Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 443 din 1 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 9 noiembrie 2004 -
LEGE nr. 443 din 1 noiembrie 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 9 noiembrie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul 1 se introduce alineatul 1^1 cu următorul cuprins:"Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, regimul instituţiilor de credit, inclusiv al instituţiilor emitente de monedă electronică, sau al instituţiilor financiare autorizate în alt stat membru, care funcţionează în România printr-o sucursală sau furnizează servicii în mod direct, va fi cel prevăzut în cap. XIV^2."2. La articolul 3, alineatul 2 va avea următorul cuprins:"În sensul prezentei legi: a) toate sediile secundare din România ale unei instituţii de credit străine vor fi considerate o singură sucursală; b) toate filialele unei societăţi-mamă care, la rândul său, este o filială a altei societăţi-mamă vor fi considerate filiale ale celei din urmă."3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - La autorizarea unei bănci, persoană juridică română, constituită ca filială a unei instituţii de credit străine sau ca filială a unei entităţi care deţine ca filială o instituţie de credit străină ori care se va afla sub controlul aceloraşi persoane fizice sau juridice care controlează o instituţie de credit străină, Banca Naţională a României se va consulta cu autoritatea competentă din ţara de origine a instituţiei de credit străine."4. Litera e) a articolului 14 va avea următorul cuprins:"e) din evaluarea documentaţiei prezentate rezultă că banca nu poate asigură realizarea obiectivelor propuse în condiţii compatibile cu buna funcţionare a sistemului bancar şi cu regulile unei practici bancare prudente, care să asigure protejarea intereselor deponenţilor şi ale altor creditori;".5. Partea introductivă a articolului 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Banca Naţională a României poate retrage autorizaţia acordată unei bănci, persoană juridică română, sau unei sucursale din România a unei instituţii de credit străine, fie la cererea băncii, când acţionarii au decis dizolvarea şi lichidarea acesteia, respectiv la cererea instituţiei de credit străine, fie ca sancţiune, conform art. 69 alin. 2 lit. e), fie pentru următoarele motive:"6. După articolul 28 se introduce articolul 28^1 cu următorul cuprins:"Art. 28^1. - La data aderării României la Uniunea Europeană, dispoziţiile art. 25^1 alin. 2 şi 3 şi cele ale art. 25^2 se abrogă."7. Titlul capitolului VIII va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIIISecretul profesional în domeniul bancar şi schimbul de informaţii între autorităţi"8. După articolul 37^3 se introduce articolul 37^4 cu următorul cuprins:"Art. 37^4. - În exercitarea atribuţiilor sale prevăzute de lege, Banca Naţională a României asigură schimbul de informaţii cu autorităţi din România şi cu autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României."9. La articolul 40, alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Nivelul minim al capitalului iniţial este stabilit de Banca Naţională a României prin reglementări, fără a putea fi mai mic decât echivalentul în monedă naţională a 5 milioane euro."10. La articolul 52^1, alineatul 3 va avea următorul cuprins:"Dacă persoana care intenţionează să devină acţionar semnificativ al unei bănci, persoană juridică română, este o instituţie de credit străină sau o entitate care deţine ca filială o instituţie de credit străină ori este o persoană fizică sau juridică ce controlează o instituţie de credit străină şi dacă, în urma achiziţionării participaţiei, banca va deveni filială a persoanei care a achiziţionat participaţia ori va fi controlată de această persoană, evaluarea acţionarului semnificativ va face obiectul unei consultări prealabile cu autoritatea competentă din ţara de origine a instituţiei de credit străine."11. La articolul 83^8 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:"Instituţiile de credit prevăzute la alin. 1 vor notifica Băncii Naţionale a României deschiderea de reprezentanţe în România, în conformitate cu reglementările date de aceasta. Reprezentanţele îşi vor limita activitatea la acte de informare, de reprezentare, de cercetare a pieţei, contactare de clienţi şi nu vor efectua nici un fel de operaţiuni supuse dispoziţiilor prezentei legi."12. La articolul 83^9, după alineatul 2 se introduce alineatul 2^1 cu următorul cuprins:"În vederea începerii activităţii, sucursala va deschide cont curent la Banca Naţională a României, conform reglementărilor emise de aceasta. Transferurile băneşti operate prin înscrieri în contul curent deschis în evidenţele Băncii Naţionale a României sunt irevocabile şi necondiţionate."13. La articolul 83^10, după alineatul 4 se introduc alineatele 5-7 cu următorul cuprins:"În scopul exercitării activităţilor specifice, instituţiile de credit autorizate într-un alt stat membru pot utiliza pe teritoriul României denumirea pe care o utilizează în statul membru de origine, fără a aduce atingere dispoziţiilor referitoare la utilizarea denumirilor «casă de economii pentru domeniul locativ», «bancă» sau alţi termeni utilizaţi în România, care denumesc instituţii de credit. În situaţia în care există pericolul unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, Banca Naţională a României poate să solicite ca numele să fie însoţit de o menţiune explicativă.În toate actele sale oficiale, sucursalele din România ale instituţiilor de credit autorizate într-un alt stat membru trebuie să se identifice în mod clar printr-un minimum de date: firma sub care sunt înmatriculate în registrul comerţului, adresa sediului principal, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comerţului, numărul şi data înmatriculării în registrul bancar.Sucursalele din România ale instituţiilor de credit autorizate într-un alt stat membru pot să repartizeze, din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, sumele destinate constituirii fondului pentru riscuri bancare generale, în limita a 1% din soldul activelor purtătoare de riscuri specifice activităţii bancare, aşa cum sunt stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României, în măsura în care sumele respective se regăsesc în profitul net."14. La articolul 83^12, după alineatul 4 se introduc alineatele 5 şi 6 cu următorul cuprins:"Sancţiunile şi/sau măsurile dispuse de Banca Naţională a României pot fi contestate în condiţiile prevăzute la cap. XIV.Aplicarea sancţiunilor se prescrie în termen de un an de la data luării la cunoştinţă, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârşirii faptei. Aplicarea sancţiunilor nu înlătură răspunderea materială, civilă, administrativă sau penală, după caz."15. Articolul 87 va avea următorul cuprins:"Art. 87. - Instituţiile de credit care funcţionează în România în condiţiile prezentei legi se evidenţiază de către Banca Naţională a României în registrul instituţiilor de credit, care este accesibil persoanelor interesate." Articolul IILegea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 1 noiembrie 2004.Nr. 443.-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 55 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
 • LEGE nr. 103 din 3 mai 2005 pentru înfiinţarea comunei Valea Teilor prin reorganizarea comunei Izvoarele, judeţul Tulcea
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 21 martie 2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 25 din 10 ianuarie 2002 privind trecerea satului Custelnic din componenta comunei Găneşti, judeţul Mureş, în componenta municipiului Tarnaveni, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 89 din 28 mai 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare
 • LEGE nr. 23 din 4 aprilie 1995 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Filipine pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 18 mai 1994
 • LEGE nr. 212 din 28 noiembrie 2000 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 27 iulie 1999
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 29 aprilie 2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 97 din 16 aprilie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat şi asigurările sociale de sănătate
 • LEGE nr. 290 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
 • LEGE nr. 257 din 22 mai 2001 (*republicată*) privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României*)
 • LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară
 • LEGE nr. 247 din 22 iunie 2006 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Macedonia la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA) "Cracovia 21 decembrie 1992", semnat la Skopje la 27 februarie 2006
 • LEGE nr. 317 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 122 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • LEGE nr. 547 din 14 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ
 • LEGE nr. 34 din 20 ianuarie 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor rromâne cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 27 ianuarie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 8 din 25 ianuarie 1991 pentru ratificarea Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 583 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi furnizarea de facilităţi pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova pentru protecţia fluviului Dunărea, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001
 • LEGE nr. 17 din 7 august 1990 (*republicată*) privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României*)
 • LEGE nr. 331 din 11 noiembrie 2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 26 din 19 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 29 iunie 2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare*)
 • LEGE Nr. 50 din 21 iunie 1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 527 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • LEGE nr. 276 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 757 din 27 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2001 pentru modificarea alin. 1 al art. 7 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 9 februarie 2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 140 din 14 septembrie 2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 639 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind controlul statului portului în regiunea Marii Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000
 • LEGE nr. 127 din 30 mai 2017 pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a martirilor din temniţele comuniste
 • LEGE nr. 362 din 28 decembrie 2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 431 din 27 iunie 2002 privind înfiinţarea comunei Vulcana-Pandele, judeţul Dâmboviţa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 600 din 15 decembrie 2004 pentru completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 407 din 11 octombrie 2004 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1998 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor cu capital de risc
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 19 mai 1999 privind stimularea plăţii obligaţiilor fata de bugetul de stat
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • LEGE nr. 54 din 9 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situaţiei specifice de la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020