Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 457 din 1 noiembrie 2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.067 din 17 noiembrie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 457 din 1 noiembrie 2004privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.067 din 17 noiembrie 2004

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege stabileşte măsuri cu privire la publicitatea produselor din tutun, precum şi cu privire la promovarea acestora în presa şi în alte publicaţii tipărite, în emisiuni radiodifuzate, prin servicii ale societăţii informationale şi prin sponsorizarea în domeniul tutunului, inclusiv prin distribuirea gratuita a produselor din tutun, în vederea prevenirii consumului produselor din tutun. Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) produse din tutun - produsele destinate fumatului, prizatului, suptului sau mestecatului, fabricate total ori parţial din tutun, modificat genetic sau nu; b) publicitate pentru produse din tutun - orice formă de comunicare comercială care are ca scop sau ca efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun; c) sponsorizare pentru produse din tutun - orice formă de contribuţie publică sau privată pentru orice eveniment, activitate ori persoana, cu scopul sau având ca efect direct ori indirect promovarea marcilor produselor din tutun; d) servicii ale societăţii informationale - orice servicii de acest tip, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 1 din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, cu modificările ulterioare. Articolul 3 (1) Se interzice publicitatea produselor din tutun: a) în presa scrisă şi în alte publicaţii tipărite, cu excepţia anunţurilor prevăzute expres de lege; b) transmisă de posturile de radiodifuziune şi de televiziune publice sau private; c) în cinematografe; d) pe panouri publicitare, pe copertine sau structuri de afisaj pentru care se datorează taxa pentru afisaj în scop de reclama şi publicitate, prevăzută de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare; e) prin serviciile societăţii informationale; f) prin folosirea marcilor de tutun pe produse sau servicii care nu au legătură cu produsele din tutun; g) prin vânzarea de dulciuri sau de jucarii destinate copiilor şi fabricate cu intenţia evidenta de a da produsului şi/sau ambalajului sau asemanarea cu un tip de produs din tutun. (2) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisă numai în publicaţiile destinate în mod exclusiv profesionistilor din domeniul industriei tutunului şi în publicaţiile care nu au fost editate ori tipărite în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene şi nici nu sunt destinate în principal pieţei româneşti sau celei comunitare. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. d), este permisă publicitatea produselor din tutun prin servicii ale societăţii informationale, în condiţiile prevăzute la alin. (2). Articolul 4 (1) Se interzice sponsorizarea pentru produsele din tutun a evenimentelor ori activităţilor care au efecte transfrontiere sau care implica ori au loc în cel puţin două state membre ale Uniunii Europene, dintre care unul este România. (2) Se interzice distribuirea gratuita a produselor din tutun în contextul sponsorizarii evenimentelor prevăzute la alin. (1), având ca scop ori ca efect direct sau indirect promovarea produselor din tutun. Articolul 5 (1) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi ale art. 4 alin. (1) şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 25.000.000 lei la 500.000.000 lei. (2) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) şi se sancţionează astfel: a) firmele distribuitoare, cu amendă contravenţională de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei; b) contravenienţii majori, cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; c) contravenienţii minori, precum şi persoanele care sunt elevi sau studenţi, cu amendă contravenţională de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei. (3) A doua abatere de la prevederile art. 4 alin. (1) se sancţionează cu amendă contravenţională prevăzută la alin. (1) şi cu suspendarea temporară a activităţii de către instituţiile competente. Articolul 6 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest sens din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 5, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 5 li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7 (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 2006. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 10 lit. b) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 2 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8Prezenta lege transpune Directiva nr. 2003/33/CE privind armonizarea dispoziţiilor legislative, de reglementare sau administrative ale statelor membre cu privire la publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L152 din 20 iunie 2003, şi unele dispoziţii din Recomandarea nr. 2003/54/CE cu privire la prevenirea fumatului şi la initiativele de imbunatatire a controlului asupra tutunului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L022 din 25 ianuarie 2003.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 1 noiembrie 2004.Nr. 457._______________

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 13 octombrie 2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Naţionala a Pădurilor
 • LEGE nr. 261 din 13 iunie 2003 pentru înfiinţarea comunei Dochia prin reorganizarea comunei Girov, judeţul Neamţ
 • LEGE nr. 83 din 8 aprilie 2008 privind completarea anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • LEGE nr. 352 din 23 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 120 din 25 septembrie 2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 459 din 9 iulie 2002 privind Ordinul Virtutea Militară şi Medalia Virtutea Militară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 262 din 7 decembrie 2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • LEGE nr. 25 din 27 februarie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa a unui teren aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
 • LEGE nr. 393 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
 • LEGE nr. 139 din 10 iunie 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România
 • LEGE nr. 147 din 20 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 131 din 5 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 458 din 1 noiembrie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării şi tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 9 decembrie 1999 (*republicată*) privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu"
 • LEGE nr. 493 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice
 • LEGE nr. 148 din 22 iunie 2018 pentru modificarea alin. (1) al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 215 din 27 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • LEGE nr. 276 din 28 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • LEGE nr. 153 din 5 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2008 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • LEGE nr. 107 din 14 mai 2015 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 • LEGE nr. 81 din 23 decembrie 1991 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Comunitatea Economică Europeană, precum şi a Memorandumului de înţelegere la acest acord
 • LEGE nr. 331 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 5 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • LEGE nr. 328 din 8 iulie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea art. 37 alin. 2 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 1 februarie 1999 pentru completarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 165 din 22 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2002 privind suspendarea aplicării unor dispoziţii din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 96 din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 143/2001 pentru aprobarea amendamentelor la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundaţiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999, convenite prin Scrisoarea Suplimentară între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnată la Paris la 19 iunie 2001 şi la Bucureşti la 23 iulie 2001, şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1999 de ratificare a Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundaţiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 29 aprilie 1997 privind transferul cu titlu gratuit al unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • LEGE nr. 496 din 11 iulie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea naţională a României*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 139 din 17 octombrie 2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţionala a Pădurilor
 • LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 (*republicată*) privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2008 privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 270 din 18 iunie 2003 spitalelor
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 127 din 20 iunie 2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică
 • LEGE nr. 25 din 9 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • LEGE nr. 55 din 30 aprilie 2014 pentru completarea alin. (2) al art. 96 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 21 din 28 septembrie 1998 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 21 mai 2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • LEGE nr. 270 din 18 iunie 2003 spitalelor
 • LEGE nr. 291 din 14 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 mai 2008, şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021