Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 505 din 17 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004 -
LEGE nr. 505 din 17 noiembrie 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 13 iunie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Termenii şi expresiile de mai jos, folosite în prezenta lege, au următorul înţeles: a) precursori - substanţe clasificate sunt substanţele chimice folosite la fabricarea ilicită a drogurilor, clasificate potrivit anexei nr. 1, produsele naturale şi amestecurile care le conţin, cu excepţia medicamentelor, preparatelor farmaceutice, amestecurilor, produselor naturale şi a altor preparate care conţin aceste substanţe şi care au o astfel de compoziţie încât nu permit recuperarea sau utilizarea substanţelor respective în acest scop, prin metode simple sau rentabile; b) substanţe neclasificate - orice substanţă care, deşi nu este cuprinsă în anexa nr. 1 la prezenta lege, este identificată ca fiind deja utilizată în obţinerea ilicită a drogurilor. Lista acestor substanţe şi modul de informare a autorităţilor cu privire la circuitul lor se stabilesc prin regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi; c) operator - orice persoană fizică sau juridică implicată în introducerea pe piaţă a precursorilor; d) introducere pe piaţă - orice punere la dispoziţie, cu titlu oneros sau gratuit, a precursorilor sau stocarea, fabricarea, producerea, transformarea, comercializarea, distribuirea sau curtajul în scopul punerii la dispoziţie a acestor substanţe; e) import - introducerea pe teritoriul vamal al României şi/sau al Uniunii Europene a precursorilor; f) export - scoaterea de pe teritoriul vamal al României şi/sau al Uniunii Europene a precursorilor; g) operaţiuni cu precursori - fabricarea, producerea, tratarea, sinteza, extracţia, condiţionarea, distribuirea, punerea în vânzare, livrarea, procurarea, folosirea, ambalarea, transportul, stocarea, depozitarea, manipularea, recuperarea, distrugerea, curtajul sau orice altă activitate legală de import, export, tranzit ori intermediere de precursori."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Operaţiunile cu precursorii din categoriile I şi a II-a prevăzute în anexa nr. 1 se autorizează de către Ministerul Sănătăţii după obţinerea avizului prealabil şi obligatoriu al Inspectoratului General al Poliţiei Române. (2) Pentru farmacii, inclusiv farmaciile veterinare, autorizaţia pentru operaţiuni cu precursori se acordă o dată cu eliberarea autorizaţiei de funcţionare. (3) Operaţiunile cu precursorii din categoria a III-a prevăzută în anexa nr. 1 sunt permise numai pe baza autorizaţiei emise de Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 5."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Persoanele fizice şi juridice pot procura, deţine şi folosi, fără a fi obligate să obţină autorizaţie eliberată conform art. 4, precursorii din categoria a III-a, iar din categoria I numai permanganat de potasiu, în condiţiile şi cantităţile prevăzute în regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi."4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Exportul şi importul precursorilor se efectuează de operatori autorizaţi de Ministerul Sănătăţii sau de Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, în conformitate cu dispoziţiile art. 4. (2) Exportul precursorilor din categoriile I şi a II-a în cantităţi mai mari decât limitele anuale aprobate se efectuează de operatori autorizaţi pe baza unei autorizaţii de export, eliberată pentru fiecare operaţiune de către Ministerul Sănătăţii. Limitele anuale şi modelul autorizaţiei sunt prevăzute în regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi. (3) Exportul precursorilor din categoria a III-a în cantităţi mai mari decât limitele anuale aprobate se efectuează de operatori autorizaţi pe baza unei autorizaţii de export, eliberată pentru fiecare operaţiune de către Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. Modelul autorizaţiei şi limitele anuale sunt prevăzute în regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi. (4) Operaţiunile de comerţ cu precursori în şi din statele membre ale Uniunii Europene sunt asimilate comerţului intern şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii. (5) Se exceptează de la prevederile alin. (2) şi (3) şi se solicită în mod obligatoriu autorizaţie de export în situaţia în care precursorii, în orice cantitate, sunt destinaţi, direct sau indirect, unui operator stabilit în una dintre ţările care au solicitat notificarea prealabilă a exportului în conformitate cu art. 12 paragraful 10 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988, la care România a aderat prin Legea nr. 118/1992, şi cu Rezoluţia 20/4 a Sesiunii speciale a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drogurilor din 1998. Lista ţărilor respective este prevăzută în regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi şi se actualizează permanent în baza comunicărilor organismelor internaţionale competente sau ca urmare a încheierii de acorduri bilaterale. (6) La solicitarea autorizaţiei de export, operatorul prezintă declaraţia de utilizare finală a partenerului extern, confirmarea notificării exportului către Inspectoratul General al Poliţiei Române, şi, după caz, autorizaţia de import a destinatarului."5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Operatorul persoană fizică sau juridică autorizată poate furniza una sau mai multe dintre substanţele prevăzute în anexa nr. 1 numai unui cumpărător autorizat în conformitate cu art. 4, după obţinerea de la cumpărător a unei declaraţii în care să se precizeze utilizările concrete ale fiecărei substanţe, cu excepţia farmaciilor şi a situaţiilor prevăzute la art. 5. (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) nu este necesară pentru substanţele şi cantităţile care nu depăşesc limitele anuale prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3). (3) În cazul în care furnizarea are ca obiect mai multe substanţe dintre cele prevăzute la alin. (1), furnizorul va solicita cumpărătorului câte o declaraţie separată pentru fiecare dintre aceste substanţe. (4) Furnizorii precursorilor din categoriile a II-a şi a III-a, prevăzute în anexa nr. 1, pot accepta din partea cumpărătorilor pe care îi aprovizionează cu regularitate, ca alternativă la declaraţia pentru livrări individuale, o singură declaraţie pentru livrări multiple, cuprinzând numărul de livrări pe o perioadă de maximum 12 luni. Declaraţia alternativă se acceptă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) cumpărătorul este unul dintre cei cărora furnizorul le-a livrat substanţa de cel puţin 3 ori în ultimele 12 luni; b) furnizorul nu are motive să presupună că substanţa ar putea fi folosită în scopuri ilegale; c) cantităţile comandate sunt compatibile cu consumurile obişnuite pentru acel cumpărător. (5) Declaraţiile de utilizare ale cumpărătorului pentru livrări individuale şi livrări multiple se întocmesc potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 2 şi, respectiv, anexa nr. 3."6. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Operatorii sunt obligaţi să asigure şi să păstreze evidenţa mişcării zilnice a precursorilor în registre special destinate acestui scop. (2) Registrele vor fi numerotate, parafate, şnuruite şi sigilate de operator."7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Operatorul este obligat să depună autorizaţia de funcţionare, eliberată în conformitate cu dispoziţiile art. 4, la autoritatea emitentă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încetării activităţii cu precursori. (2) Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase au obligaţia să prezinte pe site-urile lor autorizaţiile anulate, în termen de 10 zile lucrătoare. (3) În termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (1), operatorul va preda în custodie întreaga cantitate de precursori rămasă în stoc la data încetării activităţii unui operator autorizat, la care va fi păstrată, pe cheltuiala operatorului care şi-a încetat activitatea, până la valorificarea acesteia către un cumpărător autorizat, cumpărător ce va declara în scris utilizarea pentru fiecare substanţă, cu excepţiile precizate la art. 8. În cazul în care predarea în custodie a precursorilor nu este posibilă sau în situaţia expirării termenului de valabilitate ori a deprecierii, operatorul îi poate distruge în condiţii ecologice, printr-un operator autorizat pentru distrugere, în prezenţa unei comisii din care face parte persoana responsabilă de activitatea cu precursori desemnată de operator, un reprezentant al formaţiunii antidrog competentă teritorial şi un specialist în protecţia mediului. (4) La încetarea activităţii operatorul este obligat să predea toate documentele referitoare la operaţiunile cu precursori direcţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti a Arhivelor Statului."8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Eliberarea precursorilor, indiferent în ce scop, din depozite, încăperi sau alte spaţii în care sunt păstraţi se face numai în baza autorizaţiei primitorului, obţinută în conformitate cu dispoziţiile art. 4."9. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(2) Operatorii vor preda o dată cu precursorii destinaţi transportului, suplimentar faţă de documentele prevăzute prin reglementările specifice fiecărui mod de transport, şi ordinul de transport, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4."10. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Tranzacţiile comerciale cu precursori, care se efectuează fără atingerea fizică a teritoriului României, se notifică de către operatorul român care le realizează, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc operaţiunea, Inspectoratului General al Poliţiei Române, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi."11. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Condiţiile şi procedura pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare prevăzute la art. 4 se stabilesc prin regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi."12. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Cererile de autorizare privind operaţiunile cu precursori din categoria a III-a prevăzută în anexa nr. 1 se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării la autoritatea competentă să elibereze autorizaţia respectivă."13. La articolul 21, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Autorizaţia de funcţionare, obţinută în conformitate cu dispoziţiile art. 4, se retrage, dacă:".14. La articolul 21, după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:"d) operatorul nu a notificat Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu cel puţin 20 de zile înainte, operaţiunea de export sau de import ce urmează a fi efectuată."15. La articolul 22, partea introductivă şi litera b) vor avea următorul cuprins:"Art. 22. - Autorizaţia de export nu se acordă în următoarele situaţii:................................................................... b) neprezentarea de către solicitant a declaraţiilor de utilizare a precursorilor ce urmează a fi exportaţi sau prezentarea unor declaraţii de utilizare neconforme cu realitatea sau incorect întocmite;".16. La articolul 22 litera e) se abrogă.17. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Producătorii de precursori şi utilizatorii de precursori în procesul de producţie raportează, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, situaţia pentru anul precedent a producţiei, a comercializării şi a stocului la 31 decembrie, referitoare la substanţele prevăzute în anexa nr. 1, precum şi situaţii trimestriale, în termen de 10 zile de la încheierea fiecărui trimestru. (2) Situaţiile referitoare la precursorii din categoriile I şi a II-a se depun la Ministerul Sănătăţii, iar cele referitoare la precursorii din categoria a III-a, la Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. (3) Operatorii prevăzuţi la alin. (1) depun la Ministerul Sănătăţii, până la data de 10 iunie a anului în curs, estimarea producţiei şi importului pentru anul următor."18. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Operatorii care efectuează operaţiuni de export/import cu precursori sunt obligaţi să comunice în scris autorităţii emitente a autorizaţiei, trimestrial, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui trimestru, următoarele date: a) denumirea şi cantitatea substanţelor prevăzute în anexa nr. 1, exportate sau importate; b) furnizorul, destinatarul şi transportatorul; c) copie de pe declaraţia vamală de import/export. (2) Ministerul Sănătăţii are obligaţia să raporteze către Organul Internaţional de Control al Drogurilor de la Viena situaţiile statistice trimestriale şi anuale pentru substanţele clasificate ca precursori. O copie a raportului se transmite Agenţiei Naţionale Antidrog."19. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Inspectoratul General al Poliţiei Române prenotifică operaţiunile de export cu precursori, efectuate de operatori, autorităţilor naţionale competente din ţările de destinaţie, conform regulamentului de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi."20. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Controlul respectării dispoziţiilor prezentei legi se exercită, potrivit atribuţiilor ce le revin în domeniile lor de activitate, de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Autoritatea Naţională a Vămilor şi de Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase."21. La articolul 26, după alineatul (3) se introduc alineatele (4), (5) şi (6) cu următorul cuprins:"(4) Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase au obligaţia să prezinte pe site-urile lor operatorii autorizaţi. (5) Autorităţile prevăzute la alin. (1) comunică Agenţiei Naţionale Antidrog datele necesare monitorizării operaţiunilor cu precursori pentru constituirea bazei naţionale centralizate de date. (6) Agenţia Naţională Antidrog asigură, în condiţiile legii, coordonarea unitară la nivel naţional a activităţilor în domeniul precursorilor desfăşurate de instituţiile abilitate şi cooperarea acestora cu structurile societăţii civile şi operatorii cu precursori."22. După articolul 26 se introduce articolul 26^1 cu următorul cuprins:"Art. 26^1. - În scopul prevenirii deturnării precursorilor pentru fabricarea ilicită a drogurilor, operatorii, direct sau prin asociaţiile lor profesionale, vor anunţa autorităţile competente române, cu 20 de zile înainte, despre derularea oricărei operaţiuni de import, prezentând o copie de pe declaraţia de utilizare finală transmisă autorităţii competente din ţara de export."23. Alineatul (1) al articolului 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 27 lit. a)-f) şi h)-i) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. g) şi j)-n), cu amendă de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei."24. La articolul 28, după alineatul (2) se introduc alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:"(3) Sumele provenite din amenzile contravenţionale prevăzute de prezenta lege se fac venit la bugetul de stat în proporţie de 75%, diferenţa de 25% revenind autorităţii din care face parte agentul constatator care a aplicat amenda, ca venituri proprii. (4) Sumele reţinute ca venituri proprii se utilizează pentru suportarea cheltuielilor specifice de inspecţie şi pentru stimularea personalului, iar sumele neutilizate până la sfârşitul anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."25. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege."26. Anexa nr. 1 "Lista cuprinzând substanţele care sunt folosite în mod frecvent la fabricarea ilicită a drogurilor (precursori)" se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta lege.27. Anexele nr. 2, 3 şi 4 se abrogă.28. Anexa nr. 5A se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta lege, anexa nr. 5B se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta lege, anexa nr. 7 se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta lege, iar anexa nr. 6 devine anexa nr. 5. Articolul IIÎn cuprinsul legii, denumirile: Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul de Interne, Ministerul Industriei şi Resurselor şi Ministerul Finanţelor Publice se înlocuiesc cu: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase şi, respectiv, Autoritatea Naţională a Vămilor. Articolul IIIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul IVPrezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul VÎn termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, Agenţia Naţională Antidrog, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu avizul Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Finanţelor Publice, supun adoptării Guvernului proiectul hotărârii pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 23 octombrie 2002. Articolul VILegea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 13 iunie 2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 17 noiembrie 2004.Nr. 505. Anexa 1 LISTAcuprinzând substanţele care sunt folosite în modfrecvent la fabricarea ilicită a drogurilor (precursori)     Categoria I
           
  Nr. crt.SubstanţaDenumire N.C.Poziţia tarifarăNumăr C.A.S.1)
  1.Efedrină   2939.41.00299-42-3
  2.Ergometrină   2939.61.0060-79-7
  3.Ergotamină   2939.62.00113-15-5
  4.Acid lisergic   2939.63.0082-58-6
  5.Fenil 1 propanonă 2 (BMK) -fenilacetonă2914.31.00103-79-7
  6.Pseudoefedrină   2939.42.0090-82-4
  7.Acid N-acetil antranilicAcid 2-acetamidobenzoic2924.22.00 2924.23.0089-52-1
  8.3,4-Metilendioxifenil- propanonă-2 (PMK)1-(1,3-benzodioxol- 5-y1) propan 2-one2932.92.004676-39-5
  9.Isosafrol   2932.91.00120-58-1
  10.Piperonal   2932.93.00120-57-0
  11.Safrol   2932.94.0094-59-7
  12.Clorhidrat de pseudoefedrină   2939.41.00  
  13.Sulfat de pseudoefedrină   2939.42.00  
  14.Clorhidrat de efedrină   2939.41.00  
  15.Nitrat de efedrină   2939.41.00  
  16.Sulfat de efedrină   2939.41.00  
  17.Clorhidrat de ergometrină   2939.61.00  
  18.Hidrogenomaleat de ergometrină   2939.61.00  
  19.Oxalat de ergometrină   2939.61.00  
  20.Tartrat de ergometrină   2939.61.00  
  21.Clorhidrat de ergotamină   2939.62.00  
  22.Succinat de ergotamină   2939.62.00  
  23.Tartrat de ergotamină   2939.62.00  
  24.Norefedrină   2939.41.00 2939.49.0014838-15-4
  25.Permanganat de potasiu   2841.61.007722-64-7
    *1) Numărul C.A.S. reprezintă numărul din Registrul "Chemical Abstracts  Service", număr unic de identificare a fiecărei substanţe şi a structurii  sale. Numărul C.A.S. este propriu fiecărui izomer şi fiecărei sări de  izomer.    Categoria a II-a
           
  Nr. crt.SubstanţaDenumire N.C.Poziţia tarifarăNumăr C.A.S.
  26.Anhidridă acetică   2915.24.00108-24-7
  27.Acid antranilic   2922.43.00118-92-3
  28.Acid fenil acetic   2916.34.00103-82-2
  29.Piperidină   2933.32.00110-89-4
  30.Auriclorură de piperidină   2843.30.00  
  31.Clorhidrat de piperidină   2933.32.00  
  32.Hidrogen tartrat de piperidină   2933.32.00  
  33.Nitrat de piperidină   2933.32.00  
  34.Fosfat de piperidină   2933.32.00  
  35.Picrat de piperidină   2933.32.00  
  36.Platinoclorură de piperidină   2843.90.90  
  37.Tiocianat de piperidină   2933.32.00  
    Categoria a III-a
           
  Nr. crt.SubstanţaDenumire N.C.Poziţia tarifarăNumăr C.A.S.
  38.Acetonă   2914.11.0067-64-1
  39.Eter etilic (oxid de dietil)Eter dietilic2909.11.0060-29-7
  40.Metiletilcetonă (MEK)Butanonă2914.12.0078-93-3
  41.Toluen   2902.30.10108-88-3
        2902.30.90  
        2902.30.00  
  42.Acid sulfuric   2807.00.107664-93-9
  43.Acid clorhidricClorură de hidrogen2806.10.007647-01-0
NOTA 1:Poziţiile tarifare sunt conform Sistemului armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor şi Tarifului vamal de import al României 2001.NOTA 2:Se includ şi alte săruri ale substanţelor clasificate în aceste 3 categorii, cu excepţia sărurilor acidului clorhidric şi ale acidului sulfuric, ori de câte ori existenţa unor astfel de săruri este posibilă.
Anexa 2     ......................    (antetul operatorului)    ......................   (nr. şi data înregistrării)                               DECLARAŢIA                             cumpărătorului privind          utilizarea/utilizările concretă/concrete a/ale substanţelor                 prevăzute în anexa nr. 1 (livrare individuală) ..........................................................................................., (denumirea operatorului, cu datele de identificare complete)cu sediul social în .........................................................................., (adresa completă)valabilă până la data .................................................. Autorizaţia pentru activitatea cu precursori nr. ..........., emisă la data de .............de către ................................................................. . (denumirea autorităţii emitente) Am comandat de la ........................................................................., (denumirea şi adresa complete ale furnizorului)din următoarea substanţă: ...................................................................., (denumirea şi poziţia tarifară din anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor)cantitatea de ............................... kg/l, pe care o vom utiliza în propriul proces deproducţie în scopul ......................................................................... . (se menţionează utilizările concrete) Declar că substanţa menţionată va fi revândută sau furnizată unui cumpărător numai cucondiţia ca acesta să dea o declaraţie similară privind utilizarea sau, pentru substanţele dincategoria a II-a şi a III-a o declaraţie privind livrările multiple. Am luat cunoştinţă de faptul că nerespectarea scopului declarat în prezenta declaraţieconstituie infracţiunea de fals în declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 292 dinCodul penal....................................... ......................................(numele şi prenumele reprezentantului (data) autorizat al cumpărătorului)...................................... ...................................... (funcţia) (semnătura) Anexa 3     .......................    (antetul operatorului)    .........................    (nr. şi data înregistrării)                                DECLARAŢIA                             cumpărătorului privind          utilizarea/utilizările concretă/concrete a/ale substanţelor               din categoria a II-a sau a III-a prevăzute în                         anexa nr. 1 (livrări multiple) ..........................................................................................., (denumirea operatorului, cu datele de identificare complete)cu sediul social în ......................................................................... . (adresa completă) Autorizaţia pentru activitatea cu precursori nr. .........., emisă la data de ..............de către ................................................................. . (denumirea autorităţii emitente)valabilă până la data de ............................................ . Intenţionăm să comandăm de la ............................................................., (denumirea şi adresa complete ale furnizorului)din următoarea substanţă: ...................................................................., (denumirea şi poziţia tarifară din anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor)cantitatea de ............................... kg/l, pe care o vom utiliza în propriul proces deproducţie în scopul ......................................................................... . (se menţionează utilizările concrete) Cantitatea sus-menţionată este suficientă, după cea mai bună apreciere, pentru desfăşurareanormală a procesului de producţie pentru .............................. luni. (maximum 12 luni) Declar că substanţa menţionată va fi revândută sau furnizată unui cumpărător numai cucondiţia ca acesta să dea o declaraţie pentru livrări individuale sau multiple. Am luat cunoştinţă de faptul că nerespectarea scopului declarat în prezenta declaraţieconstituie infracţiunea de fals în declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 292 dinCodul penal....................................... ......................................(numele şi prenumele reprezentantului (data) autorizat al cumpărătorului)...................................... ...................................... (funcţia) (semnătura) Anexa 4     Regim specialSocietatea comercială ....................... Nr. autorizaţiei speciale pentru activitateacu sediul social în ......................... cu precursori a transportatorului ..........Str. ........................ nr. ...........Judeţul/sectorul ............................ ORDIN DE TRANSPORT Nr. ......... din ............... În baza autorizaţiei pentru activitatea cu precursori a predătorului mărfii nr. ...........,se transportă cu ............................................................................., (datele de identificare a mijloacelor de transport: tip, marcă, nr. de înregistrare sau de înmatriculare etc.)aparţinând ...................., în perioada .................., pe ruta .....................,cantitatea de .................. kg/l de .................................................... . (brută/netă) (denumirea substanţei, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor) Marfa se ridică de la ....................................................................., (denumirea furnizorului şi locul de unde se ridică marfa)având destinaţia ............................................................................., (locul de destinaţie - denumirea şi adresa destinatarului)urmând a fi utilizată în scopul ...............................................................şi este însoţită de ........................................................................... (numele, prenumele, seria şi nr. actului de identitate ale delegatului)şi de ......................................................................................... (numele, prenumele, seria şi nr. actului de identitate ale conducătorului auto) Conducătorul unităţii, Responsabil cu precursorii, .............................. ..............................------------

Noutăți

 • LEGE nr. 56 din 14 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 101/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontaliera dintre România şi Ungaria - RO9912, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 182 din 20 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 98 din 21 mai 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 29 martie 2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 263 din 27 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii
 • LEGE nr. 73 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 314/1971 pentru modificarea Decretului nr. 125/1970 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Investiţii, aprobat prin Legea nr. 22/1970, şi pentru aprobarea Statutului Băncii de Investiţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 109 din 30 iunie 1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 177 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 21 decembrie 2011 privind constituirea Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului
 • LEGE nr. 6 din 8 ianuarie 1999 pentru ratificarea celui de-al 6-lea Protocol adiţional la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 270 din 29 iunie 2006 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 iunie 1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 24 septembrie 1998 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 223 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale
 • LEGE nr. 245 din 22 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 10 iunie 1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a aparţinut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelica C.A. Sibiu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGE nr. 9 din 6 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Comisia Europeană şi Guvernul României privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 1998
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 99 din 29 august 2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor
 • LEGE nr. 180 din 17 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 5 februarie 2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 • LEGE nr. 289 din 24 iunie 2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice
 • LEGE nr. 339 din 3 decembrie 2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 1995 pentru ratificarea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea), semnată la Sofia la 29 iunie 1994
 • LEGE nr. 145 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2011 privind reglementarea unor măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2011
 • LEGE nr. 194 din 16 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2001 pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 24 aprilie 2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • LEGE nr. 613 din 13 noiembrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF) relativ la Biroul Europa Centrală şi Orientală al Agenţiei Universitare a Francofoniei, semnat la Bucureşti la 15 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 122 din 1 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 362 din 11 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 11 din 26 ianuarie 2001 privind unele măsuri pentru achiziţionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora şi a deşeurilor neferoase reciclabile
 • LEGE nr. 71 din 22 aprilie 2019 privind societăţile mutuale de asigurare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 262 din 7 decembrie 2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • LEGE nr. 531 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 96/1999 privind modul de finanţare a cheltuielilor pentru întreţinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului şi pentru trecerea la turma de baza a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia
 • LEGE nr. 318 din 14 iulie 2006 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 513 din 4 octombrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind readmisia persoanelor care au intrat ilegal şi/sau stau în mod ilegal pe teritoriile statelor lor respective, semnat la Bucureşti la 4 octombrie 2000
 • LEGE nr. 202 din 21 octombrie 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 17 iunie 1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 69 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 310/1971 pentru modificarea Decretului nr. 156/1970 privind regimul paşapoartelor, aprobat prin Legea nr. 35/1970
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 342 din 18 decembrie 2013 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 146 din 23 mai 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 25 octombrie 2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • LEGE nr. 336 din 11 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 2.534 mp, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S. A. a obiectivului de investiţie "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2"
 • LEGE nr. 81 din 12 iulie 1996 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de împrumutat, şi Banca Naţionala a României, în calitate de agent al împrumutatului, pe de o parte, şi AB Svensk Exportkredit-Suedia, în calitate de împrumutător, pe de altă parte, garantat de Regatul Suediei, reprezentat prin Riksgaldskontoret, semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 9 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 9*) din 8 ianuarie 1998 (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021