Poziţia comună 829/2002/PESC privind furnizarea anumitor echipamente pentru Republica Democratică Congo; c) Poziţia comună a Consiliului UE 960/2002/PESC din 10 decembrie 2002 privind măsurile restrictive împotriva Somaliei; d) Poziţia comună a Consiliului UE 2004/423/PESC din 26 aprilie 2004 privind reînnoirea măsurilor restrictive împotriva Birmaniei (Myanmar); e) Poziţia comună a Consiliului UE 2004/309/PESC din 2 aprilie 2004 care amendează Poziţia comună 931/2001/PESC privind aplicarea unor măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi care actualizează Poziţia comună 2003/906/PESC; f) Poziţia comună a Consiliului UE 2004/161/PESC din 19 februarie 2004 privind reînnoirea măsurilor restrictive contra Zimbabwe; g) Poziţia comună a Consiliului UE 2004/31/PESC din 9 ianuarie 2004 privind impunerea unui embargo de arme, muniţii şi echipament militar contra Sudanului; h) Poziţia comună a Consiliului UE 2004/133/PESC din 10 februarie 2004 cu privire la măsurile restrictive împotriva extremiştilor din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM) şi care abrogă Poziţia comună 542/2001/PESC. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi devin obligatorii pentru orice persoană fizică sau juridică, instituţii publice ori alte subiecte de drept din România poziţiile comune adoptate în cadrul politicii externe şi de securitate comună a Uniunii Europene, prevăzute la alin. (1). (3) Textele acestor poziţii comune sunt prezentate în anexa nr. 1. Articolul 2Autorităţile publice şi instituţiile menţionate în anexa nr. 2 vor adopta, în funcţie de domeniul de competenţă, măsurile necesare în vederea respectării şi aplicării acestor poziţii comune. Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 21 martie 2005.Nr. 62. Anexa 1POZIŢIA COMUNA A CONSILIULUI UE 2004/137/PESCdin 10 februarie 2004privind impunerea unor măsuri restrictive împotriva Liberiei, abrogând PoziţiaComună 357/2001/PESCCONSILIUL UNIUNII EUROPENE,Având în vedere Tratatul asupra Uniunii Europene şi în special articolul 15 al acestuia,Ţinând seama de faptul că: (1) La 7 mai 2001 Consiliul a adoptat Poziţia Comună 357/2001/PESC *1) prin care se impuneau măsuri restrictive Liberiei, în vederea implementării Rezoluţia 1343 (2001) a Consiliului de Securitate al ONU.---------*1) JO L 126, 8.5.2001, pag. 1. Poziţia Comună modificată prin Poziţia Comună 771/2003/PESC (JO L 278, 29.10.2003, pag.50) (2) Poziţia Comună 357/2001/PESC a fost prelungită prin Poziţia Comună a Consiliului 457/2002/PESC *2) care a fost amendată prin Poziţiile Comune ale Consiliului 365/2003/PESC *3), 666/2003/PESC *4) şi 771/2003/PESC *5) în vederea implementării viitoarelor Rezoluţii în materie ale Consiliului de Securitate al ONU.----------*2) OJL 155, 14.6.2002, p.62*3) OJL 127, 20.5.2003, p.49*4) OJL 235, 23.9.2003, p.28*5) OJL 278, 29.10.2003, p.50 (3) La 22 decembrie 2003, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat Rezoluţia 1521 (2003), care a revizuit determinarea de a acţiona, în baza Capitolului VII, a Consiliului de Securitate prin delimitarea măsurilor cuprinse în Rezoluţia Consiliului de Securitate 1343 (2001) şi în alte rezoluţii în materie, şi revizuind măsurile impuse împotriva Liberiei. (4) Este nevoie de acţiuni din partea Comunităţii pentru implementarea anumitor măsuri,A ADOPTAT ACEASTĂ POZIŢIE COMUNĂ: Articolul 11. (a) În baza condiţiilor cuprinse în cadrul Rezoluţiei Consiliului de Securitate 1521 (2003), vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de arme şi materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme şi muniţii, echipament şi vehicule militare, echipament paramilitar şi părţi componente ale celor menţionate anterior, către Liberia de către statele membre sau de pe teritoriul statelor membre sau folosind vasele sub pavilionul lor sau avioane vor fi interzise, în cazul în care provin sau nu din teritoriile lor.(b) Se va interzice, de asemenea:- acordarea, vânzarea, furnizarea sau transferul de asistenţă tehnică, servicii de brokeraj sau alte servicii legate de activităţile militare şi de aprovizionarea, fabricarea, întreţinerea şi utilizarea de articole menţionate la sub-paragraful (a), direct sau indirect către orice persoană, entitate sau organizaţie către sau pentru a fi utilizată în Liberia.- acordarea de fonduri sau de asistenţă financiară pentru activităţile militare, inclusiv, credite, împrumuturi şi credite de asigurare a exporturilor, pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de articole menţionate la sub-paragraful (a), direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organizaţie sau pentru a fi utilizată în Liberia.2. Paragraful 1 nu se va aplica:(a) armelor sau materialului conex, formării tehnice şi asistenţei destinate exclusiv susţinerii sau uzului Misiunii ONU din Liberia;(b) armelor sau materialului conex, formării tehnice şi asistenţei destinate exclusiv susţinerii şi uzului în cadrul unui program internaţional de reformă şi formare a forţelor armate şi de poliţie ale Liberiei, după cum a fost anterior aprobat de către Comitetul înfiinţat în baza Paragrafului 21 al Rezoluţiei 1521 (2003) (Comitetul);(c) echipamentului militar ne-letal destinat în exclusivitate utilizării în scop umanitar şi de protecţie, şi legat de asistenţa tehnică, aşa cum a fost aprobat de către Comitet;(d) echipamentului de protecţie, inclusiv jachetelor şi căştilor militare, exportate temporar către Liberia de către personalul ONU, al UE al Comunităţii sau al statelor sale membre, reprezentanţi ai media şi asistenţi umanitari şi de dezvoltare şi alt personal asociat, doar pentru uzul lor personal.3. Furnizarea, Vânzarea sau transferul de arme şi materiale conexe acestora, la care face referire paragraful 2 (a), (b) şi (c) nu vor face obiectul unei autorizaţii acordate de către autorităţile competente ale statelor membre. Statele membre vor lua în considerare livrările la care se face referire în paragraful 2 (a), (b) şi (c), pe baza unei analize de la caz la caz, luând în considerare criteriile stabilite în Codul de Conduită al Uniunii Europene privind exporturile de arme. Statele membre vor solicita măsuri de siguranţă suplimentare împotriva utilizării abuzive a autorizaţiilor acordate în conformitate cu acest paragraf şi vor reglementa repatrierea armelor şi materialelor conexe furnizate.4. În sensul prezentei Poziţii Comune, termenul de "asistenţă tehnică" face referire la suportul tehnic necesar reparării, dezvoltării, producerii, asamblării, testării, întreţinerii sau altor servicii tehnice, şi poate lua forma instructajelor, consultării, pregătirii, transmiterii de cunoştinţe sau abilităţi sau de servicii de consultanţă; asistenţa tehnică include forme verbale de asistenţă. Articolul 21. În conformitate cu condiţiile reglementate prin UNSCR 1521 (2003), statele membre vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni intrarea în sau tranzitul pe teritoriul lor a persoanelor indicate de Comitet, care:a. constituie o ameninţare a procesului de pace în Liberia sau sunt angajate în activităţi destinate să submineze pacea şi stabilitate în Liberia şi în regiune, inclusiv acei membri ai Guvernului fotului preşedinte Charles Tazlor, a soţiilor acestora şi a membrilor fostelor forţe armate liberiene care mai au încă legături cu preşedintele Charles Taylor;b. incalcă interdicţia de a vinde, furniza sau transfera arme şi materiale conexe de orice tip, inclusiv arme şi muniţii, vehicule şi echipament militar, echipament paramilitar şi părţi componente pentru cele sus-menţionate sau încalcă interdicţia referitoare la aprovizionarea, acordarea de asistenţă tehnică şi utilizarea lor;c. furnizează sprijin financiar sau militar grupurilor de rebeli înarmate din Liberia sau din statele din regiune sau sunt asociaţi cu astfel de entităţi.2. Paragraful 1 nu va obliga statele membre să refuze intrarea pe teritoriul lor a propriilor naţionali.3. Măsurile din paragraful 1 vor continua să se aplice persoanelor desemnate deja în conformitate cu paragraful 7 (a) din UNSCR 1343 (2001), în timpul desemnării persoanelor de către Comitet.4. Paragraful 1 nu se va aplica acolo unde Comitetul va stabili că o asemenea călătorie este justificată de măsuri umanitare, inclusiv obligaţii religioase, sau în cazul în care Comitetul stabileşte că o asemenea excepţie va contribui la îndeplinirea obiectivelor Rezoluţiilor Consiliului de Securitate ONU pentru instaurarea păcii, stabilităţii şi democraţiei în Liberia şi a păcii durabile în regiune. Articolul 3Importul direct sau indirect al diamantelor neprelucrate din Liberia către Comunitate, originare sau nu din Liberia, este interzis în conformitate cu condiţiile UNSCR 1521 (2003). Articolul 4Importul în Comunitate a materialelor lemnoase originare din Liberia este interzis în conformitate cu condiţiile UNSCR 1521 (2003). Articolul 5Această Poziţiei Comună se va aplica până la 22 decembrie 2004, afară de cazul în care Consiliul decide altfel, în conformitate cu viitoarele rezoluţii relevante ale Consiliului de Securitate ONU. Articolul 6Poziţia Comună 2001/357/PESC este înlocuită. Articolul 7Prezenta Poziţie Comună va produce efecte de la data adoptării. Se va aplica de la la 22 decembrie 2003 Articolul 8Prezenta Poziţie Comună va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Convenită la Bruxelles, 10 februarie 2004.Pentru ConsiliuPreşedinteM. McCREVYPoziţia Comună a Consiliului UE 2003/680/PESCdin 29 septembrie 2003amendând Poziţia Comună 829/2002/PESC privind furnizarea anumitorechipamente pentru Republica Democratică CongoCONSILIUL UNIUNII EUROPENE,Având în vedere Tratatul instituind Comunitatea Europeană, şi în special articolul 15, întrucât: (1) Urmare deciziei Statelor Membre din 7 aprilie 1993 de a impune Zairului (în prezent Republica Democratică Congo) un embargo asupra armelor şi adoptării de către Consiliu la 11 martie 2002 a Poziţiei Comune 203/2002/PESC privind sprijinul Uniunii Europene pentru implementarea Acordului Lusaka de încetare a focului şi pentru procesul de pace în Republica Democratică Congo, Consiliul a adoptat la 21 octombrie 2002 Poziţia Comună 829/2002/ PESC cu privire la furnizarea unui anumit tip de echipament pentru Republica Democratică Congo, permiţând anumite excepţii de la embargo-ul asupra armelor. (2) La 28 iulie 2003, Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat Rezoluţia 1493 (2003) impunând un embargo asupra armele şi un embargo privind asistenţa, consultanţă sau pregătire referitoare la activităţi militare împotriva tuturor grupurilor armate congoleze şi străine care operau în regiunile din nordul şi sudul Kivu şi Ituri din Republica Democratică Congo şi grupurilor care nu erau parte la Acordul general global cu privire la tranziţie semnat la Pretoria la 17 decembrie 2002 şi permiţând anumite excepţii. Pentru aceste excepţii este necesară autorizaţie naţională. (3) Poziţia Comună 2002/829/ PESC trebuie amendată în vederea implementării Rezoluţiei Consiliului de Securitate ONU 1493 (2003). (4) Comunitatea este necesar să acţioneze pentru a implementa anumite măsuri,A ADOPTAT PREZENTA POZIŢIE COMUNA: Articolul 1Poziţia Comună 2002/829/CFSP este amendată prin prezenta după cum urmează: Articolul 1 va fi înlocuit cu următoarele:Articolul 11. (a) Furnizarea directă sau indirectă, vânzarea sau transferul de arme şi de orice alte materiale de orice tip în legătură cu acestea, inclusiv arme şi muniţie, vehicule militare şi echipament, echipament paramilitar şi piese de schimb pentru cele menţionate anterior Republicii Democratice Congo de către cetăţenii Statelor Membre sau de pe teritoriile Statelor Membre, sau folosindu-se de vase şi nave sub pavilionul lor, sunt interzise indiferent dacă sunt de origine sau nu pe teritoriile lor.(b) Acordarea directă sau indirectă oricărei persoane, entitate sau organ din Republica Democratică Congo de orice asistenţă (inclusiv finanţare şi asistenţă financiară), consiliere sau pregătire referitoare la activităţi militare, incluzând mai ales asistenţă şi pregătire tehnică referitoare la furnizarea, fabricarea, întreţinerea sau utilizarea elementelor menţionate la litera (a), de către cetăţenii Statelor Membre sau din teritoriul Statelor Membre este interzisă.2. Paragraful 1 nu se aplică:(a) furnizării, vânzării sau transferului de arme şi orice alte materiale referitoare la acestea sau acordării de asistenţă, consiliere sau pregătire, la care se face referire în paragraful 1, Misiunii Organizaţiei Naţiunilor Unite în Republica Democratică Congo şi forţelor de poliţie şi armatei naţionale congoleze integrate;(b) furnizării, vânzării sau transferului de echipament militar care nu este letal utilizat exclusiv în scop umanitar sau de protecţie, sau acordării de asistenţă şi pregătire referitoare la asemenea echipament care nu este letal, cu condiţia ca furnizarea sau acordarea să fie notificată anterior Secretarului General al ONU prin intermediul Reprezentantului său Special.3. Furnizarea, vânzarea sau transferul de arme şi materiale referitoare la acestea sau acordarea de servicii, la care se face referire în paragraful 2, fac obiectul unei autorizaţii acordate de autorităţile competente ale Statelor Membre.4. Statele Membre vor analiza furnizările de la paragraful 2 de la caz la caz, luând în considerare criteriile prevăzute în codul de conduită al Uniunii Europene cu privire la exportul de arme. Statele Membre vor solicita garanţii adecvate împotriva utilizării necorespunzătoare a autorizaţiilor acordate conform paragrafului 3 şi, atunci când consideră necesar, vor stipula repatrierea armelor furnizate şi a materialelor referitoare la acestea. Articolul 2Prezenta Poziţie Comună produce efecte de la data adoptării. Articolul 3Prezenta Poziţie Comună va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Convenită la Bruxelles, 29 septembrie 2003.Pentru ConsiliuPreşedinteF. FRATTINIPoziţia Comună a Consiliului UE 960/2002/ PESCdin 10 decembrie 2002 privind măsurile restrictive împotriva SomalieiCONSILIUL UNIUNII EUROPENEAvând în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană şi în special articolul 15, întrucât: (1) La 23 ianuarie 1992 Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite a adoptat Rezoluţia 733 (1992), numită în continuare "UNSCR 733 (1992)", prin care s-a impus un embargo general şi complet pentru toate livrările de arme şi echipament militar către Somalia )numit în continuare "embargo privind armele"). (2) La 19 iunie 2001 Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite a adoptat Rezoluţia 1356 (2001), prin care se permit anumite excepţii la acest embargo. (3) La 22 iulie 2002 Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite a adoptat Rezoluţia 1425 (2002), prin care s-a extins embargoul privind armele şi în privinţa oricărei expertize tehnice, financiare sau orice alt tip de asistenţă sau programe practice legate de activităţi militare. (4) La 22 iulie 2002, Consiliul a reafirmat suportul său pentru rezoluţiile Autorităţii Interguvernamentale privind Dezvoltarea (AID) din 24 noiembrie 2000 şi 11 ianuarie 2002, prin care se asigura un cadru general pentru procesul de reconciliere din Somalia, şi a subliniat obiectivele Uniunii Europene referitoare la Somalia. (5) La 15 octombrie 2002 la Eldoret, Kenia, a fost lansat Procesul de Pace şi Reconciliere, urmat la 27 octombrie 2002 de o declaraţie de încetare a ostilităţilor şi de adoptarea de către părţile somaleze a structurii şi principiilor acestui proces, pas fundamental pentru asigurarea unei baze largi de consens, apreciate de către Uniunea Europeană. (6) Este necesară acţiunea Comunităţii pentru implementarea anumitor măsuri,A ADOPTAT PREZENTA POZIŢIE COMUNĂ: Articolul 11. Livrarea de armament sau vânzarea către Somalia a acestuia sau a oricărui tip de material ce are legătură cu armamentul, inclusiv muniţie, vehicule militare şi echipament militar şi paramilitar sau părţi adiacente ale acestuia, de către naţionali ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, vor fi interzise, chiar dacă nu sunt originare de pe teritoriul acestora.2. Acordarea Somaliei, în mod direct sau indirect a unei expertize tehnice, financiare sau a oricărui alt tip de asistenţă sau programe practice legate de activităţi militare, inclusiv asistenţă tehnică şi asistenţă legată de procurarea, producerea, menţinerea sau utilizarea dispozitivelor descrise în paragraful 1, de către naţionali ai statelor membre, va fi interzisă.3. Paragrafele 1 şi 2 nu se vor aplica cu privire la aprovizionarea cu echipament destinat în exclusivitate unor scopuri umanitare sau de protecţie, sau în privinţa materialelor utilizate în programele de reconstrucţie instituţională ale Uniunii, Comunităţii sau Statelor Membre, inclusiv în domeniul securităţii, programe dezvoltate în cadrul Procesului de pace şi reconciliere, aşa cum a fost aprobat de către Comitetul stabilit la paragraful 11 al "UNSCR 751 (1992)". Paragrafele 1 şi 2 nu se vor aplica nici cu privire la îmbrăcămintea protectoare, inclusiv jachete şi caschete militare, exportate temporar în Somalia de către personalul ONU, de reprezentanţi media sau ai muncitorilor ce acordă ajutor umanitar sau ajută la reconstrucţie, ai personalului adiacent, doar pentru uzul lor personal. Articolul 2Statele membre se vor informa reciproc şi vor informa şi Comisia în legătură cu măsurile luate în conformitate cu această poziţie comună şi îşi vor pune la dispoziţie orice informaţie relevantă în legătură cu această poziţie comună. Articolul 3Această poziţie comună va intră în vigoare de la data adoptării. Articolul 4Această poziţie comună va fi publicată în Jurnalul Oficial.Convenită la Bruxelles, la 10 decembrie 2002.Pentru ConsiliuPreşedinteP.S. MOLLERPOZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI UE 2004/423/PESCdin 26 aprilie 2004 privind reînnoireamăsurilor restrictive împotriva Birmaniei (Myanmar)CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,Având în vedere Tratatul asupra Uniunii Europene şi în special articolul 15 al acestuia, întrucât: (1) La 28 octombrie 1996, Consiliul a adoptat Poziţia Comună 635/1996/PESC privind Birmania (Myanmar)*1), care a fost ulterior modificată prin Poziţia Comună 297/2003/PESC privind Myanmar*2), care a fost amendată de Decizia Consiliului 907/2003/PESC*3) care expiră pe 29 aprilie 2004.--------*1) JO L 287, 8.11.1996, pag. 1, modificată prin Poziţia Comună 831/2002/PESC (JO L 285, 23.10.2002, pag. 7).*2) JO L 106, 29.4.2003, p.36*3) JO L 340, 24.12.2003, p.81 (2) În contextul deteriorării în continuare a situaţiei politice din Myanmar, demonstrată de eşecul autorităţilor militare de a intră în discuţii substanţiale cu mişcarea democratică asupra unui proces care să conducă la reconciliere naţională, respect pentru drepturile omului şi democraţie, continuarea menţinerii în detenţie a Daw Aung San Sus Kyi şi a altor membri ai Ligii Naţionale pentru Democraţie, precum şi de continuarea violărilor grave ale drepturilor omului, inclusiv eşecul de a acţiona în sensul eradicării muncii forţate, în conformitate cu recomandările cuprinse în Raportul pe anul 2001 al Echipei la Nivel înalt a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Consiliul a considerat necesar să extindă şi să întărească în continuare măsurile luate conform Poziţiei Comune 297/2003/PESC împotriva regimului militar din Myanmar, a celor ce beneficiază cel mai mult de pe urma guvernării lor şi a celor care subminează în mod constant procesul de reconciliere naţională, respect pentru drepturile omului şi democraţie. (3) În consecinţă, aria interdicţiei de viză şi a sechestrului de bunuri trebuie să fie extinsă pentru a include şi alţi membri ai regimului militar, ai forţelor armate şi de securitate, interesele economice ale regimului militar şi alte persoane, grupuri ce desfăşoară/ sau entităţi asociate cu regimul militar care formulează, implementează sau beneficiază de pe urma politicilor care împiedică tranziţia Myanmar-ului către democraţie, precum şi familiile şi asociaţii lor. (4) Implementarea interdicţiei de efectuare de vizite la nivel înalt, la nivel de directori politici şi la un nivel superior, fără a prejudicia situaţiile în care Uniunea Europeană decide că vizita va conduce la reconciliere naţională, respectul drepturilor omului şi democraţiei în Myanmar. (5) În cazul în care există un progres substanţial al situaţiei politice în Myanmar, nu numai că măsurile restrictive vor fi suspendate, dar va fi reluată gradual cooperarea cu Myanmar, după ce Consiliul va evalua dezvoltările din această ţară. (6) Este necesară acţiunea Comunităţii în vederea implementării anumitor măsuri,A ADOPTAT ACEASTĂ POZIŢIE COMUNĂ: Articolul 1În sensul prezentei Poziţii Comune, termenul de "asistenţă tehnică" face referire la suportul tehnic necesar reparării, dezvoltării, producerii, asamblării, testării, întreţinerii sau altor servicii tehnice, şi poate lua forma instructajelor, consultării, pregătirii, transmiterii de cunoştinţe sau abilităţi sau de servicii de consultanţă; asistenţa tehnică include forme verbale de asistenţă. Articolul 2Statele membre vor continua să interzică detaşarea de personal militar la reprezentanţele diplomatice ale Myanmar-ului în statele membre şi întreg personalul militar ataşat la reprezentanţele diplomatice ale statelor membre în Myanmar va continua să rămână retras. Articolul 31. Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de arme şi materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme şi muniţii, echipament şi vehicule militare, echipament paramilitar şi părţi componente ale celor menţionate anterior, ca şi echipament care poate fi utilizat pentru represiuni interne, către Myanmar de către statele membre sau de pe teritoriul statelor membre sau folosind vasele sub pavilionul lor sau avioane vor fi interzise, în cazul în care provin sau nu din teritoriile lor.2. Se interzice:(a) Acordarea, vânzarea, furnizarea sau transferul de asistenţa tehnică, servicii de brokeraj sau alte servicii legate de activităţile militare şi de aprovizionarea, fabricarea, întreţinerea şi utilizarea de arme şi materialele conexe de orice tip, inclusiv de arme şi muniţii, vehicule şi echipament militar, echipament paramilitar şi părţi componente ale acestuia, ca şi de echipament care poate fi folosit pentru represiunea internă, direct sau indirect, împotriva oricărei persoane, entitate sau organizaţie sau pentru a fi utilizat în Myanmar.(b) Acordarea de fonduri sau de asistenţă financiară pentru activităţile militare, inclusiv, în special, credite, împrumuturi şi credite de asigurare a exporturilor, pentru orice vânzare, furnizare, transfer, sau export de armament şi materiale conexe, ca şi de echipament care ar putea fi utilizat pentru represiuni interne, direct sau indirect faţă de orice persoană, entitate sau organizaţie către sau pentru a fi utilizată în Myanmar. Articolul 41. Articolul 3 nu se va aplica:(a) Vânzării, furnizării, transferului sau exportului de material militar ne-letal sau de echipament care ar putea fi utilizat pentru represiunea internă, destinat doar utilizării în scopuri umanitare sau de protejare, sau pentru programe de consolidare instituţională ale ONU, UE şi ale Comunităţii, sau de material destinat operaţiunilor UE şi ONU de gestionare a crizelor;(b) Furnizarea de fonduri sau asistenţă financiară legată de asemenea echipamente;(c) furnizarea de asistenţă tehnică legată de aceste echipamente, cu condiţia ca astfel de exporturi să fi fost aprobate în prealabil de către autoritatea competentă în domeniu.2. Articolul 3 nu se va aplica în cazul echipamentului de protecţie, inclusiv jachetelor şi căştilor militare, exportate temporar către Myanmar de către personalul ONU, al UE al Comunităţii sau al statelor sale membre, reprezentanţi ai media şi asistenţi umanitari şi de dezvoltare şi alt personal asociat, doar pentru uzul lor personal Articolul 5Programele de ajutor non-umanitare sau de dezvoltare vor fi suspendate. Pot fi făcute excepţii pentru proiecte şi programe ce trebuie să fie, pe cât posibil, definite în consultare cu grupuri democratice, inclusiv Liga Naţională pentru Democraţie, şi desfăşurate cu implicarea lor:- în sprijinul drepturilor omului şi democraţiei,- în sprijinul reducerii sărăciei şi, în special, pentru a răspunde nevoilor de bază ale celei mai sărace părţi a populaţiei,- în contextul cooperării descentralizate, prin intermediul autorităţilor civile locale şi organizaţiilor non-guvernamentale,- în sprijinul sănătăţii şi educaţiei de bază prin organizaţii non-guvernamentale. Articolul 61. Statele membre vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni intrarea în, sau tranzitul prin teritorii a membrilor de rang înalt ai Consiliului de Stat pentru Pace şi Dezvoltare (SPDC), a autorităţilor din Myanmar din sectorul turismului, membrilor de rang înalt din armată, guvern sau forţele de securitate care formulează, implementează sau beneficiază de pe urma politicilor care împiedică tranziţia Myanmar-ului către democraţie, precum şi familiilor lor, ale căror nume sunt cele cuprinse în lista din Anexă.2. Paragraful 1 nu va obliga un stat membru să refuze intrarea pe teritoriul său a unui cetăţean propriu.3. Paragraful 1 nu va fi contrar cazurilor în care un stat membru este legat printr-o obligaţie de drept internaţional, şi anume:(a) ca ţară gazdă a unei organizaţii interguvernamentale internaţionale;(b) ca ţară gazdă a unei conferinţe internaţionale convenită de/ sau desfăşurată sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite; sau(c) în cadrul unui acord multilateral ce conferă privilegii şi imunităţi. Consiliul va fi informat în consecinţă în fiecare dintre aceste cazuri.4. Paragraful 3 va fi considerat aplicabil şi în cazul în care un stat membru este ţara gazdă a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).5. Statele membre pot acorda exceptări de la măsurile impuse în paragraful 1 atunci când călătoria este justificabilă din motive de urgenţă umanitară sau din motive de participare la reuniuni interguvernamentale, inclusiv cele promovate de Uniunea Europeană, când este desfăşurat un dialog politic ce promovează în mod direct democraţia, drepturile omului şi primatul statului de drept în Myanmar.6. Un stat membru ce intenţionează să acorde exceptări, în temeiul paragrafului 5, de la măsurile impuse, va notifica Consiliul în scris. Exceptarea va putea fi acordată, cu excepţia cazului în care unul sau mai mulţi membri ai Consiliului ridică în scris o obiecţie, în termen de 48 de ore de la primirea notificării privind exceptarea propusă. În cazul în care unul sau mai mulţi membri ai Consiliului ridică o obiecţie, Consiliul, votând cu majoritate calificată, poate decide să acorde exceptarea propusă.7. În cazul în care, acţionând în virtutea prevederilor paragrafelor 3, 4, 5, şi 6, un stat membru autorizează intrarea pe/ sau tranzitul prin teritoriul său unor persoane cuprinse în lista din Anexă, autorizaţia va fi limitată la scopul pentru care a fost acordată şi la persoanele vizate de aceasta. Articolul 71. Toate fondurile şi resursele economice aparţinând membrilor Guvernului Myanmar şi altor persoane fizice şi juridice, entităţi sau organisme asociate cu cei enumeraţi în lista anexată, vor fi îngheţate.2. Nu vor fi disponibile nici fonduri, nici resurse economice, direct sau indirect către sau în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, entităţi sau organisme aparţinând listei anexate.3. Se pot face excepţii pentru fondurile sau resursele economice care sunt:(a) necesare pentru cheltuieli de bază, inclusiv pentru plata produselor alimentare, închirieri sau ipotecări, medicamente şi tratamente medicale, impozite, prime de asigurări şi taxe pentru utilităţi publice;(b) destinate exclusiv plăţii cheltuielilor profesionale rezonabile şi rambursarea cheltuielilor asociate cu asigurarea serviciilor legale;(c) destinate exclusiv pentru plata taxelor sau cheltuielilor ocazionate de depozitarea sau întreţinerea fondurilor sau resurselor economice îngheţate;(d) necesare pentru cheltuieli extraordinare.4. Paragraful 2 nu se va aplica adăugării la conturile îngheţate a:(a) dobânzilor sau altor câştiguri din aceste conturi, sau(b) plăţilor cuvenite în baza unor contracte, înţelegeri sau obligaţii care au fost încheiate sau au apărut înainte de data la care aceste conturi au devenit subiectul măsurilor restrictive, cu condiţia ca aceste dobânzi, alte câştiguri şi plăţi să continue să facă subiectul paragrafului 1. Articolul 8Vizitele bilaterale la nivel înalt (miniştri şi oficiali începând de la nivelul directorilor politici şi mai sus) rămân suspendate. Consiliul poate, în circumstanţe excepţionale, să permită exceptarea de la această regulă. Articolul 9Consiliul, acţionând în urma unei propuneri a unui stat membru sau a Comisiei, va adopta modificările solicitate la lista conţinută în Anexă, după caz. Articolul 10Această Poziţie Comună se va aplica pe o perioadă de 12 luni. Va fi menţinută sub o monitorizare permanentă. Va fi reînnoită sau amendată după cum se va considera necesar, dacă Consiliul apreciază că obiectivele sale nu au fost atinse. Articolul 11Prezenta Poziţie Comună va intră în vigoare la 30 aprilie 2004. Articolul 12Această Poziţie Comună va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Întocmit la Luxemburg, 26 aprilie 2004.Pentru ConsiliuPreşedinteB. CowenAnexăLista persoanelor care fac obiectul Articolului 9
             
  NumeFuncţieData naşteriiSoţCopiiNepoţi
  Senior General Than ShwePreşedinte02.02.1933Kyaing KyaingThandar Shwe, Khin Pyone Shwe, Aye Aye Thit ShweThidar Htun, Nay Shwe Thway Aung (a)Pho La Pye, Pho La Lon
  Vice-Senior General Maung AyeVice-preşedinte25.12.1937Mya Mya SanNandar Aye  
  General Khin NyuntPrim Ministru11.10.1939Khin Win Shwe (6.10.1940)Ye Naing Win, Zaw Naing Oo, Thin Le Le Win  
  Gen Thura Shwe MannŞeful Statului Major, coordonator al Operaţiunilor speciale (Armată, Marină şi Aviaţie)   Khin Lay ThetToe Naing Mann (wife-Zay Zin Latt), Aung Thet Mann Ko Ko, Shwe Mann Ko Ko  
  Lt-Gen Soe WinSecretar 1   Than Than Nwe    
  Lt-Gen Thein SeinSecretar 2 Aghiotant General   Khin Khin Win    
  Lt-Gen Thiha Thura Tin Aung Myint OoGeneral de intendenţă   Khin Saw Hnin    
  Lt-Gen Kyaw WinŞeful Formării Forţelor Armate   San San Yee    
  Lt-Gen Tin AyeŞeful artileriei, Comandantul UMEH   Kyi Kyi Ohn    
  Lt-Gen Ye MyintŞeful Biroului de operaţiuni speciale 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)   Tin Lin Myint (25.1.1947)Theingi Ye Myint, Aung Zaw Ye Myint, Kay Khaing Ye Myint  
  Lt-Gen Aung HtweŞeful Biroului de operaţiuni speciale 2 (Kayah, Shan)   Khin Hnin Wai    
  Lt-Gen Khin Maung ThanŞeful Biroului de operaţiuni speciale 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan)   Marlar Tint    
  Lt-Gen Maung BoŞeful Biroului de operaţiuni speciale 4 (Karen, Mon, Tenasserim
    COMANDANŢI REGIONALI
             
  NumeComandaData naşteriiSoţCopiiNepoţi
  Maj-Gen Myint SweRangoon   Khin Thet Htay    
  Maj-Gen Ye MyintCentral- Mandalay Division   Myat Ngwe    
  Maj-Gen Thar AyeNorth Western- Sagaing Division   Wai Wai Khaing    
  Maj-Gen Maung Maung SweNorth-Kachin State   Tin Tin NweEi Thet Thet Swe, Kaung Kyaw Swe  
  Maj-Gen Myint HlaingNorth Eastern- Shan State (North)   Khin Thant Sin    
  Maj-Gen Khin ZawTriangle-Shan State (East)   Khin Pyone WinKyi Tha Khin Zaw, Su Khin Zaw  
  Maj-Gen Khin Maung MyintEastern-Shan State (South)   Win Win Nu    
  Maj-Gen Thura Myint AungSouth Eastern- Mon State   Than Than Nwe    
  Brig-Gen Ohn MyintCoastal- Tenasserim Division   Nu Nu Swe    
  Maj-Gen Ko KoSouth-Pegu Division   Sat Nwan Khun Sum    
  Maj-Gen Soe NaingSouth Western- Irra- waddy Division   Tin Tin Latt    
  Maj-Gen Maung OoWestern-Arakan State   Nyunt Nyunt Oo    
    ADJUNCŢI AI COMANDANŢILOR REGIONALI
             
  NumeComandaData naşteriiSoţCopiiNepoţi
  Col Wai LwinRangoon   Swe Swe OoWai Phyo, Lwin Yamin  
  Brig-Gen Nay WinCentral   Nan Aye Mya    
  Col Tin Maung OhnNorth-Western        
  Brig-Gen San TunNorthern   Tin Sein    
  Brig-Gen Hla MyintNorth-Eastern   Su Su Hlaing    
  Brig-Gen Myint SweTriangle   Mya Mya OhnKhin Mya Mya, Wut Hmone Swe (soţ - Soe Thu)  
  Col. Win MyintEastern        
  Brig-Gen Myo HlaSouth-Eastern   Khin Hnin Aye    
  Col Hone NgaingCoastal        
  Brig-Gen Thura Maung NiSouthern   Nan Myint Sein    
  Brig-Gen Tint SweSouth-Western   Khin ThaungYe Min (a) Ye Kyaw Swar Swe (soţie - Su Mon Swe)  
  Col Tin HlaingWestern
    MINIŞTRI
             
  NumeMinisterData naşteriiSoţCopiiNepoţi
  U Than ShweCabinetul primului ministru   Yin Yin Mya    
  Maj-Gen Thein SweCabinetul primului ministru   Mya Theingi    
  Maj-Gen Nyunt TinAgricultură şi irigaţii   Khin Myo OoKyaw Myo Nyunt, Thu Thu Ei Han  
  Brig-Gen Pyi SoneComerţ   Aye Pyay Wai KhinKalyar Pyay Wai Shan, Pan Thara Pyay Shan  
  Maj-Gen Saw TunConstrucţii   Myint Myint Ko    
  Maj-Gen Htay OoCooperare   Ni Ni Win    
  Maj-Gen Kyi AungCultură   Khin Khin Lay    
  U Than AungEducaţie   Win Shwe    
  Maj-Gen Tin HtutEnergie electrică   Tin Tin Nyunt    
  Brig-Gen Lun ThiEnergie   Khin Mar AyeMya Sein Aye, Zin Maung Lun (soţie - Zar Chi Ko)  
  Maj-Gen Hla TunFinanţe şi venituri   Khin Than Win    
  U Win AungAfaceri externe   San YonSu Nyein Aye, Thaung Su Nyein (soţie-Su Su Soe Nyunt)  
  Brig-Gen Thein AungSilvicultură   Khin Htay Myint    
  Prof. Dr. Kyaw MyintSănătate   Nilar Thaw    
  Col Tin HlaingAfaceri interne   Khin Hla Hla    
  Maj-Gen Sein HtwaMinisterul imigraţiei şi populaţiei şi Ministerul Ajutorului Social, bunăstării şi reorientării   Khin Aye    
  U Aung ThaungIndustrie 1   Khin Khin YiNay Aung, Pyi Aung  
  Maj-Gen Saw LwinIndustrie 2   Moe Moe Myint    
  Brig-Gen Kyaw HsanInformaţii   Kyi Kyi Win    
  U Tin WinMuncii   Khin NuMay Khin Tin Win Nu  
  Brig-Gen MaungAnimale vii şi   Myint Myint    
  Maung TheinPescuit   Aye    
  Brig-Gen Ohn MyintMinelor   San SanMaung Thet Naing Oo, Maung Min Thet O  
  U Soe Tha NationalPlanificare Naţională şi Dezvoltare Economică   Kyu Kyu WinKyaw Myat Soe (soţie - Wei Wei Lay)  
  Col Thein NyuntProgresul zonelor de frontieră şi a speciilor naţionale şi dezvoltare   Kyin Khaing    
  Maj-Gen Aung MinTransport feroviar   Wai Wai Thar    
  Brig-Gen Thura Myint MaungAfaceri Religioase     Aung Kyaw Soe (soţie - Su Su Sandi), Zin Myint Maung  
  U ThaungŞtiinţă şi Tehnologie   May Kyi Sein    
  Brig-Gen Thura Aye MyintSport   Aye AyeNay Linn  
  Brig-Gen Thein ZawMinisterul Telecomunicaţiilor, Poştă şi Telegraf şi Ministerul Hotelurilor şi Turismului   Mu Mu Win    
  Maj-Gen Hla Myint SwTransport   San San Myint
    MINIŞTRI ADJUNCŢI
             
  NumeMinisterData naşteriiSoţCopiiNepoţi
  Brig-Gen Khin MaungAgricultură şi Irigaţii        
  U Ohn MyintAgricultură şi Irigaţii   Thet War    
  Brig-Gen Aung TunComerţ        
  Brig-Gen Myint TheinConstrucţii   Mya Than    
  Brig-Gen Soe Win MaungCultură   Myint Myint Wai    
  Brig-Gen Khin Maung WinApărare        
  Maj-Gen Aung HlaingApărare     Soe San  
  U Myo Nyunt Col Aung Myo MinEducaţie Educaţie        
  U Myo MyintEnergie electrică        
  Brig-Gen Than HtayEnergie        
  Col Hla Thein SweFinanţe şi Venituri        
  U Kyaw ThuAfaceri externe15.08.1949Lei Lei Kyi    
  U Khin Maung WinAfaceri externe   Khin Swe Soe (Director General pentru cooperare)Khin Swe Win Ko, Myo Zin, Myo Htwe  
  Brig-Gen Tin Naing TheinSilvicultură        
  Prof. Dr. Mya OoSănătate   Tin Tin MyaDr. Tun Tun Oo (26.7.1965), Dr. Mya Thuzar (23.9.1971), Mya Thidar (10.6.1973), Mya Nandar (29.5.1976)  
  Brig-Gen Phone SweAfaceri interne        
  Brig-Gen Aye Myint KyuHoteluri şi Turism   Khin Swe Myint    
  U Maung AungImigraţie şi Populaţie        
  Brig-Gen Thein TunIndustrie 1        
  Brig-Gen Kyaw WinIndustrie 1        
  Lt-Col Khin Maung KyawIndustrie 2   Mi Mi Wai    
  Brig-Gen Aung TheinInformaţii   Tin Tin Nwe    
  U Thein SeinInformaţii   Khin Khin WaiThein Aung Thaw (soţie - Su Su Cho)  
  Brig-Gen Win SeinMuncă        
  U Aung TheinAnimale vii şi Pescuit        
  U Myint TheinMinerit   Khin May San    
  Col Tin NgweProgresul zonelor de frontieră şi a speciilor naţionale şi dezvoltare        
  Brig-Gen Than TunProgresul zonelor de frontieră şi a speciilor naţionale şi dezvoltare     May Than Tun (25.06.1970) soţ: Ye Htun Myat  
  Thura U Thaung LwinTransport feroviar        
  Brig-Gen Thura Aung KoAfaceri religioase   Myint Myint Yee    
  U Nyi Hla NgeŞtiinţă şi tehnologie        
  Dr. Chan NyeinŞtiinţă şi tehnologie        
  Brig-Gen Kyaw MyintBunăstare socială, reorientare   Khin Aye    
  Brig-Gen Maung MaungSport        
  U Pe ThanMinisterul Transporturilor şi Ministerul Transporturilor feroviare   Cho Cho Tun    
  Col Nyan Tun AungTransport
    FOŞTI MEMBRI AI GUVERNULUI
             
  NumeFuncţieData naşteriiSoţCopiiNepoţi
  Vice Admiral Maung Maung KhinPrim-ministru adjunct23.11.1929      
  Lt-Gen Tin TunPrim-ministru adjunct28.03.1930      
  Lt-Gen Tin HlaPrim-ministru adjunct şi ministru pentru afaceri militare şi general ofiţer de intendenţă        
  U Ko LayMinistru la cabinetul primului ministru   Khin KhinSan Min, Than Han, Khin Thida (soţ: Zaw Htun Oo 2nd Secretary, fiu al Sec 2 Lt-Gen Tin Oo)  
  U Aung SanMinistru al Cooperaţiei        
  U Win SeinMinistru al Culturii10.10.1940 Kyaukkyi      
  U Khin Maung TheinMinistru al Finanţelor şi veniturilor   Su Su TheinDaywar Thein (25.12.1960),  
  Thawdar Thein (06.03.1958),
  Maung Maung Thein (23.10.1963),
  Khin Yadana Thein (06.05.1968),
  Marlar Thein (25.02.1965),
  Hnwe Thida Thein (28.07.1966)
  Maj-Gen Ket SeinMinistru al Sănătăţii   Yin Yin Myint    
  U Saw TunMinistru al Imigraţiei şi Populaţiei        
  Col Thaik TunMinistru adjunct pentru silvicultură   Nwe Nwe KyiMyo Win Thaik, Khin Sandar Tun,  
  Khin Nge Nge Tun,
  Khin Aye Shwe Zin Tun
  Brig-Gen D O AbelMinistru la Cabinetul Preşedintelui SPDC   Khin Thein Mu    
  U Pan AungMinistru la cabinetul Primului ministru   Nyunt Nyunt Lwin    
  Lt-Gen Tin NgweMinistru al Cooperaţiei   Khin Hla    
  Lt-Gen Min TheinMinistru la Cabinetul Preşedintelui SPDC   Khin Than Myint    
  U Aung KhinMinistru al afacerilor religioase   Yin Yin Nyunt    
  U Hset MaungMinistru adjunct la Cabinetul Preşedintelui SPDC   May Khin KyiSet Aung  
  U Tin TunMinistru adjunct al energiei        
  Brig-Gen Than TunMinistru adjunct pentru venituri şi finanţe        
  U Soe NyuntMinistru adjunct al culturii        
  U Kyaw TinMinistru adjunct pentru progresul zonelor de frontieră şi a speciilor naţionale şi dezvoltare        
  U Hlaing WinMinistru adjunct pentru bunăstare socială, asistenţă şi restabilire        
  U Aung PhoneMinistru al silviculturii20.11.1939Khin Sitt Aye (14.9.1943)Sitt Thwe Aung (10.7.1977) soţie - Thin Zar Tun, Sitt Thaing Aung (13.11.1971
    NUMIRI LEGATE DE INDUSTRIA TURISMULUI
             
  NumeFuncţieData naşteriiSoţCopiiNepoţi
  Lt-Col (Retd.) Khin Maung LattDirector General la Direcţia Hoteluri şi Turism   Win KyiTun Min Latt (06.02.1969)Nyan Min Latt (29.4.1997), Shane Min Latt (10.5.2000)
  Capt. (Retd.) Htay AungDirector Executiv la Myanmar Hotels and Tourism Services
    OFIŢERI SUPERIORI DIN MINISTERUL APĂRĂRII
             
  NumeFuncţieData naşteriiSoţCopiiNepoţi
  Rear Admiral Soe TheinComandant şef al flotei navale   Khin Aye Kyi    
  Lt-Gen Myat HeinComandant şef al flotei aeriene   Htwe Htwe Nyunt    
  Capt Nyan TunŞef de personal (Marină)        
  Brig-Gen Hla ShweAdjutant adjunct General        
  Col Khin SoeAdjutant adjunct General        
  Maj-Gen Soe MaungJudecător Avocat General        
  Brig-Gen Thein HtaikInspector General        
  Maj-Gen Saw HlaOfiţer de poliţie militară Mareşal        
  Col Sein LinŞef de artilerie        
    Şef al artileriei şi armurilor        
  Brig-Gen Kyi WinŞef al artileriei şi armurilor        
  Brig-Gen Than SeinŞeful Spitalului serviciilor de apărare   Rosy Mya Than    
  Brig-Gen Win HlaingDirector de aprovizionare        
  Maj-Gen Khin Aung MyintDirector pentru afaceri publice şi bunăstare psihologică        
  Maj-Gen Moe HeinComandant al Colegiului Naţional de Apărare        
  Brig-Gen Than MaungDirector al miliţiei poporului şi forţelor de frontieră        
  Brig-Gen Aung MyintDirector pentru transmisiuni        
  Brig-Gen Than HtayDirector pentru aprovizionare şi transport        
  Brig-Gen Khin Maung TintDirector pentru siguranţa operaţiunilor de imprimare        
  Maj-Gen Hsan HsintNumiri militare General1951Khin Ma LayOkkar San Sint  
  Maj-Gen Win MyintŞef adjunct al forţelor armate Formare        
  Maj-Gen Aung KyiŞef adjunct al forţelor armate Formare   Thet Thet Swe    
  Brig-Gen Nyan WinŞef adjunct al forţelor armate Formare
    MEMBRII BIROULUI ŞEFULUI SERVICIILOR DE INFORMAŢII MILITARE (OCMI)
             
  NumeFuncţieData naşteriiSoţCopiiNepoţi
  Maj-Gen Kyaw WinŞef adjunct al Serviciilor de Informaţii militare        
  Brig-Gen Myint Aung ZawAdministraţie        
  Brig-Gen Hla AungPregătire        
  Brig-Gen Thein SweRelaţii Internaţionale     Sonny Myat Swe (soţie - Yamin Htin Aung)  
  Brig-Gen Kyaw HanŞtiinţă şi tehnologie        
  Brig-Gen Than TunPolitici şi contrainformaţii        
  Col Hla MinAdjunct        
  Col Tin HlaAdjunct        
  Brig-Gen Myint ZawSiguranţa frontierei şi informaţii        
  Brig-Gen Kyaw TheinNaţionalităţi etnice şi grupuri de încetare a focului, stoparea traficului de droguri şi informaţii navale şi aeriene        
  Col San PwintŞef adjunct al departamentului
    OFIŢERI DE ARMATĂ CARE CONDUC ÎNCHISORI ŞI POLITIA
             
  NumeFuncţieData naşteriiSoţCopiiNepoţi
  Col Ba MyintDirector General la Departamentul închisori. (Ministerul Afacerilor interne)
    ASOCIAŢIA PENTRU SOLIDARITATEA SINDICALĂ ŞI DEZVOLTARE (USDA)
             
  NumeFuncţieData naşteriiSoţCopiiNepoţi
  Brig-Gen Aung Thein LinPrimar şi Preşedinte la Yangon City Development Committee (Secretariat)   Khin San NweThidar Myo  
  Col Maung ParVice primar la YCDC (membru CEC)   Khin Nyunt MyaingNaing Win Par
    PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE POLITICILE ECONOMICE GUVERNAMENTALE
             
  NumeAfacereData naşteriiSoţCopiiNepoţi
  U Khin ShweZaykabar Co.21.01.1952San San KyweZay Zin Latt (24.03.1981) soţ: Toe Naing Mann, Zay Thiha (01.01.1977)  
  U Aung Ko Win (a) Saya KyaungKanbawza Bank   Nan Than Htwe    
  U Aik Tun AsiaWealth Bank and Olympic Co.21.10.1948Than Win (03.12.1948)Sandar Htun (23.08.1974), Aung Zaw Naing (01.09.1973), Mi Mi Khaing (17.06.1976)  
  U Tun Myint Naing (a) Steven LawAsia World Co   Ng Seng Hong    
  U Htay MyintYuzana Co.06.02.1955Aye Aye Maw (17.11.1957)Eve Eve Htay Myint (12.06.1977), Zay Chi Htay (17.02.1981)  
  U Tayza HtooTrading Co.18.07.1964Thidar Zaw (24.02.1964)Pye Phyo Tayza (29.01.1987), Htoo Htet Tayza (24.01.1993), Htoo Htwe Tayza (14.09.1996)  
  U Kyaw WinShwe Thanlwin Trading Co.        
  U Win AungDagon International30.09.1953Moe Mya Mya (28.08.1958), YangonEi Hnin Pwint (a) Christabelle Aung (22.02.1981), Thurane Aung (a) Christopher Aung (23.07.1982), Ei Hnin Khin (a) Christina Aung (18.12.1983)
    ÎNTREPRINDERI DE STAT
             
  NumeFuncţieData naşteriiSoţCopiiNepoţi
  Col Myint AungMD at Myawaddy Trading Co.        
  Col Myo MyintMD Bandoola Transportation Co.        
  Col (Retd)MD at Myanmar        
  Thant ZinLand and Development        
  Maj Hla KyawDirector at Myawaddy Advertising Enterprises        
  Col Aung SanMD at Hsinmin Cement Plant Construction Project        
  Col Ye HtutMyanmar Economic Corporation
POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI UE 2004/309/PESCdin 2 aprilie 2004care amendează Poziţia Comună 931/2001/PESC privind aplicarea unor măsurispecifice pentru combaterea terorismului şi care actualizează Poziţia Comună2003/906/PESCConsiliul Uniunii Europene,Având în vedere Tratatul asupra Uniunii Europene şi în special articolele 15 şi 34 ale acestuia,Întrucât: (1) La 27 decembrie 2001, Consiliul a adoptat Poziţia Comună 931/2001/PESC privind aplicarea unor măsuri specifice pentru combaterea terorismului *1).--------*1) JO L 344, 28.12.2001, pag. 93. Poziţia Comună modificată prin Poziţia Comună 906/2003/PESC (JO L 340, 24.12.2003, pag.77). (2) La 22 decembrie 2003, Consiliul a adoptat Poziţia Comună 906/2003/PESC care modifică Poziţia Comună 931/2001/PESC şi abrogă Poziţia Comună 651/2003/PESC. (3) Poziţia Comună 931/2001/PESC prevede o revizuire la intervale regulate. (4) Este necesară actualizarea Anexei la Poziţia Comună 931/2001/PESC şi abrogarea Poziţiei Comune 906/2003/PESC. (5) O listă a fost elaborată conform criteriilor prevăzute în Articolul 1(4) al Poziţiei Comune 931/2001/PESC.A ADOPTAT ACEASTĂ POZIŢIE COMUNĂ: Articolul 1Lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor la care se aplică Poziţia Comună 931/2001/PESC este inclusă în Anexa alăturată. Articolul 2Poziţia Comună 906/2003/PESC este în acest fel abrogată. Articolul 3Prezenta Poziţie Comună va produce efecte de la data adoptării sale. Articolul 4Această Poziţie Comună va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Întocmit la Bruxelles, 2 aprilie 2004.Pentru ConsiliuPreşedinteB.Cowen AnexăLista persoanelor, grupurilor şi entităţilorcare fac obiectul Articolului 1 *1)---------*1) Persoanele, grupurile şi entităţile marcate cu * vor face doar obiectul Articolului 4.I. PERSOANE1. ABOU, Rabah Naami (cunoscut şi ca Naami Hamza; cunoscut şi ca Mihoubi Faycal; cunoscut şi ca Fellah Ahmed; cunoscut şi ca Dafri Remi Lahdi) născut 1.2.1966 în Alger (Algeria) (membru al-Takfir şi al-Hijra)2. ABOUD, Maisi (cunoscut şi ca Elveţianul Abderrahmane) născut la 17.10.1964 în Alger (Algeria) (membru al-Takfir şi al-Hijra)3. * ALBERDI URANGA, Itziar (activist E.T.A.) născut la 7.10,1963 în Durango (Biscay), document de identitate Nr. 78.865.6934. * ALBISU IRIARTE, Miguel (activist E.T.A.; membru al Gestoras Pro-amnistia) născut la 7.6.1961 în San Sebastiân (Guipuzcoa), document de identitate Nr. 15.954.5965. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (cunoscut şi ca ABU OMRAN; cunoscut şi ca AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) născut la 26.6.1967 în Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudită; cetăţean saudit.6. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa, Arabia Saudită; cetăţean saudit.7. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 în Tarut, Arabia Saudită; cetăţean saudit.8. * APAOLAZA SANCHO, Ivân (activist E.T.A.; membru al K.Madrid) născut la 10.11.1971 în Beasain (Guipiizcoa), document de identitate Nr. 44.129.178.9. ARIOUA, Azzedine născut la 20.11.1960 în Costantine (Algeria) (membru al-Takfir şi al-Hijra)10. ARIOUA, Kamel (cunoscut şi ca Lamine Kamel) născut la 18.8.1969 în Costantine (Algeria) (membru al-Takfir şi al-Hijra)11. ASLI, Mohamed (cunoscut şi ca Dahmane Mohamed) născut la 13.5.1975 în Ain Taya (Algeria) (Membru of al-Takfir şi al- Hijra)12. ASLI, Rabah născut la 13.5.1975 în Ain Taya (Algeria) (membru al-Takfir şi al-Hijra)13. * ARZALLUS TAPIA, Eusebio (Activist E.T.A.) născut la 8.11.1957 în Regii (Guipuzcoa), document de identitate Nr. 15.927.20714. ATWA, Ali (cunoscut şi ca BOUSLIM, Ammar Mansour; cunoscut şi ca SALIM, Hassan Rostom), Liban, născut în 1960 în Liban; cetăţean libanez.15. DARIB, Noureddine (cunoscut ca şi Carreto; cunoscut şi ca Zitoun Mourad) născut la 1.2.1972 în Algeria (Membru al-Takfir şi al-Hijra).16. DJABALI, Abderrahmane (cunoscut şi ca Touil) născut la 1.6.1970 în Algeria (membru al-Takfir şi al-Hijra).17. * ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (activist E.T.A.) născut la 20.12.1977 în Basauri (Bizcay), document de identitate Nr. 45.625.646.18. * ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (Activist E.T.A.) născut la 10.1.1958 în Plencia (Bizcay), document de identitate Nr. 16.027.051.19. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (cunoscut şi ca AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; cunoscut şi ca EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) născut la 10.7.1965 sau 11.7.1965 în El Dibabiya, Arabia Saudită; cetăţean saudit.20. FAHAS, Sofiane Yacine născut la 10.9.1971 în Alger (Algeria) (membru al-Takfir şi al-Hijra)21. * GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (activist E.T.A.), născut la 29.4.1967 în Guernica (Biscay), document de identitate Nr. 44.556.097.22. * IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (activist E.T.A.), născut la 25.4.1961 în Escoriaza (Navarra), document de identitate Nr. 16.255.819.23. * IZTUETA BARANDICA, Enrique (activist E.T.A.) născut la 30.7.1955 în Santurce (Biscay), document de identitate Nr. 14.929.95024. IZZ-AL-DIN, Hasan (cunoscut şi ca GARBAYA, AHMED; cunoscut şi ca SA-ID; cunoscut şi ca SALWWAN, Samir), născut în 1963 în Liban, cetăţean libanez.25. LASSASSI, Saber (cunoscut şi ca Mimiche) născut la 30.11.1970 în Constantine (Algeria) (membru al-Takfir şi al-Hijra)26. MOHAMMED, Khalid Shaikh (cunoscut şi ca ALI, Salem; cunoscut şi ca BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; cunoscut şi ca HENIN, Ashraf Refaat Nabith; cunoscut şi ca WADOOD, Khalid Adbul) născut la 14.4.1965 sau 1.3.1964 în Pakistan, paşaport Nr. 488555.27. MOKTARI, Fateh (cunoscut şi ca Ferdi Omar), născut la 26.12.1974 în Hussein Dey (Algeria) (membru al-Takfir şi al-Hijra)28. * MORCILLO TORRES, Gracia (activist E.T.A.; membru Kas/Ekin), născut la 15.3.1967 în San Sebastiân (Guipiizcoa), document de identitate Nr. 72,439.052.29. MUGHNIYAH, Imad Fa`iz (cunoscut şi ca MUGHNIYAH, Imad Fayiz), ofiţer superior de informaţii al HEZBOLLAH, născut la 7.12.1962 în Tayr Dibba, Liban, paşaport Nr. 432298 (Liban).30. * NARVÂEZ GONI, Juan Jesiis (activist E.T.A.), născut la 23.2.1961 în Pamplona (Navarra), document de identitate Nr. 15.841.10131. NOUARA, Farid, născut la 25.11.1973 în Alger (Algeria) (membru al-Takfir şi al-Hijra)32. * ORBE SEVILLANO, Zigor (activist E.T.A.; membru Jarrai/Haika/Segi), născut la 22.9.1975 în Basauri (Biscay), document de identitate Nr. 45.622.85133. * PALACIOS ALDAY, Gorka (activist E.T.A.; membru K.Madrid), născut la 17.10.1974 în Baracaldo (Biscay), document de identitate Nr. 30.654.356.34. * PEREZ ARAMBURU, Jon Iflaki (activist E.T.A.; membru Jarrai/Haika/Segi) născut la 18.9.1964 în San Sebastiân (Guipuzcoa), document de identitate Nr. 15.976.521.35. * QUINTANA ZORROZUA, Asier (activist E.T.A.; membru K.Madrid), născut la 27.2.1968 în Bilbao (Biscay), document de identitate Nr. 30.609.430.36. RESSOUS, Hoari (cunoscut şi ca Hallasa Farid), născut la 11.9.1968 în Alger (Algeria) (Membru of al-Takfir şi al-Hijra).37. * RUBENACH ROIG, Juan Luis (activist E.T.A.; membru K.Madrid), născut la 18.9.1963 în Bilbao (Biscay), document de identitate Nr. 18.197.545.38. SEDKAOUI, Noureddine (cunoscut şi ca Nounou), născut la 23.6.1963 în Alger (Algeria) (Membru al-Takfir şi al-Hijra)39. SELMANI, Abdelghani (cunoscut şi ca Gano), născut la 14.6.1974 în Alger (Algeria) (membru al-Takfir şi al-Hijra)40. SENOUCI, Sofiane, născut la 15.4.1971 în Hussein Dey (Algeria) (membru al-Takfir şi al-Hijra).41. SISON, Jose Maria (cunoscut şi ca Armşio Liwanag, cunoscut şi ca Joma, conducător NPA), născut la 8.2.1939 în Cabugao, Filipine.42. TINGUALI, Mohammed (cunoscut şi ca Mouh di Kouba), născut la 21.4.1964 în Blida (Algeria) (membru al-Takfir şi al-Hijra).43. * URANGA ARTOLA, Kemen (activist E.T.A.; membru Herri Batasuna/E.H/Batasuna) născut la 25.5.1969 în Ondarroa (Biscay), document de identitate Nr. 30.627.29044. * VALLEJO FRANCO, Iftigo (activist E.T.A.), născut la 21.5.1976 în Bilbao (Biscay), document de identitate Nr. 29.036.694.45. * VILA MICHELENA, Fermin (activist E.T.A.; membru Kas/Ekin), născut la 12.3.1970 în Inin (Guipuzcoa), document de identitate Nr. 15.254.214II. GRUPURI ŞI ENTITĂŢI1. Organizaţia Abu Nidal (engl. Abu Nidal Organisation (ANO) - cunoscută ca şi Consiliul Revoluţionar Fatah (engl. Fatah Revolutionary Council), Brigăzile Revoluţionare Arabe (engl. Arab Revolutionarv Brigades), Septembrie Negru (engl. Black September) şi Organizaţia Revoluţionară a Musulmanilor Socialişti (engl. Revolutionary Organisation of Socialist Muslims)2. Brigada Martirilor Al-Aqsa (engl. Al-Aqsa Martyrs Brigade)3. Al-Takfir şi Al-Hijra4. Aum Shinrikyo - cunoscută şi ca AUM, cunoscută şi ca Adevărul Suprem Aum (engl. Aum Supreme Truth), cunoscut şi ca Aleph.5. Babbar Khalsa6. * Continuitatea Armatei Republicane Irlandeze (engl. Continuity Irish Republican Army -CIRA)7. * Ţara Bascilor şi Libertatea - Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Basque Fatherland and Liberty (E.T.A.). Următoarele organizaţii sunt parte a grupării teroriste E.T.A.: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistia, Askatasuna, Batasuna (cunoscut şi ca Henri Batasuna, cunoscut şi ca Euskal Herritarrok)8. Gama`a al-Islamiyya (Grupul Isslamic/ engl.Islamic Group) (cunoscut şi ca Al-Gama`a al-Islamiyya, IG)9. Frontul luptătorilor din Marele Est Islamic (engl. Great Islamic Eastern Warriors Front -IBDA-C)10. * Grupul pentru Rezistenţă Antifascistă 1 Octombrie (original Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/ engl. Antifascist Resistance Groups First of October -G.R.A.P.O.11. Hamas (inclusiv Hamas-Izz al-Din al-Qassem)12. Fundaţia Pământului Sfânt pentru Asistenţă şi Dezvoltare (engl. Holy Land Foundation for Relief and Development)13. Federaţia Internaţională a Tineretului Şiit (engl. International Sikh Youth Federation -ISYF)14. Kahane Chai (Kach)15. Partidul Muncitorilor din Kurdistan (engl. Kurdistan Workers1 Party (PKK), cunoscut ca şi KADEK, cunoscut şi ca KONGRA-GEL)16. Lashkar e Tayyaba (LET) /Pashan-e-Ahle Hadis17. * Forţa Voluntarilor Loialişti (Loyalist Volunteer Force - LVF)18. Organizaţia Mujahedin-e Khalq (MEK sau MKO) [mai puţin Consiliul Naţional pentru Rezistenţa Iranului, engl. Naţional Council of Resistance of Iran` (NCRI)] cunoscută şi ca Armata pentru Eliberare Naţională din Iran (engl. The Naţional Liberation Army of Iran -NLA, aripa militantă a MEK), Mujahedinii Poporului din Iran (engl. the People`s Mujahidin of Iran - PMOI), Societatea Studenţilor Iranieni Musulmani (engl. Muslim Iranian Studentă Society).19. Armata de Eliberare Naţională (engl. Naţional Liberation Army, orig. Ejercito de Liberacion Nacional)20. Armata Noilor Cetăţeni (engl. New Peoples Army - NPA), Filipine, relaţionată cu Sison Jose Maria C. (cunoscută şi ca Armando Liwanag, cunoscută şi ca Joma, care coordonează NPA)21. * Orange Volunteers (OV)22. Frontul pentru Eliberarea Palestinei (engl. Palestine Liberation Front - PLF)23. Jihadul Islamic Palestinian (engl. Palestinian Islamic Jihad - PIJ)24. Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei (engl. Popular Front for the Liberation of Palestine - PFLP)25. Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei - Comandamentul General (engl. Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command, cunoscut şi ca PFLP-General Commşi, cunoscut şi ca PFLP-GC)26. * Adevărata IRA (engl. Real IRA)27. * Apărătorii Mâinii Roşii (engl.Red Hand Defenders - RHD)28. Forţele Armate Revoluţionare din Columbia (engl. Revolutionary Armed Forces of Colombia - FARC)29. * Nucleele Revoluţionare (engl.Revolutionary Nuclei/orig. Epanastatiki Pirines)30. * Organizaţia Revoluţionară 17 Noiembrie (engl. Revolutionary Organisation 17 November/ orig. Dekati Evdomi Noemvri)31. Partidul/Frontul/Armata de Eliberare a Poporului Revoluţionar (engl. Revolutionary People`s Liberation Army/Front/Party (DHKP/C), cunoscut şi ca Devrimci Sol (Stânga Revoluţionară/engl.Revolutionary Left), Dev Sol.32. * Lupta Populară Revoluţionară - engl. Revolutionary Popular Struggle/ orig. Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)33. Calea Luminoasă - engl. Shining Path orig. Sendero Luminoso (SL)34. Stichting Al Aqsa (cunoscut şi ca Stichting Al Aqsa Nederland, cunoscut şi ca Al Aqsa Nederland)35. * Asociaţia pentru Apărarea Ulster-ului - engl. Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)36. Forţele Unite de Auto-Apărare/Grupare din Columbia - engl. United Self-Defense Forces/Group of Colombia (AUC), orig. Autodefensas Unidas de ColombiaPoziţia Comună a Consiliului UE 2004/161/PESCdin 19 februarie 2004privind reînnoirea măsurilor restrictive contra ZimbabweCONSILIUL UNIUNII EUROPENE,Având în vedere Tratatul asupra Uniunii Europene şi în special articolul 15 al acestuia,Ţinând seama de faptul că: (1) În conformitate cu Poziţia Comună 145/2002/PESC *1) Consiliul a impus un embargo pe aprovizionarea Zimbabwe cu arme şi materialele, asistenţa şi pregătirea tehnică conexe, precum şi privind aprovizionarea cu echipament ce poate fi folosit pentru represiunile interne.--------*1) JO 50, 21.02.2002, p.1 (2) în conformitate cu Poziţia Comună 145/2002/PESC, Consiliul a impus o interdicţie de călătorie şi îngheţarea fondurilor Guvernului Zimbabwean şi a persoanelor care au o mare răspundere în ceea ce priveşte încălcarea drepturilor omului şi libertăţii de opinie, asociere şi adunare paşnică. (3) Poziţia Comună 145/2002/PESC a fost amendată prin Poziţia Comună 600/2002/PESC *2) prin extinderea acestor măsuri şi altor persoane care sunt responsabile de asemenea violări.--------*2) JO 195, 24.07.2002, p.1 (4) Lista persoanelor care fac subiectul măsurilor restrictive, anexată Poziţiei Comune 145/2002/PESC a fost actualizată şi înlocuită prin Decizia Consiliului 754/2002/PESC (3). (5) Poziţia Comună 2002/145/PESC a fost amendată şi extinsă prin Poziţia Comună 2003/115/PESC *3) urmare răsturnării Guvernului din Zimbabwe.---------*3) JO 247, 14.09.2002, p.56 (6) Urmare deteriorării continue a situaţiei drepturilor omului în Zimbabwe, trebuie reînnoite măsurile restrictive adoptate de Uniunea Europeană pentru încă 12 luni. (7) Obiectivul acestor măsuri restrictive este de a încuraja publicul ţintă al acestora de a respinge politicile ce au drept consecinţă încălcarea drepturilor omului, a libertăţii de exprimare şi a bunei guvernări. (8) Lista persoanelor vizate de măsurile restrictive anexate Poziţiei Comune 2002/145/PESC, aşa cum a fost amendată şi completată, trebuie actualizată. (9) Acţiunea Comunităţii este necesară în vederea implementării anumitor măsuri,A ADOPTAT ACEASTĂ POZIŢIE COMUNĂ: Articolul 1În sensul prezentei Poziţii Comune, termenul de "asistenţă tehnică" face referire la suportul tehnic necesar reparării, dezvoltării, producerii, asamblării, testării, întreţinerii sau altor servicii tehnice, şi poate lua forma instructajelor, consultării, pregătirii, transmiterii de cunoştinţe sau abilităţi sau de servicii de consultanţă; asistenţa tehnică include forme verbale de asistenţă. Articolul 21. Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de arme şi material conex de toate tipurile, inclusiv arme şi muniţii, vehicule militare şi echipament, echipament paramilitar şi părţi componente ale celor sus-numite, către Sudan, de către naţionalii statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, sau folosirea navelor sau avioanelor acestora, va fi interzisă, dacă va proveni sau nu de pe teritoriile lor.2. Vor fi interzise:(a) Acordarea, vânzarea, furnizarea sau transferul de asistenţă tehnică, serviciile de brokeraj şi alte servicii legate de activităţile militare şi de furnizarea, fabricarea, întreţinerea şi utilizarea de arme şi materiale legate de acestea, de toate tipurile, inclusiv arme şi muniţii, vehicule şi echipament militar, echipament paramilitar şi părţi componente pentru cele susmenţionate, direct sau indirect către orice persoană, entitate sau organizaţie, pentru Sudan sau pentru a fi utilizate în Sudan.(b) Acordarea de asistenţă financiară sau finanţarea operaţiunilor militare, inclusiv prin donaţii private, împrumuturi şi exporturi de asigurări de credit, pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de arme şi materiale conexe, sau pentru orice acordare, vânzare, furnizare sau transfer de asistenţă tehnică pentru acestea, servicii de brokeraj şi alte servicii, direct sau indirect oricărei persoane, entităţi sau organizaţii din Sudan sau pentru a fi folosite în Sudan. Articolul 31. Articolul 2 nu se va aplica pentru:(a) Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipament militar ne-letal sau de echipament care ar putea să fie utilizat în represiunea internă, destinat exclusiv scopurilor umanitare sau de protecţie, sau programelor ONU, UE şi ale Comunităţii, de consolidare a capacităţii instituţionale, sau materialelor destinate operaţiunilor UE şi ONU de gestionare a crizelor;(b) Acordarea de finanţare şi asistenţă financiară legată de asemenea echipament;(c) Acordarea de asistenţă tehnică pentru asemenea echipament;cu condiţia ca asemenea exporturi să fi fost aprobate anterior de către autoritatea competentă a statului membru respectiv.2. Articolul 2 nu se va aplica în cazul echipamentului de protecţie, inclusiv jachetelor şi căştilor militare, exportate temporar către Sudan de către personalul ONU, al UE al Comunităţii sau al statelor sale membre, reprezentanţi ai media şi asistenţi umanitari şi de dezvoltare şi alt personal asociat, doar pentru uzul lor personal. Articolul 41. Statele membre vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni intrarea în sau tranzitul pe teritoriile lor a persoanelor menţionate în lista din Anexă, care sunt angajate în activităţi ce afectează grav democraţia, respectarea drepturilor omului şi supremaţia dreptului în Zimbabwe.2. Paragraful 1 nu va obliga statele membre să refuze intrarea pe teritoriul lor a propriilor naţionali.3. Paragraful 1 nu se va aplica în cazul în care un stat membru şi-a asumat o obligaţie în dreptul internaţional, şi anume:a. de a fi ţara gazdă a unei organizaţii interguvernamentale internaţionale;b. de a fi ţara gazdă a unei conferinţe internaţionale organizată sau sub auspiciile Naţiunilor Unite;c. în conformitate cu un acord multilateral conferind privilegii şi imunităţi. Consiliul va fi informat în fiecare din aceste cazuri.4. Paragraful 3 se va aplica, de asemenea, în cazurile în car un stat membru este statul gazdă a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).5. Statele Membre pot acorda excepţii de la măsurile impuse conform articolului 1(1) când călătoria este justificată prin raţiuni umanitare urgente sau raţiuni care ţin de participarea la reuniuni interguvernamentale, inclusiv cele promovate de Uniunea Europeană, când se poartă un dialog politic care promovează în mod direct democraţia, drepturile omului şi statul de drept în Zimbabwe.6. Un Stat Membru care doreşte să acorde excepţiile la care se face referire în paragraful 1 vor notifica în scris Consiliului. Excepţia va fi considerată ca acordată dacă unul sau mai mulţi dintre Membrii Consiliului nu vor obiecta în scris în termen de 48 de ore de la primirea notificării excepţiei propuse. În cazul în care unul sau mai mulţi dintre Membrii Consiliului obiectează, Consiliul poate decide să autorizeze excepţia propusă printr-o decizie luată cu majoritatea calificată.7. În cazul în care, acţionând în virtutea prevederilor paragrafelor 3, 4, 5, şi 6, un stat membru autorizează intrarea pe/ sau tranzitul prin teritoriul său unor persoane cuprinse în lista din Anexă, autorizaţia va fi limitată la scopul pentru care a fost acordată şi la persoanele vizate de aceasta. Articolul 51. Toate fondurile şi resursele economice aparţinând membrilor Guvernului Myanmar şi altor persoane fizice şi juridice, entităţi sau organisme asociate cu cei enumeraţi în lista anexată, vor fi îngheţate.2. Nu vor fi disponibile nici fonduri, nici resurse economice, direct sau indirect către sau în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, entităţi sau organisme aparţinând listei anexate.3. Se pot face excepţii pentru fondurile sau resursele economice care sunt:(a) necesare pentru cheltuieli de bază, inclusiv pentru plata produselor alimentare, închirieri sau ipotecări, medicamente şi tratamente medicale, impozite, prime de asigurări şi taxe pentru utilităţi publice;(b) destinate exclusiv plăţii cheltuielilor profesionale rezonabile şi rambursarea cheltuielilor asociate cu asigurarea serviciilor legale;(c) destinate exclusiv pentru plata taxelor sau cheltuielilor ocazionate de depozitarea sau întreţinerea fondurilor sau resurselor economice îngheţate;(d) necesare pentru cheltuieli extraordinare.4. Paragraful 2 nu se va aplica adăugării la conturile îngheţate a:(a) dobânzilor sau altor câştiguri din aceste conturi, sau(b) plăţilor cuvenite în baza unor contracte, înţelegeri sau obligaţii care au fost încheiate sau au apărut înainte de data la care aceste conturi au devenit subiectul măsurilor restrictive, cu condiţia ca aceste dobânzi, alte câştiguri şi plăţi să continue să facă subiectul paragrafului 1. Articolul 6Consiliul, acţionând în urma unei propuneri a unui stat membru sau a Comisiei, va adopta modificările solicitate la lista conţinută în Anexă, după caz. Articolul 7Pentru a maximiza impactul măsurilor menţionate anterior, Uniunea Europeană va încuraja ţări terţe să adopte măsuri restrictive similare celor conţinute în prezenta Poziţie Comună. Articolul 8Prezenta Poziţie Comună va produce efecte de la data adoptării. Se va aplica de la la 21 februarie 2004. Articolul 9Această Poziţie Comună se va aplica pe o perioadă de 12 luni. Va fi menţinută sub o monitorizare permanentă. Va fi reînnoită sau amendată după cum se va considera necesar, dacă Consiliul apreciază că obiectivele sale nu au fost atinse. Articolul 10Prezenta Poziţie Comună va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,Convenită la Bruxelles, 19 februarie 2004.Pentru ConsiliuPreşedinteM. McDOWELL AnexăLista persoanelor la care fac referire Articolele 4 şi 51. Mugabe, Robert Gabriel, Preşedinte, născut la 21.2.19242. Buka (a.k.a. Bhuka), Flora, Ministru de Stat în cadrul Cabinetului Vice-preşedintelui (fost Ministru de Stat pentru programul de reformă funciară) născut la 25.2.1968.3. Bonyongwe, Happyton, Director general al Organizaţiei centrale de Informaţii, născut la 6.11.1960.4. Chapfika, David, Ministru adjunct al Finanţelor şi Dezvoltării Economice5. Charamba, George, Secretar permanent al Departamentului pentru Informaţie şi Publicitate, născut la 4.4.19636. Charumbira, Fortune Zefanaya, Ministru adjunct pentru Guvernarea locală, lucrări publice şi locuinţe, născut la 10.6.19627. Chigwedere, Aeneas Soko, Ministrul Educaţiei, Sportului şi Culturii, născut la 25.11.19398. Chihuri, Augustine, comisar de poliţie, născut la 10.3.19539. Chikowore, Enos C. ZANU, Secretar al Biroului Politic pentru fondul funciar şi reaşezare, născut la 193610. Chinamasa, Patrick Anthony, Ministrul Justiţiei şi al Afacerilor Juridice şi Parlamentare, născut la 25.1.194711. Chindori-Chininga, Edward Takaruza, fost Ministru al Minelor şi Dezvoltării Miniere, născut la 14.3.195512. Chipanga, Tongesai Shadreck, Ministrul adjunct al Afacerilor Interne13. Chiwenga, Constantine, Comandantul Forţelor de Apărare din Zimbabwe, general, fost comandant al armatei, locotenent general, născut la 25.8.195614. Chiwewe, Willard, Secretar responsabil pentru Afaceri Speciale în cadrul cabinetului Preşedintelui (fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe), născut la 19.3.194915. Chombo, Ignatius Morgan Chiminya, Ministrul Administraţiei Locale, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, născut la 1.8.195216. Dabengwa, Dumiso ZANU (PF) Politburo Senior Committee Member, born 193917. Goche, Nicholas Tasunungurwa, Ministru de Stat pentru Securitatea Naţională în cadrul cabinetului Preşedintelui, fost Ministru al Securităţii, născut la 1.8.194618. Gula-Ndebele, Sobuza, Preşedinte al Comisiei de Supraveghere Electorală19. Gumbo, Rugare Eleck Ngidi, Ministru de Stat pentru întreprinderi de Stat şi Parastatale, fost Ministru Adjunct al Afacerilor Internen, născut la 8.3.194020. Hove, Richard ZANU, Secretar al Biroului Politic pentru Afaceri Economice, născut la 193521. Hungwe, Josaya (a.k.a. Josiah) Dunira, Guvernator al Provinciei Masvingo, născut la 7.11.193522. Kangai, Kumbirai ZANU, membru al Biroului Politic, născut la 17.2.193823. Karimanzira, David Ishemunyoro Godi ZANU, Secretar de Finanţe în cadrul Biroului Politic, născut la 25.5.194724. Kasukuwere, Saviour ZANU, Secretar adjunct pentru Tineret, în cadrul Biroului Politic, născut la 23.10.197025. Kuruneri, Christopher Tichaona, Ministrul Finanţelor şi Dezvoltării Economice, fost Ministru Adjunct în Ministerul Finanţelor şi Dezvoltării Economice, născut 4.4.194926. Lângă, Andrew, Ministru adjunct al Transporturilor şi Comunicaţiilor27. Lesabe, Thenjiwe V. ZANU, Secretar pentru problemele Femeilor, în cadrul Biroului Politic, născut în 193328. Machaya, Jason (cunoscut şi ca Jaison) Max Kokerai, Ministru adjunct al Minelor şi Dezvoltării Rurale, născut 13.6.195229. Made, Joseph Mtakwese, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, fost ministru al Fondului Funciar, Agricultură şi Reaşezare Rurală, născut la 21.11.195430. Madzongwe, Edna (cunoscut şi ca Edina) ZANU, Secretar adjunct pentru Producţie şi Fond Funciar în cadrul Biroului Politic, născut la 11.7.194331. Mahofa, Shuvai Ben, Ministru adjunct pentru Tineret şi Crearea locurilor de Muncă, născut la 4.4.194132. Mahoso, Tafataona Chair, Comisia de Informare a Mediei33. Makoni, Simbarashe ZANU, Secretar adjunct pentru Afaceri Economice în cadrul Biroului Politic, născut la 22.3.195034. Malinga, Joshua ZANU, Secretar Adjunct pentru persoanele cu handicap în cadrul Biroului Politic, născut la 28.4.194435. Mangwana, Paul Munyaradzi, Ministrul Serviciului Public, al Muncii şi Bunăstării Sociale, fost Ministru de Stat pentru întreprinderile statale şi parastatale în cadrul Biroului Preşedintelui, născut la 10.8.196136. Mangwende, Witness Pasichigare Madunda, Guvernatorul Provinciei Harare, fost Ministru al Transporturilor şi Comunicaţiilor, născut la 15.10.194637. Manyika, Elliot Tapfumanei, Ministru f amp;ră Portofoliu, fost Ministru al Tineretului şi Creării Locurilor de Muncă, născut la 30.7.195538. Manyonda, Kenneth Vhundukai, Ministru adjunct al Industriei şi Comerţului Internaţional, născut la 10.8.193439. Marumahoko, Rueben, Ministru Adjunct al Energiei şi Dezvoltării Energetice, născut la40. Masawi, Ephrahim Sango, Guvernator al Provinciei Mashonaland Central41. Masuku, Angeline Guvernator al Provinciei Matabeleland Sud, Secretar în cadrul Birului Politic, născut la 14.10.193642. Mathema, Cain Guvernator al Provinciei Bulawayo43. Mathuthu, T. ZANU, Secretar adjunct al Transporturilor şi Bunăstării Sociale în cadrul Biroului Politic44. Midzi, Amos Bernard (Mugenva), Ministru al Minelor şi Dezvoltării Miniere, fost ministru al Energiei şi Dezvoltării Energetice, născut la 4.7.195245. Mnangagwa, Emmerson Dambudzo, Purtător de Cuvânt al Paralementului, născut la 15.9.194646. Mohadi, Kembo Campbell Dugishi, Ministru al Afacerilor Interne, fost Ministru adjunct al Administraţiei Locale, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, născut 15.11.194947. Moyo, Jonathan, Ministru de Stat pentru Informaţie şi Publicitate în cadrul cabinetului Preşedintelui, născut la 12.1.195748. Moyo, July Gabarari, Ministrul Energiei şi Dezvoltării Energetice, fost Ministru al Serviciilor Publice, Muncă şi Bunăstare Socială, născut la 7.5.195049. Moyo, Simon Khaya ZANU, Secretar adjunct al Afacerilor Juridice în cadrul Biroului Politic, născut la 194550. Mpofu, Obert Moses, Guvernatorul Provinciei Matabeleland Nord, Secretar adjunct pentru Securitatea Naţională în cadrul Biroului Politic, născut la 12.10.195151. Msika, Joseph W., Vice-preşedinte, născut la 6.12.192352. Msipa, Cephas George, Guvernatorul Provinciei Midlands, născut la 7.7.193153. Muchena, Olivia Nyembesi (cunoscut şi ca Nyembezi), Ministru de Stat pentru Ştiinţă şi Tehnologie în cadrul cabinetului Preşedintelui, fost Vice-preşedinte, născut la 18.8.194654. Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange ZANU, Secretar pentru Egalitatea Sexelor şi Cultură, născut la 14.12.195855. Mudede, Tobaiwa (Tonneth), Registrator General, născut la 22.12.194256. Mudenge, Isack Stanilaus Gorerazvo, Ministrul Afacerilor Externe, născut la 17.12.194157. Mugabe, Grace soţia lui Robert Gabriel Mugabe, născută la 23.7.196558. Mugabe, Sabina ZANU, membră a Comitetului de Conducere din cadrul Biroului Politic, născut la 14.10.193459. Mujuru, Joyce Teurai Ropa, Ministrul Apelor şi Dezvoltării Infrastructurii, fost Ministru al Dezvoltării Rurale şi al Apelor, născut la 15.4.195560. Mujuru, Solomon T.R. ZANU membru al Comitetului de Conducere din cadrul Biroului Politic, născut la 1.5.194961. Mumbengegwi, Samuel Creighton, Ministru al Industriei şi Comerţului Internaţional, fost Ministru al Educaţiei şi tehnologiei, născut la 23.10.194262. Murerwa, Herbert Muchemwa, Ministrul învăţământului Superior şi al învăţământului Terţiar, născut 31.7.194163. Mushohwe, Christopher Chindoti, Ministrul Transporturilor şi Comunicaţiilor, fost Ministru Adjunct al Transporturilor şi Comunicaţiilor, născut 6.2.195464. Mutasa, Didymus Noel Edwin, Ministru pentru Afaceri Speciale în cadrul cabinetului Preşedintelui, responsabil pentru Programele anti-Corupţie şi Anti-Monopol, născut la 27.7.193565. Mutinhiri, Ambros (cunoscut şi ca. Ambrose), Ministrul Tineretului şi Creării Locurilor de Muncă, comandant de brigadă în retragere66. Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza, Ministru Adjunct pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii, născut 27.5.194867. Muzenda, Tsitsi V. ZANU, Membru al Comitetului de Conducere din Biroul Politic, născut la 8.10.192268. Muzonzini, Elisha Brigadier, fost Director General al Organizaţiei Centrale de Informaţii, născut la 24.6.195769. Ncube, Abedinico, Ministrul adjunct al Afacerilor Externe, născut la 13.10.195470. Ndlovu, Naison K. ZANU, Secretar pentru Producţie şi Muncă, născut la 22.10.193071. Ndlovu, Sikhanyiso ZANU Secretar pentru Comisariat, născut la20.9.194972. Nhema, Francis, Ministrul pentru Mediu şi Turism, născut la 17.4.195973. Nkomo, John Landa, Ministru pentru Afaceri Speciale în cadrul Cabinetului Preşedintelui74. Nyambuya, Michael Reuben, locotenent general, Guvernatorul Provinciei Manicaland75. Nyoni, Sithembiso Gile Glad, Ministrul pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii, fost Ministru de Stat pentru Sectorul Informai, născut la 20.9.194976. Parirenyatwa, David Pagwese, Ministrul Sănătăţii, fost Ministru Adjunct, născut la 2.8.195077. Poate, Selina M. ZANU, Secretar adjunct pentru Cultură78. Rusere, Tinos, Ministru adjunct pentru Ape şi Dezvoltarea Infrastructurii, născut la 10.5.194579. Sakupwanya, Stanley ZANU, Secretar adjunct pentru Sănătate în cadrul Biroului Politic80. Samkange, Nelson Tapera Crispen, Guvernatorul Provinciei Mashonaland vest81. Sekeramayi, Sydney (cunoscut şi ca. Sidney) Tigere, Ministrul Apărării, născut la 30.3.194482. Shamu,Webster, Ministrul de Stat pentru Politica de Implementare, născut la 6.6.194583. Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa ZANU, Secretarul pentru Informaţii şi Publicitate, născut la 29.9.192884. Shiri, Perence, mareşal al Aerului, născut la 1.11.195585. Shumba, Isaiah Masvayamwando, Ministru Adjunct pentru Educaţie, sport şi Cultură, născut la 3.1.194986. Sibanda, Jabulani Chair, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, născut la 31.12.197087. Sibanda, Misheck Julius Mpande, Secretarul cabinetului, succesorul Nr. 93 Charles Utete născut la 3.5.194988. Sibanda, Phillip Valerio (cunoscut şi ca. Valentine), comandant al Armatei Naţionale născut la 25.8.195689. Sikosana, Absolom ZANU, Secretar pentru Tineret90. Stamps, Timothy Health, Consilier în cadrul Cabinetului Preşedintelui, născut la 15.10.193691. Tawengwa, Solomon Chirume ZANU, Secretar adjunct pentru Finanţe, în Biroul Politic, născut la 15.6.194092. Tungamirai, Josiah T., Ministru de Stat pentru naturalizare, mareşal în retragere, născut la 8.10.194893. Utete, Charles, Directorul Comitetului prezidenţial de Reformă a Fondului Funciar, fost secretar de cabinet, născut la 30.10.193894. Zimonte, Paradzai Directorul Penitenciarelor, născut la 4.3.194795. Zvinavashe, Vitalis, general în retragere, fost comandant al forţelor de apărare, născut la 27.9.1943Poziţia Comună a Consiliului UE 2004/31/PESCdin 9 ianuarie 2004privind impunerea unui embargo de arme, muniţii şi echipament militar contraSudanuluiConsiliul Uniunii Europene,Având în vedere Tratatul asupra Uniunii Europene şi în special Articolul 15 al acestuia,Întrucât: (1) Prin Decizia 94/165/PESC *1) din 15 martie 1994, Consiliul a impus un embargo de arme, muniţii şi echipament militar, inclusiv de transfer de tehnologie militară, contra Sudanului.--------*1) OJ L 75, 17.3.1994, p.1 (2) Având în vedere continuarea războiului civil în ţară, Consiliul consideră că este necesar să se menţină embargoul de arme al UE împotriva Sudanului. Obiectivul de Uniunii Europene este promovarea păcii durabile şi reconcilierii în Sudan. (3) Embargoul trebuie să permită exceptările umanitare de la actualul embargo de arme şi să permită demararea operaţiunilor de deminare în Sudan. (4) Embargoul de arme trebuie consolidat pentru a acoperi, totodată, asistenţa şi consultanţa tehnică în domeniu şi asistenţa financiară pentru furnizarea de arme şi asistenţa tehnică conexă, dar ar trebui să permită ca anumite exceptări umanitare în ceea ce priveşte asemenea asistenţe, inclusiv privind echipamentul şi materialul pentru operaţiunile de deminare, să fie autorizate de statele membre. (5) Este adecvată consolidarea acestor măsuri într-un singur instrument şi abrogarea Deciziei 94/165/PESC. (6) Este necesară acţiunea Comunităţii pentru implementarea anumitor măsuri,A ADOPTAT ACEASTĂ POZIŢIE COMUNĂ: Articolul 11. Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de arme şi material conex de toate tipurile, inclusiv arme şi muniţii, vehicule militare şi echipament, echipament paramilitar şi părţi componente ale celor sus-numite, către Sudan, de către naţionalii statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, sau folosirea navelor sau avioanelor acestora, va fi interzisă, dacă va proveni sau nu de pe teritoriile lor.2. Vor fi de asemenea interzise:(a) Acordarea, vânzarea, furnizarea sau transferul de asistenţă tehnică, serviciile de brokeraj şi alte servicii legate de activităţile militare şi de furnizarea, fabricarea, întreţinerea şi utilizarea de arme şi materiale legate de acestea, de toate tipurile, inclusiv arme şi muniţii, vehicule şi echipament militar, echipament paramilitar şi părţi componente pentru cele sus-menţionate, direct sau indirect către orice persoană, entitate sau organizaţie, pentru Sudan sau pentru a fi utilizate în Sudan.(b) Acordarea de asistenţă financiară sau finanţarea operaţiunilor militare, inclusiv prin donaţii private, împrumuturi şi exporturi de asigurări de credit, pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de arme şi materiale conexe, sau pentru orice acordare, vânzare, furnizare sau transfer de asistenţă tehnică pentru acestea, servicii de brokeraj şi alte servicii, direct sau indirect oricărei persoane, entităţi sau organizaţii din Sudan sau pentru a fi folosite în Sudan. Articolul 21. Articolul 1 nu se va aplica pentru:(a) Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipament militar neletal, destinat scopurilor umanitare sau de protecţie, sau programelor ONU, UE şi ale Comunităţii, de consolidare a capacităţii instituţionale, sau materialelor destinate operaţiunilor UE şi ONU de gestionare a crizelor;(b) Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipament de deminare sau de materiale folosite în operaţiunile de deminare;(c) Acordarea de finanţare şi asistenţă financiară legată de asemenea echipament;(d) Acordarea de asistenţă tehnică pentru asemenea echipament;cu condiţia ca asemenea exporturi să fi fost aprobate anterior de către autoritatea competentă a statului membru respectiv.2. Articolul 1 nu se va aplica în cazul echipamentului de protecţie, inclusiv jachetelor şi căştilor militare, exportate temporar către Sudan de către personalul ONU, al UE al Comunităţii sau al statelor sale membre, reprezentanţi ai media şi asistenţi umanitari şi de dezvoltare şi alt personal asociat, doar pentru uzul lor personal.3. Statele membre vor analiza livrările în baza acestui articol, caz după caz, luând în considerare, în totalitate, criteriile stabilite în cadrul Codului de conduită privind exportul de arme al UE, adoptat la 8 iunie 1998. Statele Membre vor trebui să adopte măsuri speciale de protecţie împotriva utilizării abuzive a autorizărilor acordate în baza acestui articol, şi, acolo unde este cazul, să ia măsurile necesare pentru repatrierea echipamentului. Articolul 3Pentru scopurile acestei Poziţii Comune, termenul "asistenţă tehnică" se va referi la orice suport tehnic legat de reparaţii, dezvoltare, asamblare, fabricare, testare, menţinere sau orice alte servicii tehnice, şi poate lua forma instrucţiilor, consilierii, pregătirii, transmiterii de cunoştinţe şi aptitudini sau serviciilor de consultanţă; asistenţa tehnică include formele verbale de asistenţă. Articolul 4Statele membre se vor informa reciproc imediat şi vor informa Comisia asupra măsurilor luate în baza acestei Poziţii Comune şi îşi vor furniza informaţii relevante pe care le deţin în legătură cu această Poziţie Comună. Articolul 5În scopul maximizării impactului măsurilor menţionate anterior, Uniunea Europeană va încuraja statele ne-membre să adopte măsuri restrictive similare cu cele cuprinse în această Poziţie Comună. Articolul 6Această Poziţie Comună va fi revizuită la 12 luni de la adoptare şi apoi la fiecare 12 luni]. Va fi abrogată în cazul în care Consiliul apreciază că obiectivele sale au fost atinse. Articolul 7Decizia 94/165/PESC este abrogată prin prezenta. Articolul 8Această Poziţie Comună va intră în vigoare la data adoptării. Articolul 9Această Poziţie Comună va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Întocmit la Bruxelles, 9 ianuarie 2004.Pentru ConsiliuPreşedinteB. CowenPoziţia Comună a Consiliului UE 2004/ 133/PESCdin 10 februarie 2004cu privire la măsurile restrictive împotriva extremiştilor din Fosta RepublicăIugoslavă a Macedoniei (FYROM) şi care abrogă Poziţia Comună 542/ 2001/PESCCONSILIUL UNIUNII EUROPENE,Având în vedere Tratatul instituind Comunitatea Europeană, şi în special la articolul 15, întrucât: (1) Consiliul a subliniat în repetate rânduri angajamentul său pentru stabilizarea şi normalizarea situaţiei din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM), pe baza aplicării complete a Acordului Cadru. (2) Angajamentul Consiliului este demonstrat prin implicarea intensivă a înaltului Reprezentant/Secretar General, prin numirea unor Reprezentanţi Speciali ai UE succesivi, şi prin desfăşurarea operaţiunilor "Concordia" şi "Proxima". (3) În ciuda unei îmbunătăţiri de ansamblu a situaţiei, anumite persoane continuă să promoveze sau să participe la acţiuni violente care sfidează principiile fundamentale ale Acordului Cadru referitoare la stabilitatea, integritatea teritorială şi caracterul unitar şi multietnic al FYROM şi/sau să submineze şi să împiedice aplicarea concretă a Acordului prin acte care nu se înscriu într-un proces democratic. (4) De aceea este potrivit să implementăm măsuri vizate sub forma restricţionării admisiei pe teritoriul Statelor Membre, care să le vizeze pe persoanele menţionate, inclusiv pe cele care au reşedinţa în afara FYROM. (5) Aceste măsuri nu trebuie interpretate ca o limitare a libertăţii lor de opiniei şi exprimare. (6) Poziţia Comună a Consiliului 2001/542/CFSP din 16 iulie 2001 privind interdicţia vizelor pentru extremiştii din FYROM trebuie abrogată,A ADOPTAT PREZENTA POZIŢIE COMUNĂ: Articolul 11. Statele Membre vor lua măsurile necesare pentru a preveni intrarea sau tranzitarea teritoriilor lor de către persoanele enumerate în Anexă, care promovează în mod activ sau care participă la acţiuni violente extremiste sfidând principiile fundamentale din Acordul Cadru Ohrid referitoare la stabilitatea, integritatea teritorială şi caracterul unitar şi multietnic al FYROM şi/sau care deliberat, subminează şi împiedică, în mod repetat şi ilegitim, aplicarea concretă a Acordului Cadru prin acte care nu se înscriu într-un proces democratic.2. Paragraful 1 nu instituie pentru Statele Membre obligaţia de a refuza intrarea pe teritoriul lor cetăţenilor proprii. Articolul 21. Articolul 1(1) nu se aplică în cazurile în care un State Membru este ţinut de o obligaţie de drept internaţional, şi anume:(i) în calitate de ţară gazdă a unei organizaţii internaţionale interguvernamentale;(îi) în calitate de ţară gazdă a unei conferinţe internaţionale organizată de, sau sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite; sau(iii) conform unui tratat multilateral prevăzând privilegii şi imunităţi.Consiliul va fi informat corespunzător în fiecare dintre aceste cazuri.2. Paragraful 1 nu va fi interpretat ca aplicându-se şi în cazurile în care pe teritoriul unui Stat Membru îşi are sediul Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE). Articolul 31. Statele Membre pot acorda excepţii de la măsurile impuse conform articolului 1(1) când călătoria este justificată prin raţiuni umanitare urgente sau raţiuni care ţin de participarea la reuniuni interguvernamentale, inclusiv cele promovate de Uniunea Europeană, când se poartă un dialog politic care promovează în mod direct democraţia, drepturile omului şi statul de drept în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.2. Un Stat Membru care doreşte să acorde excepţiile la care se face referire în paragraful 1 vor notifica în scris Consiliului. Excepţia va fi considerată ca acordată dacă unul sau mai mulţi dintre Membrii Consiliului nu vor obiecta în scris în termen de 48 de ore de la primirea notificării excepţiei propuse. În cazul în care unul sau mai mulţi dintre Membrii Consiliului obiectează, Consiliul poate decide să autorizeze excepţia propusă printr-o decizie luată cu majoritatea calificată. Articolul 4În cazurile în care un Stat Membru, conform articolelor 2 şi 3, autorizează intrarea sau tranzitarea teritoriului său de către persoane enumerate în Anexă, autorizaţia se limitează la scopul pentru care a fost emisă şi numai la persoanele la care se referă. Articolul 5Modificările listei prevăzute la Anexă se vor decide de către Consiliu, la propunerea unui Stat Membru sau a Comisiei. În cazul deciziilor referitoare la asemenea modificări, Consiliul va ţine cont de criteriile stipulate în Articolul 1(1). Articolul 6Pentru a maximiza impactul măsurilor menţionate anterior, Uniunea Europeană va încuraja ţări terţe să adopte măsuri restrictive similare celor conţinute în prezenta Poziţie Comună. Articolul 7Prezenta Poziţie Comună se aplică pe o perioadă de 12 luni. Va fi revizuită în mod constant. Va fi reînnoită sau amendată în mod corespunzător, dacă se apreciază de către Consiliu că obiectivele sale nu au fost îndeplinite. Articolul 8Poziţia Comună 2001/542/CFSP este abrogată. Articolul 9Prezenta Poziţie Comună va produce efecte de la data adoptării. Articolul 10Prezenta Poziţie Comună va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Convenită la Bruxelles, 10 februarie 2004.Pentru ConsiliuPreşedinteC. McCREEVY AnexăLista persoanelor la care se face referire în Articolul 1
     
  NumeADILI Gafur
  PseudonimValdet Vardari
  Data naşterii5.1.1959
  Locul naşterii/de origineKicevo (Harandjell)
  NumeBAJRAMI Hamdi
  PseudonimBreza
  Data naşterii16.8.1981
  Locul naşterii/de origineBrest (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei)
  NumeBUTKA Spiro
  PseudonimVigan Gradica
  Data naşterii29.5.1949
  Locul naşterii/de origineKosovo
  NumeGEORGIEVSKI Goran
  PseudonimMujo
  Data naşterii2.12.1969
  Locul naşterii/de origineKumanovo
  NumeHYSENI Xhemail
  PseudonimXhimi Shea
  Data naşterii15.8.1958
  Locul naşterii/de origineLipkovo (Lojane)
  NumeJAKUPI Avdil
  PseudonimCakalla
  Data naşterii20.4.1974
  Locul naşterii/de origineTanusevce
  NumeREXHEPI Daut
  PseudonimLeka
  Data naşterii6.1.1966
  Locul naşterii/de originePoroj
  NumeRUSHITI Sait
  PseudonimValdet Vardari
  Data naşterii7.7.1966
  Locul naşterii/de origineTetovo
  NumeSAMIU Izair
  PseudonimBaci
  Data naşterii23.7.1963
  Locul naşterii/de origineSemsevo
  NumeSTOJKOV Goran
  Data naşterii25.2.1970
  Locul naşterii/de origineStrumica
  NumeSULEJMANI Fadil
  Data naşterii5.12.1940
  Locul naşterii/de origineTetovo (Bosovce)
  NumeSULEJMANI Gyner
  Data naşterii3.3.1954
  Ţara de naştere/de origineTurcia
Anexa 2Autorităţile şi instituţiile menţionate la art. 2 din lege1. Ministerul Afacerilor Externe2. Ministerul Justiţiei3. Ministerul Administraţiei şi Internelor4. Ministerul Apărării Naţionale5. Ministerul Finanţelor Publice6. Serviciul Român de Informaţii7. Banca Naţională a României---------

Noutăți

 • LEGE nr. 154 din 26 iunie 2018 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 150 din 20 mai 2005 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor privind călătoria cu metroul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 53 din 2 martie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene privind violenta şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 27 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • LEGE nr. 19 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 65/1982 privind organizarea activităţii creşelor şi gradinitelor şi stabilirea contribuţiei părinţilor pentru copiii din aceste unităţi
 • LEGE nr. 243 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 192 din 16 aprilie 2002 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor provenite sau finanţate direct din fonduri nerambursabile NATO
 • LEGE nr. 571 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de asistenţa în domeniul securităţii nucleare-RO 0110, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 14 septembrie 2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 27 din 28 februarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 mai 2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 202 din 28 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafaţa de 5.000 m², situat în şoseaua Kiseleff, zona Piaţa Presei Libere, sectorul 1, Bucureşti - România, cu construcţia şi terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federala Germania
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 decembrie 2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • LEGE nr. 210 din 28 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţionala a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 6 noiembrie 2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 18 din 10 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 255/2000 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietăţii de Stat pentru vânzarea acţiunilor deţinute la Societatea Comercială "Gerom" - S.A. Buzău
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 6 decembrie 2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 274 din 23 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 223 din 28 noiembrie 2000 privind declararea oraşului Adjud, judeţul Vrancea, municipiu
 • LEGE nr. 8 din 8 ianuarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 iunie 1997
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 13 septembrie 2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 151 din 13 iulie 2016 privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 331 din 8 iulie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 213 din 28 noiembrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Mauritius privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2000
 • LEGE nr. 205 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei Parlamentul României adopta prezenta lege.
 • LEGE nr. 237 din 19 octombrie 2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 6 aprilie 2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 248 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
 • LEGE nr. 201 din 24 decembrie 1999 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnat la Helsinki la 27 octombrie 1998
 • LEGE nr. 175 din 10 octombrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 95 din 9 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 ***Republicată pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, celor care au fost reţinuţi în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acţiunile revoluţiei, precum şi celor care au participat direct, în perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGEA nr. 185 din 25 iunie 2013 (*republicată*) privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
 • LEGE nr. 229 din 4 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 98/1998 privind desemnarea semnatarilor acordurilor de exploatare ale organizaţiilor internaţionale de telecomunicaţii prin sateliţi "INTELSAT", "EUTELSAT" şi "INMARSAT"
 • LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • LEGE nr. 22 din 21 martie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 29 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 376 din 28 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 262 din 7 decembrie 2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 359 din 18 septembrie 2006 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • LEGE nr. 316 din 22 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 106 din 27 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare
 • LEGE nr. 188 din 17 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021