Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 587 din 15 decembrie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2003
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.240 din 22 decembrie 2004 -
LEGE nr. 587 din 15 decembrie 2004pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2003 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.240 din 22 decembrie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe ratifică Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2003.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 15 decembrie 2004.Nr. 587.MEMORANDUM DE ÎNŢELEGEREîntre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climaticeGuvernul României şi Guvernul Regatului Suediei, denumite în continuare părţi,reamintind că părţile sunt, de asemenea, părţi la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), adoptată la New York la 9 mai 1992, şi că au ratificat Protocolul de la Kyoto la această convenţie, adoptat la Kyoto la 11 decembrie 1997,conştiente de principiile UNFCCC şi ale Protocolului de la Kyoto,conştiente că părţile din anexa la UNFCCC vor adopta politici naţionale şi vor lua măsuri corespunzătoare pentru atenuarea schimbărilor climatice prin limitarea emisiilor antropogene de gaze cu efect de seră şi prin protejarea şi sporirea capacităţii de captare şi stocare naturală a acestor gaze şi că aceste părţi pot implementa astfel de politici şi măsuri în comun cu alte părţi,reamintind că orice parte inclusă în anexa B la Protocolul de la Kyoto poate transfera spre sau procura de la oricare dintre aceste părţi unităţi de reducere a emisiilor rezultate din proiecte care au ca obiectiv reducerea emisiilor antropogene la sursă sau sporirea capacităţii naturale de absorbţie a gazelor cu efect de seră, în orice sector al economiei,reamintind în continuare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul energiei şi mediului, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2001, care stabileşte că părţile vor coopera în implementarea şi finanţarea proiectelor de atenuare a schimbărilor climatice, în conformitate cu art. 6 din Protocolul de la Kyoto,au convenit următoarele: Articolul 1DefiniţiiÎn scopul prezentului memorandum de înţelegere vor fi folosite următoarele definiţii:- adiţionalitate - angajamentul ce prevede că reducerile de emisii obţinute dintr-un proiect cu implementare în comun să fie suplimentare faţă de ceea ce s-ar obţine în lipsa proiectului;- cantitate atribuită - cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră pe care o parte inclusă în anexa B o poate emite în prima perioadă de angajament;- unitate a cantităţii atribuite (AAU) - unitatea tranzacţionabilă a cantităţii atribuite (tone CO(2) echivalent), în concordanţă cu liniile directoare privind art. 17 din Protocolul de la Kyoto (FCCC/CP/2001/13/add.2);- situaţia de bază - o variantă de referinţă a nivelului emisiilor, care este posibil să se realizeze în absenţa proiectului cu implementare în comun;- perioada de angajament - în conformitate cu Protocolul de la Kyoto, prima perioadă de limitare cantitativă a emisiilor se va întinde de la 1 ianuarie 2008 la 31 decembrie 2012;- autoritate naţională nominalizată - instituţia cu personalitate juridică desemnată de Guvern să fie responsabilă pentru aprobarea proiectelor cu implementare în comun;- verificarea proiectelor - procedura prin care se stabileşte măsura în care au fost respectate condiţiile de bază, definite în secţiunea E a liniilor directoare privind art. 6 din Protocolul de la Kyoto (FCCC/CP/2001/13/add.2);- unitate de reducere a emisiilor (ERU) - termenul folosit în Protocolul de la Kyoto referitor la cantitatea de emisii reduse (tone CO(2) echivalent), rezultate dintr-un proiect cu implementare în comun;- entitate cu personalitate juridică - o companie privată ori de stat sau oricare altă autoritate sau instituţie de stat responsabilă de implementarea proiectului;- registru naţional - un registru care să asigure contabilizarea cu exactitate, printre altele, a ERU-urilor şi a AAU-urilor, după cum a fost definit în partea a II-a a liniilor directoare privind art. 7, paragraful 4 din Protocolul de la Kyoto (FCCC/CP/2001/13/add.2);- documentul de prezentare a proiectului - documentul care trebuie elaborat de către titularul de proiect şi care trebuie să conţină informaţiile cuprinse la secţiunea E a liniilor directoare privind art. 6 din Protocolul de la Kyoto (FCCC/CP/2001/13/add.2);- procedură de verificare - o procedură care include verificarea proiectelor cu implementare în comun, realizată de către o entitate independentă, în concordanţă cu liniile directoare privind articolul 6 din Protocolul de la Kyoto (FCCC/CP/2001/13/add.2). Articolul 2ObiectivObiectivul prezentului memorandum de înţelegere îl reprezintă facilitarea implementării în România a unor proiecte ce au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi asigurarea implementării adecvate a prevederilor importante ale Protocolului de la Kyoto, referitoare la art. 6, şi a liniilor directoare suplimentare ce vor fi adoptate de către părţile la Protocolul de la Kyoto. De asemenea, trebuie să asigure transferul către partea suedeză a unităţilor de reducere a emisiilor (ERU-uri) rezultate din aceste proiecte, după cum a fost convenit în acordurile asupra proiectelor, precum şi a unităţilor din cantitatea atribuită (AAU-uri) aflate în legătură cu reducerile de emisii realizate premergător primei perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto. Un alt obiectiv al prezentului memorandum de înţelegere îl reprezintă stabilirea principiilor de bază pentru elaborarea acordurilor asupra proiectelor. Articolul 3ProiectePărţile vor coopera în vederea dezvoltării de proiecte eficiente din punct de vedere economic, în domenii cum ar fi:- îmbunătăţirea eficienţei energetice în producerea de energie şi căldură, precum şi în sistemele de încălzire locală;- transformarea unor unităţi industriale, de la utilizarea combustibililor fosili la utilizarea biomasei;- recuperarea şi utilizarea metanului provenit de la emisiile antropogenice;- utilizarea altor surse de energie regenerabilă.Proiectele având ca scop construcţia şi reabilitarea centralelor electrice nucleare vor fi excluse din prezentul memorandum de înţelegere.Părţile vor încerca să evite alegerea proiectelor a căror capacitate de generare a ERU-urilor şi a AAU-urilor poate fi afectată de implementarea în România a legislaţiei CE prezente şi viitoare. Articolul 4Aprobarea proiectelorCel târziu la o lună după intrarea în vigoare a acestui memorandum de înţelegere, părţile vor nominaliza autorităţile naţionale responsabile pentru aprobarea proiectelor cu implementare în comun. Părţile trebuie să se informeze reciproc, cu promptitudine, privind entităţile cu personalitate juridică nominalizate, conform art. 6 din Protocolul de la Kyoto, autorizate de părţi sau de autorităţile naţionale nominalizate. Articolul 5Acordurile asupra proiectelorAcordurile asupra proiectelor se vor încheia între entităţi cu personalitate juridică autorizate, în concordanţă cu prezentul memorandum de înţelegere. Entităţile cu personalitate juridică sunt responsabile în totalitate pentru propunerile de proiect, pentru documentele de prezentare a proiectului, inclusiv stabilirea situaţiilor de bază, evaluarea adiţionalităţii, monitorizarea şi pentru alte specificaţii tehnice şi economice. Acestea vor fi, de asemenea, responsabile pentru iniţierea procedurii de verificare. Părţile sunt responsabile pentru înregistrarea ERU-urilor şi a AAU-urilor în registrele lor naţionale, în conformitate cu principiile art. 6.Proiectele vor fi aprobate de autorităţile naţionale nominalizate, pe baza documentelor de prezentare a proiectelor. Entităţile cu personalitate juridică vor asigura generarea reducerilor de emisii convenite, pe întreaga durată de viaţă a proiectului, care trebuie să includă minimum prima perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto. Articolul 6Obligaţii asumate prin Protocolul de la KyotoCondiţia de bază pentru transferul de ERU-uri şi AAU-uri o reprezintă faptul că părţile:- au ratificat Protocolul de la Kyoto;- au calculat şi înregistrat cantităţile atribuite; şi- au înfiinţat registrele naţionale.Părţile au convenit să respecte liniile directoare privind art. 6 din Protocolul de la Kyoto, ce vor fi adoptate la întâlnirea părţilor la Protocolul de la Kyoto, şi să stabilească instituţiile şi prevederile legale corespunzătoare, necesare pentru aplicarea procedurii simplificate de verificare a proiectelor.Părţile vor coopera în scopul dezvoltării capacităţii instituţionale pentru îndeplinirea eficientă a angajamentelor asumate, referitoare la art. 6 din Protocolul de la Kyoto. În mod concret, partea suedeză va sprijini partea română pentru dezvoltarea unui sistem naţional de estimare a emisiilor antropogenice la sursă şi a absorbţiilor prin rezervoare naturale şi pentru respectarea criteriilor privind dezvoltarea proiectelor cu implementare în comun, stabilite prin acordurile de la Marrakesh. Articolul 7Îndeplinirea obligaţiilorPărţile se vor informa reciproc cu promptitudine despre orice situaţie care influenţează sau este posibil să influenţeze prevederile oricărui articol al prezentului memorandum de înţelegere.Dacă oricare dintre părţi consideră că cealaltă parte nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi revin în cadrul prezentului memorandum de înţelegere, partea interesată va notifica imediat Comitetul mixt, stabilit în conformitate cu art. 8, şi va furniza Comitetului mixt toate informaţiile relevante.Dacă o entitate cu personalitate juridică din România nu reuşeşte să transfere reducerile de emisii convenite şi dacă nu a fost stabilit altfel, contribuţia financiară a entităţii cu personalitate juridică suedeze la realizarea proiectului va fi transformată într-un împrumut pe o perioadă de maximum 10 ani, cu o dobândă care să corespundă celor mai avantajoase condiţii de piaţă. Dacă partea română nu îndeplineşte una dintre obligaţiile ce îi revin în cadrul protocolului de la Kyoto, determinând imposibilitatea transferului de ERU-uri corespunzătoare reducerilor de emisii convenite pentru un proiect din cadrul prezentului memorandum de înţelegere, partea română va înlocui cantitatea de ERU-uri ce ar fi trebuit să fie generată de proiect cu alte ERU-uri, certificate de o entitate independentă şi garantate cu AAU-uri.Dacă o entitate cu personalitate juridică suedeză nu respectă obligaţiile stipulate în prezentul memorandum de înţelegere, va trebui să compenseze pierderile economice produse entităţii cu personalitate juridică române, în concordanţă cu prevederile acordului asupra proiectului. Articolul 8Comitetul mixtImplementarea prezentului memorandum de înţelegere va fi analizată şi controlată de un comitet mixt. Comitetul mixt va fi compus din reprezentanţi ai părţilor. Fiecare parte va stabili un punct focal responsabil cu contactele între părţi, precum şi cu informarea asupra numelui conducătorului delegaţiei respective, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentului memorandum de înţelegere. Comitetul mixt se va reuni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe an. Fiecare parte poate solicita convocarea unei reuniuni. Comitetul mixt va monitoriza progresul realizat pentru respectarea obiectivelor şi a oricăror obligaţii din cadrul prezentului memorandum de înţelegere.Deciziile vor fi luate prin consens. Comitetul mixt va avea un preşedinte numit prin rotaţie, pentru o perioadă de un an. Articolul 9Soluţionarea diferendelorOrice diferend între părţi privind interpretarea şi aplicarea prezentului memorandum de înţelegere trebuie soluţionat imediat prin consultări între părţi, ţinându-se seama de prevederile art. 7.Dacă aceste consultări nu conduc la o soluţionare a diferendului privind interpretarea, aplicarea şi realizarea prezentului memorandum de înţelegere, inclusiv existenţa, valabilitatea sau încetarea acestuia, oricare dintre părţi poate, ca ultimă soluţie, să supună diferendul arbitrajului definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu Regulile opţionale ale Curţii Permanente de Arbitrare pentru arbitrarea diferendelor între două state, în vigoare la data semnării prezentului memorandum de înţelegere.Numărul de arbitri va fi de 3.Limba utilizată în procedură de arbitraj va fi limba engleză. Articolul 10AmendamenteOrice amendamente sau anexe la prezentul memorandum de înţelegere vor fi convenite de părţi prin consens. Articolul 11Dispoziţii finalePrezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părţile s-au informat reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne legale, necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.Prezentul memorandum de înţelegere va rămâne în vigoare până la sfârşitul anului 2012 şi va fi prelungit automat pentru o nouă perioadă de 5 ani, dacă nici una dintre părţi nu notifică în scris celeilalte părţi intenţia sa privind încetarea acestuia, cu 6 luni înaintea expirării perioadei de valabilitate a acestuia.Încetarea prezentului memorandum de înţelegere nu va afecta nici un proiect sau alte tipuri de activităţi şi cooperare care sunt întreprinse ori sunt în desfăşurare şi sunt nefinalizate la data încetării prezentului memorandum de înţelegere.Semnat la Bucureşti, la 9 aprilie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, suedeză şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţă de interpretare, textul în limba engleză va prevala.Pentru Guvernul României,Petru Lificiu,ministrul apelor şi protecţiei mediuluiPentru Guvernul Regatului Suediei,Gunnar Lund,ministrul afacerilor economice internaţionaleşi al pieţelor financiare--------------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 26 ianuarie 2001 (*republicată*) privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 96 din 16 aprilie 2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
 • LEGE nr. 40 din 11 aprilie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 134 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGE nr. 179 din 13 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 26 ianuarie 2009
 • LEGE nr. 232 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 332 din 29 iunie 2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie
 • LEGE nr. 630 din 27 noiembrie 2002 Legea cinematografiei
 • LEGE nr. 300 din 13 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în administraţia publică centrală
 • LEGE nr. 48 din 16 iulie 1991 pentru completarea şi modificarea unor dispoziţii legale privind înfierea
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 29 iunie 2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992
 • LEGE nr. 231 din 7 iunie 2006 pentru ratificarea Tratatului de constituire a Comunităţii Energiei, semnat la Atena la 25 octombrie 2005
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 209 din 15 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/1997 cu privire la îmbunătăţirea protecţiei sociale pentru persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi pentru urmaşii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei anticomuniste din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989
 • LEGE nr. 219 din 6 iulie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 31 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 martie 2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 383 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Federaţia Rusă, semnată la Moscova la 4 iulie 2003
 • LEGE nr. 152 din 26 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • LEGE nr. 141 din 16 iunie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei
 • LEGE nr. 228 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 57 din 19 aprilie 2001 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 59/2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române şi reglementarea unor cheltuieli specifice
 • LEGE nr. 166 din 3 octombrie 2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968
 • LEGE nr. 168 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 770 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 294 din 30 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, precum şi a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 379 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/1999 pentru completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 23 din 18 noiembrie 1969 privind executarea pedepselor
 • LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 19 din 28 februarie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 29 decembrie 2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului
 • LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 374 din 22 septembrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţionala pentru Migraţie privind cooperarea în domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2002
 • LEGE nr. 323 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • LEGE nr. 21 din 3 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 12 din 26 ianuarie 2010 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
 • LEGE nr. 242 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 6 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 299 din 18 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 332 din 17 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 13 iunie 2002 privind trecerea unor instituţii de cultura în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • LEGE din 18 septembrie 2003 de revizuire a Constituţiei României
 • LEGE nr. 168 din 10 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021