Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 467 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004 -
LEGE nr. 467 din 4 noiembrie 2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), litera v) va avea următorul cuprins:"v) autorizează persoanele juridice de drept public sau de drept privat să desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap şi să înfiinţeze centre-pilot, centre de îngrijire şi asistenţă, centre de recuperare şi reabilitare, centre de integrare prin terapie ocupaţională, centre de zi, precum şi alte tipuri de centre;".2. După articolul 4 se introduc articolele 4^1-4^6, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - În înţelesul prezentei ordonanţe, prin programe de interes naţional se înţelege acele programe care contribuie la: a) realizarea obiectivelor de reformare a sistemului de servicii şi instituţii destinate îngrijirii adulţilor cu handicap; b) asigurarea funcţionării adecvate a sistemului prevăzut la lit. a), în vederea îmbunătăţirii indicatorilor de performanţă a respectivelor servicii şi instituţii.Art. 4^2. - (1) Autoritatea poate finanţa sau, după caz, cofinanţa următoarele tipuri de programe de interes naţional pentru protecţia adulţilor cu handicap: a) programe specifice de implementare a Strategiei naţionale privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România; b) programe de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de criză, în vederea asigurării îngrijirii adulţilor cu handicap, determinate fie de calamităţi naturale, fie de imposibilitatea unor autorităţi locale de a asigura din bugetul propriu sumele necesare în vederea îngrijirii acestora, precum şi, după caz, pentru intervenţii cu caracter umanitar; c) orice alte programe corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii. (2) Programele de interes naţional prevăzute la alin. (1) lit. a), complementare acţiunilor finanţate la nivel local, pot avea următoarele obiective generale: a) realizarea investiţiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea şi buna funcţionare a serviciilor şi instituţiilor care asigură îngrijirea adulţilor cu handicap; b) realizarea de studii, cercetări şi publicaţii în cadrul domeniului său de activitate; c) formarea iniţială şi continuă a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor şi instituţiilor ce asigură îngrijirea adulţilor cu handicap; d) informarea opiniei publice despre drepturile adulţilor cu handicap prin campanii de mediatizare; e) orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii.Art. 4^3. - Programele de interes naţional se aprobă prin hotărâre a Guvernului, pe baza fundamentărilor elaborate de Autoritate.Art. 4^4. - (1) Finanţarea sau, după caz, cofinanţarea programelor de interes naţional se asigură din următoarele surse: a) bugetul de stat; b) credite externe rambursabile şi nerambursabile, din surse guvernamentale şi neguvernamentale; c) donaţii, sponsorizări şi alte surse, în condiţiile legii. (2) Sumele alocate din sursele prevăzute la alin. (1) vor fi cuprinse în bugetul propriu al Autorităţii.Art. 4^5. - (1) În scopul finanţării programelor de interes naţional, Autoritatea este autorizată să aloce fonduri din bugetul propriu: a) serviciilor publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; b) organismelor private autorizate, potrivit legii. (2) Alocarea fondurilor potrivit alin. (1) se face pe bază de convenţii încheiate cu consiliile judeţene şi cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv cu organismele private autorizate potrivit legii.Art. 4^6. - Autoritatea este autorizată să finanţeze proiecte din cadrul programelor de interes naţional din domeniul său de activitate ce urmează să fie realizate, pe bază de convenţie, în colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu alte autorităţi sau instituţii publice."3. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul central al Autorităţii este de 78, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele, iar pentru unităţile subordonate este de 135."4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) În structura Autorităţii funcţionează Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi, denumită în continuare Comisia superioară, cu activitate decizională în soluţionarea contestaţiilor la certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) Comisia superioară se numeşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii şi are următoarea componenţă: a) preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, interne sau sănătate publică, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical cu durată de cel puţin un an; b) doi medici specialişti, propuşi de Ministerul Sănătăţii, în următoarele specialităţi, în funcţie de afecţiunea care produce handicapul: interne, chirurgie-ortopedie, oftalmologie, psihiatrie, neurologie; c) un reprezentant desemnat de Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România; d) un psiholog sau un asistent social. (3) În cadrul Comisiei superioare se pot constitui comisii de specialitate, în funcţie de afecţiunile care produc handicapul, prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (4) Preşedintele Comisiei superioare se angajează prin concurs, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare. (5) Membrii Comisiei superioare, cu excepţia preşedintelui, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. Cuantumul lunar brut al indemnizaţiilor de şedinţă, pentru fiecare membru al Comisiei superioare, nu poate depăşi 20% din indemnizaţia preşedintelui Autorităţii şi se acordă proporţional cu numărul de şedinţe la care a participat în luna respectivă. (6) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (7) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurată de un operator calculator şi de 2 secretari, angajaţi prin concurs, în condiţiile legii."5. La articolul 11 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:"c) verifică realizarea obligaţiei legale a autorităţilor şi instituţiilor de a asigura accesibilitatea persoanelor cu handicap şi aplică sancţiunile prevăzute de lege;".6. La articolul 11, după alineatul (5) se introduc alineatele (5^1) şi (5^2) cu următorul cuprins:"(5^1) În fiecare judeţ funcţionează un inspector care se află în subordinea directă a inspectorului-şef de la nivelul regional.(5^2) Inspectorii sunt numiţi pe bază de concurs organizat de Autoritate prin ordin al preşedintelui acesteia."7. La articolul 11, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Statul de funcţii, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Inspecţiilor se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei."8. La articolul 12, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Statul de funcţii, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Institutului se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii."9. La articolul 13, alineatele (7)-(9) vor avea următorul cuprins:"(7) Comisiile se înfiinţează prin hotărâre a consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi au următoarea componenţă: a) un preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, interne sau sănătate publică, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical cu durată de cel puţin un an; b) doi medici specialişti, propuşi de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în următoarele specialităţi, în funcţie de afecţiunea care produce handicapul: interne, chirurgie-ortopedie, oftalmologie, psihiatrie, neurologie; c) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap, cu avizul Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România; d) un psiholog sau un asistent social. (8) Preşedintele Comisiei, fără a fi funcţionar public, face parte din structura de personal a serviciului public de asistenţă socială. (9) Membrii Comisiilor au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, cu excepţia preşedintelui. Cuantumul lunar brut al indemnizaţiilor de şedinţă, pentru fiecare membru al Comisiilor, nu poate depăşi 20% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, şi se acordă proporţional cu numărul de şedinţe la care a participat în luna respectivă."10. La articolul 13, după alineatul (10) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:"(11) Activitatea de secretariat a comisiilor judeţene şi a comisiilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti este asigurată de un operator calculator şi de 2 secretari, care fac parte din structura de personal a direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti."11. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Autoritatea, consiliile judeţene şi, respectiv, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a asigura condiţii corespunzătoare de funcţionare a Inspecţiilor, astfel încât să se evite aglomeraţiile, tratamentul nedemn şi întârzierea rezolvării cererilor cetăţenilor, precum şi condiţii de accesibilitate pentru persoanele cu handicap."12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Autoritatea utilizează un parc propriu de mijloace de transport, format din 4 autoturisme pentru aparatul propriu şi 55 de autoturisme repartizate Inspecţiilor şi inspectorilor judeţeni. Consumul lunar normat de carburanţi se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale în vigoare." Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 4 noiembrie 2004.Nr. 467._____________

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 108 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 2.388 din 18 aprilie 1912 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 1726 din 17 martie 1912 pentru trecerea în proprietatea Statului a moşiilor stăpânite de persoane juridice cu caracter de utilitate publică
 • LEGE nr. 78 din 20 iulie 1992 pentru modificarea art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 231 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 678 din 19 decembrie 2002 pentru modificarea lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 9 octombrie 1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de arta şi ştiinţifice
 • LEGE nr. 75 din 9 mai 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1996 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 98 din 21 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002
 • LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 1 martie 2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 73 din 4 mai 2000*) (*republicată*) privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 30 din 16 martie 2012 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (*republicat*) (LEGE nr. 287/2009)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 34 din 18 mai 1996 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1996
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 198 din 13 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 1 din 4 ianuarie 2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 510 din 28 noiembrie 2003 privind aprobarea plăţii unor contribuţii voluntare ale României la bugetul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi la bugetul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru finanţarea programelor de asistenţă umanitară internaţională
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 339 din 6 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2000 pentru completarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE nr. 112 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului în domeniul transporturilor internaţionale rutiere de persoane şi de mărfuri, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 333 din 15 noiembrie 2005 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului-anexa, semnate la Bucureşti la 30 martie 2005
 • LEGE nr. 127 din 12 iulie 2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 89 din 26 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind recunoaşterea şi echivalarea reciprocă a actelor de studii, semnat la Moscova la 25 noiembrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 115 din 24 mai 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 450 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 20 din 21 martie 2000 privind restituirea sumelor cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi şi de 5% garanţie de buna execuţie pentru blocul energetic nr. 1 la Centrala termoelectrica de 2x330 MW Pucheng - Republica Populara Chineza
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 13 septembrie 2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
 • LEGE nr. 26 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 130 din 24 iunie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 56 din 21 aprilie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 19 septembrie 2002 privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţa a navelor din patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 24 noiembrie 2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituţii financiare internaţionale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din oraşele mici şi mijlocii (SAMTID)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • LEGE nr. 47 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/1999 privind autorizarea Fondului Proprietăţii de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei Societăţii Comerciale "Comtim" - S.A. Timişoara
 • LEGE nr. 74 din 26 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
 • LEGE nr. 249 din 12 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 205 din 23 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 96 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2011 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 9 din 2 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 8 februarie 2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 75 din 14 decembrie 1991 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021