Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 10 din 29 martie 1974 privind rechiziţiile
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL NR. 54 din 6 aprilie 1974 -
LEGE Nr. 10 din 29 martie 1974privind rechizitiile Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 54 din 6 aprilie 1974

EXPUNERE DE MOTIVEÎntărirea capacităţii de apărare a patriei reprezentind o sarcina primordială a statului nostru socialist, a întregului popor.În interesul apărării Republicii Socialiste România, a ordinii publice sau a securităţii statului, este necesar ca, pe lîngă tehnica şi celelalte bunuri din inzestrarea forţelor armate, să fie rechiziţionate şi alte bunuri din economia naţionala. De asemenea să fie chemate unele persoane fizice pentru prestări de servicii.Legea nr. 139 asupra rechizitiilor din 27 februarie 1940 nu mai corespunde actualei structuri economice şi social-politice a statului nostru.Pentru reglementarea acestor probleme s-a adoptat prezenta lege, în care se prevede că la proclamarea stării de necesitate, la declararea mobilizării ori a stării de război, data fiind urgenta şi eficienta unor asemenea măsuri, se pot efectua rechiziţii şi chema persoane fizice pentru prestarea de servicii la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne, odată cu proclamarea, respectiv declararea, acestor situaţii. În acest sens, Consiliul de Miniştri stabileşte din timp de pace cantităţile sau procentele de predare a bunurilor ce se rechizitioneaza, pe ministere, celelalte organe centrale şi pe comitetele executive ale consiliilor populare.În alte situaţii decît cele arătate mai sus, de exemplu pentru concentrari, aplicaţii, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne pot efectua rechiziţii şi chema persoane fizice pentru prestarea de servicii numai cu aprobarea Consiliului Apărării Republicii Socialiste România.În lege s-au prevăzut atribuţii, în legătură cu rechizitiile, pentru consiliile locale de apărare care au sarcina sa ia măsuri pentru asigurarea efectuării rechizitiei de bunuri şi chemării persoanelor fizice pentru prestări de servicii.Potrivit legii se pot rechizitiona mijloace de transport feroviare, auto, navale, aeriene şi cu tracţiune animala, tehnica şi instalaţii de aerodrom, de telecomunicaţii, tehnica de construcţii, mijloace şi materiale topografice, piese de schimb, mijloace de reparaţii, carburanţi şi utilaje pentru transportul acestora, clădiri, terenuri, alimente, furaje precum şi alte bunuri necesare forţelor armate.Rechizitionarea bunurilor şi chemarea persoanelor fizice pentru prestarea de servicii se fac prin comandamentele teritoriale şi centrele militare iar în mod excepţional în lege s-a prevăzut ca în timp de război asemenea măsuri să poată fi luate de orice comandant de unitate care în cadrul luptei acţionează independent în împrejurări deosebit de grele.Pentru cunoaşterea numărului şi stării bunurilor ce pot fi rechiziţionate, în lege se prevede că ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi unităţile subordonate acestora au obligaţia sa comunice, la cerere, Ministerului Apărării Naţionale sau organelor sale teritoriale, date referitoare la bunurile ce le aparţin. Totodată, s-a prevăzut ca pentru unele categorii de bunuri Consiliul de Miniştri poate dispune efectuarea recensămîntului acestora.S-a prevăzut ca pe perioada rechizitiei nu se percep impozite şi taxe pentru bunurile rechiziţionate.Legea conţine dispoziţii privind plata despăgubirilor, ţinînd seama de apartenenţa şi natura bunurilor rechiziţionate, de felul rechizitiei, de alte dispoziţii legale în legătură cu evaluarea despăgubirilor, precum şi plata muncii prestate. Pentru prestarea de servicii s-a prevăzut ca chemările să se facă în înţelegere cu unităţile socialiste în care cei supuşi acestor obligaţii fac parte, pentru a nu se stinjeni activitatea acestor unităţi.În lege s-a prevăzut ca persoanele chemate la prestări de servicii sa nu fie remunerate pe primele 10 zile.În cazul prestării de servicii în alte localităţi decît cele în care domiciliază sau au reşedinţa persoanele chemate, s-a prevăzut ca asigurarea transportului, cazarii precum şi hranirii să fie în sarcina unităţii beneficiare, costul hranei urmînd a se suporta de persoanele care prestează serviciile, cu excepţia elevilor, studenţilor şi a persoanelor chemate pentru o perioadă de pînă la 10 zile.Sînt prevăzute expres bunurile ce nu se rechizitioneaza, avîndu-se în vedere destinaţia bunurilor, precum şi persoanele fizice care sînt scutite de prestare de servicii, tinindu-se seama de capacitatea lor fizica şi alte situaţii în legătură cu locul de muncă.Pentru a da eficienta prevederilor legii, s-a prevăzut a fi sancţionate persoanele ce se fac vinovate de încălcarea lor.Totodată, legea autoriza Consiliul de Ministeri şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti sa dispună rechizitionarea unor bunuri şi chemarea persoanelor fizice la prestarea de servicii, în scopul prevenirii sau inlaturarii urmărilor unor calamitati naturale, epidemii, catastrofe sau pericole iminente cu caracter general, precum şi pentru dotarea formatiunilor sanitare civile ce se constituie la declararea mobilizării generale ori a stării de război, în condiţii similare de plată a muncii sau de acordare de despăgubiri.Ca urmare a prevederilor cuprinse în legea alăturată, Legea nr. 139 asupra rechizitiilor din 27 februarie 1940, cu modificările ulterioare, se abroga.Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1La proclamarea stării de necesitate, la declararea mobilizării parţiale sau generale ori a stării de război şi pe tot timpul cît durează aceste situaţii, precum şi în caz de concentrari, aplicaţii sau alte împrejurări în care interesele generale ale apărării tarii, ordinii publice şi securităţii statului reclama, se pot face rechiziţii de bunuri aparţinînd organizaţiilor socialiste de stat, organizaţiilor cooperatiste ori altor organizaţii obşteşti, celorlalte persoane juridice, cît şi persoanelor fizice şi pot fi chemate unele persoane fizice pentru prestări de servicii. Articolul 2În sensul prezentei legi: a) prin rechiziţie se înţelege punerea la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne sau altor organe de stat, spre folosinţă temporară, la cererea acestora, a unor bunuri aparţinînd persoanelor juridice sau fizice, în scopul apărării patriei, ordinii publice şi securităţii statului, efectuării în condiţii optime a mobilizării parţiale sau generale, concentrarilor sau aplicatiilor, precum şi în celelalte cazuri prevăzute de prezenta lege. Bunurile consumptibile sau perisabile pot fi rechiziţionate definitiv; b) prin prestare de servicii se înţelege efectuarea unor lucrări sau desfăşurarea unor activităţi de către persoanele fizice, la chemarea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne sau alte organe de stat, în scopurile prevăzute la lit. a). Articolul 3Rechizitionarea de bunuri şi prestarea de servicii se fac în scopul satisfacerii nevoilor de orice natura, de mina de lucru şi de cartiruire necesare forţelor armate, personalului civil care le însoţesc, garzilor patriotice, autorităţilor statului, sinistratilor, refugiatilor, populaţiei atinse de consecinţele războiului şi prizonierilor de război, precum şi pentru asigurarea bunei funcţionari şi exploatări a căilor de comunicaţii, întreprinderilor, instituţiilor şi altor organizaţii socialiste, cît şi în scopurile prevăzute la art. 27. Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne, în baza prezentei legi, pot efectua rechiziţii de bunuri şi chema persoane fizice pentru prestări de servicii, la proclamarea stării de necesitate, la declararea mobilizării parţiale sau generale ori a stării de război, odată cu proclamarea ori declararea acestor situaţii, precum şi pe timpul cît ele durează.Procentele sau cantităţile de predare a bunurilor ce se rechizitioneaza în situaţiile prevăzute la alin. 1 pe ministere, celelalte organe centrale şi pe comitetele executive ale consiliilor populare se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri. Articolul 5În caz de concentrari, aplicaţii sau alte împrejurări impuse de interesele generale ale apărării tarii, ordinii publice şi securităţii statului, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne pot efectua rechiziţii de bunuri şi chema persoane fizice pentru prestări de servicii numai cu aprobarea Consiliului Apărării Republicii Socialiste România. Articolul 6Consiliile locale de apărare, fiecare în raza lor teritorială, iau măsuri pentru asigurarea efectuării rechizitiei de bunuri şi chemării persoanelor fizice pentru prestări de servicii.În acest scop, prin centrele militare şi alte organe locale:- organizează acţiuni de verificare a ţinerii evidentei resurselor de mobilizare de către organizaţiile socialiste, precum şi modul de întreţinere şi starea tehnica a mijloacelor de transport şi tehnicii de construcţii din inzestrarea acestora;- organizează acţiuni de verificare a existenţei la organizaţiile socialiste a materialelor, alimentelor şi altor bunuri necesare unităţilor militare la mobilizare;- analizează forta de muncă ce poate fi folosită la prestări de servicii, în raport cu nevoile producţiei, şi stabilesc numărul persoanelor ce poate fi pus la dispoziţie în acest scop de la fiecare organizaţie socialistă.De asemenea, consiliile locale de apărare sprijină organele militare pentru efectuarea rechizitiilor de bunuri şi chemarea persoanelor fizice pentru prestări de servicii.Consiliile judeţene de apărare stabilesc localităţile în care se va executa cartiruirea pentru nevoile prevăzute la art. 3. Articolul 7Se pot rechizitiona, potrivit prezentei legi, mijloace de transport auto, feroviare, navale, aeriene şi cu tracţiune animala, instalaţii şi tehnica de aerodrom, de telecomunicaţii, tehnica de construcţii, mijloace şi materiale topografice, piese de schimb, mijloace de reparaţii, carburanţi şi utilaje pentru transportul acestora, clădiri, terenuri, alimente, animale, furaje, precum şi alte bunuri necesare realizării scopurilor prevăzute la art. 3. Odată cu bunurile rechiziţionate se predau şi echipamentele aferente. Articolul 8Rechizitionarea bunurilor şi chemarea persoanelor fizice pentru prestarea de servicii, în situaţiile şi la dispoziţia organelor prevăzute la art. 4 şi 5, se fac prin comandamentele teritoriale şi centrele militare.Ministrul apărării naţionale poate stabili şi alte unităţi militare prin care să se facă rechiziţii sau să se cheme persoane fizice la prestarea de servicii.În mod excepţional, în timp de război, orice comandant de subunitate ori unitate similară sau superioară batalionului, care în cadrul luptei acţionează independent, poate lua pe răspundere proprie măsura rechiziţionării de bunuri ori a chemării persoanelor fizice la prestarea de servicii.Prevederile alineatului precedent privind chemarea persoanelor fizice pentru prestarea de servicii nu se aplică personalului care asigura nemijlocit efectuarea transporturilor publice şi telecomunicatiilor. Articolul 9Stabilirea imobilelor necesare pentru satisfacerea nevoilor de cartiruire se face de către comitetele executive ale consiliilor populare locale judeţene, la cererea organelor autorizate.Proprietarii sau deţinătorii sub orice titlu ai imobilelor sînt obligaţi sa pună imobilele lor la dispoziţia beneficiarilor de cartiruire la solicitarea acestora, şi să asigure iluminatul şi incalzitul, dacă dispun de mijloacele necesare. Capitolul 2 Procedura ţinerii evidentei şi rechiziţionării bunurilor, precum şi chemării persoanelor fizice pentru prestarea de servicii.Stabilirea şi plata despăgubirilor şi plata muncii Articolul 10Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi unităţile subordonate acestora, ţin evidenta bunurilor supuse rechizitiei conform normelor generale privind evidenta bunurilor din patrimoniul lor. Ele sînt obligate sa comunice, la cerere, Ministerului Apărării Naţionale sau comandamentelor teritoriale ori centrelor militare date în legătură cu numărul şi starea bunurilor.Evidenta bunurilor supuse rechizitiei aparţinînd persoanelor fizice se tine, în condiţiile menţionate în alineatul precedent, de către comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orăşeneşti sau municipale, după caz. Articolul 11Consiliul de Miniştri poate dispune efectuarea recensămîntului pentru anumite categorii de bunuri supuse rechizitiei.La efectuarea recensămîntului, deţinătorii bunurilor sînt obligaţi să le declare atunci cînd sînt înştiinţaţi şi, la cerere, să le înfăţişeze comisiilor de recensamint.Organele cărora li se comunică rezultatul recensămîntului şi datele pînă la care se face comunicarea se stabilesc prin hotărîrea Consiliului de Miniştri prin care s-a dispus recensămîntul. Articolul 12Ministerul Apărării Naţionale este autorizat sa controleze periodic ţinerea evidentei şi modul de întreţinere, de către persoanele juridice cărora le aparţin, a bunurilor supuse rechizitiei şi sa verifice exactitatea datelor comunicate de către acestea. Articolul 13Bunurile se rechizitioneaza în baza unui ordin de predare emis de organele militare prevăzute la art. 8.Prin hotărîri ale Consiliului de Miniştri se pot stabili şi alte forme prin care se dispune predarea unor bunuri aparţinînd organizaţiilor socialiste de stat. Articolul 14Ordinul de predare a bunurilor ce se rechizitioneaza cuprinde denumirea organului militar emitent şi a unităţii beneficiare, temeiul legal al rechizitiei, date de identificare a bunului şi proprietarului ori deţinătorului acestuia, precum şi menţiuni despre felul rechizitiei, locul şi termenul predării bunului. Articolul 15Predarea şi luarea în primire a bunului rechizitionat se fac la locul şi termenul indicate în ordinul de predare.Ordinul de predare se inmineaza de către delegatul centrului militar sau, după caz, al organului militiei.Bunurile rechiziţionate se predau cu proces-verbal.În cazul în care pentru bunurile rechiziţionate în situaţia prevăzută la art. 8 alin. 3 nu este posibil a se întocmi proces-verbal, comandantul unităţii sau subunitatii beneficiare eliberează o dovadă.Pentru bunurile rechiziţionate care nu aparţin organizaţiilor socialiste de stat, în procesul-verbal ori în dovada se trece valoarea bunului la data rechizitiei, cu indicarea bazei legale a preţurilor sau tarifelor folosite.Cei care deţin cantităţi mai mari de bunuri din categoria celor rechizitionabile trebuie să predea, în cadrul obligaţiilor ce li se fixează, pe cele aflate în starea cea mai buna.În caz de nerespectare a prevederilor alin. 1 şi 6 rechizitia se face silit, cu sprijinul organului militiei din localitatea respectiva. Articolul 16Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne asigura ţinerea evidentei în unităţi fizice a bunurilor aparţinînd organizaţiilor socialiste de stat, precum şi a evidentei fizice şi valorice a bunurilor aparţinînd altor persoane juridice şi persoanelor fizice, rechiziţionate, potrivit prevederilor prezentei legi, la dispoziţia acestor organe. Articolul 17Rechizitiile de bunuri dau dreptul proprietarului la despăgubiri, stabilite asa cum se arata în prezenta lege.Nu se acordă despăgubiri pentru uzura provenită din întrebuinţarea normală a bunului rechizitionat.Stricăciunile cauzate terenurilor cultivabile ce au fost rechiziţionate dau dreptul la despăgubiri numai în timp de pace.Pentru imobilele folosite la cartiruirea prevăzută la art. 3 nu se plăteşte chiria pe timpul stării de necesitate, mobilizării parţiale ori generale sau stării de război, oricare ar fi durata de folosire a imobilelor.În celelalte situaţii, cartiruirea da dreptul la încasarea unei chirii, stabilită potrivit dispoziţiilor legale, numai după 30 de zile de folosinţă. Articolul 18În caz de stare de necesitate, mobilizare sau stare de război nu se plătesc despăgubiri pentru bunurile rechiziţionate de la organizaţiile socialiste de stat. Aceste organizaţii sînt scutite de a vărsa cotele de amortizare aferente mijloacelor fixe rechiziţionate, pe toată durata cît au fost puse la dispoziţia organelor autorizate.Pentru bunurile aparţinînd organizaţiilor socialiste de stat, rechiziţionate în alte situaţii decît cele prevăzute la alin. 1, Consiliul de Miniştri poate dispune acordarea de despăgubiri ori modificarea indicatorilor de plan economic, după caz. Articolul 19Stabilirea despăgubirilor pentru bunurile rechiziţionate aparţinînd persoanelor fizice, precum şi persoanelor juridice altele decît organizaţiile socialiste de stat, se face astfel: a) pentru timpul cît au fost puse la dispoziţie bunurile ce fac parte din fondurile fixe şi care se restituie, altele decît clădiri, după sistemul cotelor de amortizare stabilite conform prevederilor legale, calculate pentru timpul cît bunul a fost rechizitionat; b) pentru bunurile rechiziţionate pe termen limitat, care din motive justificate nu mai pot fi restituite celor în drept şi nu exista nici posibilitatea despăgubirii în natura prin acordarea în schimb a unui alt bun similar, precum şi pentru cele rechiziţionate definitiv, la preţul de producţie, de livrare sau cu amănuntul, după caz, în vigoare la data rechizitiei, tinindu-se seama de dispoziţiile legale în vigoare, precum şi de calitatea sau starea de uzura a bunurilor rechiziţionate; c) pentru clădiri şi terenuri fără culturi sau plantaţii, la echivalentul chiriei stabilite potrivit dispoziţiilor legale. Pentru terenurile neproductive nu se acordă despăgubiri; d) pentru culturile şi plantaţiile existente pe terenurile rechiziţionate, la echivalentul valorii producţiei nerealizate de proprietar, calculată la preţurile de achiziţie, din care se scad cheltuielile ce ar fi fost necesare pentru obţinerea recoltei. În cazul distrugerii plantaţiilor, la echivalentul cheltuielilor necesare refacerii acestora; e) pentru clădirile distruse, despăgubirile se stabilesc potrivit dispoziţiilor legale privind acordarea de despăgubiri în caz de expropriere a unor asemenea bunuri.În cazul bunurilor rechiziţionate pentru care nu exista preţuri stabilite, evaluarea despăgubirii se face de către delegatul unităţii beneficiare şi cel al comitetului executiv al consiliului popular din localitatea unde s-a efectuat rechizitia, prin comparatie cu preţurile produselor similare, tinindu-se seama de stare de uzura a bunurilor la data rechizitiei. Articolul 20Pe perioada rechizitiei nu se percep impozite şi taxe pentru bunurile rechiziţionate. Articolul 21În situaţiile prevăzute la art. 1, pot fi chemate pentru prestarea de servicii orice persoane apte de muncă avînd vîrsta de la 16 ani pînă la 60 de ani bărbaţii şi de la 16 ani pînă la 55 de ani femeile. Unii specialişti ca: medici, ingineri, subingineri, tehnicieni, economişti, farmacisti, asistenţi medicali, pot fi chemaţi sa presteze servicii în specialitatile lor şi peste limita maxima de vîrsta prevăzută mai sus.Prezentarea persoanelor fizice pentru prestarea de servicii se face la locul şi data indicate de organele militare prevăzute la art. 8, prin instiintari scrise sau alte mijloace de comunicare. Înştiinţarea nominală se face, pentru salariaţi sau membri cooperatori, prin organizaţiile socialiste din care fac parte; pentru celelalte persoane, înştiinţarea se asigura de către comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orăşeneşti şi municipale, prin organele militiei din localităţile respective.Înştiinţările scrise referitoare la chemarea persoanelor fizice pentru prestarea de servicii, emise de organele militare, se fac sub forma de ordin de chemare individual sau colectiv, care cuprinde denumirea organului militar emitent şi a unităţii beneficiare, temeiul legal al chemării, numele, prenumele şi domiciliul persoanei chemate, locul unde trebuie să se prezinte, precum şi termenul.La chemarea pentru prestarea de servicii se tine seama şi de nevoile unităţilor socialiste în care lucrează persoanele supuse unor asemenea obligaţii.Stabilirea nominală a salariaţilor şi membrilor cooperatori chemaţi pentru prestări de servicii se face de către delegaţii unităţii beneficiare, de acord cu conducătorii organizaţiilor socialiste în care lucrează persoanele în cauza.Persoanele chemate pentru prestarea de servicii sînt folosite, pe cît posibil, în raport cu pregătirea profesională, aptitudinile şi localităţile în care au domiciliul sau reşedinţa. Articolul 22În timp de mobilizare sau război persoanele chemate pentru prestări de servicii de organele militare prevăzute la art. 8, în interesul unităţilor militare sau al unor instituţii, întreprinderi şi alte organizaţii socialiste, precum şi personalul oricărei organizaţii socialiste care îşi exercită atribuţiile de specialitate pe lîngă unităţile militare din zona de operaţii, sînt supuse, pentru orice abateri derivînd direct din sarcinile ce le sînt încredinţate, controlului, disciplinei şi jurisdicţiei militare.Persoanele prevăzute la alineatul precedent sînt considerate militari mobilizati în timp de război, cu gradele din evidenta militară, numai în ce priveşte situaţia reglementată în alineatul precedent. Persoanele care nu au fost luate în evidenta militară sînt considerate ca au gradul de soldat. Articolul 23Persoanele chemate pentru prestări de servicii mai mult de 10 zile într-un an au dreptul la plata muncii prestate, începînd din ziua a 11-a.Aceste drepturi se calculează după cum urmează: a) salariaţii şi membrii cooperativelor meşteşugăreşti au dreptul la salariul sau, după caz, retributia tarifara de încadrare, precum şi la sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate avut la locul de muncă în luna precedenta chemării pentru prestarea de servicii; b) membrii cooperativelor agricole de producţie au dreptul la o indemnizaţie lunară egala cu venitul mediu realizat în ultimele 12 luni, dar nu mai mica decît venitul lunar minim garantat potrivit reglementărilor în vigoare; c) membrii uniunilor de creatori şi ai colegiilor de avocaţi au dreptul la venitul mediu lunar calculat pe o perioadă de 12 luni anterioară chemării pentru prestarea de servicii; d) persoanele care nu se încadrează în nici una dintre prevederile de la lit. a)-c) au dreptul la plata muncii efectuate, tinindu-se seama de cantitatea şi calitatea muncii, potrivit normelor legale.Persoanele chemate la prestări de servicii pînă la 10 zile într-un an nu sînt remunerate.În caz de imbolnavire sau accident de muncă, survenite pe timpul prestării de servicii, persoanele care nu au calitatea de salariaţi sau membri ai cooperativelor meşteşugăreşti beneficiază de asistenţa medicală şi medicamente sau de pensii de invaliditate, în aceleaşi condiţii ca şi salariaţii.În cazul prestării de servicii în alte localităţi decît cele în care domiciliază sau au reşedinţa persoanele chemate, asigurarea transportului, cazarii, precum şi hranirii sînt în sarcina unităţii beneficiare. Costul hranei se suporta de persoanele care prestează serviciile, cu excepţia elevilor, studenţilor şi a persoanelor chemate pînă la 10 zile într-un an.Perioada cît salariatul a prestat servicii în temeiul prezentei legi se considera vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate. Articolul 24Sumele necesare acordării despăgubirilor pentru bunurile rechiziţionate, cît şi pentru remunerarea persoanelor fizice care au prestat servicii, se suporta din fondurile puse la dispoziţie în acest scop, achitarea lor facindu-se astfel: a) pentru bunurile rechiziţionate, de către comitetele executive ale consiliilor populare din localităţile unde s-a efectuat rechizitia, potrivit celor stabilite de Ministerul Finanţelor, în cel mult 3 luni de la data expirării termenului sau a încetării cauzelor care au determinat rechizitia cu excepţia sumelor pentru bunurile consumptibile sau perisabile, care se achită la data rechiziţionării lor sau în cel mult o luna de la această dată; b) pentru serviciile prestate de salariaţii organizaţiilor socialiste de stat, de către unităţile în care aceştia sînt încadraţi, iar pentru celelalte persoane, de către comitetele executive ale consiliilor populare din localităţile în care acestea au domiciliul, la datele şi cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la salarii.Sumele reprezentind chirii şi amortizari se achită conform dispoziţiilor legale. Articolul 25La împlinirea termenelor sau încetarea cauzelor care au determinat rechizitia bunurile se restituie celor de la care au fost rechiziţionate, cu proces-verbal de restituire.Procesul-verbal de restituire se remite persoanelor juridice sau persoanelor fizice cărora le-au aparţinut bunurile rechiziţionate. Articolul 26Cel nemulţumit de cuantumul despăgubirii acordate poate introduce acţiune la instanţa judecătorească competenţa sau, după caz, la Arbitrajul de Stat, împotriva unităţii beneficiare a rechizitiei.Litigiile în legătură cu plata muncii persoanelor chemate pentru prestarea de servicii sînt de competenţa judecătoriei.Organele competente a soluţiona litigiile menţionate în alineatele precedente sînt cele a căror rază teritorială are domiciliul sau sediul reclamantul.Acţiunile introduse în termenul prevederilor alin. 1 şi 2, precum şi căile de atac exercitate, sînt scutite de taxa de timbru. Capitolul 3 Rechizitionarea de bunuri şi chemarea persoanelor fizice pentruprestările de servicii în alte situaţii Articolul 27În scopul prevenirii sau inlaturarii urmărilor unor calamitati naturale, epidemii, catastrofe sau pericole iminente cu caracter general, altele decît cele prevăzute în art. 31 din Legea organizării producţiei şi a muncii în agricultura (Legea nr. 4/1970) Consiliul de Miniştri şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pot dispune rechizitionarea de bunuri din cele prevăzute la art. 7 din prezenta lege şi chemarea la prestarea de servicii a persoanelor fizice.Pentru aducerea la îndeplinire a hotărîrilor consiliilor locale de apărare în baza art. 18 lit. c) din Legea nr. 14/1972 privind organizarea apărării naţionale a Republicii Socialiste România, în vederea asigurării nevoilor unităţilor militare pe timpul execuţiei mobilizării, comitetele executive ale consiliilor populare dispun rechizitionarea de bunuri şi chemarea la prestarea de servicii a persoanelor fizice.Bunurile necesare funcţionarii formatiunilor sanitare civile ce se constituie la declararea mobilizării generale ori a stării de război pot fi rechiziţionate prin deciziile comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti. Articolul 28Pentru situaţiile prevăzute la art. 27, în hotărîrile Consiliului de Miniştri sau, după caz, în deciziile comitetelor executive se vor stabili cantităţile de bunuri şi durata rechizitiei, procedura rechiziţionării şi a chemării pentru prestarea de servicii.Înştiinţarea despre prezentarea la prestarea de servicii ori a predării bunurilor în aceste situaţii se face de către comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Articolul 29Condiţiile în care se face plata muncii sau se acordă despăgubiri pentru bunurile rechiziţionate sînt cele prevăzute la art. 17, 18, 19, 20, 23 şi 24 din prezenta lege. Capitolul 4 Scutiri de rechiziţii şi de prestări de servicii Articolul 30Nu se rechizitioneaza: a) obiectele de uz personal şi de gospodărie casnica; b) vehiculele cu tracţiune animala sau mecanică aparţinînd invalizilor, văduvelor de război, orfanilor minori, precum şi altor persoane, dacă aceste bunuri constituie singurul lor mijloc de existenta; c) părţile din imobilele destinate pentru serviciile statului şi organizaţiilor obşteşti, strict necesare funcţionarii lor; d) bunurile aparţinînd bisericilor sau caselor de rugaciuni ale oricărui cult recunoscut de stat; e) muzeele; f) cantităţile de cereale, legume şi fructe necesare consumului proprietarului şi familiei sale, conform normelor de rationalizare a consumului stabilite prin dispoziţiile legale, seminţele necesare insamintarii, precum şi animalele de reproducţie şi animalele matca; g) bunurile aflate în rezervele de mobilizare constituite potrivit dispoziţiilor legale; h) bunurile aparţinînd misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine. Articolul 31Sînt scutite de prestare de servicii: a) persoanele lipsite total de capacitate de muncă; b) persoanele lipsite parţial de capacitate de muncă, dacă aceasta la face improprii desfăşurării activităţii pentru care au fost chemate; c) femeile gravide începînd din luna a 5-a de sarcina; d) persoanele care au în îngrijire copii, părinţi, fraţi sau surori lipsiţi total sau parţial de capacitate de muncă, cînd prezenta lor este absolut necesară; e) mamele care au în îngrijire copii sub vîrsta de 8 ani; f) salariaţii organizaţiilor socialiste mobilizati la locul de muncă; g) personalul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine.Pentru cazurile prevăzute la lit. a), b), c) şi d), lipsa de capacitate, respectiv necesitatea prezentei lîngă cei aflaţi în îngrijire, se stabileşte de organele sanitare competente. Capitolul 5 Sancţiuni Articolul 32Refuzul nejustificat de a pune la dispoziţia forţelor armate bunurile legal rechiziţionate, sustragerea de la îndeplinirea acestor obligaţii ori nedeclararea la recensamint a bunurilor supuse rechizitiei se pedepseşte potrivit legii penale. Articolul 33Neprezentarea fără motive justificate sau refuzul persoanelor legal chemate de a presta servicii constituie în timp de pace contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.De asemenea, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 1.000 lei necomunicarea la cererea şi în termenul solicitat de organele militare prevăzute la art. 10 a datelor de evidenta privind bunurile rechiziţionate.Sancţiunile prevăzute la alin. 2 se aplică salariaţilor cărora le revine obligaţia potrivit atribuţiilor de serviciu ori sînt desemnaţi de conducerea organizaţiilor socialiste sa ţină evidenta bunurilor supuse rechizitiei.Dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor referitoare la plata a jumătate din minimul amenzii nu sînt aplicabile.Contravenţiile stabilite la alin. 1 se constata de delegaţi anume împuterniciţi de comandamentul unităţii care a emis ordinul de chemare sau al unităţii beneficiare; contravenţiile stabilite la alin. 2 se constata de ofiţeri împuterniciţi de organele militare prevăzute la art. 10 din prezenta lege.Agentul constatator aplica amenda.Plîngerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se soluţionează de comandantul care a împuternicit pe agentul constatator sau, după caz, de judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvîrşită contravenţia.Dacă faptele prevăzute la alin. 1 şi 2 sînt săvîrşite în timpul stării de necesitate, mobilizării sau stării de război, ele se sancţionează cu închisoare contravenţională de la o luna la 6 luni.Cînd contravenienţii sînt minori, limitele sancţiunii închisorii contravenţionale se reduc la jumătate. Articolul 34În cazurile prevăzute la art. 33 alin. 8, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată judecătoriei în a carei raza teritorială a fost săvîrşită contravenţia.Dispoziţiile art. 12-14, art. 15 alin. 1, 2 şi 4 şi art. 16 din Decretul nr. 153/1970, aprobat prin Legea nr. 32/1970, sînt aplicabile.În timpul executării închisorii contravenţionale, cei sancţionaţi sînt obligaţi sa presteze activităţi legate de nevoile prevăzute la art. 3.În situaţia în care contravenientul este chemat pentru îndeplinirea serviciului militar înainte de pronunţarea hotărîrii judecătoreşti ori înainte de începerea executării sancţiunii închisorii contravenţionale, procesul-verbal sau, după caz, hotărîrea se trimite comandantului unităţii militare din care face parte contravenientul, spre a i se aplică sancţiuni potrivit regulamentului disciplinei militare. Articolul 35Prevederile art. 33 şi 34 se intregesc cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. Articolul 36Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de hotărîrile Consiliului de Miniştri sau deciziile comitetelor executive ale consiliilor populare date în aplicarea art. 27, cu excepţia alin. 2, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 3.000 lei. Aceste contravenţii se constata de primari, precum şi de ofiţeri sau subofiteri de militie.Procedura de constatare, căile de atac şi executarea sancţiunilor pentru contravenţiile stabilite potrivit alineatului precedent sînt cele prevăzute de Legea nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de deciziile comitetelor executive ale consiliilor populare, date în aplicarea art. 27 alin. 2, se procedează conform prevederilor art. 32-36 din prezenta lege. Capitolul 6 Dispoziţii finale Articolul 37Prevederile prezentei legi se aplică şi persoanelor fizice ori juridice străine, domiciliate sau care au reşedinţa ori sediul pe teritoriul Republicii Socialiste România, în măsura în care nu s-a stabilit altfel prin înţelegeri internaţionale la care Republica Socialistă România este parte. Articolul 38Ministrul apărării naţionale va stabili modul de executare a dispoziţiilor prezentei legi referitoare la înştiinţarea şi organizarea predării bunurilor ce se rechizitioneaza, de către organizaţiile socialiste.Atribuţiile ce revin organelor militiei în legătură cu prevederile prezentei legi se stabilesc, în comun, de ministrul apărării naţionale şi ministrul de interne. Articolul 39Prezenta lege intră în vigoare pe data publicării în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România. Articolul 40Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 139 asupra rechizitiilor din 27 februarie 1940, cu modificările ulterioare, se abroga.--------------------- Notă *) Vezi nota de la p. 73.-----------------

Noutăți

 • LEGE nr. 336 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară
 • LEGE nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*republicată*) privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 august 2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă
 • LEGE nr. 59 din 26 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
 • LEGE nr. 157 din 16 aprilie 2003 pentru ratificarea amendamentelor dintre Guvernul României şi Comisia Europeană la memorandumurile de finanţare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2001, convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 14 mai 2002
 • LEGE nr. 313 din 7 decembrie 2015 pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 83 din 30 martie 2018 pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003
 • LEGE nr. 187 din 19 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
 • LEGE nr. 545 din 25 noiembrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Ciohorăni prin reorganizarea comunei Mirosloveşti, judeţul Iaşi
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 octombrie 2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 140 din 17 octombrie 2002 privind transmiterea fără plata a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, respectiv în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 97 din 6 iunie 2011 pentru aprobarea majorării capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 225 din 7 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 637 din 7 decembrie 2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 11 februarie 2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 206 din 7 noiembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 94 din 21 iunie 2001 pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 520 din 9 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului
 • LEGE nr. 15 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2001 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului
 • LEGE nr. 198 din 7 noiembrie 2011 privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului şi a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 121 din 11 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 188/2002 privind ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanţarea Proiectului de eficienta energetica, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2002
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 296 din 15 mai 2002 privind acordarea asistenţei medicale în România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care România este parte
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 30 aprilie 2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare restante asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent
 • LEGE nr. 522 din 9 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 74/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 30 din 13 martie 2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum şi a unor alte acte normative
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*)
 • LEGE nr. 19 din 23 octombrie 1986 pentru modificarea unor prevederi din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 536 din 23 septembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
 • LEGE nr. 427 din 22 noiembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • LEGE nr. 351 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • LEGE nr. 21 din 15 martie 1995 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 iunie 2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil
 • LEGE nr. 192 din 7 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 123 din 30 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • LEGE nr. 1 din 18 martie 1975 cu privire la depunerea jurămîntului de credinţa şi devotament fata de Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 275 din 7 iulie 2009 privind modificarea art. 1 din Legea nr. 476/2002 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central Europene
 • LEGE nr. 23 din 10 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 269/2000 privind urmărirea şi controlul postprivatizare al societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iunie 2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 482 din 25 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 31 martie 1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polona în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României fata de Republica Polona, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997
 • LEGE nr. 32 din 17 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 77 din 24 iunie 2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021