Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 491 din 10 noiembrie 2004 privind obligaţia de serviciu public pe rute aeriene interne
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004 -
LEGE nr. 491 din 10 noiembrie 2004privind obligaţia de serviciu public pe rute aeriene interne Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate impune transportatorilor aerieni obligaţia de serviciu public pentru cursele aeriene regulate, efectuate pe rute interne având ca destinaţie aeroporturi ce deservesc zone periferice sau defavorizate de pe teritoriul României sau pe rute interne cu trafic redus, având ca destinaţie un aeroport de interes local de pe acest teritoriu, în condiţiile în care asemenea rute sunt considerate importante pentru dezvoltarea economică a zonei deservite de aeroportul în cauza. (2) Impunerea obligaţiei de serviciu public se face după consultarea consiliilor judeţene interesate şi după informarea eventualilor transportatori aerieni ce deservesc rutele respective. (3) Impunerea obligaţiei de serviciu public pe una sau mai multe rute aeriene interne se face prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 2 (1) Obligaţia de serviciu public pe o ruta aeriană interna reprezintă toate cerinţele referitoare la continuitatea, regularitatea, capacitatea de transport şi tariful oferit unui transportator aerian de a efectua curse regulate pe ruta respectiva, cerinţe pe care transportatorul aerian nu şi le-ar asuma dacă ar lua în considerare numai interesul comercial. (2) Cursele aeriene efectuate în astfel de condiţii sunt considerate curse aeriene regulate. Articolul 3Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va evalua necesitatea impunerii obligaţiei de serviciu public luând în considerare următoarele elemente: a) interesul public; b) posibilitatea utilizării altor moduri de transport şi capacitatea acestora de a satisface nevoile de transport avute în vedere; c) condiţiile şi tarifele de transport aerian ce pot fi oferite utilizatorilor; d) implicatiile asupra activităţii transportatorilor aerieni care operează sau intenţionează sa opereze pe ruta aeriană respectiva. Articolul 4În situaţia în care alte moduri de transport nu pot asigura un serviciu adecvat şi neintrerupt, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate include în obligaţia de serviciu public cerinţa ca orice transportator aerian care intenţionează sa opereze pe acea ruta să asigure operarea pe o anumită perioada, care va fi stabilită în conformitate cu celelalte cerinţe ale obligaţiei de serviciu public. Articolul 5 (1) Pe o ruta pentru care a fost impusa obligaţia de serviciu public în conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi 4, numai transportatorii aerieni care au notificat Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ca au acceptat toate cerinţele ce decurg din obligaţiile acestui serviciu, pe întreaga perioadă de operare respectiva, pot oferi spre vânzare bilete de transport individuale numai dacă respectiva cursa aeriană respecta toate cerinţele ce decurg din obligaţia de serviciu public. (2) Prin bilete de transport individuale se înţelege acele bilete de transport care nu includ alte servicii conexe, cum ar fi cazarea, care sunt vândute publicului de către transportatorul aerian, de către agenţii săi autorizaţi sau de către agenţii de charter. Articolul 6 (1) Dacă nici un transportator aerian nu a început, într-o perioadă de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prevăzut la alin. (3) al art. 1, operarea de curse aeriene regulate pe ruta pe care a fost impusa obligaţia de serviciu public, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate permite accesul pe ruta aeriană respectiva unui singur transportator aerian, pe o perioadă de maximum 3 ani, după care situaţia va fi reanalizata. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), dreptul de operare pe ruta aeriană pe care a fost instituită obligaţia de serviciu public va fi acordat, prin licitaţie publică, cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare, oricărui transportator aerian autorizat sa realizeze asemenea curse aeriene. (3) Atât caietul de sarcini pentru participarea la licitaţie, cat şi, ulterior, contractul încheiat cu transportatorul aerian selectat vor cuprinde, printre altele, următoarele elemente: a) cerinţele impuse de obligaţia de serviciu public; b) regulile privind încheierea, amendarea şi încetarea contractului, în special cele referitoare la apariţia unor modificări neprevăzute; c) perioada de valabilitate a contractului; d) sancţiunile aplicate pentru nerespectarea prevederilor contractuale. (4) La selectarea ofertanţilor se va tine cont de modul de îndeplinire a cerinţelor impuse, inclusiv de tariful şi condiţiile pe care transportatorii aerieni le oferă utilizatorilor, precum şi de valoarea compensatiei prevăzute la art. 7 alin. (1), pe care aceştia, eventual, o solicita. Articolul 7 (1) Dacă un transportator aerian a fost selectat prin aplicarea prevederilor art. 6, acestuia i se poate acorda de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, o compensaţie pentru asigurarea cerinţelor impuse prin obligaţia de serviciu public, a carei valoare va tine cont de costurile şi veniturile rezultate în urma prestării acestui serviciu. (2) Nivelul maxim al compensatiei nu poate depăşi deficitul generat de prestarea serviciului public. În caz contrar, compensaţia reprezintă ajutor de stat şi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8Prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) nu se aplică rutelor pentru care alte moduri de transport pot asigura un serviciu adecvat şi neintrerupt în situaţia în care capacitatea oferită depăşeşte 30.000 de locuri pe an. Articolul 9Anual, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va cuprinde în bugetul alocat cheltuielile estimate pentru acoperirea costurilor generate de aplicarea art. 7. Articolul 10Prezenta lege realizează alinierea legislaţiei naţionale în vederea aplicării directe, la data aderării României la Uniunea Europeană, a Regulamentului Consiliului nr. 2.408/92/CEE din 23 iulie 1992 privind accesul transportatorilor aerieni comunitari pe rutele aeriene intracomunitare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 240 din 24 august 1992.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 10 noiembrie 2004.Nr. 491.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • LEGE nr. 549 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 162 din 13 octombrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plăţii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 23 februarie 2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere
 • LEGE nr. 259 din 14 decembrie 2010 (*republicată*) siguranţei digurilor
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 11 aprilie 2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău
 • LEGE nr. 214 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • LEGE nr. 217 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Şimeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 290 din 28 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2010 privind ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chişinău la 21 februarie 1995
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 162 din 1 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 59 din 14 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Indiei privind readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegala, semnat la New Delhi la 2 noiembrie 1995
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 171 din 19 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2006, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 17 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Fruntişeni prin reorganizarea comunei Griviţa, judeţul Vaslui
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 367 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 242/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 185 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea sociala a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 1 februarie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul României şi Guvernul Elveţiei şi a Înţelegerii asupra proiectului Proiect elveţian privind energia termică (Buzău, Paşcani), semnate la Bucureşti la 8 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 18 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 166 din 24 noiembrie 2005 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi şi lubrifianţi, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii
 • CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (LEGE nr. 86/2006)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 26 ianuarie 2001 (*republicată*) privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • LEGE nr. 172 din 10 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006
 • LEGE nr. 93 din 1 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 31 mai 1995
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 160 din 12 noiembrie 2008 privind modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • LEGE nr. 469 din 9 iulie 2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 352 din 23 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 126 din 11 iunie 2018 privind pieţele de instrumente financiare
 • LEGE nr. 141 din 18 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 4 martie 2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 253 din 16 iunie 2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 25 octombrie 2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • LEGE nr. 372 din 20 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Comisia Pregătitoare a Organizaţiei Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare privind desfăşurarea activităţilor referitoare la instalaţiile de monitorizare internaţională în aplicarea Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare, inclusiv a activităţilor ulterioare certificării, semnat la Viena la 13 iunie 2003
 • LEGE nr. 224 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • LEGE nr. 131 din 17 iulie 2012 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 103 din 8 mai 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 47 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare
 • LEGE nr. 192 din 21 octombrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi industriei de apărare
 • LEGE nr. 541 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021