Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 371 din 20 septembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 27 septembrie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 371 din 20 septembrie 2004privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 27 septembrie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) În scopul asigurării ordinii şi liniştii publice, cât şi pentru creşterea eficienţei pazei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat se înfiinţează, la nivelul municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, Poliţia Comunitară pentru ordine publică, ca serviciu public local, specializat, denumită în continuare Poliţia Comunitară. (2) Poliţia Comunitară se poate înfiinţa şi la nivelul comunelor. (3) Poliţia Comunitară se constituie prin reorganizarea Corpului gardienilor publici pe unităţi administrativ-teritoriale. Articolul 2 (1) Activitatea Poliţiei Comunitare se realizează în interesul persoanei, al comunităţii, al asigurării pazei şi protecţiei obiectivelor de interes public local şi privat, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii. (2) În îndeplinirea misiunilor care îi revin, Poliţia Comunitară cooperează cu Poliţia Română şi Jandarmeria Română, cu alte instituţii ale statului şi colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii. Articolul 3Activitatea Poliţiei Comunitare se desfăşoară pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, denumit în continuare Regulament, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Capitolul II Organizare şi funcţionare Articolul 4 (1) Poliţia Comunitară se înfiinţează prin hotărâre a consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, după caz, şi se subordonează primarilor acestora. (2) La nivelul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor Poliţia Comunitară se organizează, după caz, ca serviciu public sau structură fără personalitate juridică - direcţie, serviciu, birou sau compartiment - în cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliilor locale, în condiţiile legii. (3) Nivelul de organizare, structura organizatorică şi categoriile de personal se stabilesc anual de consiliile locale, cu consultarea unităţilor teritoriale ale Poliţiei Române, în funcţie de bugetul alocat, numărul populaţiei, întinderea fiecărui municipiu, oraş, comună, respectiv sector al municipiului Bucureşti, şi de starea infracţională şi contravenţională înregistrată pe raza lor. Articolul 5 (1) La nivelul fiecărui municipiu, oraş, comună, precum şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează Comisia locală de ordine publică, denumită în continuare Comisia locală, organism cu rol consultativ. (2) Comisia locală este constituită, după caz, din: primar, şeful poliţiei locale, reprezentantul unităţii de jandarmi competente teritorial, şeful poliţiei comunitare, 2-4 consilieri şi 2-5 reprezentanţi ai comunităţii, desemnaţi de consiliul local, şi este condusă de primar. Articolul 6 (1) Comisia locală are următoarele atribuţii: a) analizează periodic şi face propuneri privind necesarul de resurse materiale şi umane; b) organizează consultări cu membrii comunităţilor locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile în activitatea Poliţiei Comunitare; c) trimestrial şi ori de câte ori se solicită, prezintă informări în şedinţa consiliului local privind eficienţa activităţii desfăşurate de Poliţia Comunitară şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acesteia; d) în baza concluziilor desprinse din analizele periodice efectuate asupra modului de asigurare a ordinii şi liniştii publice şi pazei obiectivelor şi bunurilor de interes public local de pe teritoriul localităţii, propune consiliului local adoptarea unor hotărâri prin care să prevină anumite fapte care afectează climatul social. (2) Comisia locală propune consiliului local stabilirea unui număr de funcţionari publici din numărul de posturi aprobat Poliţiei Comunitare, care să asigure, în condiţii optime, menţinerea ordinii şi liniştii publice la nivelul fiecărui municipiu, oraş, comună, precum şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti. Capitolul III Atribuţiile Poliţiei Comunitare Articolul 7Poliţia Comunitară are următoarele atribuţii: a) asigură ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică, previne şi combate încălcarea normelor legale privind curăţenia localităţilor şi comerţul stradal, precum şi alte fapte stabilite prin hotărâri ale consiliului local; b) asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de pază şi ordine publică; c) asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice; d) participă, după caz, la asigurarea fluenţei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie; e) asigură supravegherea parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, a pieţelor, a cimitirelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine publică; f) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, curăţenia localităţilor, comerţul stradal, protecţia mediului înconjurător, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului; g) participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local; h) intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora; i) acţionează, împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; j) controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, sesizând primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate şi la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii; k) comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice; l) însoţeşte, în condiţiile stabilite prin regulament, funcţionarii primăriei la executarea unor controale şi la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local sau, după caz, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, asigurând protecţia acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice; m) verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal; n) sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute; o) în localităţile de frontieră sprijină unităţile Poliţiei de Frontieră Române în activităţi de prevenire şi combatere a migraţiei ilegale; p) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. Articolul 8 (1) Organizarea şi executarea activităţii de pază a bunurilor şi asigurare a ordinii şi liniştii publice se realizează în baza planurilor de pază şi ordine publică. (2) Planurile de pază şi ordine publică se aprobă de primari cu avizul consultativ al poliţiei locale. (3) Poliţia Comunitară poate asigura şi contra cost paza unor obiective, pe bază de contracte de prestări de servicii, încheiate de aceasta cu beneficiarii serviciilor prestate. Capitolul IV Personalul Poliţiei Comunitare Articolul 9 (1) Personalul Poliţiei Comunitare se compune din funcţionari publici şi personal contractual. (2) Funcţionarilor publici din Poliţia Comunitară li se aplică reglementările prevăzute în Statutul funcţionarilor publici, iar personalului contractual, reglementările din legislaţia muncii. Articolul 10În timpul serviciului funcţionarii publici din Poliţia Comunitară poartă obligatoriu uniformă şi exercită atribuţiile stabilite prin prezenta lege. Articolul 11 (1) Şeful Poliţiei Comunitare şi, după caz, adjuncţii acestuia se numesc în funcţie în condiţiile legii. (2) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească personalul Poliţiei Comunitare pentru ocuparea diferitelor funcţii, precum şi modul de selectare şi pregătire a acestuia se stabilesc prin regulament. Articolul 12 (1) La încadrare personalul Poliţiei Comunitare va semna un angajament de serviciu; forma şi conţinutul angajamentului se stabilesc prin regulament. (2) Destituirea din funcţie sau demisia personalului Poliţiei Comunitare înainte de expirarea unei perioade de 3 ani atrage plata de către acesta a unei despăgubiri reprezentând cheltuielile de şcolarizare în condiţiile stabilite prin regulament, cu respectarea art. 9. Articolul 13Personalul Poliţiei Comunitare este dotat cu uniformă, însemne distinctive, arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene, cătuşe şi alte mijloace de apărare şi intervenţie autorizate prin lege, conform normelor stabilite prin regulament. Capitolul V Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici din Poliţia Comunitară Articolul 14 (1) În realizarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, funcţionarul public din Poliţia Comunitară are următoarele drepturi şi obligaţii principale: a) să legitimeze persoanele care au încălcat dispoziţiile legale ori despre care are indicii că se pregătesc să comită sau au comis o faptă ilicită; b) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, prinderea, identificarea şi conducerea la unităţile teritoriale ale poliţiei a persoanelor care au comis fapte penale; c) în cazul infracţiunilor flagrante, conduce şi predă unităţilor locale ale Poliţiei Române pe făptuitori, bunurile şi valorile rezultate ca urmare a încălcării legii şi ia măsurile ce se impun pentru conservarea şi paza locului faptei, dacă este cazul, până la sosirea autorităţilor abilitate; d) să constate contravenţiile şi să aplice, în condiţiile legii, sancţiunile pentru contravenţiile privind ordinea şi liniştea publică, curăţenia localităţilor, regulile de comerţ stradal sau alte contravenţii pentru care li se stabilesc asemenea competenţe, prin legi, hotărâri ale Guvernului sau ale consiliilor locale; e) să poarte şi să folosească, în condiţiile legii, numai în timpul serviciului armamentul şi muniţia, precum şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie; f) să conducă la sediul poliţiei locale orice persoană care, prin acţiunile ei, periclitează viaţa altor persoane, ordinea publică sau alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii, şi să prezinte un raport scris în legătură cu motivele conducerii persoanei respective la sediul poliţiei; în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat, este îndreptăţit să folosească forţa, în condiţiile legii; g) în exercitarea atribuţiilor de serviciu, este obligat să poarte la uniformă insigna cu număr distinctiv de identificare şi să prezinte legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care lipseşte timpul necesar pentru această formalitate; după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii, acesta se legitimează şi îşi declară funcţia pe care o deţine în unitatea din care face parte; h) să folosească gratuit mijloacele de transport local aflate în proprietatea primăriei, pentru executarea, în timpul serviciului, a unor misiuni în zona de competenţă. (2) În exercitarea drepturilor conferite de prezenta lege, funcţionarul public din Poliţia Comunitară are obligaţia să respecte întocmai drepturile fundamentale ale omului, prevăzute de lege şi de Convenţia europeană a drepturilor omului. Articolul 15În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, funcţionarul public din Poliţia Comunitară îşi exercită competenţa pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde îşi desfăşoară activitatea. Capitolul VI Atribuţiile primarului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare Articolul 16Principalele atribuţii ale primarului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare sunt următoarele: a) propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare; b) face propuneri consiliului local în legătură cu numirea şi destituirea din funcţie a şefului Poliţiei Comunitare şi, după caz, a adjunctului/adjuncţilor acestuia, în condiţiile legii; c) îndrumă, supraveghează şi controlează activitatea Poliţiei Comunitare, conform atribuţiilor stabilite acesteia prin lege; d) aprobă anual planul de pază şi ordine al localităţii; e) asigură repartizarea spaţiilor necesare funcţionării Poliţiei Comunitare, pe baza hotărârii consiliului local; f) propune spre aprobare consiliului local bugetul Poliţiei Comunitare; g) informează, trimestrial şi ori de câte ori se solicită, consiliul local în legătură cu activitatea Poliţiei Comunitare; h) dispune de îndată măsuri, conform competenţei, cu privire la situaţiile de fapt cu care este sesizat de Poliţia Comunitară şi urmăreşte realizarea în practică a acestora. Capitolul VII Asigurarea logistică, materială şi financiară Articolul 17 (1) Poliţia Comunitară poate deţine în folosinţă imobile, mijloace de transport, armament, muniţie, echipamente şi aparatură tehnică specifică, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege. (2) Imobilele, armamentul, muniţia, aparatura tehnică specifică şi mijloacele de transport necesare dotării Poliţiei Comunitare se preiau, acolo unde este cazul, de la Corpul gardienilor publici, iar necesarul suplimentar se asigură în condiţiile legislaţiei referitoare la achiziţiile publice. Articolul 18Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Poliţiei Comunitare se asigură din bugetul local şi din veniturile proprii obţinute din serviciile prestate. Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 19Angajarea funcţionarilor publici în Poliţia Comunitară, la înfiinţare, se face din cadrul personalului gardienilor publici sau al altor persoane care îndeplinesc condiţiile stabilite prin regulament. Articolul 20Patrimoniul Corpului gardienilor publici se preia, conform legii, de către consiliile judeţene, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, care au obligaţia de a-l repartiza, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţilor administraţiei publice locale, pentru înfiinţarea Poliţiei Comunitare. Articolul 21Drepturile şi obligaţiile născute din contractele încheiate de Corpul gardienilor publici se preiau conform art. 20. Articolul 22Actele normative în care sunt prevăzute drepturi şi obligaţii, precum şi orice alte norme juridice care vizează activitatea Corpului gardienilor publici se modifică în mod corespunzător. Articolul 23Pentru reprezentarea propriilor interese în relaţiile cu administraţia publică locală şi instituţiile statului, funcţionarii publici şi personalul contractual din Poliţia Comunitară se pot asocia în condiţiile legii. Articolul 24Uniforma funcţionarului public din Poliţia Comunitară, forma şi conţinutul insignei şi ale documentelor de legitimare ale acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului. Articolul 25Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2005. Articolul 26În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Administraţiei şi Internelor va prezenta Guvernului pentru aprobare Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare. Articolul 27Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 28 mai 1993, Hotărârea Guvernului nr. 518/1993 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului gardienilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 14 februarie 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 20 septembrie 2004.Nr. 371.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 21 martie 2002 pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 15 din 8 ianuarie 1998 (*republicată*) cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 119 din 7 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii poştale şi în regim de curierat rapid de către persoanele juridice
 • LEGE nr. 12 din 8 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1998 pentru ratificarea Acordului european privind marile cai navigabile de importanţa internaţionala (A.G.N.), adoptat la Geneva la 19 ianuarie 1996
 • LEGE nr. 342 din 31 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 186 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • LEGE nr. 20 din 29 februarie 2008 pentru modificarea anexei la Legea arendării nr. 16/1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGE nr. 4 din 5 august 1954 pentru graţiere şi amnistie
 • LEGE nr. 356 din 21 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 791 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 1 februarie 1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
 • LEGE nr. 38 din 17 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 76 din 26 martie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni
 • LEGE nr. 327 din 5 decembrie 2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 4 din 5 martie 1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Export-Import Bank - Japonia, semnat la Tokyo la 18 decembrie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 19 martie 2008 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 177 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 22 februarie 2001 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • LEGE nr. 340 din 31 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 1 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcţie a autostrăzilor din România
 • LEGE nr. 439 din 27 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 24 iunie 2008 pentru modificarea art. 55 alin. (8) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 3.406 din 30 septembrie 1938 pentru extinderea în Bucovina a legislaţiei din Vechiul Regat
 • LEGE nr. 8 din 29 iunie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 35/1988 privind perfecţionarea sistemului asigurărilor de stat
 • LEGE nr. 230 din 15 iulie 2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 136.655 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de interes naţional "Autostrada Timişoara-Lugoj"
 • LEGE nr. 592 din 22 decembrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 23 noiembrie 2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 138 din 5 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 40 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995
 • LEGE nr. 540 din 27 septembrie 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 20 septembrie 2001 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 104 din 26 mai 1998 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Columbia, semnat la Bucureşti la 31 iulie 1997
 • LEGE nr. 63 din 21 martie 2008 privind modificarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 259 din 13 iunie 2003 pentru declararea ca municipiu a oraşului Moreni, judeţul Dâmboviţa
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 638 din 16 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori între România şi Comunitatea Europeană privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri şi băuturi alcoolice, efectuat la Bruxelles la 22 martie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 161 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole
 • LEGE nr. 185 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 112 din 15 mai 2008 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2007, la Tratatul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999
 • LEGE nr. 318 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2005 privind abrogarea art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 323 din 16 decembrie 2015 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregatire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo
 • LEGE nr. 108 din 3 octombrie 1992 pentru abrogarea Decretului nr. 24/1970 privind urmărirea şi judecarea unor infracţiuni, depunerea unei cauţiuni şi înlocuirea, în anumite cazuri, a executării pedepsei închisorii prin obligarea la plata unei amenzi
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021