Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 415 din 18 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004 -
LEGE nr. 415 din 18 octombrie 2004privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 23 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.26 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 28 iulie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, litera a) a alineatului (1) şi alineatele (2), (7), (8) şi (11) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:"a) vehicul - orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel puţin două axe, sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca ori remorcile tractate de acesta;................................................................................................ (2) Începând cu data de 1 iulie 2002 se introduce tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, denumit în continuare tarif de utilizare, aplicat tuturor utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi structurat în funcţie de perioada de parcurs şi de staţionare, de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), de masa totală maximă autorizată (MTMA) şi de numărul de axe, după caz................................................................................................. (7) Tariful de utilizare este structurat în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 6 luni şi 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum şi durata de staţionare. (8) Tariful de utilizare se aplică în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii români şi străini ai reţelei de drumuri naţionale din România, aflată în administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A................................................................................................. (11) În cazul radierii din circulaţie a vehiculului, utilizatorului român i se va returna, la cererea scrisă a acestuia, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare."2. La articolul I punctul 3, articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele deţinute în proprietate de unităţile Ministerului Apărării Naţionale, de unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, de serviciile de ambulanţă, de serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, astfel cum au fost reglementate în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vehiculele folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate, precum şi vehiculele deţinute în proprietate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."3. La articolul I punctul 5, articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Utilizatorii străini vor achita tariful de utilizare în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 6 luni şi 12 luni."4. La articolul I punctul 6, alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(3) Este obligatorie păstrarea rovinietelor aplicate vizibil pe partea interioară a parbrizului pentru vehiculele înmatriculate, pe toată perioada de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România."5. La articolul I punctul 7, articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Responsabilitatea achitării tarifului de utilizare în ceea ce priveşte tipul şi valabilitatea rovinietei revine în exclusivitate, în cazul utilizatorilor români, deţinătorilor menţionaţi în certificatul de înmatriculare, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului. (2) Valabilitatea rovinietei este determinată de încadrarea în durata de utilizare şi în criteriile de acordare."6. La articolul I punctul 8, articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Fapta de a circula fără a deţine rovinietă valabilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă. (2) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 3. (3) Sumele încasate în urma aplicării amenzilor se fac venit la bugetul de stat în proporţie de 75%, diferenţa de 25% revenind, ca venituri extrabugetare, Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. sau Ministerului Administraţiei şi Internelor, după caz. (4) Contravenienţii au obligaţia ca în termen de 72 de ore de la aplicarea amenzii contravenţionale să achite tariful de utilizare. (5) Conducătorilor vehiculelor înmatriculate în alte state li se vor aplica amenzi contravenţionale numai în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la ieşirea din România. (6) O dată cu aplicarea amenzii contravenţionale, conducătorilor vehiculelor înmatriculate în România, care circulă fără a avea rovinietă valabilă, li se reţine certificatul de înmatriculare a vehiculului până la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de utilizare. (7) Depăşirea termenului de valabilitate a rovinietei pentru un utilizator străin poate fi motivată în cazul blocării fortuite a unui vehicul din cauza unor calamităţi naturale, a unui accident sau a reţinerii conducătorului vehiculului de către autorităţile în drept. În aceste cazuri utilizatorul străin va prezenta reprezentanţilor Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. din agenţiile din punctele de control al trecerii frontierei, la ieşirea din ţară, documente justificative încheiate de organele poliţiei rutiere, organele judecătoreşti şi, în plus, dacă este cazul, dovada reparării vehiculului într-un atelier de reparaţie atestat de Regia Autonomă «Registrul Auto Român». Dovada blocării fortuite a vehiculului sau a reţinerii conducătorului vehiculului nu scuteşte utilizatorul străin de plată tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier pe întreaga perioadă cuprinsă între data intrării şi data ieşirii din România, ci justifică neaplicarea amenzii contravenţionale."7. La articolul I punctul 9, litera c) a articolului 9 va avea următorul cuprins:"c) poliţia rutieră, în situaţia când efectuează controlul existenţei rovinietei valabile, fără personalul menţionat la lit. a) şi b);"8. La articolul I punctul 12, alineatele (2)-(4) ale articolului 12 se abrogă.9. La articolul I punctul 12, după alineatul (5) al articolului 12 se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:"(6) În cazul lipsei rovinietei din motive justificate, dovada achitării tarifului de utilizare se poate face cu documentul original de plată a acestuia."10. La articolul I, punctul 16 se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 18 octombrie 2004.Nr. 415.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • LEGE nr. 19 din 28 februarie 1997 privind ratificarea Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului
 • LEGE nr. 274 din 7 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 23 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 258 din 19 decembrie 2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 315 din 13 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2007 privind completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 11 mai 2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 245 din 21 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1996 privind actualizarea şi completarea regimului general al contabilităţii
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 266 din 15 mai 2002 (*republicată*) privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante
 • LEGE nr. 68 din 12 iulie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1996 privind compensarea creanţelor şi angajamentelor la Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 9 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 28 din 12 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice*)
 • LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 181 din 18 octombrie 2012 pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, şi a Protocolului adiţional la acesta, semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 198 din 4 decembrie 2008 privind modificarea şi completarea Codului penal
 • LEGE nr. 3 din 6 iulie 1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei
 • LEGE nr. 107 din 10 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 169 din 9 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
 • LEGE nr. 53 din 31 iulie 1991 privind salarizarea senatorilor, deputaţilor şi personalului din aparatul Parlamentului României
 • LEGE nr. 193 din 17 noiembrie 1997 pentru abrogarea Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, precum şi pentru abrogarea unor hotărâri ale Guvernului date în aplicarea acestei legi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 38 din 22 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 21 iunie 2001 (*republicată*) privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor*)
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (*republicat*) (LEGE nr. 287/2009)
 • LEGE nr. 333 din 31 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2002 privind valorificarea creanţei deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societăţii Comerciale "Artrom" - S.A. Slatina
 • LEGE nr. 53 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 191 din 24 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 15 septembrie 2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 388 din 28 septembrie 2004 privind trecerea unor construcţii şi a terenurilor aferente, aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva şi vânzarea acestora de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 559 din 18 decembrie 2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 16 iunie 2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare
 • LEGE nr. 121 din 29 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • LEGE nr. 92 din 31 octombrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 1993
 • LEGE nr. 107 din 27 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
 • LEGE nr. 175 din 18 octombrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind înfiinţarea şi funcţionarea de centre culturale, semnat la Constanţa la 18 aprilie 1996
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 159 din 10 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2000 privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 226 din 28 noiembrie 2017 privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari
 • LEGE nr. 140 din 24 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2000 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. pentru finanţarea Proiectului de reînnoire a flotei TAROM, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 1999 şi la Luxemburg la 27 decembrie 1999
 • LEGE nr. 17 din 9 ianuarie 2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
 • LEGE nr. 111 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Amendamentului, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 24 octombrie 1998
 • LEGE nr. 259 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 120 din 27 septembrie 2001 pentru completarea art. 19^49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 17 martie 2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 409 din 17 octombrie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Sangeorgiu de Pădure, judeţul Mureş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 133 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020