Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 440 din 25 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 26 octombrie 2004 -
LEGE nr. 440 din 25 octombrie 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 26 octombrie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 6 iunie 2000, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK - S.A., este o instituţie specializată, prin care se derulează activităţi de susţinere a comerţului exterior românesc prin instrumente financiar-bancare şi de asigurări specifice. (2) EXIMBANK - S.A. îşi desfăşoară activitatea în numele şi în contul statului, precum şi în nume şi în cont propriu, realizând pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finanţări, cofinanţări, refinanţări, garantări, alte operaţiuni bancare, asigurări şi reasigurări ale operaţiunilor de comerţ exterior românesc."2. La articolul 2, literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:"e) efectuarea altor operaţiuni bancare, pentru punerea în aplicare a obiectului specific de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; f) asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen scurt împotriva riscurilor comerciale şi de ţară, care nu pot fi asigurate pe piaţa privată, constituită din cel puţin două societăţi de asigurare, persoane juridice străine şi o societate persoană juridică română;".3. La articolul 2, după litera f) se introduce litera f^1) cu următorul cuprins:"f^1) asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen mediu şi lung împotriva riscurilor comerciale şi de ţară;".4. La articolul 2, literele g), i) şi l) vor avea următorul cuprins:"g) garantarea şi/sau asigurarea şi reasigurarea investiţiilor româneşti în străinătate;............................................................... i) efectuarea altor operaţiuni specifice activităţii de asigurare şi reasigurare de credite, garanţii şi investiţii pentru sprijinirea activităţii de export, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;............................................................... l) acordarea asistenţei pentru expertizări tehnice şi efectuarea operaţiunilor bancare de punere în aplicare a proiectelor aprobate de Comitetul interministerial de garanţii şi credite de comerţ exterior;".5. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) EXIMBANK - S.A. îşi desfăşoară activitatea la nivel central, iar la nivel teritorial şi în străinătate, prin sucursale şi alte sedii secundare - agenţii şi altele asemenea."6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - EXIMBANK - S.A. este condusă de un consiliu de administraţie numit de adunarea generală a acţionarilor, format din 7 membri: preşedintele consiliului de administraţie, care este şi preşedintele executiv al băncii, 2 vicepreşedinţi, care sunt şi vicepreşedinţii executivi ai băncii, şi 4 membri."7. La articolul 5, literele b), d), g) şi h) vor avea următorul cuprins:"b) aprobă organizarea şi funcţionarea comitetelor de audit, de credit, de risc, de administrare a activelor şi pasivelor, precum şi a altor organe de lucru, în vederea desfăşurării activităţii sale specifice;............................................................... d) aprobă normele interne ale EXIMBANK - S.A. de desfăşurare a activităţii;............................................................... g) decide înfiinţarea de sucursale şi alte sedii secundare - agenţii şi altele asemenea - în ţară şi în străinătate; h) numeşte directorii şi directorii adjuncţi din centrală şi din sediile secundare, din ţară şi din străinătate, cu respectarea reglementărilor în vigoare, stabilind atribuţiile, competenţele şi răspunderile acestora;".8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Situaţiile financiare ale EXIMBANK - S.A., întocmite pe bază individuală şi, după caz, pe bază consolidată, sunt auditate de auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România şi aprobate de Banca Naţională a României."9. După articolul 7 se introduce articolul 7^1 cu următorul cuprins:"Art. 7^1 - Anual, până la data de 31 mai, EXIMBANK - S.A. prezintă Guvernului raportul de activitate pentru anul precedent."10. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIComitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior şi activitatea EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului"11. La articolul 8, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 8. - EXIMBANK - S.A. desfăşoară, în limita competenţelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, următoarele operaţiuni, în numele sau cu garanţia statului:".12. La articolul 8, literele c), d) şi e) vor avea următorul cuprins:"c) realizează finanţări, cofinanţări şi refinanţări; d) realizează asigurarea şi reasigurarea creditelor de export de bunuri şi servicii împotriva riscurilor politice şi comerciale, a investiţiilor româneşti în străinătate, asigurarea garanţiilor de export şi a operaţiunilor de export în leasing; e) efectuează operaţiuni de stimulare a exporturilor complexe, în condiţiile prevăzute la art. 11^1;".13. La articolul 8, după litera e) se introduc literele f), g) şi h), cu următorul cuprins:"f) garantează credite pentru realizarea de bunuri şi servicii destinate exportului, credite cumpărător şi investiţii româneşti în străinătate; g) efectuează alte operaţiuni de stimulare a exporturilor româneşti, stabilite de actele normative în vigoare, în conformitate cu obiectivele politicii de comerţ exterior a Guvernului; h) realizează alte operaţiuni prevăzute de lege."14. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Operaţiunile de garantare, asigurare şi reasigurare, desfăşurate în numele şi în contul statului, se acordă, de regulă, în limita a 85% din valoarea contractelor de export. În funcţie de obiectivele de politică de comerţ exterior, prin hotărâre a Guvernului, acest procent poate fi majorat. (3) Normele care reglementează activităţile desfăşurate în numele şi în contul statului sunt aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit legii."15. La articolul 9, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător şi a investiţiilor româneşti în străinătate; b) fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export, a garanţiilor de export, a operaţiunilor de export în leasing şi a investiţiilor româneşti în străinătate;".16. La articolul 9, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:"e) alte fonduri care vor fi înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, cu reglementarea modalităţilor de utilizare."17. Alineatul (3) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(3) Sumele prevăzute anual în bugetul de stat pentru constituirea fondurilor prevăzute la art. 9 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, vor fi virate lunar de Ministerul Finanţelor Publice la EXIMBANK - S.A. şi vor fi repartizate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, în funcţie de necesităţile de susţinere a exporturilor."18. La articolul 11 alineatul (1), după punctul 4 al literei a) se introduce punctul 4^1 cu următorul cuprins:"4^1. garanţiilor la creditele pentru realizarea producţiei de bunuri şi servicii destinate exportului, pentru creditele cumpărător şi a garanţiilor pentru investiţiile româneşti în străinătate;".19. La articolul 11 alineatul (1), punctele 1 şi 2 ale literei b), teza a II-a, vor avea următorul cuprins:"1. asigurări şi reasigurări de credite de export pe termen scurt împotriva riscurilor comerciale şi de ţară neasigurabile pe piaţa privată, în condiţiile art. 2 lit. f);2. asigurări de garanţii de export şi asigurări de investiţii româneşti în străinătate;".20. La articolul 11 alineatul (1), după punctul 1 al literei b), teza a II-a, se introduce punctul 1^1 cu următorul cuprins:"1^1. asigurări şi reasigurări de credite de export pe termen mediu şi lung împotriva riscurilor comerciale şi de ţară;".21. La articolul 11 alineatul (1) litera b), punctul 3 al tezei a II-a va avea următorul cuprins:"3. alte operaţiuni de asigurare, coasigurare şi reasigurare de credite împotriva riscurilor de neplată, neasigurabile pe piaţa privată. Garanţiile şi asigurările de export sunt emise de EXIMBANK - S.A., pe baza aprobării Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior;".22. La articolul 11 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) Fondul pentru acordarea bonificaţiilor de dobândă va fi alocat până la data stabilită de comun acord cu Uniunea Europeană."23. După articolul 11 se introduc articolele 11^1 şi 11^2, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) Pentru exporturi complexe, în sensul art. 8 alin. (1) lit. e), se înţelege exportul de echipamente, instalaţii sau părţi de instalaţii, separat ori împreună cu tehnologii, licenţe, know-how, asistenţă tehnică, proiectare, construcţii-montaj, lucrări de punere în funcţiune şi recepţie, precum şi piesele de schimb şi materialele aferente. De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrările geologice de proiectare-explorare, lucrările de exploatare pentru zăcăminte minerale, construcţiile de reţele electrice, executarea de foraje de sonde, construcţiile de schele, de instalaţii şi conducte de transport, de depozitare şi de distribuire a produselor petroliere şi a gazelor naturale, precum şi realizarea de nave complete, de obiective în domeniile transporturilor, agriculturii, îmbunătăţirilor funciare, amenajărilor de mediu, hidrotehnice, silvice, organizarea exploatărilor forestiere, centrale energetice şi termice, staţii electrice, staţii de tratare a apei, staţii de epurare, linii tehnologice flexibile şi automate de prelucrare, constituirea de ansambluri de locuinţe şi obiective social-culturale, reţele de apă-canalizare, construirea de drumuri şi poduri, amenajări portuare şi produse de tehnică militară şi altele asemenea. După caz, la propunerea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, prin hotărâre a Guvernului, se poate aproba includerea în categoria exporturilor complexe şi a unor proiecte care îi sunt supuse analizei şi aprobării, aparţinând şi altor domenii de activitate. (2) Stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, se realizează, pe lângă asigurarea creditelor de export, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, prin: a) garanţii pentru participări la licitaţii internaţionale, executarea lucrărilor şi alte garanţii stabilite prin contractele externe; b) acordarea de garanţii ale statului pentru credite utilizate pentru producţia din ţară şi din străinătate, destinată exporturilor complexe, precum şi pentru creditele de export pe termen scurt, mediu şi lung, conform standardelor internaţionale în domeniu; c) acordarea de bonificaţii de până la 60% din dobânda plătită pentru creditele de export, în fazele de pre şi postlivrare. (3) Exporturile complexe se realizează pe bază de contracte externe de către un contractant general, agent economic român sau străin, care poate colabora, pe bază de contracte comerciale, cu subcontractanţii - agenţi economici români sau străini. Exporturile produselor cu ciclu lung de fabricaţie se pot realiza pe bază de contracte externe încheiate de către un contractant general sau de către producător, direct ori prin comisionar. (4) Subcontractanţii interni, participanţi la realizarea de exporturi complexe, sunt: proiectantul general, antreprenorul general, producătorii, precum şi prestatorii de servicii angajaţi în realizarea acestora. (5) Perioada de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi valoarea contractelor de export aferente se stabilesc anual şi ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a Guvernului.Art. 11^2. - (1) Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior este alcătuit din reprezentanţi ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi ai EXIMBANK - S.A. (2) Modul de desfăşurare a activităţii Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior este reglementat prin hotărâre a Guvernului. Preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii Comitetului sunt desemnaţi prin hotărâre a Guvernului. (3) Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior are următoarele atribuţii: a) aprobă limita maximă de expunere a fondurilor prevăzute la art. 9; b) examinează şi aprobă:(i) emiterea garanţiilor de export, a garanţiilor pentru creditele pentru realizarea de bunuri şi servicii destinate exportului, pentru creditul cumpărător şi a garanţiilor pentru investiţii româneşti în străinătate;(îi) asigurarea şi reasigurarea creditelor de export, a investiţiilor româneşti în străinătate, a garanţiilor de export şi a operaţiunilor de export în leasing, în numele şi în contul statului;(iii) instrumentele de susţinere a activităţii de comerţ exterior, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi şi cu politica Guvernului de promovare şi susţinere a exporturilor;(iv) nivelul de acordare a bonificaţiilor de dobândă pentru creditele de export acordate în lei de EXIMBANK - S.A. şi de băncile comerciale pentru activitatea de export, conform prevederilor prezentei legi şi politicii Guvernului de promovare şi susţinere a exporturilor; c) la începutul fiecărui an lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EXIMBANK - S.A. este stabilită prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii. (4) Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior stabileşte utilizarea plafoanelor valorice în cadrul cărora se vor aproba şi desfăşura operaţiunile, în numele şi în contul statului, pe baza clasamentelor de risc de ţară elaborate de EXIMBANK - S.A. (5) Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior se întruneşte, de regulă, bilunar sau de câte ori este nevoie."24. La articolul 13 alineatul (1), literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:"a) creditele de export pe termen scurt, neasigurabile pe piaţa privată, precum şi creditele de export pe termen mediu şi lung;............................................................... c) creditele obţinute în vederea realizării de bunuri şi servicii destinate exportului, garanţiile de export şi operaţiunile de export în leasing."25. Alineatul (3) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"(3) Asigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu şi lung, asigurarea investiţiilor româneşti în străinătate şi a garanţiilor de export se vor face în cadrul plafoanelor valorice pe ţări, stabilite de EXIMBANK - S.A. şi aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, în funcţie de politica Guvernului de promovare şi susţinere a exportului şi a investiţiilor pe diferite pieţe."26. Alineatul (1) al articolului 14 se abrogă.27. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"(2) EXIMBANK - S.A. poate realiza şi alte operaţiuni în contul statului, potrivit obiectivelor prevăzute la art. 2, şi poate implementa orice instrumente de stimulare a activităţii de comerţ exterior, stabilite de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu competenţele sale legale şi cu politica Guvernului de susţinere a comerţului exterior."28. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) EXIMBANK - S.A. efectuează operaţiuni de bancă în scopul stimulării activităţii de comerţ exterior, în conformitate cu reglementările legislaţiei bancare în vigoare şi cu prevederile prezentei legi. (2) EXIMBANK - S.A. efectuează operaţiuni de finanţare, cofinanţare şi refinanţare a operaţiunilor de comerţ exterior, în vederea facilitării accesului exporturilor româneşti pe pieţele internaţionale. (3) EXIMBANK - S.A. poate încheia acorduri cu instituţii financiare din ţară şi din străinătate, în vederea constituirii de fonduri care să fie utilizate ca surse atrase pentru susţinerea activităţilor în nume şi în cont propriu. (4) EXIMBANK - S.A. poate emite obligaţiuni pe piaţa internă şi externă, în condiţiile legii, în vederea atragerii de surse, necesare pentru desfăşurarea activităţii sale."29. După alineatul (4) al articolului 16 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) EXIMBANK - S.A. va desfăşura operaţiuni de asigurare şi reasigurare de credite de export pe termen scurt, mediu şi lung împotriva riscurilor comerciale şi de ţară, în nume şi în cont propriu, în conformitate cu prevederile alin. (1)-(4), până la 31 decembrie 2004."30. După articolul 16 se introduce capitolul IV^1 cu următorul cuprins:"CAPITOLUL IV^1Contabilitatea operaţiunilorArt. 16^1. - Contabilitatea EXIMBANK - S.A. se realizează distinct pe operaţiuni desfăşurate în numele şi în contul statului şi pe operaţiuni desfăşurate în nume şi în cont propriu, atât pentru activitatea bancară, cât şi pentru activităţile de asigurare şi reasigurare desfăşurate potrivit legii.Art. 16^2. - EXIMBANK - S.A. întocmeşte situaţii financiare anuale, distinct pe activităţi, respectiv bancară şi de asigurări, pe bază individuală şi pe bază consolidată, în conformitate cu legislaţia în domeniu şi cu standardele internaţionale de contabilitate."31. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Membrii şi împuterniciţii în adunarea generală a acţionarilor, membrii consiliului de administraţie şi auditorii, precum şi salariaţii EXIMBANK - S.A. sunt obligaţi să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date şi informaţii de care au luat cunoştinţă în cursul exercitării funcţiilor lor şi care nu sunt destinate publicităţii." Articolul II (1) Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 6 iunie 2000, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: a) Ordonanţa Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, aprobată prin Legea nr. 70/1995, cu modificările ulterioare; b) Normele tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, emise de ministrul industriei şi comerţului, ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, ministrului finanţelor şi preşedintelui Băncii de Export-Import a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 27 martie 1998, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. îşi va modifica actul constitutiv în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 25 octombrie 2004.Nr. 440.________________

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 28 octombrie 2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea organizării Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • LEGE nr. 270 din 22 decembrie 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 184 din 12 iunie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 decembrie 2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • LEGE nr. 154 din 19 iunie 1930 pentru înzestrarea magaziilor cu silozuri din portul Brăila cu instalaţiuni necesare unei curăţătorii de cereale
 • LEGE nr. 112 din 26 martie 2001 pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniile culturii şi educaţiei dintre România şi Republica Argentina, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 1999
 • LEGE nr. 181 din 9 mai 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 75 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 12 iulie 2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 29 aprilie 1997 privind transferul cu titlu gratuit al unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 5 din 7 septembrie 1950 pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului Republicii Populare Române
 • LEGE nr. 183 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 103 din 8 mai 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 224 din 5 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 136 din 12 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2006 privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei publice nr. 313/2004
 • LEGE nr. 530 din 25 noiembrie 2004 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 171 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 245 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 27 aprilie 2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea acestui acord
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 5 octombrie 2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă "RO-ALERT"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 17 martie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • LEGE nr. 89 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apa migratoare african-eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995
 • LEGE nr. 594 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2000 pentru modificarea art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
 • LEGE nr. 41 din 11 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 11 iunie 1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii poştale şi în regim de curierat rapid de către persoanele juridice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 15 martie 2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului
 • LEGE nr. 124 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 162 din 9 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 • LEGE nr. 1.207 din 4 aprilie 1931 pentru modificarea art. 1 din legea pentru constituirea şi funcţionarea întreprinderilor private de asigurare şi reglementarea contractului de asigurare, promulgată prin decretul regal nr. 2481 din 4 iulie 1930
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 9 februarie 2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 183 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005
 • LEGE nr. 357 din 20 noiembrie 2009 privind ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 şi la Bucureşti la 17 martie 2009, dintre Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 161 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 71 din 29 decembrie 1969 privind contractele economice
 • LEGE nr. 153 din 8 septembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 27/1997 privind derularea împrumutului de euroobligaţiuni în mărci germane
 • LEGE nr. 13 din 14 mai 1968 cu privire la exercitarea meseriilor de către mestesugari în ateliere proprii
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021