Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 587 din 15 decembrie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2003
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.240 din 22 decembrie 2004 -
LEGE nr. 587 din 15 decembrie 2004pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2003 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.240 din 22 decembrie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe ratifică Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2003.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 15 decembrie 2004.Nr. 587.MEMORANDUM DE ÎNŢELEGEREîntre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climaticeGuvernul României şi Guvernul Regatului Suediei, denumite în continuare părţi,reamintind că părţile sunt, de asemenea, părţi la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), adoptată la New York la 9 mai 1992, şi că au ratificat Protocolul de la Kyoto la această convenţie, adoptat la Kyoto la 11 decembrie 1997,conştiente de principiile UNFCCC şi ale Protocolului de la Kyoto,conştiente că părţile din anexa la UNFCCC vor adopta politici naţionale şi vor lua măsuri corespunzătoare pentru atenuarea schimbărilor climatice prin limitarea emisiilor antropogene de gaze cu efect de seră şi prin protejarea şi sporirea capacităţii de captare şi stocare naturală a acestor gaze şi că aceste părţi pot implementa astfel de politici şi măsuri în comun cu alte părţi,reamintind că orice parte inclusă în anexa B la Protocolul de la Kyoto poate transfera spre sau procura de la oricare dintre aceste părţi unităţi de reducere a emisiilor rezultate din proiecte care au ca obiectiv reducerea emisiilor antropogene la sursă sau sporirea capacităţii naturale de absorbţie a gazelor cu efect de seră, în orice sector al economiei,reamintind în continuare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul energiei şi mediului, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2001, care stabileşte că părţile vor coopera în implementarea şi finanţarea proiectelor de atenuare a schimbărilor climatice, în conformitate cu art. 6 din Protocolul de la Kyoto,au convenit următoarele: Articolul 1DefiniţiiÎn scopul prezentului memorandum de înţelegere vor fi folosite următoarele definiţii:- adiţionalitate - angajamentul ce prevede că reducerile de emisii obţinute dintr-un proiect cu implementare în comun să fie suplimentare faţă de ceea ce s-ar obţine în lipsa proiectului;- cantitate atribuită - cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră pe care o parte inclusă în anexa B o poate emite în prima perioadă de angajament;- unitate a cantităţii atribuite (AAU) - unitatea tranzacţionabilă a cantităţii atribuite (tone CO(2) echivalent), în concordanţă cu liniile directoare privind art. 17 din Protocolul de la Kyoto (FCCC/CP/2001/13/add.2);- situaţia de bază - o variantă de referinţă a nivelului emisiilor, care este posibil să se realizeze în absenţa proiectului cu implementare în comun;- perioada de angajament - în conformitate cu Protocolul de la Kyoto, prima perioadă de limitare cantitativă a emisiilor se va întinde de la 1 ianuarie 2008 la 31 decembrie 2012;- autoritate naţională nominalizată - instituţia cu personalitate juridică desemnată de Guvern să fie responsabilă pentru aprobarea proiectelor cu implementare în comun;- verificarea proiectelor - procedura prin care se stabileşte măsura în care au fost respectate condiţiile de bază, definite în secţiunea E a liniilor directoare privind art. 6 din Protocolul de la Kyoto (FCCC/CP/2001/13/add.2);- unitate de reducere a emisiilor (ERU) - termenul folosit în Protocolul de la Kyoto referitor la cantitatea de emisii reduse (tone CO(2) echivalent), rezultate dintr-un proiect cu implementare în comun;- entitate cu personalitate juridică - o companie privată ori de stat sau oricare altă autoritate sau instituţie de stat responsabilă de implementarea proiectului;- registru naţional - un registru care să asigure contabilizarea cu exactitate, printre altele, a ERU-urilor şi a AAU-urilor, după cum a fost definit în partea a II-a a liniilor directoare privind art. 7, paragraful 4 din Protocolul de la Kyoto (FCCC/CP/2001/13/add.2);- documentul de prezentare a proiectului - documentul care trebuie elaborat de către titularul de proiect şi care trebuie să conţină informaţiile cuprinse la secţiunea E a liniilor directoare privind art. 6 din Protocolul de la Kyoto (FCCC/CP/2001/13/add.2);- procedură de verificare - o procedură care include verificarea proiectelor cu implementare în comun, realizată de către o entitate independentă, în concordanţă cu liniile directoare privind articolul 6 din Protocolul de la Kyoto (FCCC/CP/2001/13/add.2). Articolul 2ObiectivObiectivul prezentului memorandum de înţelegere îl reprezintă facilitarea implementării în România a unor proiecte ce au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi asigurarea implementării adecvate a prevederilor importante ale Protocolului de la Kyoto, referitoare la art. 6, şi a liniilor directoare suplimentare ce vor fi adoptate de către părţile la Protocolul de la Kyoto. De asemenea, trebuie să asigure transferul către partea suedeză a unităţilor de reducere a emisiilor (ERU-uri) rezultate din aceste proiecte, după cum a fost convenit în acordurile asupra proiectelor, precum şi a unităţilor din cantitatea atribuită (AAU-uri) aflate în legătură cu reducerile de emisii realizate premergător primei perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto. Un alt obiectiv al prezentului memorandum de înţelegere îl reprezintă stabilirea principiilor de bază pentru elaborarea acordurilor asupra proiectelor. Articolul 3ProiectePărţile vor coopera în vederea dezvoltării de proiecte eficiente din punct de vedere economic, în domenii cum ar fi:- îmbunătăţirea eficienţei energetice în producerea de energie şi căldură, precum şi în sistemele de încălzire locală;- transformarea unor unităţi industriale, de la utilizarea combustibililor fosili la utilizarea biomasei;- recuperarea şi utilizarea metanului provenit de la emisiile antropogenice;- utilizarea altor surse de energie regenerabilă.Proiectele având ca scop construcţia şi reabilitarea centralelor electrice nucleare vor fi excluse din prezentul memorandum de înţelegere.Părţile vor încerca să evite alegerea proiectelor a căror capacitate de generare a ERU-urilor şi a AAU-urilor poate fi afectată de implementarea în România a legislaţiei CE prezente şi viitoare. Articolul 4Aprobarea proiectelorCel târziu la o lună după intrarea în vigoare a acestui memorandum de înţelegere, părţile vor nominaliza autorităţile naţionale responsabile pentru aprobarea proiectelor cu implementare în comun. Părţile trebuie să se informeze reciproc, cu promptitudine, privind entităţile cu personalitate juridică nominalizate, conform art. 6 din Protocolul de la Kyoto, autorizate de părţi sau de autorităţile naţionale nominalizate. Articolul 5Acordurile asupra proiectelorAcordurile asupra proiectelor se vor încheia între entităţi cu personalitate juridică autorizate, în concordanţă cu prezentul memorandum de înţelegere. Entităţile cu personalitate juridică sunt responsabile în totalitate pentru propunerile de proiect, pentru documentele de prezentare a proiectului, inclusiv stabilirea situaţiilor de bază, evaluarea adiţionalităţii, monitorizarea şi pentru alte specificaţii tehnice şi economice. Acestea vor fi, de asemenea, responsabile pentru iniţierea procedurii de verificare. Părţile sunt responsabile pentru înregistrarea ERU-urilor şi a AAU-urilor în registrele lor naţionale, în conformitate cu principiile art. 6.Proiectele vor fi aprobate de autorităţile naţionale nominalizate, pe baza documentelor de prezentare a proiectelor. Entităţile cu personalitate juridică vor asigura generarea reducerilor de emisii convenite, pe întreaga durată de viaţă a proiectului, care trebuie să includă minimum prima perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto. Articolul 6Obligaţii asumate prin Protocolul de la KyotoCondiţia de bază pentru transferul de ERU-uri şi AAU-uri o reprezintă faptul că părţile:- au ratificat Protocolul de la Kyoto;- au calculat şi înregistrat cantităţile atribuite; şi- au înfiinţat registrele naţionale.Părţile au convenit să respecte liniile directoare privind art. 6 din Protocolul de la Kyoto, ce vor fi adoptate la întâlnirea părţilor la Protocolul de la Kyoto, şi să stabilească instituţiile şi prevederile legale corespunzătoare, necesare pentru aplicarea procedurii simplificate de verificare a proiectelor.Părţile vor coopera în scopul dezvoltării capacităţii instituţionale pentru îndeplinirea eficientă a angajamentelor asumate, referitoare la art. 6 din Protocolul de la Kyoto. În mod concret, partea suedeză va sprijini partea română pentru dezvoltarea unui sistem naţional de estimare a emisiilor antropogenice la sursă şi a absorbţiilor prin rezervoare naturale şi pentru respectarea criteriilor privind dezvoltarea proiectelor cu implementare în comun, stabilite prin acordurile de la Marrakesh. Articolul 7Îndeplinirea obligaţiilorPărţile se vor informa reciproc cu promptitudine despre orice situaţie care influenţează sau este posibil să influenţeze prevederile oricărui articol al prezentului memorandum de înţelegere.Dacă oricare dintre părţi consideră că cealaltă parte nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi revin în cadrul prezentului memorandum de înţelegere, partea interesată va notifica imediat Comitetul mixt, stabilit în conformitate cu art. 8, şi va furniza Comitetului mixt toate informaţiile relevante.Dacă o entitate cu personalitate juridică din România nu reuşeşte să transfere reducerile de emisii convenite şi dacă nu a fost stabilit altfel, contribuţia financiară a entităţii cu personalitate juridică suedeze la realizarea proiectului va fi transformată într-un împrumut pe o perioadă de maximum 10 ani, cu o dobândă care să corespundă celor mai avantajoase condiţii de piaţă. Dacă partea română nu îndeplineşte una dintre obligaţiile ce îi revin în cadrul protocolului de la Kyoto, determinând imposibilitatea transferului de ERU-uri corespunzătoare reducerilor de emisii convenite pentru un proiect din cadrul prezentului memorandum de înţelegere, partea română va înlocui cantitatea de ERU-uri ce ar fi trebuit să fie generată de proiect cu alte ERU-uri, certificate de o entitate independentă şi garantate cu AAU-uri.Dacă o entitate cu personalitate juridică suedeză nu respectă obligaţiile stipulate în prezentul memorandum de înţelegere, va trebui să compenseze pierderile economice produse entităţii cu personalitate juridică române, în concordanţă cu prevederile acordului asupra proiectului. Articolul 8Comitetul mixtImplementarea prezentului memorandum de înţelegere va fi analizată şi controlată de un comitet mixt. Comitetul mixt va fi compus din reprezentanţi ai părţilor. Fiecare parte va stabili un punct focal responsabil cu contactele între părţi, precum şi cu informarea asupra numelui conducătorului delegaţiei respective, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentului memorandum de înţelegere. Comitetul mixt se va reuni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe an. Fiecare parte poate solicita convocarea unei reuniuni. Comitetul mixt va monitoriza progresul realizat pentru respectarea obiectivelor şi a oricăror obligaţii din cadrul prezentului memorandum de înţelegere.Deciziile vor fi luate prin consens. Comitetul mixt va avea un preşedinte numit prin rotaţie, pentru o perioadă de un an. Articolul 9Soluţionarea diferendelorOrice diferend între părţi privind interpretarea şi aplicarea prezentului memorandum de înţelegere trebuie soluţionat imediat prin consultări între părţi, ţinându-se seama de prevederile art. 7.Dacă aceste consultări nu conduc la o soluţionare a diferendului privind interpretarea, aplicarea şi realizarea prezentului memorandum de înţelegere, inclusiv existenţa, valabilitatea sau încetarea acestuia, oricare dintre părţi poate, ca ultimă soluţie, să supună diferendul arbitrajului definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu Regulile opţionale ale Curţii Permanente de Arbitrare pentru arbitrarea diferendelor între două state, în vigoare la data semnării prezentului memorandum de înţelegere.Numărul de arbitri va fi de 3.Limba utilizată în procedură de arbitraj va fi limba engleză. Articolul 10AmendamenteOrice amendamente sau anexe la prezentul memorandum de înţelegere vor fi convenite de părţi prin consens. Articolul 11Dispoziţii finalePrezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părţile s-au informat reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne legale, necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.Prezentul memorandum de înţelegere va rămâne în vigoare până la sfârşitul anului 2012 şi va fi prelungit automat pentru o nouă perioadă de 5 ani, dacă nici una dintre părţi nu notifică în scris celeilalte părţi intenţia sa privind încetarea acestuia, cu 6 luni înaintea expirării perioadei de valabilitate a acestuia.Încetarea prezentului memorandum de înţelegere nu va afecta nici un proiect sau alte tipuri de activităţi şi cooperare care sunt întreprinse ori sunt în desfăşurare şi sunt nefinalizate la data încetării prezentului memorandum de înţelegere.Semnat la Bucureşti, la 9 aprilie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, suedeză şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţă de interpretare, textul în limba engleză va prevala.Pentru Guvernul României,Petru Lificiu,ministrul apelor şi protecţiei mediuluiPentru Guvernul Regatului Suediei,Gunnar Lund,ministrul afacerilor economice internaţionaleşi al pieţelor financiare--------------

Noutăți

 • ORDONANŢA URGENTA nr. 21 din 20 mai 1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 443 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 15 din 21 iunie 1968 privind adoptarea Codului penal al României
 • LEGE nr. 186 din 17 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2001 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externa a României pentru anul 2001
 • LEGE nr. 212 din 16 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 28 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 224 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 8 iunie 1999 (*republicată*) privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 29 iunie 2000 pentru modificarea art. 45 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, precum şi pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii
 • LEGE nr. 18 din 8 ianuarie 1998 privind declararea ca oraş a comunei Baia de Arieş, judeţul Alba
 • LEGE nr. 224 din 23 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucureşti şi la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbana în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000, şi pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract
 • LEGE nr. 346 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 2 iulie 1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 74 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice
 • LEGE nr. 262 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 • LEGE nr. 282 din 5 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 83 din 9 mai 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/1999 privind ratificarea Memorandumului înţelegere pentru facilitarea transportului rutier internaţional de mărfuri în regiunea SECI, semnat la Atena la 28 aprilie 1999
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 128 din 29 decembrie 1992 pentru declararea unor oraşe martir
 • LEGE nr. 126 din 1 aprilie 1937 pentru extinderea efectelor legii privitoare la pensiile celor care au luat parte în războiul pentru întregirea neamului, din 2 Septemvrie 1920, cu modificările ei
 • LEGE nr. 47 din 17 decembrie 1971 pentru abrogarea articolului 53 alineatul 1 litera d din Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară, astfel cum a fost republicată în Buletin Oficial, Partea I, nr. 17-18 din 1 februarie 1969
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 2 noiembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 50 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 414/1970 privind trecerea Direcţiei Centrale de Statistica ca organ al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 495 din 4 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1998 privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 992 din 31 martie 1931 privind ratificarea Convenţiunii Internaţionale privitoare la statisticile economice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 25 septembrie 2002 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2003 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croaţia la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, şi a Protocolului adiţional nr. 12 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002
 • LEGE nr. 152 din 24 iulie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 338 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Chibed, judeţul Mureş, prin reorganizarea comunei Ghindari
 • LEGE nr. 432 din 27 iunie 2002 privind înfiinţarea comunei Iaslovăţ, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 183 din 9 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2003 pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate
 • LEGE nr. 223 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene
 • LEGE nr. 78 din 12 iulie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan în domeniul transporturilor internaţionale rutiere, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind serviciile aeriene şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind navigaţia maritima comercială, semnate la Baku la 27 martie 1996
 • LEGE nr. 153 din 20 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 306 din 7 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 96 din 16 mai 2016 pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004
 • LEGE nr. 515 din 28 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
 • LEGE nr. 14 din 8 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Croaţia, semnată la Zagreb la 19 mai 1997
 • LEGE nr. 283 din 26 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru completarea art. 2 alin. (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021