Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 453 din 1 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004 -
LEGE nr. 453 din 1 noiembrie 2004pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1 din 21 ianuarie 1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Starea de asediu şi starea de urgenţă privesc situaţii de criză ce impun măsuri excepţionale care se instituie în cazuri determinate de apariţia unor pericole grave la adresa apărării ţării şi securităţii naţionale, a democraţiei constituţionale ori pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor unor dezastre."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Starea de asediu reprezintă ansamblul de măsuri excepţionale de natură politică, militară, economică, socială şi de altă natură aplicabile pe întreg teritoriul ţării ori în unele unităţi administrativ-teritoriale, instituite pentru adaptarea capacităţii de apărare a ţării la pericole grave, actuale sau iminente, care ameninţă suveranitatea, independenţa, unitatea ori integritatea teritorială a statului. În cazul instituirii stării de asediu se pot lua măsuri excepţionale aplicabile pe întreg teritoriul ţării ori în unele unităţi administrativ-teritoriale."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Starea de urgenţă reprezintă ansamblul de măsuri excepţionale de natură politică, economică şi de ordine publică aplicabile pe întreg teritoriul ţării sau în unele unităţi administrativ-teritoriale care se instituie în următoarele situaţii: a) existenţa unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea naţională ori funcţionarea democraţiei constituţionale; b) iminenţa producerii ori producerea unor calamităţi care fac necesară prevenirea, limitarea sau înlăturarea, după caz, a urmărilor unor dezastre."4. După articolul 3 se introduc două articole noi, articolele 3^1 şi 3^2, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Starea de asediu şi starea de urgenţă pot fi instituite şi menţinute numai în măsura cerută de situaţiile care le determină şi cu respectarea obligaţiilor asumate de România potrivit dreptului internaţional.Art. 3^2. - Pe durata stării de asediu şi a stării de urgenţă sunt interzise: a) limitarea dreptului la viaţă, cu excepţia cazurilor când decesul este rezultatul unor acte licite de război; b) tortura şi pedepsele ori tratamentele inumane sau degradante; c) condamnarea pentru infracţiuni neprevăzute ca atare, potrivit dreptului naţional sau internaţional; d) restrângerea accesului liber la justiţie."5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, exerciţiul unor drepturi şi libertăţi fundamentale poate fi restrâns, cu excepţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale prevăzute la art. 3^2, numai în măsura în care situaţia o cere şi cu respectarea art. 53 din Constituţia României, republicată."6. Articolul 6 se abrogă.7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) La instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, unele atribuţii ale administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale trec în competenţa autorităţilor militare şi a altor autorităţi publice, prevăzute în decretul de instituire a stării de asediu sau de urgenţă. (2) Autorităţile civile ale administraţiei publice continuă exercitarea atribuţiilor care nu au fost transferate autorităţilor prevăzute la alin. (1) şi au obligaţia de a acorda sprijin acestora."8. Articolul 8 se abrogă.9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Conducătorii autorităţilor publice, ai celorlalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice au obligaţia să respecte şi să aplice toate măsurile stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă, în actele normative conexe, precum şi în ordonanţele militare sau în ordine, specifice stării instituite."10. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIProcedura instituirii şi încetării stării de asediu şi a stării de urgenţă"11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - În situaţia în care Parlamentul nu încuviinţează starea instituită, Preşedintele României revocă de îndată decretul, măsurile dispuse încetându-şi aplicabilitatea."12. La articolul 14, după litera c) se introduce o literă nouă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) măsurile de primă urgenţă care urmează a fi luate;"13. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - În funcţie de evoluţia situaţiilor de pericol, Preşedintele României, cu încuviinţarea Parlamentului, poate prelungi durata stării instituite şi poate extinde sau restrânge aria de aplicare a acesteia. Prelungirile se dispun în condiţiile prevederilor art. 5."14. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazul înlăturării situaţiilor de pericol, înainte de expirarea termenului stabilit, încetarea aplicării măsurii excepţionale se dispune prin decret, cu încuviinţarea prealabilă a Parlamentului."15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) În cazul instituirii stării de urgenţă în temeiul art. 3 lit. a), coordonarea aplicării măsurilor dispuse prin decret revine Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) În condiţiile alin. (1), Poliţia Comunitară poate fi militarizată, în totalitate sau numai în anumite unităţi administrativ-teritoriale, desfăşurându-şi activitatea în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) În cazul prevăzut la art. 3 lit. a), Ministerul Apărării Naţionale sprijină forţele Ministerului Administraţiei şi Internelor, la cererea acestuia, în baza aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în limitele şi condiţiile stabilite de acesta. (4) Forţele Ministerului Apărării Naţionale pot acorda sprijin numai în misiuni pentru care au pregătirea şi dotarea corespunzătoare."16. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Pe durata stării de urgenţă, instituită în temeiul art. 3 lit. b), gestionarea măsurilor dispuse revine Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, sub conducerea nemijlocită a ministrului administraţiei şi internelor şi în coordonarea primului-ministru."17. La articolul 20, partea introductivă şi literele b, d), k) şi n) vor avea următorul cuprins:"Art. 20. - Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a măsurilor prevăzute în decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgenţă, autorităţile militare, precum şi celelalte autorităţi publice prevăzute la art. 7 alin. (1) au următoarele atribuţii şi răspunderi:.............................................................. b) să dispună depunerea temporară, la organele de poliţie de pe raza judeţului sau a municipiului Bucureşti, a armelor, muniţiilor şi materialelor explozive aflate asupra populaţiei şi să procedeze la căutarea celor nedepuse în termenul stabilit, urmând ca la încetarea măsurii excepţionale acestea să fie înapoiate celor în drept să le deţină; să dispună închiderea temporară a societăţilor care comercializează arme şi muniţii şi să instituie paza acestora;.............................................................. d) să efectueze controale asupra unor persoane sau locuri, când acestea se impun;............................................................... k) să suspende temporar apariţia sau difuzarea unor publicaţii ori a unor emisiuni ale posturilor de radio sau de televiziune;............................................................... n) să emită ordonanţe militare sau ordine, după caz;"18. La articolul 20, litera p) se abrogă.19. După articolul 20, se introduce un articol nou, articolul 20^1, cu următorul cuprins:"Art. 20^1. - În exercitarea atribuţiilor ce le revin pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, autorităţile prevăzute la art. 7 alin. (1) pot emite ordonanţe militare, respectiv ordine, care sunt obligatorii, conform legii."20. La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) În funcţie de situaţia operativă concretă din unităţile administrativ-teritoriale în care a fost instituită starea de asediu sau starea de urgenţă, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării poate dispune ca unităţile militare din forţele destinate apărării să fie trecute în trepte superioare ale capacităţii de luptă, potrivit planurilor întocmite, inclusiv completarea lor cu resurse umane şi materiale, conform organizării la război."21. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Pe timpul stării de asediu sau al stării de urgenţă, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, în limitele prevăzute de legea sa organică, poate prelungi durata îndeplinirii îndatoririlor militare ale cetăţenilor."22. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IVOrdonanţe militare şi ordine ale altor autorităţi publice"23. La articolul 23, partea introductivă şi litera b) a punctului 1 vor avea următorul cuprins:"Art. 23. - Ordonanţele militare se emit în limitele stabilite prin decretul de instituire a măsurii excepţionale, astfel:.............................................................. b) de comandanţii de mari unităţi în raza teritorială pentru care au fost împuterniciţi de şeful Statului Major General, când starea de asediu a fost instituită în anumite unităţi administrativ-teritoriale;".24. La articolul 23, literele a) şi b) ale punctului 2 vor avea următorul cuprins:"a) de ministrul administraţiei şi internelor sau de înlocuitorul de drept al acestuia, când starea de urgenţă a fost instituită pe întregul teritoriu al ţării; b) de ofiţerii împuterniciţi de ministrul administraţiei şi internelor sau de înlocuitorii legali ai acestora, când starea de urgenţă a fost instituită în anumite unităţi administrativ-teritoriale;"25. La articolul 23, litera c) a punctului 2 se abrogă.26. După articolul 23 se introduce un articol nou, articolul 23^1, cu următorul cuprins:"Art. 23^1. - Pe durata stării de urgenţă, conducătorii altor autorităţi prevăzute la art. 7 alin. (1) pot emite ordine sau pot împuternici persoane în acest sens."27. La articolul 24, partea introductivă şi literele a)-d) şi g) vor avea următorul cuprins:"Art. 24. - Ordonanţa militară sau ordinul cuprinde: a) titlul şi numărul; b) autoritatea emitentă; c) baza legală a emiterii; d) perioada de aplicare;............................................................... g) modul de aducere la cunoştinţa populaţiei;"28. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VMăsuri care se pot dispune pe durata stării de asediu"29. La articolul 25, partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:"Art. 25. - Pe durata stării de asediu se pot dispune următoarele măsuri: a) aplicarea planurilor de acţiune specifice şi de cooperare aprobate, precum şi luarea altor măsuri care se impun;".30. La articolul 25, literele g) şi h) se abrogă.31. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIMăsuri care se pot dispune pe durata stării de urgenţă"32. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Pe durata stării de urgenţă, instituită în temeiul art. 3 lit. a), se pot dispune următoarele: a) aplicarea planurilor aprobate, conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale decretului de instituire; b) organizarea şi asigurarea cu prioritate a transporturilor pentru nevoile autorităţilor publice stabilite să acţioneze; c) închiderea frontierei de stat, în întregime sau în zona în care a fost instituită starea de urgenţă, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei care rămân deschise, precum şi supravegherea frontierei pe toată lungimea sa. (2) Pe durata stării de urgenţă, instituită în temeiul art. 3 lit. b), autorităţile şi instituţiile publice, agenţii economici şi populaţia sunt obligate să respecte şi să aplice prevederile legale speciale pe domeniu, precum şi măsurile dispuse de autorităţile competente."33. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau a dispoziţiilor ordonanţelor militare ori a ordinelor emise pe timpul stării de asediu şi al stării de urgenţă atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz."34. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 50.000.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 10.000.000 lei la 700.000.000 lei, pentru persoane juridice."35. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 28 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de ministrul apărării naţionale sau, după caz, de ministrul administraţiei şi internelor."36. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Contravenţiilor prevăzute la art. 28 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."37. La articolul 31, alineatul (2) se abrogă.38. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Autorităţile militare şi celelalte autorităţi publice, cărora le revin îndatoriri în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, au obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, să elaboreze planuri de cooperare şi de acţiune specifice, să stabilească forţele şi mijloacele necesare punerii lor în aplicare şi să asigure cunoaşterea de către personalul din structurile subordonate a obligaţiilor ce îi revin."39. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - În termen de 60 de zile de la încetarea stării de asediu sau a stării de urgenţă, Preşedintele României prezintă Parlamentului o informare asupra evenimentelor care au determinat instituirea acestora, acţiunile întreprinse şi măsurile necesare prevenirii unor astfel de situaţii."40. Articolele 35 şi 36 se abrogă. Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU DORUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 1 noiembrie 2004.Nr. 453._______________

Noutăți

 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 51 din 18 martie 2019 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019
 • LEGE nr. 671 din 19 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 130 din 16 septembrie 1999 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 336 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 203 din 9 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 16 februarie 2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005
 • LEGE nr. 269 din 29 iunie 2006 pentru aderarea României la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptat prin Actul final al Conferinţei părţilor la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 21 din 20 februarie 2002 privind acordarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice, pesticide, seminţe şi material săditor certificate
 • LEGE nr. 150 din 23 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 14 octombrie 2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 270 din 10 noiembrie 2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari
 • LEGE nr. 265 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Guernsey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 12 ianuarie 2011 şi în Guernsey la 17 ianuarie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 25 septembrie 2002 privind punerea în valoare a plantaţiilor vitipomicole abandonate
 • LEGE nr. 515 din 28 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 4 aprilie 2001 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2000
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGEA nr. 11 din 26 ianuarie 2010 bugetului de stat pe anul 2010
 • LEGE nr. 337 din 11 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili
 • LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul protecţiei civile, în timp de pace, semnat la Bucureşti la 18 ianuarie 1996
 • LEGE nr. 59 din 29 martie 2012 privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 29 septembrie 2005 privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importanţă C şi D
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 10 din 6 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • LEGE nr. 362 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta paşapoartelor
 • LEGE nr. 174 din 13 mai 2009 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 150 din 27 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 296 din 3 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGE nr. 161 din 24 iunie 2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 • LEGE nr. 239 din 7 decembrie 2010 privind modificarea şi completarea Legii plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003
 • LEGE nr. 75 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 208 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 183 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin procedura comasării prin absorbţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 13 decembrie 2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGE nr. 13 din 8 februarie 1991 LEGE privind contractul colectiv de muncă
 • LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicată*) privind protecţia desenelor şi modelelor*)
 • LEGE nr. 551 din 30 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă
 • LEGE nr. 143 din 4 mai 2004 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre România şi Comunitatea Europeană privind regulile aplicabile comerţului cu anumite specii de peşti şi produse din peşte, semnat la Bruxelles la 15 ianuarie 2004, la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • LEGE nr. 2 din 16 ianuarie 1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 41 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 17 din 20 februarie 2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României "EXIMBANK" - S.A.
 • LEGE nr. 286 din 28 decembrie 2010 bugetului de stat pe anul 2011
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021