Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 525 din 25 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 din 27 noiembrie 2004 -
LEGE nr. 525 din 25 noiembrie 2004privind aprobareaOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2004pentru modificarea şi completareaLegii nr. 290/2002privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 din 27 noiembrie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobăOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64 din 2 septembrie 2004pentru modificarea şi completareaLegii nr. 290/2002privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 15 septembrie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul unic punctul 1, alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1b) şi la nr. crt. 4 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti». Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a) la nr. crt. 1, 2 şi 9 se reorganizează ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti», prin derogare de la prevederileOrdonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a), cu excepţia celor de la nr. crt. 1, 2 şi 9, în anexa nr. 2 şi în anexa nr. 5 la nr. crt. 2 şi 3 se reorganizează ca institute, centre şi staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice cu personalitate juridică în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti». Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a), cu excepţia celor de la nr. crt. 1, 2 şi 9, şi în anexa nr. 5, cu excepţia celor de la nr. crt. 1 şi 4, vor putea fi organizate, după obţinerea acreditării, ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti», prin derogare de la prevederileOrdonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Societăţile comerciale prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor, pe baza structurii şi patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2003. Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează în societăţi comerciale. Staţiunile de cercetare-dezvoltare şi fermele Istriţa şi Stoeneşti, prevăzute în anexa nr. 4, se preiau în cadrul instituţiilor de învăţământ superior agricol de stat. Societatea Comercială «Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Animale de Blană» - S.A. Târgu Mureş, prevăzută la nr. crt. 1 din anexa nr. 5, trece din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti» în subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva."2. La articolul unic punctul 2, alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Bunurile imobile aflate în administrarea şi/sau în concesionarea institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a unităţilor şi instituţiilor de învăţământ agricol şi silvic, a unităţilor de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii sau companii naţionale din domeniul agricol, precum şi a centrelor de perfecţionare profesională în agricultură aparţin domeniului public al statului şi rămân sau trec, după caz, în administrarea acestora, pe durata realizării obiectului de activitate."3. La articolul unic, după punctul 2 se introduc punctele 2^1-2^4, cu următorul cuprins:"2^1. După alineatul (1) al articolului 8 se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:«(1^1) Unităţile prevăzute la alin. (1) au în administrare bunuri mobile din domeniul privat al statului şi bunuri proprii dobândite în condiţiile legii, stabilite prin hotărâre a Guvernului de reorganizare a unităţilor de cercetare-dezvoltare.»2^2. După alineatul (1) al articolului 9 se introduc alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:«(1^1) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" se compune din membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare.(1^2) Membrii Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" sunt personalităţi ştiinţifice de prestigiu care s-au distins prin activitate, realizări şi contribuţii remarcabile la progresul domeniilor acestei instituţii.(1^3) Numărul maxim de membri titulari şi de membri corespondenţi este de 181, iar numărul maxim de membri de onoare din ţară este de 40.»2^3. După alineatul (4) al articolului 18 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:«(5) Membrii Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", rezidenţi în ţară, primesc, prin Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", de la bugetul de stat o indemnizaţie lunară egală cu salariul mediu brut pe economie.»2^4. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:«Art. 21. - (1) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.»"4. La articolul unic punctul 3, alineatul (1) al articolului 22^3 va avea următorul cuprins:"Art. 22^3 - (1) Suprafeţele de teren trecute, potrivit Legii nr. 147/2004, în administrarea institutelor, unităţilor, staţiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a centrelor de perfecţionare agricolă, precum şi a instituţiilor de învăţământ superior agricol şi silvic rămân definitiv şi irevocabil în administrarea acestora, cu excepţia terenurilor agricole prevăzute în anexa nr. 7, necesare reconstituirii dreptului de proprietate privată persoanelor îndreptăţite, solicitate în bazaLegii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."5. La articolul unic, după punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu următorul cuprins:"3^1. După articolul 22^5 se introduce articolul 22^6 cu următorul cuprins:"Art. 22^6. - (1) Absolvenţii de învăţământ superior şi mediu care se încadrează în unităţile de cercetare-dezvoltare pot beneficia de o primă de instalare de până la 10 salarii medii pe economie, plătite din veniturile proprii ale unităţii. Beneficiarii primelor de instalare au obligaţia de a semna un contract individual de muncă pe o perioadă de minimum 5 ani. În cazul nerespectării contractului individual, beneficiarii primelor sunt obligaţi la restituirea întregii sume. (2) Specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de cercetare-dezvoltare agricolă vor primi în folosinţă, pe durata contractului individual de muncă, 1.500 mp teren agricol din terenul aflat în administrarea acestor unităţi".6. La articolul unic, după punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu următorul cuprins:"5^1. La anexa nr. 1a), numărul curent 1.15 se abrogă."7. La articolul unic, după punctul 8 se introduc punctele 8^1 şi 8^2, cu următorul cuprins:"8^1. La anexa nr. 1 a), după numărul curent 17 se introduce numărulcurent 18 cu următorul cuprins:
               
  «18.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor şi CaprinelorReghinMureşStaţiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Ovine şi CaprineReghinMureş»
    8^2. La anexa nr. 2, numărul curent 5 se abrogă."    8. La articolul unic, după punctul 9 se introduc punctele 9^1-9^3,    cu următorul cuprins:    "9^1. La anexa nr. 3, după numărul curent 15 se introduce numărul    curent 16 cu următorul cuprins:
         
  «16.Staţiunea de Cercetări pentru Plante Medicinale şi Aromatice FunduleaFunduleaCălăraşi»
    9^2. La anexa nr. 4, numărul curent 5 se abrogă.    9^3. La anexa nr. 4, după numărul curent 9 se introduce numărul curent         10 cu următorul cuprins:
           
  «10.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă OradeaOradeaBihorUniversitatea Oradea»``
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 25 noiembrie 2004.Nr. 525.
"ANEXA Nr. 7ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE"Gheorghe Ionescu-Şişeşti"Suprafeţele de teren agricol care trec dindomeniul public în domeniul privat al statuluipentru reconstituirea dreptului de proprietate
           
  Nr. crt.UNITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARELOCALITATEAJUDEŢULSUPRAFAŢA - ha -
  01234
  1.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă PiteştiPiteştiArgeş283,10
  2.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă ŞimnicŞimnicu de JosDolj150,42
  3.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă SuceavaSuceavaSuceava247,28
  4.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă LivadaLivadaSatu Mare1.322,56
  5.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podul IloaieiPodu IloaieiIaşi693,62
  6.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă LovrinLovrinTimiş153,18
  7.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă BrăilaBrăilaBrăila62,27
  8.Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr BraşovBraşovBraşov319,00
  9.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie IaşiIaşiIaşi1,62
  10.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie MurfatlarMurfatlarConstanţa12,19
  11.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură FălticeniFălticeniSuceava203,94
  12.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură VâlceaRâmnicu VâlceaVâlcea113,14
  13.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură IaşiIaşiIaşi409,86
  14.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Horticultură Tg. JiuTg. JiuGorj218,03
  15.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură GeoagiuGeoagiuHunedoara15,00
  16.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură BuzăuBuzăuBuzău12,78
  17.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură IşalniţaIşalniţaDolj80,38
  18.Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor BaloteştiBaloteştiIlfov487,62
  19.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor AradAradArad649,00
  20.Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor PalasPalasConstanţa75,00
  21.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor PopăuţiPopăuţiBotoşani47,62
  22.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor SecuieniSecuieniBacău436,61
  23.Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - SibiuCristianSibiu350,73``
----------

Noutăți

 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 547 din 25 noiembrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Şopârliţa prin reorganizarea comunei Pârşcoveni, judeţul Olt
 • LEGEA nr. 36 din 7 decembrie 1990 privind autorizarea guvernului de a stabili sau modifica taxe şi impozite
 • LEGE nr. 67 din 19 aprilie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 386 din 19 octombrie 2006 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2006-2010, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 106 din 14 aprilie 2009 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Arabă Siriană pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Damasc la 24 iunie 2008
 • LEGEA nr. 21 din 15 octombrie 1990 pentru trecerea Direcţiei generale a penitenciarelor din cadrul Ministerului de Interne în subordinea Ministerului Justiţiei
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 59 din 29 octombrie 1974 cu privire la fondul funciar
 • LEGE nr. 319 din 13 octombrie 2009 pentru instituirea Zilei mamei şi a Zilei tatălui
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 14 aprilie 1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare
 • LEGE nr. 67 din 20 decembrie 1974 legea electorală a Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 326 din 3 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 170 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum şi pentru modificarea art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 220 din 22 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 71 din 2 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor Camerei Deputaţilor, Senatului, Curţii Constituţionale, Curţii de Conturi şi Consiliului Legislativ
 • LEGE nr. 172 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 204 din 29 decembrie 1999 privind ratificarea Protocolului adiţional nr. 8 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 8 iulie 1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în munca a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 8 din 25 ianuarie 1991 pentru ratificarea Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979
 • LEGE nr. 13 din 24 februarie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2007 privind exceptarea de la plată a taxelor şi a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic şi de art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, precum şi adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcţiei de drumuri de interes naţional din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul naţional silvic
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 189 din 13 mai 2003 privind asistenţa judiciară internaţionala în materie civilă şi comercială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGE nr. 2 din 16 ianuarie 1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 230 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu
 • LEGE nr. 211 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 2 mai 2000 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar şi abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr. 41/1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 1.316 din 10 aprilie 1931 privind asigurarea plăţii lucrului efectuat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 551 din 30 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 decembrie 1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale "Petromidia" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 201 din 24 decembrie 1999 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnat la Helsinki la 27 octombrie 1998
 • LEGE nr. 69 din 20 decembrie 1974 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 174/1974 pentru modificarea unor dispoziţii privitoare la divorţ din Codul de procedură civilă şi Codul familiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 206 din 20 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 7 iunie 2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 10 iulie 1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • LEGE nr. 492 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului pe anul 2003
 • LEGE nr. 74 din 16 iulie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
 • LEGE nr. 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 195 din 9 noiembrie 2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum şi a suprataxelor vamale pentru instalaţii, echipamente, utilaje şi părţi ale acestora, know-how, precum şi combustibili energetici care sunt importaţi prin credite externe contractate cu garanţia statului de companii şi societăţi naţionale, instituţii publice şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 533 din 11 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 7 din 8 ianuarie 1998 privind declararea ca abrogate a unor acte normative
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021