Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 467 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004 -
LEGE nr. 467 din 4 noiembrie 2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), litera v) va avea următorul cuprins:"v) autorizează persoanele juridice de drept public sau de drept privat să desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap şi să înfiinţeze centre-pilot, centre de îngrijire şi asistenţă, centre de recuperare şi reabilitare, centre de integrare prin terapie ocupaţională, centre de zi, precum şi alte tipuri de centre;".2. După articolul 4 se introduc articolele 4^1-4^6, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - În înţelesul prezentei ordonanţe, prin programe de interes naţional se înţelege acele programe care contribuie la: a) realizarea obiectivelor de reformare a sistemului de servicii şi instituţii destinate îngrijirii adulţilor cu handicap; b) asigurarea funcţionării adecvate a sistemului prevăzut la lit. a), în vederea îmbunătăţirii indicatorilor de performanţă a respectivelor servicii şi instituţii.Art. 4^2. - (1) Autoritatea poate finanţa sau, după caz, cofinanţa următoarele tipuri de programe de interes naţional pentru protecţia adulţilor cu handicap: a) programe specifice de implementare a Strategiei naţionale privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România; b) programe de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de criză, în vederea asigurării îngrijirii adulţilor cu handicap, determinate fie de calamităţi naturale, fie de imposibilitatea unor autorităţi locale de a asigura din bugetul propriu sumele necesare în vederea îngrijirii acestora, precum şi, după caz, pentru intervenţii cu caracter umanitar; c) orice alte programe corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii. (2) Programele de interes naţional prevăzute la alin. (1) lit. a), complementare acţiunilor finanţate la nivel local, pot avea următoarele obiective generale: a) realizarea investiţiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea şi buna funcţionare a serviciilor şi instituţiilor care asigură îngrijirea adulţilor cu handicap; b) realizarea de studii, cercetări şi publicaţii în cadrul domeniului său de activitate; c) formarea iniţială şi continuă a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor şi instituţiilor ce asigură îngrijirea adulţilor cu handicap; d) informarea opiniei publice despre drepturile adulţilor cu handicap prin campanii de mediatizare; e) orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii.Art. 4^3. - Programele de interes naţional se aprobă prin hotărâre a Guvernului, pe baza fundamentărilor elaborate de Autoritate.Art. 4^4. - (1) Finanţarea sau, după caz, cofinanţarea programelor de interes naţional se asigură din următoarele surse: a) bugetul de stat; b) credite externe rambursabile şi nerambursabile, din surse guvernamentale şi neguvernamentale; c) donaţii, sponsorizări şi alte surse, în condiţiile legii. (2) Sumele alocate din sursele prevăzute la alin. (1) vor fi cuprinse în bugetul propriu al Autorităţii.Art. 4^5. - (1) În scopul finanţării programelor de interes naţional, Autoritatea este autorizată să aloce fonduri din bugetul propriu: a) serviciilor publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; b) organismelor private autorizate, potrivit legii. (2) Alocarea fondurilor potrivit alin. (1) se face pe bază de convenţii încheiate cu consiliile judeţene şi cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv cu organismele private autorizate potrivit legii.Art. 4^6. - Autoritatea este autorizată să finanţeze proiecte din cadrul programelor de interes naţional din domeniul său de activitate ce urmează să fie realizate, pe bază de convenţie, în colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu alte autorităţi sau instituţii publice."3. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul central al Autorităţii este de 78, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele, iar pentru unităţile subordonate este de 135."4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) În structura Autorităţii funcţionează Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi, denumită în continuare Comisia superioară, cu activitate decizională în soluţionarea contestaţiilor la certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) Comisia superioară se numeşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii şi are următoarea componenţă: a) preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, interne sau sănătate publică, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical cu durată de cel puţin un an; b) doi medici specialişti, propuşi de Ministerul Sănătăţii, în următoarele specialităţi, în funcţie de afecţiunea care produce handicapul: interne, chirurgie-ortopedie, oftalmologie, psihiatrie, neurologie; c) un reprezentant desemnat de Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România; d) un psiholog sau un asistent social. (3) În cadrul Comisiei superioare se pot constitui comisii de specialitate, în funcţie de afecţiunile care produc handicapul, prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (4) Preşedintele Comisiei superioare se angajează prin concurs, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare. (5) Membrii Comisiei superioare, cu excepţia preşedintelui, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. Cuantumul lunar brut al indemnizaţiilor de şedinţă, pentru fiecare membru al Comisiei superioare, nu poate depăşi 20% din indemnizaţia preşedintelui Autorităţii şi se acordă proporţional cu numărul de şedinţe la care a participat în luna respectivă. (6) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (7) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurată de un operator calculator şi de 2 secretari, angajaţi prin concurs, în condiţiile legii."5. La articolul 11 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:"c) verifică realizarea obligaţiei legale a autorităţilor şi instituţiilor de a asigura accesibilitatea persoanelor cu handicap şi aplică sancţiunile prevăzute de lege;".6. La articolul 11, după alineatul (5) se introduc alineatele (5^1) şi (5^2) cu următorul cuprins:"(5^1) În fiecare judeţ funcţionează un inspector care se află în subordinea directă a inspectorului-şef de la nivelul regional.(5^2) Inspectorii sunt numiţi pe bază de concurs organizat de Autoritate prin ordin al preşedintelui acesteia."7. La articolul 11, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Statul de funcţii, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Inspecţiilor se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei."8. La articolul 12, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Statul de funcţii, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Institutului se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii."9. La articolul 13, alineatele (7)-(9) vor avea următorul cuprins:"(7) Comisiile se înfiinţează prin hotărâre a consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi au următoarea componenţă: a) un preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, interne sau sănătate publică, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical cu durată de cel puţin un an; b) doi medici specialişti, propuşi de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în următoarele specialităţi, în funcţie de afecţiunea care produce handicapul: interne, chirurgie-ortopedie, oftalmologie, psihiatrie, neurologie; c) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap, cu avizul Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România; d) un psiholog sau un asistent social. (8) Preşedintele Comisiei, fără a fi funcţionar public, face parte din structura de personal a serviciului public de asistenţă socială. (9) Membrii Comisiilor au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, cu excepţia preşedintelui. Cuantumul lunar brut al indemnizaţiilor de şedinţă, pentru fiecare membru al Comisiilor, nu poate depăşi 20% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, şi se acordă proporţional cu numărul de şedinţe la care a participat în luna respectivă."10. La articolul 13, după alineatul (10) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:"(11) Activitatea de secretariat a comisiilor judeţene şi a comisiilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti este asigurată de un operator calculator şi de 2 secretari, care fac parte din structura de personal a direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti."11. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Autoritatea, consiliile judeţene şi, respectiv, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a asigura condiţii corespunzătoare de funcţionare a Inspecţiilor, astfel încât să se evite aglomeraţiile, tratamentul nedemn şi întârzierea rezolvării cererilor cetăţenilor, precum şi condiţii de accesibilitate pentru persoanele cu handicap."12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Autoritatea utilizează un parc propriu de mijloace de transport, format din 4 autoturisme pentru aparatul propriu şi 55 de autoturisme repartizate Inspecţiilor şi inspectorilor judeţeni. Consumul lunar normat de carburanţi se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale în vigoare." Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 4 noiembrie 2004.Nr. 467._____________

Noutăți

 • LEGE nr. 23 din 27 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind cooperarea poliţienească, semnat la Oslo la 14 martie 2008
 • LEGE nr. 296 din 28 septembrie 2009 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 210 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 13 decembrie 2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 212 din 13 noiembrie 1998 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 2 din 9 ianuarie 2008 privind modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 396 din 7 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 230 din 15 iulie 2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 136.655 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de interes naţional "Autostrada Timişoara-Lugoj"
 • LEGE nr. 143 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr. 1" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la "Grupul nr. 4" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva
 • LEGE nr. 336 din 18 decembrie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 30 aprilie 2002 pentru modificarea termenului de depunere a declaraţiilor de venit pe anul 2001
 • LEGE nr. 146 din 31 decembrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 118 din 15 martie 2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • LEGE nr. 140 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2008 privind efectuarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel
 • LEGE nr. 273 din 22 decembrie 2010 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre România şi Regatul Spaniei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Madrid la 14 mai 2010
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 111 din 23 iunie 1999 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicaţiile paşnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 12 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 386 din 28 septembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 112 din 10 septembrie 2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 17 din 9 ianuarie 2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 20 din 8 februarie 2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societăţilor naţionale şi a celorlalte societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar
 • LEGE nr. 297 din 7 noiembrie 2007 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare şi desfăşurare a alegerilor
 • LEGE nr. 242 din 17 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/1998 privind regimul premiilor anuale sau al altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, pentru activitatea anului 1998
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 68 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 2 noiembrie 2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 27 aprilie 2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea acestui acord
 • LEGE nr. 402 din 11 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 233 din 24 noiembrie 2016 privind parteneriatul public-privat
 • LEGE nr. 502 din 17 noiembrie 2004 privind asociaţiile pensionarilor
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 473 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 3 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperării în intervenţiile de asistenţă în domeniul protecţiei civile, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 2002
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 20 decembrie 2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 122 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase
 • LEGE nr. 113 din 7 iunie 2019 pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 20 decembrie 2018 privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
 • LEGE nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 12 din 16 martie 2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 12 octombrie 2011 pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul de transport maritim
 • LEGE nr. 512 din 22 noiembrie 2004 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 150 din 14 mai 2004 (*republicată*) privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale*)
 • LEGE nr. 10 din 8 ianuarie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 24 aprilie 2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 341 din 17 iulie 2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 44 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere, aprobată prin Legea nr. 102/1996
 • LEGE nr. 30 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 16/1971 pentru modificarea articolului 15 din Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor preţioase şi pietrelor preţioase
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021