Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 371 din 20 septembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 27 septembrie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 371 din 20 septembrie 2004privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 27 septembrie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) În scopul asigurării ordinii şi liniştii publice, cât şi pentru creşterea eficienţei pazei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat se înfiinţează, la nivelul municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, Poliţia Comunitară pentru ordine publică, ca serviciu public local, specializat, denumită în continuare Poliţia Comunitară. (2) Poliţia Comunitară se poate înfiinţa şi la nivelul comunelor. (3) Poliţia Comunitară se constituie prin reorganizarea Corpului gardienilor publici pe unităţi administrativ-teritoriale. Articolul 2 (1) Activitatea Poliţiei Comunitare se realizează în interesul persoanei, al comunităţii, al asigurării pazei şi protecţiei obiectivelor de interes public local şi privat, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii. (2) În îndeplinirea misiunilor care îi revin, Poliţia Comunitară cooperează cu Poliţia Română şi Jandarmeria Română, cu alte instituţii ale statului şi colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii. Articolul 3Activitatea Poliţiei Comunitare se desfăşoară pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, denumit în continuare Regulament, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Capitolul II Organizare şi funcţionare Articolul 4 (1) Poliţia Comunitară se înfiinţează prin hotărâre a consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, după caz, şi se subordonează primarilor acestora. (2) La nivelul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor Poliţia Comunitară se organizează, după caz, ca serviciu public sau structură fără personalitate juridică - direcţie, serviciu, birou sau compartiment - în cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliilor locale, în condiţiile legii. (3) Nivelul de organizare, structura organizatorică şi categoriile de personal se stabilesc anual de consiliile locale, cu consultarea unităţilor teritoriale ale Poliţiei Române, în funcţie de bugetul alocat, numărul populaţiei, întinderea fiecărui municipiu, oraş, comună, respectiv sector al municipiului Bucureşti, şi de starea infracţională şi contravenţională înregistrată pe raza lor. Articolul 5 (1) La nivelul fiecărui municipiu, oraş, comună, precum şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează Comisia locală de ordine publică, denumită în continuare Comisia locală, organism cu rol consultativ. (2) Comisia locală este constituită, după caz, din: primar, şeful poliţiei locale, reprezentantul unităţii de jandarmi competente teritorial, şeful poliţiei comunitare, 2-4 consilieri şi 2-5 reprezentanţi ai comunităţii, desemnaţi de consiliul local, şi este condusă de primar. Articolul 6 (1) Comisia locală are următoarele atribuţii: a) analizează periodic şi face propuneri privind necesarul de resurse materiale şi umane; b) organizează consultări cu membrii comunităţilor locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile în activitatea Poliţiei Comunitare; c) trimestrial şi ori de câte ori se solicită, prezintă informări în şedinţa consiliului local privind eficienţa activităţii desfăşurate de Poliţia Comunitară şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acesteia; d) în baza concluziilor desprinse din analizele periodice efectuate asupra modului de asigurare a ordinii şi liniştii publice şi pazei obiectivelor şi bunurilor de interes public local de pe teritoriul localităţii, propune consiliului local adoptarea unor hotărâri prin care să prevină anumite fapte care afectează climatul social. (2) Comisia locală propune consiliului local stabilirea unui număr de funcţionari publici din numărul de posturi aprobat Poliţiei Comunitare, care să asigure, în condiţii optime, menţinerea ordinii şi liniştii publice la nivelul fiecărui municipiu, oraş, comună, precum şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti. Capitolul III Atribuţiile Poliţiei Comunitare Articolul 7Poliţia Comunitară are următoarele atribuţii: a) asigură ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică, previne şi combate încălcarea normelor legale privind curăţenia localităţilor şi comerţul stradal, precum şi alte fapte stabilite prin hotărâri ale consiliului local; b) asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de pază şi ordine publică; c) asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice; d) participă, după caz, la asigurarea fluenţei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie; e) asigură supravegherea parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, a pieţelor, a cimitirelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine publică; f) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, curăţenia localităţilor, comerţul stradal, protecţia mediului înconjurător, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului; g) participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local; h) intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora; i) acţionează, împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; j) controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, sesizând primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate şi la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii; k) comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice; l) însoţeşte, în condiţiile stabilite prin regulament, funcţionarii primăriei la executarea unor controale şi la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local sau, după caz, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, asigurând protecţia acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice; m) verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal; n) sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute; o) în localităţile de frontieră sprijină unităţile Poliţiei de Frontieră Române în activităţi de prevenire şi combatere a migraţiei ilegale; p) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. Articolul 8 (1) Organizarea şi executarea activităţii de pază a bunurilor şi asigurare a ordinii şi liniştii publice se realizează în baza planurilor de pază şi ordine publică. (2) Planurile de pază şi ordine publică se aprobă de primari cu avizul consultativ al poliţiei locale. (3) Poliţia Comunitară poate asigura şi contra cost paza unor obiective, pe bază de contracte de prestări de servicii, încheiate de aceasta cu beneficiarii serviciilor prestate. Capitolul IV Personalul Poliţiei Comunitare Articolul 9 (1) Personalul Poliţiei Comunitare se compune din funcţionari publici şi personal contractual. (2) Funcţionarilor publici din Poliţia Comunitară li se aplică reglementările prevăzute în Statutul funcţionarilor publici, iar personalului contractual, reglementările din legislaţia muncii. Articolul 10În timpul serviciului funcţionarii publici din Poliţia Comunitară poartă obligatoriu uniformă şi exercită atribuţiile stabilite prin prezenta lege. Articolul 11 (1) Şeful Poliţiei Comunitare şi, după caz, adjuncţii acestuia se numesc în funcţie în condiţiile legii. (2) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească personalul Poliţiei Comunitare pentru ocuparea diferitelor funcţii, precum şi modul de selectare şi pregătire a acestuia se stabilesc prin regulament. Articolul 12 (1) La încadrare personalul Poliţiei Comunitare va semna un angajament de serviciu; forma şi conţinutul angajamentului se stabilesc prin regulament. (2) Destituirea din funcţie sau demisia personalului Poliţiei Comunitare înainte de expirarea unei perioade de 3 ani atrage plata de către acesta a unei despăgubiri reprezentând cheltuielile de şcolarizare în condiţiile stabilite prin regulament, cu respectarea art. 9. Articolul 13Personalul Poliţiei Comunitare este dotat cu uniformă, însemne distinctive, arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene, cătuşe şi alte mijloace de apărare şi intervenţie autorizate prin lege, conform normelor stabilite prin regulament. Capitolul V Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici din Poliţia Comunitară Articolul 14 (1) În realizarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, funcţionarul public din Poliţia Comunitară are următoarele drepturi şi obligaţii principale: a) să legitimeze persoanele care au încălcat dispoziţiile legale ori despre care are indicii că se pregătesc să comită sau au comis o faptă ilicită; b) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, prinderea, identificarea şi conducerea la unităţile teritoriale ale poliţiei a persoanelor care au comis fapte penale; c) în cazul infracţiunilor flagrante, conduce şi predă unităţilor locale ale Poliţiei Române pe făptuitori, bunurile şi valorile rezultate ca urmare a încălcării legii şi ia măsurile ce se impun pentru conservarea şi paza locului faptei, dacă este cazul, până la sosirea autorităţilor abilitate; d) să constate contravenţiile şi să aplice, în condiţiile legii, sancţiunile pentru contravenţiile privind ordinea şi liniştea publică, curăţenia localităţilor, regulile de comerţ stradal sau alte contravenţii pentru care li se stabilesc asemenea competenţe, prin legi, hotărâri ale Guvernului sau ale consiliilor locale; e) să poarte şi să folosească, în condiţiile legii, numai în timpul serviciului armamentul şi muniţia, precum şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie; f) să conducă la sediul poliţiei locale orice persoană care, prin acţiunile ei, periclitează viaţa altor persoane, ordinea publică sau alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii, şi să prezinte un raport scris în legătură cu motivele conducerii persoanei respective la sediul poliţiei; în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat, este îndreptăţit să folosească forţa, în condiţiile legii; g) în exercitarea atribuţiilor de serviciu, este obligat să poarte la uniformă insigna cu număr distinctiv de identificare şi să prezinte legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care lipseşte timpul necesar pentru această formalitate; după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii, acesta se legitimează şi îşi declară funcţia pe care o deţine în unitatea din care face parte; h) să folosească gratuit mijloacele de transport local aflate în proprietatea primăriei, pentru executarea, în timpul serviciului, a unor misiuni în zona de competenţă. (2) În exercitarea drepturilor conferite de prezenta lege, funcţionarul public din Poliţia Comunitară are obligaţia să respecte întocmai drepturile fundamentale ale omului, prevăzute de lege şi de Convenţia europeană a drepturilor omului. Articolul 15În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, funcţionarul public din Poliţia Comunitară îşi exercită competenţa pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde îşi desfăşoară activitatea. Capitolul VI Atribuţiile primarului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare Articolul 16Principalele atribuţii ale primarului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare sunt următoarele: a) propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare; b) face propuneri consiliului local în legătură cu numirea şi destituirea din funcţie a şefului Poliţiei Comunitare şi, după caz, a adjunctului/adjuncţilor acestuia, în condiţiile legii; c) îndrumă, supraveghează şi controlează activitatea Poliţiei Comunitare, conform atribuţiilor stabilite acesteia prin lege; d) aprobă anual planul de pază şi ordine al localităţii; e) asigură repartizarea spaţiilor necesare funcţionării Poliţiei Comunitare, pe baza hotărârii consiliului local; f) propune spre aprobare consiliului local bugetul Poliţiei Comunitare; g) informează, trimestrial şi ori de câte ori se solicită, consiliul local în legătură cu activitatea Poliţiei Comunitare; h) dispune de îndată măsuri, conform competenţei, cu privire la situaţiile de fapt cu care este sesizat de Poliţia Comunitară şi urmăreşte realizarea în practică a acestora. Capitolul VII Asigurarea logistică, materială şi financiară Articolul 17 (1) Poliţia Comunitară poate deţine în folosinţă imobile, mijloace de transport, armament, muniţie, echipamente şi aparatură tehnică specifică, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege. (2) Imobilele, armamentul, muniţia, aparatura tehnică specifică şi mijloacele de transport necesare dotării Poliţiei Comunitare se preiau, acolo unde este cazul, de la Corpul gardienilor publici, iar necesarul suplimentar se asigură în condiţiile legislaţiei referitoare la achiziţiile publice. Articolul 18Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Poliţiei Comunitare se asigură din bugetul local şi din veniturile proprii obţinute din serviciile prestate. Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 19Angajarea funcţionarilor publici în Poliţia Comunitară, la înfiinţare, se face din cadrul personalului gardienilor publici sau al altor persoane care îndeplinesc condiţiile stabilite prin regulament. Articolul 20Patrimoniul Corpului gardienilor publici se preia, conform legii, de către consiliile judeţene, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, care au obligaţia de a-l repartiza, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţilor administraţiei publice locale, pentru înfiinţarea Poliţiei Comunitare. Articolul 21Drepturile şi obligaţiile născute din contractele încheiate de Corpul gardienilor publici se preiau conform art. 20. Articolul 22Actele normative în care sunt prevăzute drepturi şi obligaţii, precum şi orice alte norme juridice care vizează activitatea Corpului gardienilor publici se modifică în mod corespunzător. Articolul 23Pentru reprezentarea propriilor interese în relaţiile cu administraţia publică locală şi instituţiile statului, funcţionarii publici şi personalul contractual din Poliţia Comunitară se pot asocia în condiţiile legii. Articolul 24Uniforma funcţionarului public din Poliţia Comunitară, forma şi conţinutul insignei şi ale documentelor de legitimare ale acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului. Articolul 25Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2005. Articolul 26În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Administraţiei şi Internelor va prezenta Guvernului pentru aprobare Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare. Articolul 27Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 28 mai 1993, Hotărârea Guvernului nr. 518/1993 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului gardienilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 14 februarie 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 20 septembrie 2004.Nr. 371.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 13 martie 2000 pentru modificarea art. 5 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994
 • LEGE nr. 28 din 5 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
 • LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGE nr. 106 din 11 mai 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 503 din 26 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
 • LEGE nr. 184 din 21 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 6 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 43 din 28 aprilie 1992 pentru ratificarea Convenţiei de constituire a Agenţiei Multilaterale de Garantare a Investiţiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 19 din 19 decembrie 1980 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 46/1980 privind extragerea şi valorificarea aurului din nisipurile aluvionare
 • LEGE nr. 105 din 4 iulie 2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene
 • LEGE nr. 291 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale
 • LEGE nr. 163 din 15 mai 2006 pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 151 din 8 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 192/2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • LEGE nr. 20 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, adoptată la Paris la 15 decembrie 1956
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 374 din 11 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 197 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 509 din 28 noiembrie 2003 pentru ratificarea Acordului privind amendarea Acordului Central European de Comerţ Liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bled la 4 iulie 2003
 • LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 serviciului de salubrizare a localităţilor
 • LEGE nr. 60 din 15 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 5 din 29 iunie 1988 privind majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta, a pensiilor pentru pierderea capacităţii de muncă şi a pensiilor invalizilor de război
 • LEGE nr. 123 din 11 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2003 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croaţia la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, şi a Protocolului adiţional nr. 12 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002
 • LEGE nr. 17 din 21 februarie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii organizate, traficului ilicit de stupefiante şi a terorismului internaţional, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2007
 • LEGE nr. 138 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 142 din 29 septembrie 1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999
 • LEGE nr. 81 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 448/1972 pentru completarea anexei la Decretul nr. 285/1960 privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii
 • LEGE nr. 267 din 7 noiembrie 2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 165 din 13 octombrie 2000 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 95 din 12 aprilie 2013 pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 223 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000
 • LEGE nr. 241 din 17 iulie 2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 350 din 27 decembrie 2018 privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua naţională a constructorului
 • LEGE nr. 183 din 19 iunie 2013 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 29 martie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 106 din 26 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • LEGE nr. 114 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind transportul aerian civil între şi dincolo de teritoriile lor, semnat la Seul la 10 martie 1994
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 14 octombrie 2008 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, şi a Scrisorii de confirmare între participanţii la SAC MoU cu privire la suspendarea şi reducerea unor costuri ale Programului privind Capabilitatea de transport strategic aerian şi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 24 noiembrie 2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Sociκtκ Gκnκrale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 30 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • LEGE nr. 1.213 din 4 aprilie 1931 privind ratificarea Convenţiunii pentru unificarea unor reguli relative la transportul aerian internaţional împreună cu Protocolul adiţional, semnate în Varşovia la 31 Ianuarie 1930
 • LEGE nr. 260 din 2 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 338 din 6 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2001 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi
 • LEGE nr. 230 din 1 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 621 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020