Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 465 din 4 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2004 privind instituirea la nivel naţional a Reţelei de informaţii contabile agricole
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004 -
LEGE nr. 465 din 4 noiembrie 2004pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2004 privind instituirea la nivel naţional a Reţelei de informaţii contabile agricole Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 67 din 13 august 2004 privind instituirea la nivel naţional a Reţelei de informaţii contabile agricole, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 24 august 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Potrivit prezentei ordonanţe se înfiinţează Reţeaua de informaţii contabile agricole, denumită în continuare RICA. (2) Scopul RICA este să culeagă informaţii contabile necesare pentru stabilirea anuală a veniturilor exploataţiilor agricole din câmpul de observare definit la art. 2 alin. (1) lit. f) şi efectuarea de analize ale activităţii economice a exploataţiilor agricole din câmpul de observare."2. La articolul 2, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) În sensul prezentei ordonanţe, termenii de mai jos au următorul înţeles:"3. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IICriteriile de selectare a exploataţiilor agricole"4. La articolul 3, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Criteriile de selectare a exploataţiilor agricole sunt următoarele:"5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Comitetul Naţional pentru RICA, denumit în continuare Comitet Naţional, se constituie prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (2) Comitetul Naţional aprobă planul pentru selectarea exploataţiilor participante, cu specificarea distribuirii pe categorii de exploataţii şi a regulilor detaliate pentru selectarea acestora şi raportul de implementare a planului de selectare a exploataţiilor participante. (3) Preşedintele Comitetului Naţional este numit de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale dintre membrii comitetului. (4) Comitetul Naţional adoptă propriul său regulament de procedură. (5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale poate înfiinţa pe fiecare dintre regiunile RICA definite la art. 2 alin. (1) lit. d) un comitet regional pentru RICA, denumit în continuare Comitet regional, care are obligaţia să coopereze cu Agenţia de Legătură, pentru selectarea exploataţiilor participante. (6) Comitetul regional consultă Comitetul Naţional pentru verificarea conformităţii cu dispoziţiile art. 3, privind planul de selectare a exploataţiilor participante şi pentru examinarea critică şi aprecierea rezultatelor anuale ponderate ale RICA, ţinând seama, în special, de informaţiile provenite din alte surse statistice agricole şi din conturile naţionale."6. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"(2) Agenţia de Legătură are următoarele atribuţii:"7. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Informaţiile contabile furnizate de fiecare fişă a exploataţiei participante trebuie să asigure caracterizarea exploataţiei participante din punct de vedere al factorilor de producţie ai acesteia, evaluarea venitului exploataţiei participante în diversele sale forme şi verificarea corectitudinii completării."8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Şeful exploataţiei agricole, care este selectată ca exploataţie participantă, alege dintr-o listă alcătuită în acest scop de către Agenţia de Legătură un birou de contabilitate sau o organizaţie/instituţie care poate să completeze fişa exploataţiei în conformitate cu clauzele contractului prevăzut la art. 9."9. La articolul 9, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Clauzele contractului trebuie să fie aceleaşi în toate regiunile RICA şi sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Până la încheierea contractului menţionat anterior, îndatoririle birourilor de contabilitate, organizaţiilor/instituţiilor contractante sunt îndeplinite de către structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale."10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 se stabilesc obiectul analizelor menţionate la art. 1 alin. (2) şi modalităţile de selectare şi numărul exploataţiilor participante, în funcţie de obiectivele fiecărei analize."11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Şeful exploataţiei agricole, care este selectată în conformitate cu dispoziţiile art. 11, alege dintr-o listă alcătuită în acest scop de către Agenţia de Legătură un birou de contabilitate sau o organizaţie/instituţie care poate să completeze fişa specială a exploataţiei în conformitate cu clauzele contractului prevăzut la art. 14."12. La articolul 14, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Clauzele contractului, care trebuie să fie aceleaşi în toate regiunile RICA, sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Până la încheierea contractului menţionat anterior, îndatoririle birourilor de contabilitate, organizaţiilor/instituţiilor contractante sunt îndeplinite de către structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale."13. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Solicitările făcute Comitetului Naţional, structurilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sau birourilor de contabilitate, organizaţiilor/instituţiilor contractante şi răspunsurile corespunzătoare vor fi înaintate în scris, prin intermediul Agenţiei de Legătură."14. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Comitetul Naţional examinează în fiecare an, în luna octombrie, evoluţia veniturilor exploataţiilor agricole din România, în special pe baza rezultatelor actualizate ale RICA, şi este informat în mod regulat asupra activităţii acesteia."15. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Problemele supuse spre examinare Comitetului Naţional de către preşedinte trebuie să respecte procedura prevăzută în prezentul articol."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 4 noiembrie 2004.Nr. 465.----------

Noutăți

 • LEGE nr. 420 din 20 octombrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului de Interne cu studiile din instituţiile civile de învăţământ şi a stagiului efectuat în funcţii militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific funcţiilor civile
 • LEGE nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 539 din 15 decembrie 2003 privind Ordinul Meritul Sanitar şi Medalia Meritul Sanitar
 • LEGA nr. 311 din 8 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 33 din 11 martie 2008 pentru modificarea alin. (5) al art. 176 din Legea învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 53 din 2 martie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene privind violenta şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985
 • LEGE nr. 43 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 92/1971 pentru modificarea Decretului nr. 673/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Metalurgice, aprobat prin Legea nr. 53/1969, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 46 din 23 februarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1996 privind modificarea Legii partidelor politice nr. 27/1996
 • LEGE nr. 87 din 28 mai 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/1997 privind unele măsuri pentru evidenta acţionarilor, organizarea şi desfăşurarea primei adunări generale a acţionarilor la societăţile comerciale care au făcut obiectul procedurilor de privatizare instituite prin Legea nr. 55/1995
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 201 din 1 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea şi prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012
 • LEGE nr. 608 din 6 noiembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Ungaria - RO 0102, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001
 • LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 17 din 8 ianuarie 1998 pentru completarea pct. II al anexei nr. V/1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 176 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparţinând cultelor religioase din România
 • LEGE nr. 168 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 189 din 17 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 30 din 27 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 21 din 20 mai 1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 12 decembrie 2012 privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 220 din 24 noiembrie 2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 124 din 14 iulie 1999 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*)
 • LEGE nr. 223 din 27 noiembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 8 din 18 ianuarie 2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 19 mai 2004 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • LEGE nr. 6 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 12 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare
 • LEGE nr. 434 din 27 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2002 pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 348 din 3 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale
 • LEGE nr. 3 din 12 ianuarie 1994 pentru ratificarea Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 14 august 1992
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGEA viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164 din 24 iunie 2015
 • LEGE nr. 123 din 30 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 285 din 24 octombrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2006 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
 • LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicată*) privind protecţia desenelor şi modelelor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 148 din 28 septembrie 2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători
 • LEGE nr. 566 din 19 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa
 • LEGE nr. 243 din 12 iulie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2007 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 738 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2001 pentru completarea art. 152 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 248 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021