Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 525 din 25 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 din 27 noiembrie 2004 -
LEGE nr. 525 din 25 noiembrie 2004privind aprobareaOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2004pentru modificarea şi completareaLegii nr. 290/2002privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 din 27 noiembrie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobăOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64 din 2 septembrie 2004pentru modificarea şi completareaLegii nr. 290/2002privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 15 septembrie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul unic punctul 1, alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1b) şi la nr. crt. 4 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti». Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a) la nr. crt. 1, 2 şi 9 se reorganizează ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti», prin derogare de la prevederileOrdonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a), cu excepţia celor de la nr. crt. 1, 2 şi 9, în anexa nr. 2 şi în anexa nr. 5 la nr. crt. 2 şi 3 se reorganizează ca institute, centre şi staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice cu personalitate juridică în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti». Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a), cu excepţia celor de la nr. crt. 1, 2 şi 9, şi în anexa nr. 5, cu excepţia celor de la nr. crt. 1 şi 4, vor putea fi organizate, după obţinerea acreditării, ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti», prin derogare de la prevederileOrdonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Societăţile comerciale prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor, pe baza structurii şi patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2003. Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează în societăţi comerciale. Staţiunile de cercetare-dezvoltare şi fermele Istriţa şi Stoeneşti, prevăzute în anexa nr. 4, se preiau în cadrul instituţiilor de învăţământ superior agricol de stat. Societatea Comercială «Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Animale de Blană» - S.A. Târgu Mureş, prevăzută la nr. crt. 1 din anexa nr. 5, trece din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti» în subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva."2. La articolul unic punctul 2, alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Bunurile imobile aflate în administrarea şi/sau în concesionarea institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a unităţilor şi instituţiilor de învăţământ agricol şi silvic, a unităţilor de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii sau companii naţionale din domeniul agricol, precum şi a centrelor de perfecţionare profesională în agricultură aparţin domeniului public al statului şi rămân sau trec, după caz, în administrarea acestora, pe durata realizării obiectului de activitate."3. La articolul unic, după punctul 2 se introduc punctele 2^1-2^4, cu următorul cuprins:"2^1. După alineatul (1) al articolului 8 se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:«(1^1) Unităţile prevăzute la alin. (1) au în administrare bunuri mobile din domeniul privat al statului şi bunuri proprii dobândite în condiţiile legii, stabilite prin hotărâre a Guvernului de reorganizare a unităţilor de cercetare-dezvoltare.»2^2. După alineatul (1) al articolului 9 se introduc alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:«(1^1) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" se compune din membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare.(1^2) Membrii Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" sunt personalităţi ştiinţifice de prestigiu care s-au distins prin activitate, realizări şi contribuţii remarcabile la progresul domeniilor acestei instituţii.(1^3) Numărul maxim de membri titulari şi de membri corespondenţi este de 181, iar numărul maxim de membri de onoare din ţară este de 40.»2^3. După alineatul (4) al articolului 18 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:«(5) Membrii Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", rezidenţi în ţară, primesc, prin Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", de la bugetul de stat o indemnizaţie lunară egală cu salariul mediu brut pe economie.»2^4. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:«Art. 21. - (1) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.»"4. La articolul unic punctul 3, alineatul (1) al articolului 22^3 va avea următorul cuprins:"Art. 22^3 - (1) Suprafeţele de teren trecute, potrivit Legii nr. 147/2004, în administrarea institutelor, unităţilor, staţiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a centrelor de perfecţionare agricolă, precum şi a instituţiilor de învăţământ superior agricol şi silvic rămân definitiv şi irevocabil în administrarea acestora, cu excepţia terenurilor agricole prevăzute în anexa nr. 7, necesare reconstituirii dreptului de proprietate privată persoanelor îndreptăţite, solicitate în bazaLegii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."5. La articolul unic, după punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu următorul cuprins:"3^1. După articolul 22^5 se introduce articolul 22^6 cu următorul cuprins:"Art. 22^6. - (1) Absolvenţii de învăţământ superior şi mediu care se încadrează în unităţile de cercetare-dezvoltare pot beneficia de o primă de instalare de până la 10 salarii medii pe economie, plătite din veniturile proprii ale unităţii. Beneficiarii primelor de instalare au obligaţia de a semna un contract individual de muncă pe o perioadă de minimum 5 ani. În cazul nerespectării contractului individual, beneficiarii primelor sunt obligaţi la restituirea întregii sume. (2) Specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de cercetare-dezvoltare agricolă vor primi în folosinţă, pe durata contractului individual de muncă, 1.500 mp teren agricol din terenul aflat în administrarea acestor unităţi".6. La articolul unic, după punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu următorul cuprins:"5^1. La anexa nr. 1a), numărul curent 1.15 se abrogă."7. La articolul unic, după punctul 8 se introduc punctele 8^1 şi 8^2, cu următorul cuprins:"8^1. La anexa nr. 1 a), după numărul curent 17 se introduce numărulcurent 18 cu următorul cuprins:
               
  «18.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor şi CaprinelorReghinMureşStaţiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Ovine şi CaprineReghinMureş»
    8^2. La anexa nr. 2, numărul curent 5 se abrogă."    8. La articolul unic, după punctul 9 se introduc punctele 9^1-9^3,    cu următorul cuprins:    "9^1. La anexa nr. 3, după numărul curent 15 se introduce numărul    curent 16 cu următorul cuprins:
         
  «16.Staţiunea de Cercetări pentru Plante Medicinale şi Aromatice FunduleaFunduleaCălăraşi»
    9^2. La anexa nr. 4, numărul curent 5 se abrogă.    9^3. La anexa nr. 4, după numărul curent 9 se introduce numărul curent         10 cu următorul cuprins:
           
  «10.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă OradeaOradeaBihorUniversitatea Oradea»``
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 25 noiembrie 2004.Nr. 525.
"ANEXA Nr. 7ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE"Gheorghe Ionescu-Şişeşti"Suprafeţele de teren agricol care trec dindomeniul public în domeniul privat al statuluipentru reconstituirea dreptului de proprietate
           
  Nr. crt.UNITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARELOCALITATEAJUDEŢULSUPRAFAŢA - ha -
  01234
  1.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă PiteştiPiteştiArgeş283,10
  2.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă ŞimnicŞimnicu de JosDolj150,42
  3.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă SuceavaSuceavaSuceava247,28
  4.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă LivadaLivadaSatu Mare1.322,56
  5.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podul IloaieiPodu IloaieiIaşi693,62
  6.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă LovrinLovrinTimiş153,18
  7.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă BrăilaBrăilaBrăila62,27
  8.Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr BraşovBraşovBraşov319,00
  9.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie IaşiIaşiIaşi1,62
  10.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie MurfatlarMurfatlarConstanţa12,19
  11.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură FălticeniFălticeniSuceava203,94
  12.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură VâlceaRâmnicu VâlceaVâlcea113,14
  13.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură IaşiIaşiIaşi409,86
  14.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Horticultură Tg. JiuTg. JiuGorj218,03
  15.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură GeoagiuGeoagiuHunedoara15,00
  16.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură BuzăuBuzăuBuzău12,78
  17.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură IşalniţaIşalniţaDolj80,38
  18.Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor BaloteştiBaloteştiIlfov487,62
  19.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor AradAradArad649,00
  20.Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor PalasPalasConstanţa75,00
  21.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor PopăuţiPopăuţiBotoşani47,62
  22.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor SecuieniSecuieniBacău436,61
  23.Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - SibiuCristianSibiu350,73``
----------

Noutăți

 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 132 din 7 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 245 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformităţii
 • LEGE nr. 74 din 16 iulie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
 • LEGE nr. 171 din 25 noiembrie 1999 privind dreptul senatelor universitare de a stabili cuantumul taxelor pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor de către absolvenţii învăţământului superior particular
 • LEGE nr. 42 din 26 martie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/1998 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Proiect-suport pentru reforma şi privatizarea telecomunicaţiilor), încheiat la Washington la 29 mai 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 31 august 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 4 octombrie 2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 29 decembrie 2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 152 din 14 octombrie 1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 31 din 17 martie 2016 pentru aderarea României la Convenţia internaţională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 18 din 1 februarie 2001 pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 152 din 20 mai 2005 pentru aprobarea participării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, în calitate de observator, la Asociaţia "Reţeaua Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie ale Uniunii Europene"
 • LEGE nr. 32 din 29 martie 1991 *** Republicată privind impozitul pe salarii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 10 septembrie 2008 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 181 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie-august 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 20 mai 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 10 octombrie 2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 56 din 19 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanţare RO 9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protecţiei copilului", semnat la Bucureşti la 15 iulie 1999 între Guvernul României şi Comisia Europeană
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 284 din 5 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/1999 pentru scutirea de la plata drepturilor vamale aferente unor importuri de materii prime utilizate în producţia proprie a investiţiilor străine
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 524 din 17 iulie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor
 • LEGE nr. 216 din 16 noiembrie 2011 privind interzicerea activităţii de cămătărie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 30 iunie 1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistenţa tehnică destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 128 din 26 aprilie 2013 pentru abrogarea alin. (2)-(4) ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
 • LEGE nr. 252 din 10 iunie 2003 privind registrul unic de control
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 19 decembrie 2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 363 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta
 • LEGE nr. 584 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemului de apa potabilă şi a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calităţii apei şi protecţiei mediului în municipiul Iaşi, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 212 din 13 noiembrie 2012 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 266 din 20 iulie 2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 523 din 9 septembrie 1940 pentru blocarea titlurilor şi acţiunilor, proprietatea M. S. Regelui Carol al II-lea
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Codul consumului*)
 • LEGE nr. 191 din 27 mai 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 22 din 9 martie 2015 privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a Ambulanţei din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 21 martie 2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 139 din 28 octombrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia în domeniul transportului rutier internaţional, semnat la Sissi (Creta) la 15 martie 1994
 • LEGE nr. 789 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 300/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 152 din 14 octombrie 1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 80 din 6 februarie 1941 pentru reprimarea faptelor ce pun în primejdie existenţa şi interesele Statului
 • LEGEA calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021