Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 39 din 17 martie 2005 privind ratificarea Protocolului nr. 14 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, cu privire la modificarea sistemului de control al Convenţiei, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 22 martie 2005 -
LEGE nr. 39 din 17 martie 2005privind ratificarea Protocolului nr. 14 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, cu privire la modificarea sistemului de control al Convenţiei, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 22 martie 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe ratifică Protocolul nr. 14 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, cu privire la modificarea sistemului de control al Convenţiei, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 17 martie 2005.Nr. 39.PROTOCOLUL Nr. 14la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi alibertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950,cu privire la modificarea sistemului de control alConvenţiei, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004*) Notă *) Traducere.PREAMBULStatele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, denumită în continuare Convenţia,având în vedere Rezoluţia nr. 1 şi Declaraţia, adoptate în cadrul Conferinţei ministeriale europene privind drepturile omului, care s-a desfăşurat la Roma la 3 şi 4 noiembrie 2000,având în vedere declaraţiile adoptate de Comitetul Miniştrilor la 8 noiembrie 2001, 7 noiembrie 2002 şi 15 mai 2003 în cadrul reuniunilor 109, 111, respectiv 112,având în vedere Avizul nr. 251 (2004) adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la 28 aprilie 2004,considerând că este necesară şi urgentă modificarea anumitor dispoziţii ale Convenţiei în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii eficienţei pe termen lung a sistemului de control, având în vedere mai ales creşterea continuă a numărului de cauze aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului şi al Comitetului Miniştrilor Consiliului Europei,considerând, mai ales, că este necesar să fie menţinut rolul principal al Curţii în ceea ce priveşte protecţia drepturilor omului în Europa,au convenit asupra celor ce urmează: Articolul 1Alineatul 2 al articolului 22 din Convenţie se abrogă. Articolul 2Articolul 23 din Convenţie se modifică după cum urmează:"ARTICOLUL 23Durata mandatului şi revocarea1. Judecătorii sunt aleşi pentru o perioadă de 9 ani. Ei nu pot fi realeşi.2. Mandatul judecătorilor se încheie atunci când ei împlinesc vârsta de 70 de ani.3. Judecătorii rămân în funcţie până la înlocuirea lor. Ei continuă totuşi să se ocupe de cauzele cu care au fost deja sesizaţi.4. Un judecător nu poate fi revocat din funcţie decât dacă ceilalţi judecători decid, cu o majoritate de două treimi, că el nu mai corespunde condiţiilor cerute." Articolul 3Articolul 24 din Convenţie se abrogă. Articolul 4Articolul 25 din Convenţie devine articolul 24 şi se modifică după cum urmează:"ARTICOLUL 24Grefa şi raportorii1. Curtea dispune de o grefă ale cărei sarcini şi organizare sunt stabilite prin regulamentul Curţii.2. Atunci când se pronunţă în complet de judecător unic, Curtea este asistată de raportori care îşi exercită funcţiile sub autoritatea preşedintelui Curţii. Ei fac parte din grefa Curţii." Articolul 5Articolul 26 din Convenţie devine articolul 25 ("Adunarea generală a Curţii") şi se modifică după cum urmează:1. La sfârşitul literei d), virgula este înlocuită cu punct şi virgulă, iar cuvântul "şi" se elimină.2. La sfârşitul literei e), punctul este înlocuit cu punct şi virgulă.3. Se adaugă o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) formulează orice cerere în temeiul art. 26 alin. 2." Articolul 6Articolul 27 din Convenţie devine articolul 26 şi se modifică după cum urmează:"ARTICOLUL 26Completele de judecători unici, comitete, Camere şi Marea Cameră1. Pentru examinarea cauzelor deduse judecăţii Curţii, aceasta se constituie din complete formate din judecător unic, comitete de 3 judecători, Camere de 7 judecători şi Marea Cameră, formată din 17 judecători. Camerele Curţii constituie comitete pentru o perioadă determinată.2. La cererea Adunării generale a Curţii, Comitetul Miniştrilor poate să reducă la 5 numărul judecătorilor Camerelor, prin decizie unanimă şi pentru o perioadă determinată.3. Judecătorul unic nu va examina nici o cerere introdusă împotriva înaltei părţi contractante în numele căreia a fost ales.4. Judecătorul ales în numele unei înalte părţi contractante care este parte în cauză este membru de drept al Camerei sau al Marii Camere. În absenţa sa ori în cazul în care nu poate participa, va participa în calitate de judecător o persoană aleasă de preşedintele Curţii de pe o listă prezentată în prealabil de către înalta parte contractantă.5. De asemenea, fac parte din Marea Cameră preşedintele Curţii, vicepreşedinţii, preşedinţii Camerelor şi alţi judecători desemnaţi în conformitate cu regulamentul Curţii. Când cauza este transmisă Marii Camere în temeiul art. 43, nici un judecător al Camerei care a pronunţat decizia nu poate să facă parte din Marea Cameră, cu excepţia preşedintelui Camerei şi a judecătorului care a participat în numele înaltei părţi contractante interesate." Articolul 7După noul articol 26 se adaugă un nou articol, articolul 27, cu următorul cuprins:"ARTICOLUL 27Competenţa judecătorilor unici1. Judecătorul unic poate declara inadmisibilă o cauză, în temeiul art. 34, sau poate decide radierea ei de pe rol atunci când o asemenea decizie poate fi luată fără o examinare suplimentară.2. Decizia este definitivă.3. Dacă judecătorul unic nu declară inadmisibilă o cauză sau nu o radiază de pe rol, acesta o va transmite unui comitet sau unei Camere pentru o examinare suplimentară." Articolul 8Articolul 28 din Convenţie se modifică după cum urmează:"ARTICOLUL 28Competenţa comitetelor1. Un comitet sesizat cu o cerere individuală formulată în temeiul art. 34 poate, cu unanimitate de voturi: a) să o declare ca fiind inadmisibilă sau să o radieze de pe rol, atunci când o asemenea decizie poate fi luată fără o examinare suplimentară; sau b) să o declare ca admisibilă şi să pronunţe în acelaşi timp o hotărâre pe fond, atunci când problema referitoare la interpretarea sau aplicarea Convenţiei ori a protocoalelor sale, care este la originea cauzei, face obiectul unei jurisprudenţe constante a Curţii.2. Deciziile şi hotărârile prevăzute la alin. 1 sunt definitive.3. Dacă judecătorul ales în numele înaltei părţi contractante, parte în cauză, nu este membru al comitetului, acesta din urmă poate, în orice fază a procedurii, să îl invite să participe în locul unuia dintre membri, ţinând sema de toţi factorii pertinenţi, inclusiv dacă partea a contestat aplicarea procedurii prevăzute la alin. 1. Articolul 9Articolul 29 din Convenţie se modifică după cum urmează:1. Alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Dacă nu a fost luată nici o decizie în temeiul art. 27 sau 28 şi nici nu a fost pronunţată o hotărâre potrivit art. 28, Camera se pronunţă asupra admisibilităţii şi a fondului cererilor individuale formulate conform art. 34. Decizia asupra admisibilităţii poate fi luată separat."2. La finalul alineatului 2 se adaugă o nouă frază, după cum urmează:"Cu excepţia cazurilor în care Curtea decide altfel, în cazuri excepţionale decizia asupra admisibilităţii se ia separat".3. Alineatul 3 se abrogă. Articolul 10Articolul 31 din Convenţie se modifică după cum urmează:1. La sfârşitul literei a), cuvântul "şi" se elimină.2. Litera b) devine litera c) şi se inserează o nouă literă b), după cum urmează:"b) se pronunţă asupra aspectelor cu privire la care Curtea este sesizată de către Comitetul Miniştrilor în temeiul art. 46 alin. 4; şi [...]". Articolul 11Articolul 32 din Convenţie se modifică după cum urmează:- La sfârşitul alineatului 1, după numărul 34 se adaugă o virgulă şi numărul 46. Articolul 12Alineatul 3 al articolului 35 din Convenţie se modifică după cum urmează:"3. Curtea declară inadmisibilă orice cerere individuală introdusă în temeiul art. 34, atunci când apreciază că: a) cererea este incompatibilă cu prevederile Convenţiei sau ale protocoalelor sale, este în mod vădit neîntemeiată ori abuzivă; sau b) reclamantul nu a suferit nici un prejudiciu important, cu excepţia cazului în care respectarea drepturilor omului garantate prin Convenţie şi prin protocoalele sale impune examinarea pe fond a cererii şi cu condiţia de a nu respinge pentru acest motiv nici o cauză care nu a fost examinată corespunzător de o instanţă naţională." Articolul 13La sfârşitul articolului 36 din Convenţie se adaugă un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:"3. În orice cauză aflată pe rolul unei Camere sau al Marii Camere comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei poate prezenta observaţii scrise şi poate lua parte la audieri." Articolul 14Articolul 38 din Convenţie se modifică după cum urmează:"ARTICOLUL 38Examinarea în contradictoriu a cauzeiCurtea examinează cauza în condiţii de contradictorialitate cu reprezentanţii părţilor şi, dacă este cazul, procedează la o anchetă, pentru a cărei bună desfăşurare înaltele părţi contractante implicate vor pune la dispoziţie toate facilităţile necesare." Articolul 15Articolul 39 din Convenţie se modifică după cum urmează:"ARTICOLUL 39Soluţionări pe cale amiabilă1. În orice etapă a procedurii Curtea se poate pune la dispoziţia părţilor în vederea soluţionării pe cale amiabilă a cauzei, care să reflecte respectarea drepturilor omului, aşa cum sunt recunoscute acestea în Convenţie şi în protocoalele sale.2. Procedura descrisă la alin. 1 este confidenţială.3. În cazul încheierii unei convenţii de rezolvare amiabilă, Curtea scoate cauza de pe rol printr-o decizie care se limitează la o prezentare sumară a situaţiei de fapt şi a soluţiei adoptate.4. Această decizie este transmisă Comitetului Miniştrilor, care supraveghează executarea clauzelor din convenţia de soluţionare pe cale amiabilă, aşa cum au fost reţinute în decizie." Articolul 16Articolul 46 din Convenţie se modifică după cum urmează:"ARTICOLUL 46Forţa obligatorie şi executarea hotărârilor1. Înaltele părţi contractante se obligă să se conformeze hotărârilor definitive ale Curţii, pronunţate în cauzele în care sunt părţi.2. Hotărârea definitivă a Curţii se transmite Comitetului Miniştrilor care supraveghează executarea acesteia.3. În cazul în care Comitetul Miniştrilor consideră că supravegherea executării unei hotărâri definitive este împiedicată de o dificultate de interpretare a acestei hotărâri, el poate sesiza Curtea pentru a se pronunţa asupra acestei probleme de interpretare. Decizia cu privire la sesizarea Curţii se ia prin vot cu o majoritate de două treimi din numărul reprezentanţilor cu drept de a participa la lucrările Comitetului Miniştrilor.4. În cazul în care Comitetul Miniştrilor consideră că o înaltă parte contractantă refuză să se conformeze unei hotărâri definitive pronunţate într-un litigiu în care este parte, acesta poate, după ce a pus în întârziere înalta parte contractantă, să sesizeze Curtea cu privire la problema respectării de către aceasta a obligaţiei prevăzute la alin. 1, printr-o decizie luată cu votul majorităţii de două treimi din numărul reprezentanţilor cu drept de a participa la lucrările Comitetului Miniştrilor.5. Dacă Curtea constată o încălcare a prevederilor alin. 1, trimite cauza Comitetului Miniştrilor pentru ca acesta să examineze măsurile care se impun. Dacă Curtea constată că nu s-a produs o încălcare a prevederilor alin. 1, va transmite cauza Comitetului Miniştrilor, care va decide încetarea supravegherii executării." Articolul 17Articolul 59 din Convenţie se modifică după cum urmează:1. Se adaugă alineatul 2 cu următorul cuprins:"2. Uniunea Europeană poate adera la prezenta Convenţie."2. Alineatele 2, 3 şi 4 vor deveni alineatele 3, 4 şi, respectiv, 5. Articolul 18Dispoziţii finale şi tranzitorii1. Prezentul protocol este deschis semnării de către statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale Convenţiei, care îşi pot exprima consimţământul de a fi parte la acesta prin: a) semnare fără rezerva ratificării, acceptării ori aprobării; sau b) semnare sub rezerva ratificării, acceptării ori aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.2. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la Secretariatul General al Consiliului Europei. Articolul 19Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează trecerii unui termen de 3 luni de la data la care toate părţile contractante îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi parte la protocol, în conformitate cu dispoziţiile art. 18. Articolul 201. La data intrării în vigoare a prezentului protocol, dispoziţiile sale se vor aplica tuturor cererilor aflate pe rolul Curţii, precum şi tuturor hotărârilor a căror executare este supravegheată de către Comitetul Miniştrilor.2. Noul criteriu de admisibilitate introdus prin art. 12 din prezentul protocol la art. 35 alin. 3 lit. b) din Convenţie nu se va aplica cererilor declarate admisibile înainte de intrarea în vigoare a prezentului protocol. Doi ani după intrarea în vigoare a prezentului protocol, doar Camerele şi Marea Cameră vor putea aplica noul criteriu de admisibilitate. Articolul 21La data intrării în vigoare a prezentului protocol durata mandatului judecătorilor care se află în exercitarea primului lor mandat se va prelungi de drept, pentru a atinge un total de 9 ani. Ceilalţi judecători îşi vor încheia mandatul, care va fi prelungit de drept cu 2 ani. Articolul 22Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei: a) orice semnare; b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare; c) data intrării în vigoare a prezentului protocol, conform art. 19; precum şi d) orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la prezentul protocol.Drept care, subsemnaţii, având depline puteri, am semnat prezentul protocol.Adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004, în limbile franceză şi engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus la arhivele Consiliului Europei. Secretariatul General al Consiliului Europei va comunică o copie certificată conformă cu originalul fiecăruia dintre statele membre ale Consiliului Europei.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 360 din 18 decembrie 2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 • LEGE nr. 320 din 26 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 156 din 15 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor
 • LEGE nr. 314 din 12 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 15 din 6 ianuarie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • LEGE nr. 393 din 7 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 14 mai 2003 şi la Paris la 22 mai 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
 • LEGE nr. 60 din 31 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 204 din 11 noiembrie 1998 privind declararea ca municipiu a oraşului Câmpia Turzii, judeţul Cluj
 • LEGE nr. 158 din 7 aprilie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de arta şi ştiinţifice
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 3 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 348 din 27 decembrie 2018 privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*republicată*) privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 21 martie 2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Societăţii Române de Televiziune în domeniul public al municipiului Bucureşti
 • LEGE nr. 23 din 24 iunie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 294/1968 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 214 din 17 noiembrie 1998 privind autorizarea regularizării diferenţelor de dobânda aferente unor credite externe contractate de Ministerul Sănătăţii, cu garanţia statului, pe relaţia Germania
 • LEGE nr. 90 din 12 iulie 1996 (*republicată*) privind protecţia muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 29 iunie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 487 din 11 iulie 2002 (*republicată*) sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 166 din 11 decembrie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 23 decembrie 2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • LEGE nr. 784 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2001 pentru modificarea art. 4 alin. (6) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit şi a art. 15 şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 90 din 1 noiembrie 1995 privind aderarea României la Convenţia internaţionala pentru unificarea anumitor reguli referitoare la competenţa penală în materie de abordaj şi alte evenimente de navigaţie, semnată la Bruxelles la 10 mai 1952
 • LEGE nr. 2.523 din 15 iunie 1937*) pentru ratificarea Convenţiunii internaţionale asupra liniei de încărcare a vaselor comerciale pe mare
 • LEGE nr. 76 din 6 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 29 din 28 februarie 2006 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 155 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • LEGE nr. 34 din 25 februarie 1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor (A.N.D.) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 şi la Bucureşti la 24 iulie 1998
 • LEGE nr. 240 din 6 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 219 din 17 decembrie 2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 28 iunie 2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
 • LEGE nr. 1.910 din 4 iunie 1930 privind ratificarea Aranjamentului complimentar la Acordul din 28 mai 1928 pentru regularea datoriei de răsboi a României fata de Franţa, semnat la Haga, la 27 ianuarie 1930
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
 • LEGE nr. 182 din 17 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 291 din 24 iunie 2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020