Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 395 din 11 octombrie 2004 privind activitatea hidrografică maritimă
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 14 octombrie 2004 -
LEGE nr. 395 din 11 octombrie 2004privind activitatea hidrografică maritimă Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 14 octombrie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege stabileşte normele generale aplicabile, precum şi specificul activităţilor hidrografice maritime, condiţiile şi modul lor de desfăşurare în zona de competenţă naţională a României la Marea Neagră, în porturile sale maritime şi instituie autoritatea naţională cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul hidrografiei maritime. Articolul 2 (1) Prin activităţi hidrografice maritime se înţelege totalitatea acţiunilor care au ca scop cunoaşterea condiţiilor de navigaţie în zona maritimă de competenţă naţională, inclusiv a acţiunilor de desfăşurare în condiţii de siguranţă a navigaţiei în afara porturilor maritime. (2) Activităţile hidrografice maritime cuprind acţiuni specifice privind cunoaşterea naturii şi topografiei marine, a geodeziei ariei marine şi a regiunii de coastă învecinată, a aspectului liniei de ţărm, a condiţiilor oceanografice şi climatologice marine cu impact asupra navigaţiei, precum şi acţiuni de asigurare cu faruri. În activităţile hidrografice maritime sunt cuprinse şi acţiunile de balizaj şi alte categorii de acţiuni necesare asigurării navigaţiei, efectuate în afara porturilor maritime. Articolul 3Scopul activităţilor hidrografice maritime este crearea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a navigaţiei, în scopul protejării navelor, mărfurilor, echipajelor şi pasagerilor, bunurilor acestora, precum şi de protecţie a mediului. Articolul 4Datele obţinute prin activitatea hidrografică maritimă reprezintă baza sistemului naţional de informaţii hidrografice maritime. Capitolul II Desfăşurarea activităţii hidrografice Articolul 5 (1) Autoritatea naţională în domeniul activităţii hidrografice maritime este Ministerul Apărării Naţionale prin Direcţia hidrografică maritimă, care are ca atribuţii realizarea, gestionarea şi ţinerea la zi a fondului de date şi informaţii privind cartografia, geodezia marină şi navigaţia maritimă, conform reglementărilor naţionale şi siguranţei navigaţiei maritime şi convenţiilor internaţionale la care România este parte sau conform acordurilor şi înţelegerilor bilaterale semnate cu statele maritime cu care România are frontieră. (2) Direcţia hidrografică maritimă desfăşoară, în principal, următoarele activităţi: a) cercetarea batimetrică a mării, cercetarea geodezică şi de altă natură a obiectelor din zona costieră, din mare, de pe solul submarin şi din zona submarină, geofizica mării şi oceanografia în partea relevantă pentru hidrografie; b) punerea la dispoziţie navelor şi ambarcaţiunilor a informaţiilor hidrografice, prin emiterea avizelor pentru navigatori, culegerea, analiza şi schimbul de avize hidrografice şi de navigaţie cu instituţii similare din alte state, în scopul actualizării hărţilor maritime oficiale şi a documentelor nautice proprii; c) elaborarea, producţia şi actualizarea hărţilor de navigaţie oficiale şi a documentelor nautice româneşti, corelarea lor cu recomandările organizaţiilor internaţionale la care România este parte, precum şi păstrarea şi actualizarea originalelor; d) descrierea şi marcarea pe documentele elaborate a limitei suveranităţii pe mare a României, definită geodezic, luând în considerare documentele naţionale, tratatele, acordurile şi înţelegerile bilaterale care reglementează frontierele maritime; e) actualizarea şi gestionarea bazei oficiale de date hidrografice maritime pe baza informaţiilor rezultate din activităţile sale specifice sau obţinute de la alte instituţii/organizaţii naţionale, civile sau militare, cu care colaborează; f) reprezentarea României la organizaţiile internaţionale cu care aceasta cooperează în domeniul hidrografiei maritime; g) gestionarea sistemului naţional de informaţii hidrografice maritime; h) organizarea serviciului de supraveghere hidrografică, realizarea reţelei de staţii sau substaţii permanente ori temporare de culegere a datelor; i) distribuţia şi vânzarea hărţilor de navigaţie şi a documentelor nautice româneşti, a căror utilizare este obligatorie pentru siguranţa navigaţiei. Articolul 6 (1) Activitatea hidrografică maritimă definită conform art. 2 poate fi desfăşurată şi de alte instituţii, organisme sau organizaţii publice ori private, române sau străine, care au prevăzute în statutul propriu astfel de activităţi specifice, numai cu autorizarea expresă a Direcţiei hidrografice maritime. (2) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) se eliberează în mod gratuit de Direcţia hidrografică maritimă, la cererea celor interesaţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea activităţilor. (3) Direcţia hidrografică maritimă este abilitată să colaboreze direct cu instituţiile, organismele şi organizaţiile publice sau private prevăzute la alin. (1), să solicite sau să primească, conform legii, datele şi informaţiile necesare activităţilor sale specifice, utilizându-le cu respectarea dreptului de autor al colaboratorului sau colaboratorilor respectivi. (4) Direcţia hidrografică maritimă poate colabora, pentru promovarea şi derularea unor cercetări oceanografice, în cadrul programelor naţionale, sectoriale, precum şi în cadrul programelor internaţionale, cu unităţi şi instituţii de drept public şi privat din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare. (5) Prevederile alin. (1) nu se aplică administraţiilor de porturi şi de căi navigabile care au în obiectul de activitate executarea de lucrări în Marea Neagră pentru accesul navelor din mare în Canalul Sulina şi în porturile maritime româneşti, precum şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care desfăşoară activităţi specifice de cercetare marină şi costieră, potrivit competenţelor legale. (6) Direcţia hidrografică maritimă anulează autorizaţia eliberată în situaţia în care nu sunt respectate prevederile prezentei legi şi informează organele competente române, pentru aplicarea măsurilor legale necesare. Articolul 7Instituţiile, organismele sau organizaţiile publice ori private autorizate să desfăşoare activităţi hidrografice maritime sunt obligate să respecte prevederile tratatelor şi convenţiilor din domeniul hidrografic la care România este parte. Articolul 8Instituţiile, organismele sau organizaţiile publice ori private, autorizate potrivit prevederilor art. 6 alin. (1), trimit Direcţiei hidrografice maritime, în cel mult 30 de zile de la data terminării lucrărilor, câte o copie a fiecărui raport, studiu, proiect, precum şi întregul volum de date colectate. Articolul 9 (1) Direcţia hidrografică maritimă colectează şi analizează datele obţinute în activitatea hidrografică maritimă şi, în funcţie de rezultat, le declară date oficiale. (2) Datele cercetărilor, colectate şi analizate de instituţiile, organismele ori organizaţiile publice sau private prevăzute la art. 6 alin. (1), nu sunt considerate oficiale. (3) Direcţia hidrografică maritimă stochează datele oficiale şi le publică în hărţi oficiale, documente nautice şi avize pentru navigatori, potrivit solicitărilor şi nevoilor. (4) În publicaţiile speciale Direcţia hidrografică maritimă face cunoscute modificările şi amendamentele la hărţile care privesc apărarea naţională. Articolul 10Navele care navighează în apele din zona de competenţă naţională a României sunt obligate să aibă la bord hărţile oficiale şi documentele nautice actualizate pentru această zonă, publicate de Direcţia hidrografică maritimă. Articolul 11 (1) Originalele documentelor hidrografice, cartografice şi geodezice, precum şi datele primare privind natura şi topografia fundurilor marine, aspectul de linie de ţărm, condiţiile oceanografice şi climatologice marine cu impact asupra navigaţiei în zona Mării Negre, în care România are sau dobândeşte drepturi suverane, sunt păstrate la Direcţia hidrografică maritimă. (2) Cedarea originalelor prevăzute la alin. (1) pentru uzul altor instituţii, organisme, organizaţii publice sau private ori persoane fizice nu este permisă. Articolul 12Copierea parţială sau integrală a hărţilor şi documentelor nautice, studiilor şi a altor ediţii publicate de Direcţia hidrografică maritimă şi distribuirea acestora sunt permise numai cu acordul prealabil, în scris, al Direcţiei hidrografice maritime. Articolul 13Datele obţinute din activitatea hidrografică maritimă pot fi făcute publice, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate. Articolul 14 (1) Datele publice obţinute din activitatea hidrografică maritimă se pun la dispoziţie utilizatorilor, contra cost. La solicitarea instituţiilor, organismelor sau organizaţiilor publice ori private prevăzute la art. 6 alin. (1), Direcţia hidrografică maritimă poate desfăşura, contra cost, activităţi hidrografice, cartografice şi de publicare. (2) Datele prevăzute la alin. (1), precum şi tarifele practicate se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 15Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru desfăşurarea activităţii Direcţiei hidrografice maritime se asigură din fonduri de la bugetul de stat, pe baza unor programe anuale şi multianuale, în condiţiile legii. Articolul 16Datele care urmează a fi publicate în avizele către navigatori şi care se referă la posturile maritime româneşti sunt transmise Direcţiei hidrografice maritime numai de Autoritatea Navală Română şi de administraţiile portuare. Capitolul III Sancţiuni Articolul 17Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei desfăşurarea activităţii hidrografice maritime de către instituţiile, organismele sau organizaţiile publice ori private prevăzute la art. 6 alin. (1), fără obţinerea autorizării legale, cu excepţia celor prevăzute la art. 6 alin. (5). Articolul 18Nerespectarea prevederilor art. 12 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoanele juridice şi cu amendă de la 2.000.000 lei la 12.000.000 lei pentru persoanele fizice. Articolul 19 (1) Împiedicarea desfăşurării activităţii hidrografice maritime, autorizată conform legii, precum şi deteriorarea cu bună ştiinţă a echipamentului specific constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 40.000.000 lei pentru persoanele juridice şi cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele fizice. (2) În situaţia deteriorării echipamentului specific, contravenientul suportă şi contravaloarea pagubelor produse. Articolul 20Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 17-19 se fac de către personalul Direcţiei hidrografice maritime împuternicit de conducătorul acesteia. Articolul 21Contravenţiilor prevăzute la art. 17-19 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul IV Dispoziţii finale Articolul 22Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 11 octombrie 2004.Nr. 395._______________

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 6 noiembrie 1997 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 octombrie 1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 19 aprilie 2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGE nr. 336 din 31 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 163 din 22 octombrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1997
 • LEGE nr. 707 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • LEGE nr. 178 din 7 octombrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
 • LEGE nr. 100 din 8 mai 2019 privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri
 • LEGE nr. 90 din 12 iulie 1996 (*republicată*) privind protecţia muncii
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 11 ianuarie 2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 3 din 30 martie 1988 privind încheierea şi executarea contractelor economice
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • LEGE nr. 77 din 17 decembrie 1991 pentru aderarea României la Convenţia culturală europeană
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 20 aprilie 2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 2 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
 • LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen*)
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 268 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Convenţiei de la Tampere privind asigurarea resurselor de telecomunicaţii pentru atenuarea efectelor dezastrelor şi acţiuni umanitare, adoptată la Tampere la 18 iunie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 20 iunie 2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 454 din 12 noiembrie 2003 privind condiţiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi silvicultură
 • LEGE nr. 68 din 22 martie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate transnaţionale, a terorismului şi a altor tipuri de infracţiuni, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 22 din 9 martie 2015 privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a Ambulanţei din România
 • LEGE nr. 584 din 15 decembrie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu şi Gospodărirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterală în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002
 • LEGE nr. 330 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2002 privind societăţile de credit ipotecar
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 32 din 2 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranziţie pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contribuţia financiară a Facilităţii de tranziţie pentru întărirea capacităţii instituţionale în România
 • LEGE nr. 15 din 12 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 29 din 29 decembrie 1967 *** Republicată cu privire la dezvoltarea activităţii de educaţie fizica şi sport
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 (*republicată*) privind prefectul şi instituţia prefectului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 19 iunie 2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 32 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS - S.A. Iaşi
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 46 din 4 iulie 1991 pentru aderarea României la Convenţia privind statutul refugiaţilor, precum şi la Protocolul privind statutul refugiaţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 16 iunie 2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*) privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*) privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • LEGE nr. 222 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2001 privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea Naţională "Tutunul Românesc" - S.A.
 • LEGE nr. 237 din 9 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 111 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 octombrie 2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 214 din 24 octombrie 2008 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • LEGE nr. 242 din 17 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/1998 privind regimul premiilor anuale sau al altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, pentru activitatea anului 1998
 • LEGE nr. 15 din 19 decembrie 1980 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxice
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 155 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 1/2004 privind abrogarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 10 iunie 2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020