Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 593 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.240 din 22 decembrie 2004 -
LEGE nr. 593 din 15 decembrie 2004pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.240 din 22 decembrie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea bibliotecilor nr. 334/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Bibliotecile de drept public pot oferi unele servicii, stabilite prin regulamente proprii de organizare şi funcţionare, în condiţiile legii, pe bază de tarife, cu avizul autorităţii tutelare."2. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.3. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Bibliotecile de drept public pot realiza consorţii sau alte forme de cooperare interbibliotecară în vederea achiziţiei de documente specifice şi a dezvoltării serviciului de lectură publică."4. La articolul 12 alineatul (1), literele h) şi i) se abrogă.5. La articolul 13, litera e) se abrogă.6. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Biblioteca Metropolitană Bucureşti exercită funcţia de bibliotecă publică şi de depozit local pentru municipiul Bucureşti, de bibliotecă judeţeană pentru judeţul Ilfov, precum şi de centru de informare şi documentare în domeniul biblioteconomiei pentru bibliotecile publice din România, având următorul obiect de activitate: a) colecţionează şi achiziţionează toate categoriile de documente necesare organizării activităţii de lectură, informare, documentare şi educaţie permanentă în toate sectoarele Capitalei, prin filiale şi biblioteci mobile, precum şi publicaţiile de specialitate din ţară şi din străinătate, în vederea informării bibliotecilor publice din România; b) elaborează şi editează bibliografia retrospectivă şi curentă a municipiului Bucureşti, alte publicaţii de specialitate, alcătuieşte baze de date şi asigură servicii de informare comunitară; c) colecţionează, conservă şi valorifică fondul de documente specifice cu scopul protejării patrimoniului culturii scrise a municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov."7. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Activitatea Bibliotecii Metropolitane Bucureşti este finanţată integral din bugetul municipiului Bucureşti. (2) Consiliile locale ale sectoarelor pot finanţa programe culturale, lucrări de investiţii şi cheltuieli materiale pentru filialele aflate pe teritoriul sectorului respectiv."8. La articolul 30, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ pot finanţa programe culturale, lucrări de investiţii şi cheltuieli materiale pentru biblioteca judeţeană respectivă."9. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Consiliile locale pot organiza în şcolile săteşti filiale sau puncte de servicii ale bibliotecilor publice comunale."10. La articolul 40, alineatele (1), (6) şi (12) vor avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Documentele aflate în colecţiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate în categoria bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, nu sunt mijloace fixe şi sunt evidenţiate, gestionate şi inventariate în condiţiile legii......................................................................................... (6) Documentele, bunuri culturale comune, găsite lipsă din inventar, se recuperează fizic, prin înlocuirea cu documente identice, sau valoric, prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat......................................................................................... (12) Creşterea anuală a colecţiilor din bibliotecile publice trebuie să fie de minimum 50 de documente specifice la 1.000 de locuitori."11. La articolul 41, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Colecţiile bibliotecilor se constituie şi se dezvoltă prin transfer, schimb interbibliotecar naţional şi internaţional, donaţii, legate şi sponsorizări, precum şi prin achiziţionarea unor servicii culturale de bibliotecă, respectiv achiziţionarea de documente specifice, publicaţii, cărţi vechi şi din producţia editorială curentă, indiferent de valoarea lor şi de suportul pe care au fost înregistrate sau fixate, cu respectarea principiilor utilizării eficiente a fondurilor publice, a transparenţei şi a tratamentului egal, în condiţiile legii."12. La articolul 50, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Cursurile de formare profesională continuă a personalului din bibliotecile de drept public se organizează, în condiţiile legii, de către Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Naţională Pedagogică, bibliotecile universitare, Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi bibliotecile judeţene, centrele pentru formare profesională continuă ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precum şi de către asociaţiile profesionale de profil. Metodologia, criteriile de autorizare a instituţiilor în domeniul formării profesionale continue a personalului din bibliotecile de drept public, precum şi modalităţile de examinare finală şi certificare a pregătirii profesionale sunt elaborate, în condiţiile legii, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;".13. La articolul 51, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Personalul din bibliotecile de drept public, care are în responsabilitate colecţii cu acces liber şi/sau destinate împrumutului la domiciliu, beneficiază de un coeficient anual de 0,3% scădere din totalul fondului inventariat, reprezentând pierdere naturală datorată unor cauze care nu puteau fi înlăturate ori în alte asemenea cazuri în care pagubele au fost provocate din riscul minimal normal al serviciului......................................................................................... (3) Personalul din biblioteci care lucrează în depozite de carte, colecţii care includ bunuri ce fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, laboratoare de restaurare şi conservare a cărţii sau cei care asigură servicii de împrumut la domiciliu ori în spitale, aziluri de bătrâni şi în orfelinate beneficiază, pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, de un spor de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta."14. La articolul 51, după alineatul (3) se introduc alineatele (3^1), (3^2) şi (3^3) cu următorul cuprins:"(3^1) Personalul cu o vechime neîntreruptă de 10 ani în oricare dintre bibliotecile de drept public beneficiază de un spor de fidelitate de 15% din salariul de bază, care face parte din acesta.(3^2) Personalul din biblioteci beneficiază, pentru suprasolicitare neuropsihică, de un spor de 5% din salariul de bază, care face parte din acesta, pentru fiecare treaptă/gradaţie profesională deţinută.(3^3) Personalul de specialitate şi administrativ din biblioteci, care lucrează pentru efectuarea serviciului lecturii publice, potrivit programului stabilit de conducerea instituţiei, în zilele de sâmbătă şi duminică, precum şi în zilele de sărbătoare legală, beneficiază de un spor de 100% pentru timpul de lucru efectuat, precum şi de asigurarea repausului legal."15. Articolul 56 va avea următorul cuprins:"Art. 56. - Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directorilor generali, directorilor şi a directorilor adjuncţi din bibliotecile publice judeţene, respectiv din Biblioteca Metropolitană Bucureşti, se realizează, în condiţiile legii, de către autoritatea tutelară, cu votul a două treimi din numărul total al membrilor consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi cu avizul Comisiei Naţionale a Bibliotecilor."16. Articolul 59 va avea următorul cuprins:"Art. 59. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se înfiinţează Comisia Naţională a Bibliotecilor, denumită în continuare Comisie, autoritatea naţională ştiinţifică şi de decizie pentru bibliotecile de drept public, cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a Ministerului Culturii şi Cultelor."17. La articolul 60 alineatul (1), literele a) şi d) vor avea următorul cuprins:"a) Ministerul Culturii şi Cultelor - 6 membri;........................................................................................ d) asociaţiile profesionale de profil - 3 membri;".18. La articolul 60 alineatul (1), litera e) se abrogă.19. La articolul 60, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) La propunerea preşedintelui Comisiei, Ministerul Culturii şi Cultelor angajează, cu contract de muncă pe perioadă determinată, un număr de 5-10 specialişti şi/sau încheie contracte de parteneriat public-privat cu firme specializate pentru consultanţă şi optimizare, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în baza acordurilor convenite cu Uniunea Europeană, precum şi a cerinţelor de aliniere la standardele europene."20. La articolul 60 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:"a) Ministerul Culturii şi Cultelor: Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Biblioteca Judeţeană «Octavian Goga» din Cluj-Napoca, Biblioteca Judeţeană «Gh. Asachi» din Iaşi, Biblioteca Judeţeană Constanţa, un reprezentant al compartimentului de specialitate din minister;".21. La articolul 60, alineatul (8) va avea următorul cuprins:"(8) Deciziile Comisiei se iau cu majoritatea simplă a voturilor şi sunt promulgate prin ordin comun al celor 2 miniştri, în termen de maximum 30 de zile. Nesemnarea ordinului comun în cadrul acestui termen de către unul dintre cei 2 miniştri presupune acordul tacit al acestuia pentru respectivul act normativ, în cazul în care nu există un dezacord scris, acesta putând fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I."22. La articolul 62, literele a), b), h) şi s) vor avea următorul cuprins:"a) elaborează strategia, programele şi emite instrucţiuni şi norme metodologice pentru sistemul naţional de biblioteci; b) coordonează activitatea de informare şi documentare din sistemul naţional de biblioteci, elaborează programe şi metodologii privind informatizarea sistemului naţional de biblioteci, precum şi strategia şi programul de realizare pentru Catalogul naţional electronic, Biblioteca naţională virtuală şi alte proiecte naţionale;........................................................................................ h) stabileşte standardele şi acreditează specialiştii şi experţii din domeniul protejării, evaluării şi restaurării bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci;........................................................................................ s) elaborează metodologia de organizare a inspecţiei în biblioteci, cu scopul de a stabili nivelul de dezvoltare a bibliotecilor în raport cu strategiile şi standardele naţionale, de a propune soluţii de impulsionare a dezvoltării şi de a sprijini procesul decizional de la nivelul administraţiei centrale şi locale;".23. La articolul 62, după litera s) se introduce litera s^1 cu următorul cuprins:"s^1) organizează şi supune avizării Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării Corpul de inspecţie format din 7-13 membri, precum şi fondurile financiare necesare funcţionării acestuia;".24. La articolul 67, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat."25. Anexa va avea următorul cuprins:"ANEXĂ                               BIBLIOTECI PUBLICE    A. Biblioteca comunală
     
  Categoria de personalCriterii de normare
  - Bibliotecar*)- un post/unitate până la 2.500 de locuitori
    *) Postul de bibliotecar reprezintă funcţia de responsabil de bibliotecă şise asimilează cu funcţia de şef de birou.    B. Biblioteca orăşenească sau municipală situată în localitatea       nereşedinţă de judeţ
     
  Categoria de personalCriterii de normare
  - Bibliotecar, responsabil de bibliotecă**) şi alte categorii ale personalului de specialitate- un post până la 2.500 de locuitori
    **) Responsabilul de bibliotecă este asimilat cu funcţia de şef de birou.Posturile de conducere pentru bibliotecile cu un număr mai mare de 3 angajaţise acordă prin organigramă aprobată potrivit prevederilor legale.    C. Biblioteca Metropolitană Bucureşti sau biblioteca judeţeană
     
  Categoria de personalCriterii de normare
  - Director general*)- un post/unitate
  - Director de specialitate*)- un post/unitate
  - Director economic*)- un post/unitate
  - Director*)- un post/unitate
  - Director adjunct de specialitate*)- un post/unitate
  - Director adjunct economic*)- un post/unitate
  - Bibliotecar şi alte categorii ale personalului de specialitate- un post de la 2.500-5.000 de locuitori ai municipiului reşedinţă de judeţ
    *) Postul de director general şi posturile de director de specialitate şide director economic se acordă în biblioteca judeţeană cu un personal deminimum 150 de angajaţi.    *) Postul de director şi posturile de director adjunct de specialitate şide director adjunct economic se acordă în biblioteca judeţeană cu un personalde minimum 75 de angajaţi.    *) Postul de director şi de director adjunct economic se acordă înbiblioteca judeţeană cu un personal mai mic de 75 de angajaţi.Posturile de conducere se cuprind în numărul personalului de specialitate rezultat din aplicarea criteriilor de normare.Personalul administrativ reprezintă 10% din numărul total al personalului aprobat.Personalul de întreţinere şi de deservire se repartizează astfel:- personalul de pază şi de pompieri se stabileşte potrivit prevederilor legale;- îngrijitor - un post la 500 mý;- numărul muncitorilor calificaţi şi necalificaţi se acordă în funcţie de necesarul fiecărei unităţi, potrivit prevederilor legale.Indicatorul utilizatorilor de informaţii din biblioteca publică reprezintă 5% şi maximum 10% din numărul de locuitori ai comunităţii, în condiţiile respectării standardelor din prezenta lege."
Articolul IILegea bibliotecilor nr. 334/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 15 decembrie 2004.Nr. 593.----------------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 29 aprilie 2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 141 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 noiembrie 2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 1 martie 2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 236 din 7 decembrie 2010 pentru modificarea alin. (5) al art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 7 din 16 februarie 2017 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 3 din 12 ianuarie 1994 pentru ratificarea Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 14 august 1992
 • LEGE nr. 341 din 6 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 273/2000 pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 172 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007
 • LEGE nr. 95 din 31 decembrie 1993 (*republicată*) privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 577 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 65 din 16 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 113/1998 privind acoperirea debitelor externe rezultate din importul de pesticide, realizat în anul 1991 în cadrul Programului guvernamental de importuri critice, şi a diferenţelor de preţ şi de curs, aferente importului de ulei brut, realizat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 274/1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 5 noiembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 24 iunie 2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 104 din 14 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2008 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la Bucureşti la 30 mai 2008 şi la Galaţi la 27 iunie 2008, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 98 din 16 septembrie 1992 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia Marii Negre împotriva poluării, semnată la Bucureşti la 21 aprilie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 15 februarie 2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
 • LEGE nr. 29 din 18 mai 1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţionala, derulată înainte de 31 decembrie 1989
 • LEGE nr. 68 din 12 iulie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1996 privind compensarea creanţelor şi angajamentelor la Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 684 din 28 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2000 privind selectarea şi plata specialiştilor care prestează servicii de consultanţa necesare pentru realizarea programelor PSAL şi PIBL finanţate de Banca Mondială, a Programului RICOP finanţat de Uniunea Europeană, precum şi a programelor pentru continuarea acestora
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) a partidelor politice
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 202 din 25 octombrie 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor
 • LEGE nr. 106 din 16 iunie 1999 pentru ratificarea Tratatului privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală dintre România şi Canada, semnat la Ottawa la 25 mai 1998
 • LEGE nr. 63 din 22 martie 2007 privind înfiinţarea comunei Poieni-Solca, judeţul Suceava, prin reorganizarea oraşului Solca
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 11 aprilie 2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău
 • LEGE nr. 251 din 19 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
 • LEGE nr. 4 din 8 ianuarie 2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 5 noiembrie 2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene
 • LEGE nr. 109 din 16 mai 2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
 • LEGE nr. 321 din 26 iunie 2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni
 • LEGE nr. 256 din 10 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România
 • LEGE nr. 37 din 8 martie 2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 275 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 1 februarie 2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 74 din 16 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/1999 privind prelungirea termenului prevăzut la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2007 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGE nr. 10 din 25 noiembrie 1972 CODUL MUNCII
 • LEGE nr. 283 din 26 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru completarea art. 2 alin. (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 26 octombrie 2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 14 martie 2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021