Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.161 din 8 decembrie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004privind prevenirea şi combaterea terorismului Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.161 din 8 decembrie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Terorismul reprezintă ansamblul de acţiuni şi/sau ameninţări care prezintă pericol public şi afectează securitatea naţională, având următoarele caracteristici: a) sunt săvârşite premeditat de entităţi teroriste, motivate de concepţii şi atitudini extremiste, ostile faţă de alte entităţi, împotriva cărora acţionează prin modalităţi violente şi/sau distructive; b) au ca scop realizarea unor obiective specifice, de natură politică; c) vizează factori umani şi/sau factori materiali din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, populaţiei civile sau al oricărui alt segment aparţinând acestora; d) produc stări cu un puternic impact psihologic asupra populaţiei, menit să atragă atenţia asupra scopurilor urmărite. Articolul 2Faptele săvârşite de entităţile teroriste sunt sancţionate potrivit prevederilor prezentei legi, dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: a) sunt săvârşite, de regulă, cu violenţă şi produc stări de nelinişte, nesiguranţă, teamă, panică sau teroare în rândul populaţiei; b) atentează grav asupra factorilor umani specifici şi nespecifici, precum şi asupra factorilor materiali; c) urmăresc realizarea unor obiective specifice, de natură politică, prin determinarea autorităţilor statului sau a unei organizaţii internaţionale să dispună, să renunţe sau să influenţeze luarea unor decizii în favoarea entităţii teroriste. Articolul 3Actele de terorism sunt de natură transnaţională, dacă: a) sunt săvârşite pe teritoriul a cel puţin două state; b) sunt săvârşite pe teritoriul unui stat, dar o parte a planificării, pregătirii, conducerii sau a controlului acestora are loc pe teritoriul altui stat; c) sunt săvârşite pe teritoriul unui stat, dar implică o entitate teroristă care desfăşoară activităţi pe teritoriul altui stat; d) sunt săvârşite pe teritoriul unui stat, dar au efecte substanţiale pe teritoriul altui stat. Articolul 4În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:1. entitate teroristă - persoană, grupare, grup structurat sau organizaţie care: a) comite sau participă la acte teroriste; b) se pregăteşte să comită acte teroriste; c) promovează sau încurajează terorismul; d) sprijină, sub orice formă, terorismul;2. terorist - persoana care a săvârşit o infracţiune prevăzută de prezenta lege ori intenţionează să pregătească, să comită, să faciliteze sau să instige la acte de terorism;3. grup structurat - un grup care nu este format aleatoriu pentru săvârşirea imediată a unui act terorist, nu presupune un număr constant de membri şi nu necesită stabilirea, în prealabil, a rolului acestora sau a unei structuri ierarhice;4. grupare teroristă - grup structurat mai mare de două persoane, înfiinţat de o anumită perioadă de timp şi care acţionează concertat pentru comiterea de acte teroriste;5. organizaţie teroristă - structură constituită ierarhic, cu ideologie proprie de organizare şi acţiune, având reprezentare atât la nivel naţional, cât şi internaţional şi care, pentru realizarea scopurilor specifice, foloseşte modalităţi violente şi/sau distructive;6. conducerea unei entităţi teroriste - îndrumarea, supravegherea, controlul sau coordonarea activităţilor unui grup structurat, ale unei grupări sau organizaţii teroriste;7. acţiuni teroriste - pregătirea, planificarea, favorizarea, comiterea, conducerea, coordonarea şi controlul asupra actului terorist, precum şi orice alte activităţi desfăşurate ulterior comiterii acestuia, dacă au legătură cu actul terorist;8. resurse financiare - fondurile colectate sau realizate, direct ori indirect, precum şi conturile aparţinând persoanelor fizice sau juridice ori depozitele bancare ale acestora;9. resurse logistice - bunuri mobile sau imobile, deţinute cu orice titlu, mijloace de telecomunicaţii, mijloace de comunicare în masă standard sau speciale, societăţi comerciale, mijloace de îndoctrinare, instruire şi antrenament, documente de identitate contrafăcute sau eliberate în baza unor declaraţii false, elemente de deghizare şi mascare, precum şi orice alte bunuri;10. factori umani specifici - persoanele incluse direct în mecanismele funcţionale politogene ale entităţii-ţintă, respectiv demnitari, militari, funcţionari, precum şi reprezentanţi ai unor organizaţii internaţionale;11. factori umani nespecifici - persoanele incluse indirect în mecanismele politogene ale entităţii-ţintă, în general populaţia civilă;12. factori materiali - factorii de mediu, culturile agricole şi şeptelul, alimentele şi alte produse de consum curent, obiectivele de importanţă strategică, militare sau cu utilitate militară, facilităţile de infrastructură ale vieţii sociale, facilităţile de stat şi guvernamentale, sistemele de transport, telecomunicaţii şi informaţionale, simbolurile şi valorile naţionale, precum şi bunurile mobile sau imobile ale organizaţiilor internaţionale;13. facilităţi de stat şi guvernamentale - mijloacele de transport permanente sau temporare, folosite de reprezentanţii unui stat, membrii guvernului, ai autorităţii legislative sau judecătoreşti, funcţionarii, angajaţii unui stat sau ai oricărei alte autorităţi publice ori ai unei organizaţii interguvernamentale, în legătură cu actele lor oficiale;14. obiective de importanţă strategică - obiectivele forţelor armate sau cele de importanţă deosebită pentru apărarea ţării, activitatea statului, economie, cultură şi artă, localurile misiunilor diplomatice sau ale unor organizaţii internaţionale, precum şi facilităţile de infrastructură sau locurile de utilitate publică;15. loc de utilitate publică - acea parte a unei clădiri, teren, stradă, cale navigabilă, loc comercial, de afaceri, cultural-sportiv, istoric, educaţional, religios, de recreere, precum şi orice alt loc care este accesibil publicului;16. facilităţi de infrastructură - utilitatea publică sau privată care asigură sau distribuie servicii în beneficiul populaţiei, precum: apă şi canalizare, energie, combustibil, comunicaţii, servicii bancare şi servicii medicale, reţele de telecomunicaţii şi informaţionale;17. sistem de transport - toate facilităţile, mijloacele de transport şi instrumentele publice sau private, folosite în sau pentru serviciile publice, pentru transportul de persoane sau de mărfuri;18. criza teroristă - situaţia de fapt creată anterior sau în urma săvârşirii unui atac terorist, prin care: a) sunt întrerupte sau afectate grav o serie de activităţi economice, sociale, politice sau de altă natură; b) sunt puşi în pericol factori umani, specifici şi nespecifici, sau factori materiali importanţi; c) siguranţa populaţiei sau a unei colectivităţi este expusă la riscuri majore; d) este necesar a se acţiona prin măsuri defensive ori ofensive pentru înlăturarea ameninţărilor generate de situaţia de fapt creată;19. profit al entităţii teroriste - orice bun care reprezintă, parţial sau total, direct ori indirect, un beneficiu obţinut în urma săvârşirii actelor teroriste sau a desfăşurării unor activităţi conexe terorismului;20. intervenţie antiteroristă - ansamblul măsurilor defensive realizate anterior producerii unor atacuri teroriste iminente, folosite pentru reducerea vulnerabilităţii factorilor umani, specifici şi nespecifici, şi a factorilor materiali;21. intervenţie contrateroristă - ansamblul măsurilor ofensive realizate în scopul capturării sau anihilării teroriştilor, eliberării ostaticilor şi restabilirii ordinii legale, în cazul desfăşurării ori producerii unui atac terorist. Capitolul II Realizarea activităţii de prevenire şi combatere a terorismului Secţiunea 1 Sistemul naţional de prevenire şi combatere a terorismului Articolul 5Prevenirea şi combaterea terorismului se realizează în conformitate cu prevederile convenţiilor internaţionale privind reprimarea terorismului, la care România este parte, precum şi cu respectarea reglementărilor internaţionale şi a legislaţiei interne referitoare la drepturile omului. Articolul 6 (1) La nivel naţional activitatea de prevenire şi combatere a terorismului se organizează şi se desfăşoară în mod unitar, potrivit prezentei legi. (2) În acest scop cooperarea în domeniu se realizează ca Sistem naţional de prevenire şi combatere a terorismului, denumit în continuare SNPCT, la care participă următoarele autorităţi şi instituţii publice: a) Serviciul Român de Informaţii, cu rol de coordonare tehnică; b) Ministerul Administraţiei şi Internelor; c) Ministerul Apărării Naţionale; d) Ministerul Afacerilor Externe; e) Ministerul Economiei şi Comerţului; f) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; g) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor; h) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; i) Ministerul Sănătăţii; j) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei; k) Ministerul Finanţelor Publice; l) Ministerul Integrării Europene; m) Ministerul Justiţiei; n) Serviciul de Informaţii Externe; o) Serviciul de Protecţie şi Pază; p) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale; q) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; r) Banca Naţională a României; s) Agenţia Naţională de Control al Exporturilor; t) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; u) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare. (3) În structura Serviciului Român de Informaţii - ca autoritate naţională în domeniu - se înfiinţează Centrul de coordonare operativă antiteroristă, denumit în continuare CCOA, prin intermediul căruia Serviciul Român de Informaţii asigură coordonarea tehnică a SNPCT. Articolul 7În scopul prevenirii şi combaterii actelor de terorism şi a faptelor asimilate acestora, autorităţile şi instituţiile publice componente ale SNPCT desfăşoară activităţi specifice, individual sau în cooperare, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele lor legale şi cu prevederile Protocolului general de organizare şi funcţionare a Sistemului naţional de prevenire şi combatere a terorismului, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Articolul 8Ministerele şi celelalte autorităţi şi instituţii publice cu atribuţii în aplicarea prevederilor prezentei legi au obligaţia de a sesiza Serviciul Român de Informaţii cu privire la persoanele fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau de favorizarea în orice mod a actelor de terorism. Articolul 9Instituţiile şi persoanele juridice, altele decât cele din componenţa SNPCT, precum şi persoanele fizice, care au cunoştinţă despre date şi indicii privind comiterea, favorizarea ori finanţarea actelor de terorism, au următoarele obligaţii: a) să sesizeze de îndată autorităţile competente în domeniu; b) să permită accesul reprezentanţilor autorităţilor competente în imobile, precum şi la datele şi informaţiile care au legătură cu actele de terorism; c) să acorde sprijinul necesar îndeplinirii atribuţiilor pe linia prevenirii şi combaterii terorismului, la solicitarea autorităţilor competente. Articolul 10Atribuţiile specifice, potrivit art. 7, pe linia prevenirii terorismului constau în: a) activităţi informativ-operative; b) activităţi împotriva fluxurilor de alimentare cu resurse umane a entităţilor teroriste, desfăşurate în interiorul şi/sau în exteriorul teritoriului naţional; c) activităţi împotriva fluxurilor de alimentare cu mijloace specifice de acţiune, precum şi cu resurse financiare, logistice sau informaţionale a entităţilor teroriste, desfăşurate în interiorul şi/sau în exteriorul teritoriului naţional; d) activităţi de pază, protecţie şi alte forme speciale de descurajare realizate de forţele unor autorităţi şi instituţii publice din componenţa SNPCT, pentru asigurarea securităţii principalelor categorii de factori umani şi de obiective autohtone ori străine de pe teritoriul naţional, precum şi a principalelor obiective româneşti din străinătate, potenţial vizate de entităţi teroriste; e) activităţi de pregătire a intervenţiei în urgenţe civile, generate de acţiuni teroriste, în vederea limitării şi combaterii efectelor acestora; f) activităţi de informare şi relaţii publice; g) activităţi de cooperare internaţională; h) activităţi de instruire şi perfecţionare profesională; i) activităţi destinate optimizării continue a cadrului legislativ aplicabil categoriilor de misiuni ce revin SNPCT, inclusiv sub aspect penal şi procesual-penal. Articolul 11Atribuţiile specifice, potrivit art. 7, pe linia combaterii terorismului constau în: a) activităţi de identificare şi alte activităţi desfăşurate, potrivit atribuţiilor autorităţilor şi instituţiilor publice componente ale SNPCT, în vederea tragerii la răspundere, potrivit legii, a persoanelor care iniţiază, pregătesc, comit ori favorizează actele de terorism; b) intervenţia antiteroristă, în situaţia iminenţei producerii unui atac terorist, şi, respectiv, intervenţia contrateroristă, când se desfăşoară ori s-au produs atacuri teroriste; c) participarea la operaţiuni de combatere a terorismului prin cooperare internaţională. Articolul 12 (1) În cazul unui atac terorist, Serviciul Român de Informaţii, prin unitatea specializată, execută intervenţia contrateroristă, independent sau în cooperare cu alte forţe abilitate, pe întregul teritoriu al ţării, asupra obiectivelor atacate sau ocupate de terorişti, în scopul capturării ori anihilării acestora, eliberării ostaticilor şi al restabilirii ordinii legale. (2) Intervenţia contrateroristă se execută cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi se realizează potrivit metodologiei elaborate de Serviciul Român de Informaţii, aprobată prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. (3) Intervenţia antiteroristă, în situaţia iminenţei producerii unui atac terorist, se realizează în condiţiile metodologiei aprobate de conducerea Serviciului Român de Informaţii. (4) La solicitarea Serviciului Român de Informaţii, în funcţie de amploarea şi de natura acţiunii teroriste, pot fi angrenate, în condiţiile legii, forţe cu misiuni specifice din Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul de Protecţie şi Pază, precum şi din alte structuri din sistemul securităţii şi apărării naţionale. Articolul 13 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 10 şi 11, autorităţile şi instituţiile publice componente ale SNPCT desemnează reprezentanţi, la nivelul de secretari de stat sau de subsecretari de stat, care se întrunesc în şedinţă plenară, cel puţin o dată pe an, la care participă şi prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (2) Autorităţile şi instituţiile publice componente ale SNPCT desemnează experţi permanenţi, care constituie un grup de lucru ce se întruneşte o dată la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. (3) Cu ocazia întrunirilor prevăzute la alin. (2), grupul de lucru evaluează modul de îndeplinire a prevederilor Protocolului general de organizare şi funcţionare a SNPCT şi prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Ţării rapoarte în consecinţă. Articolul 14 (1) CCOA este structura organizatorico-funcţională ce asigură continuitatea şi coerenţa funcţionării sistemului de legătură ce articulează componentele SNPCT. (2) Autorităţile şi instituţiile publice din componenţa SNPCT vor desemna câte un reprezentant permanent la CCOA, în vederea asigurării schimbului de date şi informaţii. (3) Structura şi efectivele CCOA se aprobă prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. (4) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Serviciul Român de Informaţii va supune aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării Regulamentul de organizare şi funcţionare a CCOA. Articolul 15Autorităţile şi instituţiile publice cu responsabilităţi în SNPCT asigură accesul reprezentanţilor CCOA în sediile lor şi în obiectivele speciale din componenţa acestora, pentru verificarea informaţiilor şi/sau desfăşurarea activităţilor specifice de prevenire şi combatere a terorismului. Articolul 16Sunt exceptate de la prevederile art. 15 Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Articolul 17CCOA are următoarele atribuţii: a) coordonează activităţile desfăşurate în cadrul SNPCT, prin reprezentanţi desemnaţi de autorităţile şi instituţiile publice din componenţa SNPCT; b) asigură operativ schimbul de date şi informaţii între autorităţile şi instituţiile publice componente ale SNPCT privind activităţile cu caracter terorist; c) integrează datele şi informaţiile obţinute, în scopul stabilirii şi întreprinderii măsurilor care se impun; d) monitorizează activităţile teroriste şi informează operativ autorităţile şi instituţiile publice abilitate din cadrul SNPCT; e) în situaţii de criză teroristă asigură suportul logistic şi operaţional pentru funcţionarea operativă a Centrului Naţional de Acţiune Antiteroristă, care este integrat funcţional în mecanismul general de gestionare a crizelor şi organizat conform legii; f) transmite autorităţilor şi instituţiilor publice competente din cadrul SNPCT datele şi informaţiile care fac obiectul întreprinderii de măsuri, conform atribuţiilor legale. Articolul 18În structura organizatorică a autorităţilor şi instituţiilor publice componente ale SNPCT se înfiinţează compartimente speciale, cu funcţionare permanentă, şi se desemnează persoane care asigură suportul structural şi funcţional pentru desfăşurarea coerentă a activităţilor de cooperare, precum şi legătura continuă cu CCOA. Articolul 19 (1) Sarcina privind actualizarea periodică a prevederilor Protocolului general de organizare şi funcţionare a SNPCT revine membrilor SNPCT, în funcţie de modificările înregistrate în domeniu, precum şi Serviciului Român de Informaţii, în calitate de coordonator tehnic. (2) Orice modificare a Protocolului general de organizare şi funcţionare a SNPCT va fi supusă aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Secţiunea a 2-a Măsuri privind desfăşurarea unor activităţi în scopul culegerii de informaţii Articolul 20Ameninţările la adresa securităţii naţionale a României, prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, inclusiv faptele de terorism prevăzute în prezenta lege, constituie temeiul legal pentru a se propune procurorului de către organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, în cazuri justificate, să solicite autorizarea efectuării unor activităţi în scopul culegerii de informaţii, constând în: interceptarea şi înregistrarea comunicaţiilor, căutarea unor informaţii, documente sau înscrisuri pentru a căror obţinere este necesar accesul într-un loc, la un obiect sau deschiderea unui obiect; ridicarea şi repunerea la loc a unui obiect sau document, examinarea lui, extragerea informaţiilor pe care acesta le conţine, cât şi înregistrarea, copierea sau obţinerea de extrase prin orice procedee; instalarea de obiecte, întreţinerea şi ridicarea acestora din locurile în care au fost depuse. Articolul 21 (1) Propunerea se formulează în scris şi trebuie să cuprindă: date sau indicii din care să rezulte existenţa unei ameninţări la adresa securităţii naţionale, pentru a cărei descoperire, prevenire sau contracarare se impune emiterea autorizării; categoriile de activităţi pentru a căror efectuare este necesară autorizarea; identitatea persoanei ale cărei comunicaţii trebuie interceptate, dacă este cunoscută, sau a persoanei care deţine informaţiile, documentele ori obiectele ce trebuie obţinute; descrierea generală, dacă şi când este posibil, a locului unde urmează a fi efectuate activităţile autorizate; durata de valabilitate a autorizării. (2) Propunerea se înaintează procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi este examinată sub aspectul temeiniciei şi legalităţii de procurori anume desemnaţi de acesta. (3) Dacă se apreciază că propunerea este nejustificată, procurorul o respinge prin rezoluţie motivată, comunicând aceasta de îndată organului care a formulat-o. (4) Dacă în termen de 24 de ore de la înregistrarea cererii se apreciază că propunerea este întemeiată şi sunt întrunite toate condiţiile prevăzute de lege, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau înlocuitorul de drept al acestuia solicită în scris preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie autorizarea activităţilor propuse. (5) Solicitarea trebuie să cuprindă datele menţionate la alin. (1). (6) Solicitarea este examinată în camera de consiliu de judecători anume desemnaţi de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care o admit sau o resping motivat, prin încheiere. (7) În cazul în care solicitarea este respinsă, aceasta se restituie procurorului, împreună cu un exemplar al încheierii. (8) Dacă apreciază că solicitarea este justificată, o dată cu încheierea de admitere judecătorul emite mandat prin care autorizează efectuarea activităţilor propuse. (9) Mandatul se înmânează reprezentantului anume desemnat al organului care a propus autorizarea şi trebuie să cuprindă: categoriile de comunicaţii care pot fi interceptate, categoriile de informaţii, documente sau obiecte care pot fi obţinute; datele de identitate ale persoanei ale cărei comunicaţii trebuie interceptate sau care se află în posesia datelor, informaţiilor ori obiectelor ce trebuie obţinute, dacă sunt cunoscute; descrierea generală a locului în care urmează a fi executat mandatul; organul împuternicit cu executarea; durata de valabilitate a mandatului. (10) Durata de valabilitate a mandatului nu poate depăşi 6 luni; în cazuri întemeiate judecătorii anume desemnaţi de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pot prelungi, la cerere, durata mandatului, fiecare prelungire neputând depăşi 3 luni. (11) În acest caz se va urma procedura prevăzută la alin. (1)-(9). (12) Solicitarea, emiterea şi punerea în aplicare a mandatului se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate. (13) Organele care au propus autorizarea activităţilor pentru care s-a emis mandatul sunt obligate să le întrerupă de îndată atunci când temeiurile care le-au justificat au încetat şi să îl informeze despre aceasta pe procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (14) Aceleaşi organe au obligaţia să îl informeze în scris pe procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie despre rezultatul activităţilor autorizate prin mandat şi despre măsurile luate, conform legii. Articolul 22 (1) În situaţii deosebite care impun înlăturarea unor pericole iminente pentru securitatea naţională, organele de stat specializate cu atribuţii în domeniu pot efectua activităţile prevăzute de art. 20, fără autorizarea menţionată de prezenta lege, urmând ca solicitarea să fie înaintată de îndată ce este posibil, dar nu mai târziu de 48 de ore. (2) Dacă judecătorul apreciază că nu se mai impune continuarea activităţilor prevăzute la alin. (1), dispune încetarea de îndată a acestora. Capitolul III Prevenirea finanţării actelor de terorism Secţiunea 1 Operaţiuni financiar-bancare interzise Articolul 23 (1) Sunt interzise operaţiunile financiar-bancare între rezidenţi şi nerezidenţi, precum şi între nerezidenţi, constând în operaţiuni de cont curent sau de cont de capital, inclusiv operaţiunile de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin reglementările valutare emise de Banca Naţională a României, efectuate pentru sau în contul persoanelor fizice ori juridice prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002. (2) Activele persoanelor cuprinse în anexa prevăzută la alin. (1) sunt blocate, fiind interzis orice transfer, prin orice modalitate, inclusiv bancară. Articolul 24 (1) Anexa prevăzută la art. 23 alin. (1) se completează şi se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, în baza informaţiilor primite de la Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite. (2) Completarea şi actualizarea anexei prevăzute la art. 23 alin. (1) se fac, în măsura posibilului, cu date de identificare a persoanelor fizice şi juridice, precum naţionalitatea, cetăţenia, data şi locul naşterii, în cazul persoanelor fizice, şi sediul, naţionalitatea şi numărul de înregistrare, în cazul persoanelor juridice. (3) Datele de identificare se solicită Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite de către Ministerul Afacerilor Externe, la cererea Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 25Personalul instituţiilor financiar-bancare are obligaţia de a refuza efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 23 alin. (1) şi de a sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Curtea de Apel. Secţiunea a 2-a Operaţiuni financiar-bancare supuse autorizării Articolul 26 (1) Autorităţile şi instituţiile publice cu responsabilităţi în SNPCT, precum şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor colaborează pentru întocmirea şi actualizarea listelor cuprinzând persoanele fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism, altele decât cele menţionate în anexa prevăzută la art. 23 alin. (1), care se transmit CCOA. (2) Listele cuprind şi datele de identificare prevăzute la art. 24 alin. (2). (3) În cazul în care listele nu cuprind datele de identificare, CCOA solicită efectuarea verificărilor care se impun pentru obţinerea informaţiilor necesare, potrivit competenţelor ce revin fiecărei instituţii. Articolul 27Listele rezultate sunt transmise de CCOA Ministerului Finanţelor Publice, care întocmeşte o listă unică pe baza listelor prevăzute la art. 26 alin. (1), pe care o supune spre aprobare Guvernului. Articolul 28Operaţiunile financiar-bancare prevăzute la art. 23 alin. (1), dacă sunt efectuate pentru sau în contul persoanelor înscrise în lista prevăzută la art. 27, sunt supuse autorizării prealabile a Băncii Naţionale a României, a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după caz. Articolul 29 (1) Personalul instituţiilor financiar-bancare are obligaţia de a sesiza conducerea instituţiei din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operaţiunea financiar-bancară supusă autorizării. (2) Instituţiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentaţia privind operaţiunea financiar-bancară supusă autorizării. Articolul 30 (1) Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 5 zile de la prezentarea documentaţiei, emite autorizarea operaţiunii prevăzute la art. 28 sau, după caz, refuză emiterea autorizării şi sesizează Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, precum şi Serviciul Român de Informaţii. (2) Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emit, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, reglementări privind documentaţia necesară operaţiunilor financiar-bancare supuse autorizării. Articolul 31Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor controlează modul de ducere la îndeplinire de către instituţiile supravegheate a dispoziţiilor prezentei legi şi aplică sancţiunile legale prevăzute în competenţa acestora. Capitolul IV Infracţiuni şi contravenţii Articolul 32 (1) Constituie acte de terorism următoarele infracţiuni săvârşite în condiţiile prevederilor art. 2: a) infracţiunile de omor, omor calificat şi omor deosebit de grav, prevăzute în art. 174-176 din Codul penal, vătămarea corporală şi vătămarea corporală gravă, prevăzute în art. 181 şi 182 din Codul penal, precum şi lipsirea de libertate în mod ilegal, prevăzută în art. 189 din Codul penal; b) infracţiunile prevăzute în art. 106-109 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată; c) infracţiunile de distrugere, prevăzute în art. 217 şi 218 din Codul penal; d) infracţiunile de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor, de nerespectare a regimului materialelor nucleare şi al altor materii radioactive, precum şi de nerespectare a regimului materiilor explozive, prevăzute în art. 279, 279^1 şi 280 din Codul penal; e) producerea, dobândirea, deţinerea, transportul, furnizarea sau transferarea către alte persoane, direct ori indirect, de arme chimice sau biologice, precum şi cercetarea în domeniu sau dezvoltarea de asemenea arme; f) introducerea sau răspândirea în atmosferă, pe sol, în subsol ori în apă de produse, substanţe, materiale, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător; g) ameninţarea cu săvârşirea faptelor prevăzute la lit. a)-f). (2) Actele de terorism prevăzute la alin. (1) se pedepsesc astfel: a) în cazul infracţiunilor prevăzute la lit. a)-d), maximul pedepsei cu închisoarea prevăzute de lege se majorează cu 5 ani, fără a se putea depăşi maximul general al pedepsei închisorii, şi se aplică pedeapsa interzicerii unor drepturi; b) în cazul infracţiunilor prevăzute la lit. e) şi f), pedeapsa este închisoarea de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, iar în cazul infracţiunii prevăzute la lit. g), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. (3) În cazul infracţiunilor de distrugere prevăzute la art. 217 din Codul penal, săvârşite în condiţiile alin. (1), nu se poate aplica pedeapsa amenzii. (4) Tentativa se pedepseşte. (5) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea săvârşirii infracţiunilor prevăzute la alin. (1). Articolul 33 (1) Sunt asimilate actelor de terorism următoarele fapte: a) procurarea, deţinerea, confecţionarea, fabricarea sau furnizarea ori, după caz, producerea de mijloace distructive, substanţe toxice, materiale, microorganisme sau alte substanţe ori mijloace vătămătoare, de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător, în scop terorist; b) recrutarea, instruirea sau pregătirea entităţilor teroriste în vederea folosirii armelor de foc, muniţiilor, explozivilor, armelor chimice, biologice, bacteriologice sau nucleare, precum şi în scopul facilitării ori comiterii de acte de terorism; c) înlesnirea intrării/ieşirii în/din ţară, găzduirea ori facilitarea accesului în zona obiectivelor vizate al persoanei despre care se cunoaşte că a sprijinit/săvârşit sau urmează să sprijine/săvârşească un act terorist; d) culegerea şi deţinerea, în scopul transmiterii, ori punerea la dispoziţie de date şi informaţii despre obiective vizate de terorişti, fără drept; e) promovarea unor idei, concepţii sau atitudini în scopul susţinerii cauzei şi/sau a activităţii entităţii teroriste; f) spălarea de bani, bancruta frauduloasă, actele de corupţie, şantajul, traficul de persoane, traficul ilicit de droguri şi precursori, contrabanda, traficul cu autoturisme furate, falsificarea de monedă sau de alte valori, precum şi orice alte infracţiuni având ca finalitate realizarea unui profit în folosul entităţii teroriste; g) orice alte fapte comise cu intenţia de a sprijini, înlesni, ascunde sau de a determina săvârşirea actelor de terorism. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc astfel: a) cu închisoare de la 10 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, cele prevăzute la lit. a) şi b); b) cu închisoare de la 5 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, cele prevăzute la lit. c), d) şi e); c) cu închisoare de la 1 an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi, cele prevăzute la lit. g). (3) În cazul infracţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. f), maximul pedepsei prevăzute de legislaţia în vigoare se majorează cu 3 ani, fără a se putea depăşi maximul general al pedepsei închisorii. Articolul 34 (1) Constituie acte de terorism şi fapta persoanei, săvârşită în condiţiile art. 2, de a: a) pune stăpânire pe o navă ori pe o platformă fixă sau de a exercita controlul asupra acestora prin violenţă ori ameninţare cu violenţă; b) comite un act de violenţă împotriva unei persoane aflate la bordul unei nave ori al unei platforme fixe, dacă acest act este de natură să compromită siguranţa navei ori a platformei fixe; c) distruge o platformă fixă ori o navă sau de a cauza daune platformei fixe ori încărcăturii unei nave, de natură să compromită siguranţa platformei ori a navigaţiei navei; d) plasa sau face să se plaseze pe o navă ori pe o platformă fixă, prin orice mijloc, un dispozitiv ori o substanţă aptă să le distrugă sau care să cauzeze platformei, navei ori încărcăturii sale daune ce compromit sau sunt de natură să compromită siguranţa platformei sau a navigaţiei navei; e) distruge sau avaria în mod grav o platformă fixă ori instalaţii sau servicii de navigaţie ori a le produce grave perturbaţii în funcţionare, dacă unul dintre aceste acte este de natură să compromită siguranţa platformei fixe sau a navigaţiei unei nave; f) comunică o informaţie cunoscând că este falsă şi, prin aceasta, de a compromite siguranţa navigaţiei unei nave; g) răni sau ucide orice persoană, când aceste fapte prezintă o legătură de conexitate cu una dintre infracţiunile prevăzute la lit. a)-f). (2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc astfel: a) în cazul infracţiunilor prevăzute la lit. a)-e) şi g), cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi; b) în cazul infracţiunii prevăzute la lit. f), cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. (3) Tentativa se pedepseşte. (4) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea săvârşirii infracţiunilor prevăzute la alin. (1). Articolul 35 (1) Fapta persoanei de a conduce o entitate teroristă se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă sau cu detenţiunea severă de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Fapta de a se asocia sau de a iniţia constituirea unei asocieri în scopul săvârşirii de acte de terorism ori aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 15 ani, fără a se putea depăşi maximul pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea ce intră în scopul asocierii. Articolul 36 (1) Punerea la dispoziţia unei entităţi teroriste a unor bunuri mobile sau imobile, cunoscând că acestea sunt folosite pentru sprijinirea sau săvârşirea actelor de terorism, precum şi realizarea ori colectarea de fonduri, direct sau indirect, ori efectuarea de orice operaţiuni financiar-bancare, în vederea finanţării actelor de terorism, se sancţionează cu închisoare de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Bunurile mobile sau imobile puse la dispoziţia entităţii teroriste, precum şi fondurile realizate sau colectate în scopul finanţării actelor de terorism se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. Articolul 37 (1) Ameninţarea unei persoane sau a unei colectivităţi, prin orice mijloace, cu răspândirea ori folosirea de produse, substanţe, materiale, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani. (2) Ameninţarea adresată unui stat, unei organizaţii internaţionale sau unei persoane fizice ori juridice cu folosirea armelor biologice, a materialelor nucleare, a altor materiale radioactive sau a materialelor explozive, în scop terorist, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani. (3) Dacă fapta prevăzută la alin. (2) este condiţionată de îndeplinirea sau neîndeplinirea unui act sau când prin ameninţare, sub orice formă, se pretinde a se da ori a se preda asemenea materiale, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. Articolul 38Alarmarea, fără un motiv întemeiat, a unei persoane sau a publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin corespondenţă, telefon sau orice alte mijloace de transmitere la distanţă, cu privire la răspândirea sau folosirea de produse, substanţe, materiale, microorganisme ori toxine de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 3 ani. Articolul 39Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi fapta persoanei care administrează, cu ştiinţă, bunuri care aparţin unor entităţi teroriste, în nume propriu, prin tăinuire sau prin transfer către alte persoane, ori care sprijină, în orice mod, astfel de fapte. Articolul 40 (1) Competenţa de judecată în primă instanţă a infracţiunilor de terorism aparţine curţii de apel. (2) Procedura de urmărire penală şi de judecată este cea prevăzută de lege pentru infracţiunile flagrante. Articolul 41Operatorii sau furnizorii de servicii poştale, precum şi cei de reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a transmite de îndată procurorului, la solicitarea scrisă a acestuia, informaţiile necesare identificării persoanelor suspecte de pregătirea sau de săvârşirea actelor de terorism. Articolul 42 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei următoarele fapte: a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 25 şi 29 de către personalul instituţiilor financiar-bancare; b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 30 alin. (1) de către Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; c) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 41 de către operatorii sau furnizorii de servicii poştale, respectiv de către cei de reţele de comunicaţii electronice. (2) Sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit în acest scop de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi de Ministerul Administraţiei şi Internelor, după caz. Articolul 43Dispoziţiile reglementărilor generale referitoare la regimul juridic al contravenţiilor se aplică în mod corespunzător. Articolul 44 (1) Împotriva cetăţenilor străini sau apatrizilor despre care există date sau indicii temeinice că intenţionează să desfăşoare acte de terorism ori de favorizare a terorismului se dispune măsura de declarare ca persoană indezirabilă pentru România sau de întrerupere a dreptului de şedere în ţară, dacă împotriva acestora nu s-a dispus măsura nepermiterii ieşirii din ţară, potrivit legii privind regimul străinilor în România. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi solicitanţilor de azil, refugiaţilor şi victimelor conflictelor armate ale căror statut şi regim sunt reglementate prin legi speciale. Capitolul V Dispoziţii finale Articolul 45Fondurile financiare necesare CCOA se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Român de Informaţii, iar pentru compartimentele cu atribuţii în prevenirea şi combaterea terorismului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice componente ale SNPCT, se asigură prin bugetele autorităţilor şi instituţiilor publice respective. Articolul 46Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 31 octombrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 472/2002, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism, cu excepţia anexei la aceasta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 466/2002, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă. Articolul 47 (1) La intrarea în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal, art. 37 şi 38 din prezenta lege se abrogă. (2) La aceeaşi dată, art. 32, art. 35 alin. (2) şi art. 36 se modifică şi vor avea următorul cuprins:- Art. 32: "Constituie acte de terorism următoarele infracţiuni săvârşite în condiţiile prevederilor art. 2: a) producerea, dobândirea, deţinerea, transportul, furnizarea sau transferarea către alte persoane, fără drept, direct ori indirect, de arme chimice sau biologice, precum şi cercetarea în domeniu sau dezvoltarea de asemenea arme, fără drept, se pedepsesc cu detenţiune severă de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi; b) preluarea fără drept a unei aeronave, prin orice mijloace, precum şi exercitarea fără drept a controlului asupra acesteia se pedepsesc cu detenţiune severă de la 15 la 30 de ani şi interzicerea unor drepturi; c) ameninţarea cu săvârşirea faptelor prevăzute la lit. b), precum şi a faptelor prevăzute în art. 295 alin. 1 lit. a)-e) din Codul penal se pedepseşte cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi."- Art. 35 alin. (2): "Fapta de a iniţia constituirea unei asocieri în scopul săvârşirii de acte de terorism ori aderarea la sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri se pedepseşte cu închisoare strictă de la 10 la 15 ani, fără a se putea depăşi maximul pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea ce intră în scopul asocierii."- Art. 36: "(1) Punerea la dispoziţia unei entităţi teroriste a unor bunuri mobile sau imobile ori efectuarea de orice operaţiuni financiar-bancare, în vederea finanţării actelor de terorism, se sancţionează cu detenţiune severă de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Bunurile mobile sau imobile puse la dispoziţia entităţii teroriste în scopul finanţării actelor de terorism se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 25 noiembrie 2004.Nr. 535.____________

Noutăți

 • LEGE nr. 25 din 11 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2010 pentru aprobarea unor măsuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 394 din 14 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului referitor la traficul ilicit pe mare, adoptat la Strasbourg la 31 ianuarie 1995, în aplicarea articolului 17 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988
 • LEGE nr. 508 din 28 noiembrie 2003 pentru ratificarea Protocolului adiţional nr. 13 şi a Protocolului adiţional nr. 14, semnate la Bled la 4 iulie 2003, la Acordul Central European de Comerţ Liber (C.E.F.T.A.), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992
 • LEGE nr. 280 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 12 octombrie 2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 486 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Emanuel" din Oradea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 21 martie 2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura
 • LEGE nr. 180 din 7 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 74 din 28 august 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora
 • LEGE nr. 75 din 26 martie 2004 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 10 octombrie 2000 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului şi darea lui în administrarea Comitetului Olimpic Român
 • LEGE nr. 82 din 30 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 22 decembrie 2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 388 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2005 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 2 mai 2000 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar şi abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr. 41/1999
 • LEGE nr. 43 din 30 iunie 1994 pentru aderarea României la Acordul general asupra privilegiilor şi imunităţilor Consiliului Europei, precum şi la Protocoalele adiţionale nr. 1, 2, 4 şi 5
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 12 din 28 februarie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin
 • LEGE nr. 118 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 24 iunie 2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 70 din 2 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE nr. 231 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 7 din 3 februarie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1996 privind asigurarea rambursării împrumutului de stat şi a dobânzilor aferente, destinat continuării participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina
 • LEGE nr. 144 din 26 iulie 2000 (*republicată*)*) privind acordarea de facilităţi persoanelor care au domiciliul în localităţile rurale aflate în zonele montane
 • LEGEA nr. 195 din 20 aprilie 2001 (*republicată*) voluntariatului*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 13 din 24 februarie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 467 din 12 decembrie 2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor
 • LEGE nr. 33 din 11 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice şi pentru modificarea art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • LEGE nr. 136 din 20 iulie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transporturile aeriene, semnat la Washington la 15 iulie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 168 din 5 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2002 pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 38 din 19 ianuarie 2018 pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane şi pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 112 din 17 mai 2018 pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
 • LEGE nr. 476 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central Europene
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 27 octombrie 2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
 • LEGE nr. 559 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2002, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung, în valoare de 20 miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993, modificat prin Addendumul semnat la Bucureşti la 17 ianuarie 2000
 • LEGE nr. 100 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021