Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 1 din 18 martie 1975 cu privire la depunerea jurămîntului de credinţa şi devotament fata de Republica Socialistă România
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 30 din 21 martie 1975 -
LEGE nr. 1 din 18 martie 1975cu privire la depunerea jurămîntului de credinţa şi devotament faţă de Republica Socialistă România Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 30 din 21 martie 1975

Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Membrii organelor de stat alese, precum şi personalul unităţilor socialiste prevăzut în prezenta lege, vor depune, la investirea lor în funcţiile care le sînt încredinţate, un jurământ de credinţa şi devotament faţă de patrie şi statul socialist - Republica Socialistă România. Articolul 2Jurământul constituie angajamentul solemn faţă de stat şi popor, al celor care îl depun, de a infaptui politica partidului şi statului, de a îndeplini, cu întreaga răspundere, atribuţiile încredinţate, de a apara oranduirea socialistă, de a asigura înfăptuirea legalităţii şi ordinii de drept socialiste. Articolul 3Jurământul are următorul cuprins: " Eu ........................................... Jur sa servesc cu devotament Republica Socialistă România, poporul român, sa pun întreaga mea capacitate de muncă în slujba infaptuirii politicii interne şi externe a partidului şi statului, sa aduc la îndeplinire, cu întreaga răspundere, atribuţiile care imi sînt încredinţate, sa actionez neclintit pentru întărirea şi dezvoltarea oranduirii noastre socialiste, pentru apărarea patriei, a suveranităţii, independentei şi integrităţii tarii. Jur sa respect Constituţia Republicii Socialiste România şi legile tari, sa păstrez cu stricteţe secretul de stat, sa apar proprietatea socialistă, sa actionez potrivit principiilor democratismului socialist, ale eticii şi echităţii socialiste." Articolul 4Jurământul se depune oral. După prestarea jurămîntului, textul jurămîntului se semnează, pentru atestare, de către persoana în faţa căreia a fost depus. În cazul în care jurământul se semnează, pentru atestare, de către persoana care rezideaza lucrările acestui organ. Articolul 5Persoanele care, potrivit prevederilor legale, au obligaţia de a depune jurământul, vor putea sa exercite atribuţiile ce revin funcţiilor în care au fost alese sau numite, numai după depunerea jurămîntului. Capitolul 2 Depunerea jurămîntului de către organele de stat alese Secţiunea I. Depunerea jurămîntului de către membrii organelor supreme ale puterii de stat Articolul 6În şedinţa de constituire a Marii Adunări Naţionale, după validare, deputaţii depun jurământul. Deputaţii care nu au fost prezenţi la şedinţa de constituire vor depune jurământul într-o alta şedinţa a Marii Adunări Naţionale. Deputaţii aleşi prin alegeri parţiale vor depune jurământul îndată după validarea alegerii lor. Articolul 7Preşedintele Republicii Socialiste România depune în faţa Marii Adunări Naţionale jurământul prevăzut de Constituţie la art. 73. Articolul 8Vicepreşedinţii şi ceilalţi membri ai Consiliului de Stat depun jurământul, după ce au fost aleşi, în faţa Marii Adunări Naţionale. Articolul 9Documentele privind depunerea jurămîntului de către membrii organelor prevăzute în art. 6-8 se păstrează la Marea Adunare Naţionala. Secţiunea II. Depunerea jurământului de către membrii Consiliului de Miniştri, ai Tribunalului Suprem şi de către procurorul generalDepunerea jurămîntului de către membrii Consiliului de Miniştrii, ai Tribunalului Suprem şi de către procurorul general Articolul 10Primul ministru şi ceilalţi membri ai Consiliului de Miniştri, membrii Tribunalului Suprem, precum şi procurorul general depun jurământul, la investirea lor în funcţii, în faţa Preşedintelui Republicii Socialiste România. Articolul 11Documentele privind depunerea jurămîntului de către membrii organelor prevăzute la art. 10 se păstrează la Consiliul de Stat. Secţiunea III. Depunerea jurămîntului de către membrii organelor locale de stat alese Articolul 12În şedinţa de constituire a consiliului popular, după validare, deputaţii depun jurământul. Deputaţii care nu au fost prezenţi la şedinţa de constituire vor depune jurământul într-o alta şedinţa a consiliului popular. Deputaţii aleşi prin alegeri parţiale vor depune jurământul îndată după validarea alegerii lor. Articolul 13Membrii comitetelor sau ale birourilor executive, precum şi membrii celorlalte organe de stat alese de către consiliile populare, depun jurământul în faţa consiliilor populare care i-au ales. Articolul 14Documentele privind depunerea jurămîntului de către membrii consiliilor populare şi ai organelor alese de acestea se păstrează la consiliile populare respective. Capitolul 3 Depunerea jurămîntului de către personalul unităţilor socialiste de stat Articolul 15Depunerea jurămîntului este obligatorie pentru următoarele categorii de personal al unităţilor socialiste de stat: a) conducătorii organelor centrale de stat; b) persoanele numite în funcţie prin hotărîre a Consiliului de Miniştri; c) personalul de conducere din toate unităţile socialiste de stat; d) personalul de execuţie tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ din toate unităţile socialiste de stat; e) cadrele din învăţămîntul de toate gradele; f) cercetatorii ştiinţifici şi proiectantii; g) personalul medical de specialitate; h) personalul din organele sistemului justiţiei, procuraturii, notariatului de stat şi arbitrajului de stat; i) alte categorii de personal prevăzute de lege. Articolul 16Depunerea jurămîntului de către conducătorii organelor centrale de stat, prevăzuţi la art. 15 lit. a) are loc în faţa Preşedintelui Republicii Socialiste România. Preşedintele Republicii Socialiste România poate delega, în acest scop, pe unul dintre vicepreşedinţii Consiliului de Stat. Documentele privind depunerea jurămîntului potrivit prezentului articol se păstrează la Consiliul de Stat. Articolul 17Depunerea jurămîntului de către persoanele numite în funcţie prin hotărîre a Consiliului de Miniştri are loc în faţa primului-ministru. Documentele privind depunerea jurămîntului se păstrează la Consiliul de Miniştri. Articolul 18Depunerea jurămîntului pentru funcţiile prevăzute în art. 15. lit c) - i) are loc în faţa conducătorului unităţii socialiste de stat respective. Conducătorii unităţilor socialiste de stat depun jurământul în faţa conducătorilor unităţilor ierarhic superioare care au decis încadrarea lor în funcţie. Documentele privind depunerea jurămîntului se păstrează la unitatea socialistă de stat în care se face încadrarea sau, după caz, la unitatea ierarhic superioară. Articolul 19Membrii numiţi sau aleşi în organele colective de conducere ale unităţilor socialiste de stat, care nu au depus jurământ în temeiul funcţiei în care sînt încadraţi, vor depune jurământul, la numirea sau alegerea lor, în faţa preşedintelui organului colectiv de conducere. Capitolul 4 Dispozitiii finale şi tranzitorii Articolul 20Depunerea jurămîntului de către organele de stat alese se aplică începînd cu constituirea acestor organe, în temeiul alegerilor din 9 martie 1975. Articolul 21Ministerele, celelalte organe centrale, precum şi organele locale, vor lua măsuri ca, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, personalul aflat în funcţiile prevăzute în art. 15 să depună jurământul potrivit prevederilor prezentei legi. ART. 22Depunerea jurămîntului de către militari rămîne reglementată prin dispoziţiile legale speciale în vigoare. Articolul 23Depunerea jurămîntului de către personalul de paza are loc potrivit prevederilor legale privind paza bunurilor. PreşedinteleMarii Adunări Naţionale,NICOLAE GIOSAN---------

Noutăți

 • LEGE nr. 27 din 6 martie 1991 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind statutul şi modalităţile de funcţionare a centrelor culturale în cele doua tari
 • LEGE nr. 258 din 29 aprilie 2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertăţii României
 • LEGE nr. 72 din 3 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
 • LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)
 • LEGE nr. 47 din 19 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 314 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 4 din 13 februarie 2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar
 • LEGE nr. 640 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 15 mai 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
 • LEGE nr. 71 din 17 iulie 1992 privind autorizarea garantarea unor credite
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 143 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGE nr. 714 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/1999 privind unele măsuri referitoare la salarizarea magistraţilor şi a celorlalte categorii de personal din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 256 din 12 noiembrie 2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (*republicată*) privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • CODUL MUNCII (Legea nr. 10 din 25 noiembrie 1972)
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 86 din 15 septembrie 1995 privind declararea ca municipiu a oraşului Brad
 • LEGE nr. 115 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2003 privind completarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 696 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenţia internaţionala pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972
 • LEGE nr. 121 din 5 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2006 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 18 aprilie 2003 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2002 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 1 aprilie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 13 mai 1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea în anul 1999 a examenelor din învăţământul preuniversitar
 • LEGE nr. 234 din 9 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 114/1998 pentru ratificarea Acordului de cooperare financiară dintre Guvernul României şi Banca Nordica de Investiţii, semnat la Bucureşti la 26 august 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 3 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 45 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2004 privind suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului Public
 • LEGE nr. 382 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 29 septembrie 2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 31 din 22 martie 1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase
 • LEGE nr. 468 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2006 pentru modificarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 (*republicată*) privind dispozitivele medicale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 207 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 173 din 16 iulie 2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas - Constanţa, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa"
 • LEGE nr. 291 din 13 noiembrie 2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
 • LEGE nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 80 din 23 martie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 49 din 7 iulie 1994 pentru ratificarea Statutului Institutului Unificat de Cercetări Nucleare
 • LEGE nr. 65 din 21 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 263 din 27 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii
 • LEGE nr. 188 din 14 octombrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţionala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A., semnat la Luxembourg şi la Bucureşti la 12 şi, respectiv, la 14 noiembrie 1997, aferent transei a II-a, privind finanţarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicaţiilor
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021