Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 594 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.225 din 20 decembrie 2004 -
LEGE nr. 594 din 15 decembrie 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.225 din 20 decembrie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 30 noiembrie 1995, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii va avea următorul cuprins:"LEGEprivind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se constituie şi se organizează Depozitul legal de documente, indiferent de forma acestora şi de modalităţile de stocare, denumit în continuare Depozitul legal. (2) Depozitul legal funcţionează ca fond intangibil."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Depozitul legal cuprinde următoarele categorii de materiale, produse în serie, indiferent dacă sunt destinate unei difuzări comerciale sau gratuite: a) cărţi, broşuri, fascicole separate; b) ziare, reviste, almanahuri, calendare, agende şi alte publicaţii periodice sau seriale; c) extrase din periodice; d) partituri muzicale; e) reproduceri artistice în serie ale albumelor, stampelor, tablourilor, portretelor, gravurilor, ilustratelor, cărţilor poştale ilustrate, fotografiilor; f) atlase, hărţi plane şi globulare, planuri tipărite; g) materiale de comunicare propagandistică, având caracter politic, administrativ, cultural-artistic, ştiinţific, educativ, religios, sportiv, comercial: programe, anunţuri, afişe, proclamaţii, planşe, diverse materiale intuitive; h) teze de doctorat şi rezumate ale acestora, precum şi cursuri universitare; i) documente în format electronic: discuri, casete, videocasete, CD-uri, DVD-uri, diafilme, diapozitive, microfilme, microfişe şi altele asemenea; j) publicaţii având caracter oficial, ale autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi culegeri de acte normative; k) standarde, descrieri de invenţii şi inovaţii, norme tehnice şi de funcţionare, materiale de publicitate şi de reclamă; l) programe informatice şi baze de date; m) orice alte documente tipărite sau multiplicate prin proceduri grafice sau fizico-chimice, cum sunt: litografierea, fotografierea, fono- şi videografierea etc., cu excepţia celor prevăzute la art. 4."4. După articolul 2 se introduce articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - Depozitul legal se organizează la nivel central, în cadrul Bibliotecii Naţionale a României, Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare din Timişoara şi Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi, şi la nivel local, în cadrul bibliotecilor judeţene, respectiv în cadrul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti."5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Sunt supuse obligaţiei de trimitere, cu titlu de depozit legal, documentele prevăzute la art. 2 produse în România, precum şi cele realizate în străinătate de către persoane fizice sau juridice române, ori executate pentru acestea, indiferent dacă sunt destinate difuzării în România sau în străinătate."6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Nu sunt supuse obligaţiei de trimitere, cu titlu de depozit legal, documentele cu valoare informaţională redusă - agende, cărţi de vizită, ferpare, plicuri de corespondenţă, formulare cu caracter administrativ-contabil, registre, borderouri, state de plată, boniere, antete, lucrări de mercantilaj - produse în serie şi destinate difuzării comerciale sau gratuite, indiferent de suportul material şi de procedeul tehnic utilizat pentru producerea, editarea sau difuzarea lor, programele informatice şi bazele de date destinate difuzării comerciale sau gratuite, documentele de valoare - documentele bancare, timbre fiscale şi judiciare, bilete de transport şi de spectacole, documentele de stare civilă sau de identitate, titluri de proprietate, filmele artistice şi documentare de lung şi scurt metraj, materialele de publicitate şi de reclamă, materialele ce conţin informaţii secrete de stat sau secrete de serviciu."7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Pentru documentele prevăzute la art. 2, produse în România, obligaţia de trimitere, cu titlu de depozit legal, aparţine editurilor, iar pentru documentele realizate în regia autorului, persoană fizică sau juridică, obligaţia aparţine, după caz, tipografiilor, atelierelor, caselor/studiourilor de înregistrare, Băncii Naţionale a României, Monetăriei Statului, Companiei Naţionale «Poşta Română» - S.A., precum şi altor asemenea producători. (2) În cazul materialelor realizate în străinătate de către sau pentru persoane fizice sau juridice române, obligaţia de trimitere, cu titlu de depozit legal, revine acestor persoane."8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Se trimit la Biblioteca Naţională a României, în 7 exemplare, următoarele materiale: a) cărţile; b) broşurile; c) extrasele din publicaţii seriale. (2) Din cele 7 exemplare menţionate la alin. (1), Biblioteca Naţională a României reţine 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru Depozitul legal propriu, un exemplar pentru semnalare statistică şi elaborarea Bibliografiei naţionale curente şi un exemplar destinat schimbului internaţional de publicaţii şi distribuie câte un exemplar Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare din Timişoara şi Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi. (3) Se trimit la Biblioteca Naţională a României, în 6 exemplare, următoarele documente: a) publicaţii seriale; b) cursurile universitare tipărite sau multigrafiate; c) manuale şcolare; d) albumele şi atlasele; e) partiturile muzicale; f) reproducerile în serie ale stampelor, tablourilor, gravurilor, afişelor, ilustratelor, cărţilor poştale ilustrate, fotografiilor; g) rezumatele tezelor de doctorat; h) microfilme, microfişe; i) documentele cartografice: hărţi, planuri tipărite; j) documentele audiovizuale: discuri, casete, compact-discuri audio, videocasete, DVD-uri, diafilme, diapozitive; k) documentele în format electronic; l) programele informatice şi bazele de date. (4) Din cele 6 exemplare menţionate la alin. (3), Biblioteca Naţională a României reţine două exemplare pentru Depozitul legal propriu şi pentru elaborarea Bibliografiei naţionale curente şi distribuie câte un exemplar Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare din Timişoara şi Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi. (5) Tezele de doctorat se trimit în câte un exemplar la Biblioteca Naţională a României şi la Biblioteca Academiei Române. (6) Documentele numismatice şi filatelice, cum sunt: bancnotele, monedele, medaliile şi mărcile poştale, se trimit în câte un exemplar la Biblioteca Academiei Române. (7) Se trimit la Biblioteca Naţională a României, în 2 exemplare, următoarele materiale: a) ediţiile rare sau bibliofile; b) hărţile-planuri şi globulare; c) programele, anunţurile, afişele, proclamaţiile; d) standardele şi descrierile de invenţii şi de inovaţii. (8) Din cele două exemplare menţionate la alin. (7), Biblioteca Naţională a României reţine un exemplar pentru Depozitul legal propriu şi distribuie celălalt exemplar Bibliotecii Academiei Române."9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - În cazul materialelor prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (3), persoanele fizice şi juridice menţionate la art. 5 alin. (1) trimit un exemplar suplimentar la biblioteca judeţeană din judeţul în care îşi au sediul, respectiv la Biblioteca Metropolitană Bucureşti, în vederea includerii acestor materiale în Depozitul legal local."10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Trimiterea documentelor cu titlu de depozit legal către bibliotecile prevăzute la art. 6 şi 7 are caracter obligatoriu, documentele respective fiind transmise cu titlu gratuit. (2) Cheltuielile de expediţie a documentelor cu titlu de Depozit legal trimise de către producători se suportă de către aceştia, iar cheltuielile de expediţie între biblioteci se suportă din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor. (3) Trimiterea prevăzută la alin. (1) se efectuează din prima tranşă de tiraj, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei. (4) Nu se trimit documente tipărite produse în tiraje suplimentare. Pentru acestea se trimit la sfârşitul fiecărui an, la Biblioteca Naţională a României, declaraţii globale ale cifrelor de tiraj."11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Persoanele fizice şi juridice care trimit materiale pentru Depozitul legal sunt obligate să înscrie în actele însoţitoare următoarele date, necesare identificării fiecărui exemplar trimis: autorul, titlul, tirajul, preţul şi numărul de comandă. (2) Pe exemplarele de carte trimise pentru Depozitul legal trebuie să figureze descrierea C.I.P. a Bibliotecii Naţionale a României, precum şi următoarele date: numele/denumirea şi domiciliul/sediul producătorului şi, în cazul tipăririi în străinătate, ţara în care a fost tipărită cartea, luna şi anul tipăririi, numărul internaţional standardizat - I.S.B.N."12. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Biblioteca Naţională a României este autorizată să exercite funcţia de agenţie naţională pentru Depozit legal şi are, în această calitate, următoarele atribuţii: a) asigură controlul bibliografic naţional - C.B.N. - asupra materialelor prevăzute la art. 2 din prezenta lege; b) întocmeşte statistica oficială a ediţiilor naţionale; c) atribuie numărul de Depozit legal; d) atribuie numerele internaţionale de standardizare a cărţilor - I.S.B.N. - şi a publicaţiilor în serie - I.S.S.N. - şi întocmeşte catalogarea înaintea publicării - C.I.P.; e) creează şi gestionează baza de date a editurilor cu sediul în România; f) urmăreşte şi controlează modul în care persoanele fizice şi juridice, obligate să efectueze trimiteri cu titlu de Depozit legal, se conformează acestei obligaţii; g) urmăreşte şi controlează modul în care bibliotecile beneficiare prelucrează, depozitează şi conservă cărţile şi celelalte materiale primite cu titlu de Depozit legal; h) reţine, prelucrează, depozitează şi conservă, ca fond intangibil, câte un exemplar din documentele primite cu titlu de Depozit legal şi distribuie celelalte exemplare beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 şi 7."13. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Biblioteca Naţională a României, respectiv Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi bibliotecile judeţene, controlează, prin personalul lor de specialitate, împuternicit în acest scop, activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 5, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de depunere a documentelor care fac obiectul Depozitului legal, respectiv al Depozitelor legale locale, constată contravenţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) şi aplică amenzi contravenţionale. (2) Sumele provenite din amenzi, care revin Bibliotecii Naţionale a României, Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, respectiv bibliotecilor judeţene, ca venituri extrabugetare, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, vor fi folosite de acestea pentru achiziţionarea documentelor prevăzute la art. 2. (3) Ministerul Culturii şi Cultelor eliberează legitimaţii speciale pentru personalul de control prevăzut la alin. (1)."14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Controlul activităţii producătorilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, constatarea contravenţiilor săvârşite de aceştia şi aplicarea amenzilor contravenţionale se realizează de către personalul desemnat de cele două ministere."15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Nerespectarea obligaţiei de trimitere a documentelor cu titlu de Depozit legal în termenul prevăzut la art. 8 alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă în valoare de 5 ori preţul de vânzare al documentului netrimis. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către personalul prevăzut la art. 12 alin. (1). (3) Contravenţiilor le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."16. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) În termen de 30 de zile de la aplicarea amenzii contravenţionale, contravenienţii sunt obligaţi să trimită pentru Depozitul legal documentele care fac obiectul contravenţiei. (2) În cazul săvârşirii în mod repetat a contravenţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1), Biblioteca Naţională a României şi bibliotecile judeţene, respectiv Biblioteca Metropolitană Bucureşti, sesizează organele competente în vederea anulării autorizaţiei de funcţionare a producătorilor în cauză." Articolul IILegea nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 15 decembrie 2004.Nr. 594.________________

Noutăți

 • LEGE nr. 193 din 28 octombrie 2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 170 din 13 decembrie 2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • LEGE nr. 1.415 din 26 aprilie 1931 privind cele doua aranjamente între Regatul României şi Republica Poloniei
 • LEGE nr. 32 din 3 iunie 1993 pentru punerea în aplicare, cu începere de la 1 iulie 1993, a Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată - aprobată prin Legea nr. 130/1992 -, emisă în baza Legii nr. 81/1992
 • LEGE nr. 186 din 17 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 189 din 17 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1997 pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiară dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 4 şi, respectiv, 5 iunie 1997
 • LEGE nr. 29 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 85 din 25 aprilie 2019 pentru abrogarea alin. (5) şi (6) ale art. 6^6 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 210 din 15 noiembrie 2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE nr. 21 din 11 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători
 • LEGE nr. 65 din 12 aprilie 2016 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 20 martie 2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
 • LEGE nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 105 din 3 mai 2005 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finanţarea acţiunilor Comunităţii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 291 din 20 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen*)
 • LEGE nr. 185 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 205 din 26 mai 2004 (*republicată*) privind protecţia animalelor*)
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 20 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea Codului penal
 • LEGE nr. 153 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
 • LEGE nr. 118 din 30 iunie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/1998 pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, şi modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 580 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 141 din 23 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
 • LEGE nr. 59 din 1 mai 1934 asupra CECULUI
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 29 decembrie 2004 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. Oneşti
 • LEGE nr. 39 din 8 martie 1930 pentru autorizarea Ministerului Armatei să facă un schimb de terenuri cu D-na Carmen Herfurtt Sachsenheim din Braşov
 • LEGE nr. 222 din 4 iulie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • LEGE nr. 213 din 24 mai 2006 privind aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2005, aferent Acordului de împrumut dintre Societatea Comercială "Compania de Apă Someş" - S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localităţi urbane din bazinul hidrografic Someş-Tisa", inclus în programul "Dezvoltarea infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii (SAMTID), faza I"
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 339 din 6 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2000 pentru completarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 236 din 7 iunie 2004 pentru înfiinţarea satelor Başeu şi Vatra prin reorganizarea comunei Hudeşti, judeţul Botoşani
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 30 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 12 din 15 ianuarie 2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 6 decembrie 2006 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 81 din 6 mai 2010 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 75 din 9 mai 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1996 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996
 • LEGE nr. 472 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice
 • LEGE nr. 43 din 28 aprilie 1992 pentru ratificarea Convenţiei de constituire a Agenţiei Multilaterale de Garantare a Investiţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 21 decembrie 2011 privind constituirea Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului
 • LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 (*republicată*) privind susţinerea şi promovarea culturii scrise*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021