Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 595 din 15 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004 -
LEGE nr. 595 din 15 decembrie 2004pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158 din 19 octombrie 1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare"2. La articolul 1, partea introductivă şi litera c) vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - Sunt supuse regimului de control prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă următoarele operaţiuni cu produse militare:..................................................................... c) activitatea de intermediere;"3. La articolul 1 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă operaţiunile de scoatere sau introducere, în regim definitiv sau temporar, tranzitul internaţional şi transbordările de produse militare efectuate în legătură cu participarea României la misiuni militare externe sau a eşaloanelor militare ale celorlalte state membre ale NATO".4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Se supun controlului, de asemenea, destinaţia şi utilizarea finală ale produselor militare care fac obiectul operaţiunilor prevăzute la art. 1."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) produse militare - armamente, muniţii, rachete, bombe, torpile, mine, vehicule terestre, aeriene şi maritime şi alte produse, echipamente şi sisteme proiectate şi realizate pentru scopuri militare, componente, părţi şi accesorii ale acestora, precum software şi tehnologia aferentă pentru realizarea acestora; b) asistenţă tehnică - orice sprijin tehnic referitor la dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreţinerea, repararea sau orice serviciu tehnic sub formă de instruire, perfecţionare, transmisia de informaţii sau calificări operaţionale ori servicii de consultanţă pentru produse militare. Asistenţa tehnică include şi formele de asistenţă transmise oral; c) operaţiuni de comerţ exterior - operaţiunile cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi c); d) transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice - transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax, internet sau telefon către o destinaţie din afara României; aceasta nu vizează transmiterea de tehnologie pe cale orală prin telefon decât în situaţia în care un document sau părţi pertinente din acesta sunt citite corespondentului prin telefon ori îi sunt descrise prin mijloace de o manieră să obţină acelaşi rezultat; e) activitatea de intermediere - activităţile desfăşurate de o persoană privind:- negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun transferul dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă de produse militare cuprinse în listele aprobate prin hotărâre a Guvernului; sau- cumpărarea, vânzarea ori transferul de produse militare aflate în posesia sa, dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Listele cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Exportul, reexportul şi transmisia de software şi tehnologie, inclusiv prin mijloace electronice, de produse militare care nu figurează în listele cuprinzând produsele militare stabilite prin hotărâre a Guvernului se supun procedurii de licenţiere, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, în condiţiile în care exportatorul este informat de către agenţie că produsele respective sunt ori pot fi destinate, în întregime sau în parte, să contribuie la: a) dezvoltarea, producerea, întreţinerea, stocarea sau utilizarea de produse militare; sau b) dezvoltarea, producerea, întreţinerea, stocarea sau utilizarea de mijloace capabile să transporte şi să ducă la ţintă arme de distrugere în masă. (2) Dacă exportatorul are cunoştinţă că unele produse care nu figurează în listele cuprinzând produsele militare stabilite prin hotărâre a Guvernului sunt destinate, în întregime sau în parte, unuia dintre scopurile prevăzute la alin. (1), acesta este obligat să informeze agenţia, care decide asupra oportunităţii de a supune licenţierii exportul respectiv. (3) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă prin ordin al preşedintelui agenţiei şi se comunică persoanelor interesate."8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare se realizează cu respectarea: a) orientărilor fundamentale ale politicii externe a României; b) intereselor de securitate naţională şi economice ale României; c) principiilor şi criteriilor Codului de conduită al Uniunii Europene privind exporturile de arme; d) obligaţiilor care decurg prin aplicarea embargourilor privind transferurile de arme instituite printr-o rezoluţie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, poziţie comună sau acţiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene, decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa sau instituite de state membre NATO; e) obiectivelor neproliferării armelor de distrugere în masă, a mijloacelor purtătoare de asemenea arme şi a altor produse militare utilizate în scopul acumulărilor destabilizatoare; f) convenţiilor, tratatelor, acordurilor internaţionale, mecanismelor de neproliferare la care România este parte şi a altor angajamente internaţionale asumate de România ca stat participant la regimurile internaţionale de neproliferare şi de control al exporturilor; g) principiului cooperării cu statele care promovează politici de neproliferare similare cu ale României în acest domeniu."9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Agenţia Naţională de Control al Exporturilor, reglementată prin Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, ca autoritate naţională în domeniul controlului exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, denumită în continuare agenţie, preia în responsabilitate controlul exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare şi răspunde de aplicarea politicii Guvernului şi în acest domeniu."10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Persoanele juridice prevăzute la art. 3 pot efectua operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare numai pe baza autorizaţiei eliberate de către agenţie sau de către alte organe abilitate, potrivit legii."11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) se efectuează pe bază de licenţe, care pot fi încadrate în una dintre următoarele categorii: a) licenţă individuală - se acordă unei persoane române autorizate, pentru efectuarea unei operaţiuni cu unul sau mai multe produse militare din aceeaşi categorie, către sau de la un singur partener extern; b) licenţă globală - se acordă unei persoane române autorizate, pentru efectuarea de operaţiuni cu unul sau mai multe produse militare, către sau de la mai mulţi parteneri externi. (2) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) se efectuează în baza unei licenţe individuale."12. La articolul 13, alineatele (3) şi (7) vor avea următorul cuprins:"(3) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia să declare agenţiei destinaţia produselor militare, precum şi destinatarul sau utilizatorul final al acestora............................................................................... (7) Cererile de autorizaţie, de licenţă sau de permis, împreună cu datele şi informaţiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operaţiunile cu produse militare, vor fi făcute de către persoanele fizice sau, după caz, de către conducătorii persoanelor juridice interesate."13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Titularii autorizaţiilor, ai licenţelor sau ai permiselor sunt obligaţi să declare agenţiei orice modificări sau diferenţe faţă de datele înscrise în autorizaţii, licenţe, respectiv permise, constatate în documente, precum şi la predarea sau preluarea produselor militare respective. În cazul în care asemenea modificări ori diferenţe schimbă condiţiile în temeiul cărora a fost emisă autorizaţia, licenţa sau permisul, acestea sunt anulate, iar declararea acestor modificări ori diferenţe poate fi considerată ca o nouă cerere de autorizaţie, licenţă sau permis, după caz."14. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Valabilitatea licenţelor sau a permiselor, altele decât cele prevăzute la alin. (3), este de maximum un an."15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia de a declara şi de a prezenta produsele militare, pentru vămuire, numai la unităţile vamale stabilite în documentele eliberate de agenţie. (2) Tranzitul şi transbordarea de produse militare pe teritoriul României se efectuează numai prin unităţile vamale stabilite potrivit alin. (1)."16. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) În cazul exporturilor de produse militare, exportatorul este obligat să solicite partenerului extern certificatul internaţional de import ori un document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatorului, prin care acesta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finală declarate şi să nu reexporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a autorităţilor române abilitate potrivit legii. Certificatul internaţional de import sau documentul echivalent, în original, se anexează în mod obligatoriu la cererea de licenţă de export. (2) După ce a avut loc livrarea produselor militare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, exportatorul trebuie să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării ori alt document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatoare, atestând că marfa a ajuns la destinaţie. (3) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă agenţiei, în original, în termenul prevăzut la alin. (2)."17. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) În cazul importurilor de produse militare, importatorul, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite agenţiei eliberarea certificatului internaţional de import ori a documentului echivalent, emis sau certificat în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului. (2) După efectuarea importului, dar nu mai târziu de două luni din acest moment, importatorul, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite agenţiei eliberarea certificatului de control al livrării ori a documentului echivalent, emis sau certificat în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului. (3) În cazul în care partenerul extern solicită o dovadă suplimentară a efectuării importului, Autoritatea Naţională a Vămilor va elibera o asemenea confirmare."18. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - În cazul operaţiunilor necomerciale de scoatere, în regim definitiv sau temporar, din teritoriul României a produselor militare, solicitantul de permis trebuie să obţină de la partenerul extern documente cuprinzând garanţiile acestuia, din care să rezulte că produsele transferate nu vor fi folosite în scopuri care să prejudicieze obligaţiile sau angajamentele internaţionale asumate de România. Aceste documente se anexează la cererea de permis pentru operaţiuni necomerciale."19. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - În cazul operaţiunilor necomerciale de introducere, în regim definitiv sau temporar, în teritoriul României a produselor militare, solicitantul de permis trebuie să obţină de la agenţie documentele cerute de partenerul extern, potrivit reglementărilor din ţara acestuia."20. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) În aplicarea regimului de control prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, agenţia coordonează activitatea sistemului naţional de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare. (2) Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, agenţia are următoarele atribuţii principale: a) iniţiază proiecte de acte normative, elaborează reglementări proprii şi comune cu alte autorităţi abilitate în domeniu, potrivit legii, şi colaborează cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; b) autorizează persoanele prevăzute la art. 3, altele decât cele menţionate la art. 26 alin. (1), să efectueze operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare; c) verifică, scriptic sau faptic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operaţiunilor prevăzute la art. 1 având ca obiect produse militare, precum şi respectarea destinaţiei şi utilizării finale ale acestora; d) verifică conformitatea şi exactitatea declaraţiilor persoanelor care desfăşoară operaţiunile prevăzute la art. 1; e) evaluează şi acceptă, după caz, certificatul internaţional de import ori documentele echivalente, emise sau certificate de autorităţile competente din ţările partenerilor importatori, în vederea eliberării licenţelor de export de produse militare; f) eliberează certificatul internaţional de import sau alt document echivalent, precum şi certificatul de control al livrării pentru importurile de produse militare; g) examinează şi aprobă, cu avizul Consiliului interministerial, cererile de licenţă privind exportul sau importul de produse militare; h) eliberează licenţele de export sau de import de produse militare; i) examinează şi aprobă cererile de permis pentru operaţiuni necomerciale, de tranzit internaţional şi de transbordare pe teritoriul României; j) eliberează permise pentru operaţiuni necomerciale, permise de tranzit internaţional, permise de transbordare pe teritoriul României, precum şi documentele solicitate de partenerii externi pentru operaţiuni necomerciale de transfer în teritoriul României; k) dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, oprirea ori interzicerea derulării operaţiunilor de export, import, tranzit, transbordare sau alte transferuri de produse militare, precum şi sancţionarea persoanelor prevăzute la art. 3 care se fac vinovate de aceste încălcări; l) informează anual Guvernul asupra operaţiunilor cu produse militare care sunt reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă; m) organizează, cu sprijinul ministerelor şi instituţiilor implicate, programe de informare a agenţilor economici în legătură cu principiile, obiectivele, normele şi procedurile privind regimul exporturilor şi importurilor de produse militare; n) acordă, la cerere, gratuit, consultanţă de specialitate agenţilor economici şi altor persoane interesate în efectuarea operaţiunilor de export, import sau a altor operaţiuni cu produse militare, supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă; o) controlează modul de îndeplinire a obligaţiilor şi a angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile şi aranjamentele internaţionale în domeniu; p) împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, reprezintă România în cadrul activităţilor desfăşurate de organizaţiile şi organismele internaţionale cu responsabilităţi în domeniul controlului exporturilor şi importurilor de produse militare; q) cooperează cu autorităţile similare din alte state, în scopul:- informării reciproce şi consultării în cazul cererilor de licenţă sau al permisului pentru produse militare, dacă există indicii temeinice privind posibilitatea utilizării acestora în alte scopuri decât cele declarate;- actualizării şi aplicării uniforme a reglementărilor în materie, inclusiv a listelor de produse militare;- sesizării încălcărilor regimului de control, în vederea sancţionării acestora de către organele competente din fiecare ţară; r) iniţiază, împreună cu instituţiile competente, actualizarea listelor de produse militare supuse regimului de control, în conformitate cu obligaţiile şi angajamentele internaţionale asumate de România; s) iniţiază, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu alte instituţii interesate, acţiuni de promovare a intereselor specifice României în relaţiile cu organizaţiile şi organismele internaţionale de control al exporturilor şi importurilor de produse militare;ş) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul reglementării, autorizării şi controlului exporturilor şi importurilor de produse militare."21. La articolul 22, alineatele (2), (4), (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:"(2) Cheltuielile de expertiză tehnică a produselor, efectuată în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituţii specializate în domeniu, în vederea clasificării sau nu ca produs militar supus regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, se suportă financiar de către persoana în beneficiul căreia se desfăşoară activitatea de clasificare. În situaţii deosebite, legate de fapte care pot aduce atingere securităţii naţionale, cheltuielile de expertiză tehnică se suportă din bugetul agenţiei................................................................... (4) Persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să transmită, la cererea agenţiei, documentele, datele şi informaţiile solicitate, la termenele stabilite, şi să asigure, în condiţiile legii, accesul neîngrădit al corpului de control al acesteia în sediile lor şi în orice spaţii care le aparţin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operaţiunilor prevăzute la art. 1, precum şi a celor privind destinaţia şi utilizarea finală ale produselor militare. (5) Persoanele juridice prevăzute la art. 3 şi autorităţile publice cu atribuţii în domeniu au obligaţia de a păstra timp de 15 ani documentele privind operaţiunile efectuate cu produse militare supuse controlului. (6) Persoanele implicate în aplicarea regimului de control al produselor militare, care iau cunoştinţă de informaţii ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale, sunt obligate să respecte caracterul lor şi să le facă cunoscute numai autorităţilor îndreptăţite, în condiţiile legii."22. La articolul 23, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) În cadrul sistemului naţional de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare se constituie Consiliul interministerial, alcătuit din reprezentanţi, cel puţin la nivel de director, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Autorităţii Naţionale a Vămilor şi ai agenţiei................................................................................. (4) Consiliul interministerial examinează şi avizează cererile de licenţă pentru: a) exportul şi importul de produse militare; b) activitatea de intermediere."23. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Cererile de autorizaţie, de licenţă şi de permis pentru operaţiunile cu produse militare se aprobă prin ordin al preşedintelui agenţiei."24. Articolul 25 se abrogă.25. La articolul 26, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Soluţionarea cererilor de licenţă ale agenţilor economici din subordinea şi coordonarea instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi securitate naţională pentru exportul sau importul de produse militare este condiţionată şi de prezentarea de către solicitantul de licenţă a autorizaţiei de export sau de import, emisă de Ministerul Apărării Naţionale. (2) Soluţionarea cererilor de licenţă ale altor persoane decât cele prevăzute la alin. (1), pentru exportul sau importul de produse militare, este condiţionată şi de prezentarea de către solicitantul de licenţă a avizului Ministerului Apărării Naţionale."26. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Rezolvarea cererilor de licenţă pentru exportul sau importul de produse militare, altele decât cele prevăzute la art. 26, este condiţionată şi de prezentarea de către solicitantul de licenţă a autorizaţiei de a efectua operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare, eliberată de către agenţie."27. După articolul 28 se introduce articolul 28^1 cu următorul cuprins:"Art. 28^1 . - (1) Agenţia refuză eliberarea unei licenţe pentru operaţiuni cu produse militare dacă statul destinatarului final este supus unui embargo privind transferurile de arme instituit printr-o rezoluţie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, poziţie sau acţiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene ori decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa. (2) Agenţia poate refuza eliberarea unei licenţe pentru operaţiuni cu produse militare, cu avizul Consiliului interministerial, dacă statul destinatarului final sau destinatarul final este supus unui embargo unilateral privind transferurile de arme ori unor măsuri restrictive, după caz, instituite de state membre NATO."28. La articolul 29, alineatele (2), (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:"(2) Agenţia are acces neîngrădit, în condiţiile legii, la toate informaţiile care privesc operaţiuni cu produse militare, precum şi la informaţiile necesare evaluării oricăror forme de activităţi cu asemenea produse............................................................................ (4) La solicitarea agenţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor sau alte instituţii abilitate efectuează verificări specifice şi o informează în vederea luării măsurilor legale. (5) Autoritatea Naţională a Vămilor va pune la dispoziţie agenţiei, la solicitarea acesteia, toate datele necesare referitoare la exportul, importul şi la alte operaţiuni cu produse militare."29. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la operaţiunile cu produse militare, precum şi a celor privind sinceritatea declaraţiilor, care constituie infracţiuni potrivit legii, se pedepseşte conform prevederilor Codului penal."30. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Eliberarea autorizaţiilor, licenţelor de export sau de import de produse militare, precum şi a permiselor, fără respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă sau penală, potrivit legii."31. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Nerespectarea destinaţiei şi utilizării finale ale produselor militare, înscrise în documente în baza declaraţiei prevăzute la art. 13 alin. (3), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 100 milioane lei."32. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Încălcarea prevederilor art. 7 alin. (2), art. 17 alin. (2) şi (3) şi ale art. 22 alin. (5) şi (6), în măsura în care faptele nu sunt considerate, potrivit legii, infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei. (2) Încălcarea prevederilor art. 14 şi ale art. 22 alin. (4), în măsura în care faptele nu sunt considerate, potrivit legii, infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 100 milioane lei."33. La articolul 34, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Agenţia sesizează organele de urmărire penală în cazul în care faptele constatate sunt considerate, potrivit legii, infracţiuni."34. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 28 şi 29."35. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Dacă încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este de natură să producă consecinţe grave regimului exporturilor şi importurilor de produse militare şi îndeplinirii obligaţiilor şi angajamentelor internaţionale asumate de România în acest domeniu, agenţia poate suspenda sau retrage autorizaţiile, licenţele ori permisele pe care le-a eliberat sau poate solicita organelor competente suspendarea ori retragerea actelor de autorizare eliberate de acestea, conform legii."36. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Agenţia face parte, ca membru de drept, din structurile decizionale ale tuturor organismelor create la nivel naţional, care desfăşoară activităţi ce au legătură cu regimul produselor militare."37. La articolul 40, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Agenţia este reprezentată, în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate, pe lângă organismele internaţionale de control al exporturilor de produse militare, al interzicerii armelor chimice, precum şi în ţările cu care România desfăşoară curent operaţiuni comerciale cu asemenea produse, prin personal detaşat în Ministerul Afacerilor Externe."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 15 decembrie 2004.Nr. 595.----------

Noutăți

 • LEGE nr. 168 din 14 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 197 din 16 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2002 pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 472 din 12 noiembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Capu Câmpului prin reorganizarea comunei Valea Moldovei, judeţul Suceava
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • LEGE nr. 119 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov, în scopul construirii unui campus universitar
 • LEGE nr. 461 din 18 iulie 2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România
 • LEGE nr. 212 din 13 noiembrie 2012 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 20 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea Codului penal
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 144 din 27 iulie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 577 din 23 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2002 privind repartizarea profitului realizat de Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A. pentru anul 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 264 din 7 noiembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 4 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 9 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii *)
 • LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • LEGE nr. 341 din 11 noiembrie 2009 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 276 din 5 octombrie 2005 pentru modificarea art. 3 din Legea arendării nr. 16/1994
 • LEGE nr. 252 din 10 iunie 2003 privind registrul unic de control
 • LEGE nr. 149 din 11 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 mai 2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucureşti de titluri de valoare denominate în EUR
 • LEGE nr. 84 din 21 mai 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1997 privind abilitarea Guvernului de a contracta şi de a garanta, prin Ministerul Finanţelor, în numele şi în contul statului, împrumuturi de stat prin lansarea de emisiuni de obligaţiuni în valută de pe pieţele externe de capital
 • LEGE nr. 137 din 14 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 203 din 7 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
 • LEGE nr. 62 din 13 iulie 1994 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 1993
 • LEGE nr. 127 din 19 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 212 din 13 noiembrie 1998 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • LEGE nr. 268 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • LEGE nr. 167 din 29 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • LEGE nr. 197 din 13 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea alin. (3) al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 82 din 20 iulie 1995 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 292 din 15 mai 2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 169 din 13 decembrie 2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 30 mai 2002 pentru completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 233 din 10 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 15 septembrie 1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • LEGE nr. 41 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2000 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 130 din 29 iunie 1998 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Macedoniei privind cadrul juridic bilateral, semnat la Skopje la 8 martie 1996
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 29 februarie 2000 privind selectarea şi plata specialiştilor care prestează servicii de consultanţa necesare pentru realizarea programelor PSAL şi PIBL finanţate de Banca Mondială, a Programului RICOP finanţat de Uniunea Europeană, precum şi a programelor pentru continuarea acestora
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 375 din 28 decembrie 2007 pentru înfiinţarea comunei Toboliu prin reorganizarea comunei Girişu de Criş, judeţul Bihor
 • LEGE nr. 35 din 18 mai 1996 pentru modificarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
 • LEGE nr. 61 din 24 aprilie 2000 pentru aplicarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021