Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 privind instituţia prefectului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 21 iulie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004privind instituţia prefectului Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 21 iulie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. (2) Guvernul numeşte câte un prefect în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor. Articolul 2 (1) Sediul instituţiei prefectului, denumit prefectură, este în municipiul reşedinţă de judeţ, într-un imobil proprietate publică a statului, a judeţului sau a municipiului, după caz. (2) Pentru municipiul Bucureşti, respectiv judeţul Ilfov, sediul instituţiei prefectului este în municipiul Bucureşti. Articolul 3Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale. Articolul 4Activitatea prefectului se întemeiază pe principiile: a) legalităţii; b) imparţialităţii; c) obiectivităţii; d) transparenţei; e) eficienţei; f) responsabilităţii; g) orientării către cetăţean. Articolul 5 (1) Capacitatea juridică de drept public a instituţiei prefectului se exercită în exclusivitate de către prefect. (2) Exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor civile ale instituţiei prefectului se realizează de către prefect sau de către o persoană anume desemnată prin ordin al acestuia. Articolul 6 (1) Activitatea instituţiei prefectului este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Instituţia prefectului are buget propriu, care se elaborează şi se execută în condiţiile legii. (3) Prefectul răspunde de execuţia bugetului prefecturii. (4) Cheltuielile totale aferente bugetului instituţiei prefectului reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite. (5) Prefectul are obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate. (6) Instituţia prefectului poate beneficia de programe cu finanţare internaţională pentru susţinerea reformei în administraţia publică. Articolul 7 (1) Prefectul este ordonator de credite. (2) Proiectele bugetelor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale stabilite potrivit alin. (1) sunt propuse de către prefect. Articolul 8 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi prerogativelor ce îi revin potrivit legii, prefectul este ajutat de un subprefect. În municipiul Bucureşti prefectul este ajutat de doi subprefecţi. (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a subprefecţilor se fac în condiţiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea prefectului şi cu avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Articolul 9 (1) Prefectul şi subprefectul fac parte din categoria înalţilor funcţionari publici. (2) Poate ocupa funcţia de prefect, respectiv de subprefect, persoana care: a) are vârsta de cel puţin 30 de ani pentru prefect, respectiv 27 de ani pentru subprefect; b) îndeplineşte condiţiile specifice prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice; c) are studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, şi o vechime în specialitatea absolvită de 5 ani pentru prefect, respectiv 3 ani pentru subprefect; d) a absolvit programe de formare şi perfecţionare în administraţia publică, organizate, după caz, de Institutul Naţional de Administraţie sau de alte instituţii specializate, din ţară sau din străinătate, ori a dobândit titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe juridice sau administrative ori a exercitat cel puţin un mandat complet de parlamentar. Articolul 10 (1) La numirea în funcţie, prefectul şi subprefectul depun în faţa Guvernului, respectiv a primuluiministru, următorul jurământ în limba română:"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bunăcredinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului/municipiului... Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" (2) Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă. (3) Refuzul depunerii jurământului atrage revocarea actului administrativ de numire în funcţie. Articolul 11 (1) Încetarea de drept a exercitării funcţiei de prefect, respectiv de subprefect, intervine în caz de: a) demisie; b) nerespectare a prevederilor art. 17 şi ale art. 22 alin. (1) şi (3); c) imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile mai mult de 3 luni consecutiv; d) condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, la o pedeapsă privativă de libertate; e) pierderea drepturilor electorale; f) punere sub interdicţie judecătorească, în condiţiile legii; g) destituire; h) obţinerea calificativului nesatisfăcător; i) deces. (2) Constatarea încetării de drept a exercitării funcţiei de prefect sau de subprefect, ca urmare a existenţei unei situaţii de natura celor prevăzute la alin. (1), se face de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, care va propune Guvernului, respectiv primului-ministru, numirea altor persoane în funcţiile vacante. Articolul 12Între prefecţi, pe de o parte, consiliile locale şi primari, precum şi consiliile judeţene şi preşedinţii acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare. Capitolul II Corpul prefecţilor şi Corpul subprefecţilor Articolul 13 (1) Prefecţii în funcţie constituie Corpul prefecţilor, iar subprefecţii în funcţie constituie Corpul subprefecţilor. (2) Intrarea în Corpul prefecţilor, respectiv în Corpul subprefecţilor, se face la numirea în funcţia de prefect sau de subprefect, în urma concursului organizat în condiţiile legii. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), numirea în funcţia de prefect, respectiv de subprefect, din rândul membrilor Corpului de rezervă al prefecţilor, respectiv al subprefecţilor, se face fără concurs. Articolul 14 (1) La încetarea exercitării funcţiilor deţinute, prefecţii şi subprefecţii fac parte din Corpul de rezervă al prefecţilor, respectiv al subprefecţilor, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a), b) şi d)-i). (2) Din Corpul de rezervă al prefecţilor, respectiv al subprefecţilor, pot face parte şi persoanele care au deţinut aceste funcţii până la data intrării în vigoare a prezentei legi, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) şi nu depăşesc vârsta de 65 de ani. (3) Evidenţa membrilor Corpului prefecţilor, ai Corpului subprefecţilor, precum şi ai celor care fac parte din Corpul de rezervă al prefecţilor, respectiv al subprefecţilor, este ţinută de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Articolul 15 (1) Membrii Corpului prefecţilor, respectiv ai Corpului subprefecţilor, sunt supuşi mobilităţii în funcţie, prezentând disponibilitate la numirile considerate oportune de către Guvern. (2) Refuzul neîntemeiat al funcţiilor prevăzute la alin. (1) atrage excluderea din categoria înalţilor funcţionari publici. (3) Constatarea intervenirii situaţiei prevăzute la alin. (2) se face, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia ei, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, care va propune Guvernului, respectiv primului-ministru, numirea altor persoane. Articolul 16În scopul perfecţionării pregătirii profesionale, membrii Corpului prefecţilor, ai Corpului subprefecţilor, precum şi cei care fac parte din Corpul de rezervă al prefecţilor, respectiv al subprefecţilor, sunt obligaţi să efectueze cel puţin o dată la 3 ani, conform programării aprobate de ministrul administraţiei şi internelor, stagii de perfecţionare profesională la Institutul Naţional de Administraţie ori la instituţii de învăţământ superior din ţară sau din străinătate. Articolul 17Membrii Corpului prefecţilor, respectiv ai Corpului subprefecţilor, sunt datori să se abţină de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor în funcţie şi societate, precum şi de la participarea la acţiuni politice. Articolul 18Calitatea de membru al Corpului de rezervă al prefecţilor, respectiv al subprefecţilor, încetează de drept în următoarele cazuri: a) la cerere; b) nerespectarea prevederilor art. 17 şi ale art. 22 alin. (1) şi (3); c) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, la o pedeapsă privativă de libertate; d) pierderea drepturilor electorale, în condiţiile legii; e) împlinirea vârstei de 65 de ani; f) deces. Capitolul III Drepturile şi îndatoririle membrilor Corpului prefecţilor şi ai Corpului subprefecţilor Articolul 19 (1) Membrii Corpului prefecţilor, respectiv ai Corpului subprefecţilor, care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât cea de domiciliu beneficiază de locuinţă de serviciu. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) cheltuielile privind chiria locuinţei de serviciu, precum şi cele pentru transportul membrilor Corpului prefecţilor, respectiv ai Corpului subprefecţilor şi familiilor acestora, la mutarea în localitatea în care îşi are sediul instituţia prefectului, sunt suportate din bugetul instituţiei prefectului. (3) Contractul de închiriere a locuinţei de serviciu se încheie pe perioada exercitării funcţiei de prefect, respectiv de subprefect. La data încetării exercitării funcţiei de prefect, respectiv de subprefect, contractul de închiriere încetează de drept. Articolul 20Salarizarea membrilor Corpului prefecţilor, respectiv ai Corpului subprefecţilor, se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici. Articolul 21Ca reprezentant al Guvernului, prefectului în funcţie i se acordă onoruri militare, în condiţiile stabilite prin regulamentele specifice, cu ocazia ceremoniilor militare organizate la nivelul judeţului. Articolul 22 (1) Membrilor Corpului prefecţilor, respectiv ai Corpului subprefecţilor, le sunt aplicabile prevederile referitoare la incompatibilităţi şi conflictul de interese, prevăzute pentru funcţionarii publici. (2) La data intrării în Corpul prefecţilor, respectiv al subprefecţilor, contractul de muncă al acestora la instituţii publice, regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale şi societăţi comerciale se suspendă de drept. (3) Prefectul şi subprefectul nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sancţiunea eliberării lor din funcţie. Articolul 23Prefectul şi subprefectul răspund, după caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii. Capitolul IV Atribuţiile prefectului Articolul 24 (1) În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) asigură, la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, realizarea intereselor naţionale, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice; b) acţionează pentru realizarea în judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii; c) conduce, prin compartimentele proprii de specialitate, activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale; d) acţionează pentru asigurarea climatului de pace socială, menţinerea unui contact continuu cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale; e) stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, priorităţile de dezvoltare teritorială; f) verifică legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, cu excepţia actelor de gestiune; g) asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, pregătirea şi aducerea la îndeplinire, în condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de apărare care nu au caracter militar, precum şi a celor de protecţie civilă; h) dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinaţie; i) utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză, în scopul desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi; j) dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal abilitate; k) asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană şi intensificarea relaţiilor externe; l) dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern şi a politicilor de integrare europeană; m) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, în vederea promovării intereselor comune. (2) Prefectul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte acte normative, precum şi însărcinările stabilite de Guvern. Articolul 25Numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale se fac numai la propunerea prefectului, în condiţiile legii. Articolul 26 (1) În exercitarea atribuţiei cu privire la verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale ori judeţene, prefectul poate ataca, în faţa instanţei de contencios administrativ, aceste acte, dacă le consideră nelegale, cu excepţia actelor de gestiune. Actul atacat este suspendat de drept. (2) Cu cel puţin 10 zile înaintea introducerii acţiunii prevăzute la alin. (1), prefectul va solicita autorităţilor care au emis actul, cu motivarea necesară, reanalizarea actului socotit nelegal, în vederea modificării sau, după caz, a revocării acestuia. (3) Introducerea acţiunii de către prefect se face în termen de 30 de zile de la comunicarea actului. Acţiunea este scutită de taxa de timbru. Articolul 27 (1) Prefectul poate solicita primarului sau preşedintelui consiliului judeţean, după caz, convocarea unei şedinţe extraordinare a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice. (2) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale, prefectul poate solicita convocarea de îndată a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Articolul 28În situaţii de urgenţă sau de criză autorităţile militare şi organele locale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor au obligaţia să informeze şi să sprijine prefectul pentru rezolvarea oricărei probleme de interes naţional sau judeţean, în condiţiile legii, în mod deosebit pentru gestionarea situaţiilor care pun în pericol ori afectează siguranţa populaţiei, a bunurilor, a valorilor şi a mediului înconjurător. Articolul 29 (1) Prefectul numeşte în funcţie, prin ordin, secretarul unităţilor administrativ-teritoriale şi al subdiviziunilor municipiilor, în urma promovării concursului organizat în condiţiile legii, şi dispune, prin ordin, sancţionarea disciplinară a acestuia pentru abaterile săvârşite, cu excepţia secretarului general al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. (2) Destituirea din funcţie a secretarului se face numai la propunerea consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza concluziilor reieşite din desfăşurarea unei cercetări administrative prealabile. Destituirea din funcţie se face prin ordin al prefectului, cu excepţia secretarului general al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. Propunerea trebuie adoptată cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie, ca urmare a iniţiativei primarului, sau a unei treimi din numărul consilierilor. Articolul 30Pentru îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor ce îi revin, prefectul poate solicita instituţiilor publice, precum şi asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică documentaţii, date şi informaţii, iar acestea sunt obligate să i le furnizeze. Articolul 31 (1) În vederea evaluării performanţelor profesionale individuale, prefecţii vor transmite anual Ministerului Administraţiei şi Internelor un raport de activitate cu privire la: a) stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare; b) verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene; c) modul de îndeplinire a obiectivelor şi performanţelor obţinute de structurile conduse; d) propunerile privind eficientizarea activităţilor structurilor conduse, prin identificarea deficienţelor în activitate şi a modului de eliminare a acestora. (2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale prefecţilor se face de către o comisie constituită în condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată. Capitolul V Actele prefectului Articolul 32 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prefectul emite ordine cu caracter individual sau normativ, în condiţiile legii. (2) Ordinele prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt emise după consultarea conducătorului serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. (3) Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se publică, potrivit legii. Articolul 33 (1) Ordinul prefectului, care conţine dispoziţii normative, devine executoriu numai după ce a fost adus la cunoştinţă publică. Ordinul prefectului, cu caracter individual, devine executoriu de la data comunicării către persoanele interesate. (2) Ordinele emise de prefect în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă produc efecte juridice de la data aducerii lor la cunoştinţă şi sunt executorii. (3) Ordinele cu caracter normativ se comunică de îndată Ministerului Administraţiei şi Internelor; (4) Ministerul Administraţiei şi Internelor poate propune Guvernului anularea ordinelor emise de prefect, dacă le consideră nelegale sau netemeinice. Articolul 34 (1) Prefecţii sunt obligaţi să comunice ordinele emise potrivit art. 32 alin. (2) conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale pot propune Guvernului măsuri de anulare a ordinelor emise de prefect, dacă le consideră nelegale. (2) Prefectul poate propune ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice deconcentrate, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. Articolul 35 (1) Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale comunică de îndată prefecţilor actele cu caracter normativ emise, iar aceştia au obligaţia de a le transmite serviciilor publice deconcentrate. (2) Prefectul poate sesiza instituţiile emitente cu privire la actele pe care le consideră inoportune. Capitolul VI Subprefectul şi aparatul de specialitate al prefectului Articolul 36 (1) Subprefectul îndeplineşte atribuţiile care îi sunt date prin acte normative, precum şi cele delegate prin ordin al prefectului, în principal, în următoarele domenii: a) integrarea europeană; b) relaţiile cu sindicatele şi patronatele; c) respectarea legilor şi a celorlalte acte normative; d) asigurarea ordinii publice şi apărarea drepturilor cetăţenilor. (2) În lipsa prefectului, subprefectul îndeplineşte, în numele prefectului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Articolul 37 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor conferite de lege, prefectul are un aparat propriu de specialitate pe care îl conduce. (2) Conducerea operativă a aparatului propriu de specialitate al prefectului se exercită de către secretarul general. (3) Structura organizatorică şi atribuţiile aparatului propriu de specialitate al prefectului, precum şi atribuţiile secretarului general se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Articolul 38 (1) Secretarul general este înalt funcţionar public şi are studii superioare de lungă durată, de regulă juridice sau administrative, absolvite cu diplomă de licenţă ori echivalentă. (2) Concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei de secretar general este organizat de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, la solicitarea prefectului, în condiţiile legii. (3) Numirea secretarului general şi eliberarea sa din funcţie se fac de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit legii. Articolul 39 (1) În cadrul aparatului propriu de specialitate al prefectului se organizează şi funcţionează cancelaria prefectului. (2) Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care cuprinde următoarele funcţii: director, doi asistenţi, doi consilieri, un secretar, precum şi un curier personal. (3) Personalul din cadrul cancelariei prefectului este numit sau eliberat din funcţie de către prefect. (4) Personalul din cadrul cancelariei prefectului îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă încheiat, în condiţiile legii, pe durata exercitării funcţiei de către prefect. (5) Activitatea cancelariei prefectului este coordonată de director, care răspunde în faţa prefectului în acest sens. Articolul 40 (1) Prefectul poate organiza, prin ordin, oficii prefecturale în judeţele cu o suprafaţă întinsă, cu localităţi amplasate la mari distanţe de reşedinţa judeţului sau în mari aglomerări urbane. În municipiul Bucureşti se pot organiza oficii prefecturale în fiecare sector. (2) Oficiile prefecturale funcţionează în subordinea directă a prefectului şi fac parte integrantă din aparatul propriu de specialitate al prefectului, în cadrul numărului de posturi şi al fondurilor aprobate anual. (3) Prin derogare de la prevederile art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, oficiile prefecturale sunt conduse de un director. (4) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului oficiului prefectural se fac de către prefect. (5) Ordinul prefectului de înfiinţare şi organizare a oficiilor prefecturale se emite numai cu avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 41În sensul prezentei legi, expresia autorităţi ale administraţiei publice locale şi judeţene se defineşte după cum urmează: consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ca autorităţi deliberative, respectiv primarii, primarul general al municipiului Bucureşti şi preşedinţii consiliilor judeţene, ca autorităţi executive. Articolul 42Prevederile art. 7 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005, iar prevederile art. 9, ale art. 13-18, ale art. 22 alin. (3) şi ale art. 39 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006. Articolul 43Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, şi ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 44Pe data intrării în vigoare a prezentei legi prevederile art. 26 şi 27, cele ale secţiunii 1 "Prefectul judeţului şi al municipiului Bucureşti" a cap. VIII "Prefectul" şi ale art. 154 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 12 iulie 2004.Nr. 340._______________

Noutăți

 • LEGE nr. 395 din 14 iunie 2002 pentru aderarea României la Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • LEGE nr. 200 din 4 noiembrie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 431 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 179/2000 privind trecerea unităţilor militare de protecţie civilă de la Ministerul Apărării Naţionale la Ministerul de Interne, precum şi modificarea şi completarea Legii protecţiei civile nr. 106/1996, a Ordonanţei Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • LEGE nr. 268 din 22 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2010 pentru finanţarea, în anul 2010, a Programului "Renaşterea satului românesc - 10 case pentru specialişti"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 21 decembrie 2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 231 din 13 iulie 2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 29 mai 2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
 • LEGE nr. 175 din 16 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 197 din 22 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 35 din 16 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 738 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2001 pentru completarea art. 152 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 77 din 7 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru instituirea Ordinului Steaua României
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 197 din 13 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea alin. (3) al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 229 din 1 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei României ca membru fondator la Reţeaua Internaţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (I.N.S.M.E.)
 • LEGE nr. 192 din 19 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • LEGE nr. 3 din 30 decembrie 1971 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Demografie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 13 mai 1999 pentru modificarea alin. 4 al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • LEGE nr. 438 din 25 octombrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Grădina prin reorganizarea comunei Târguşor, judeţul Constanţa
 • LEGE nr. 86 din 14 decembrie 1993 pentru ratificarea înţelegerii, prin schimb de scrisori, pentru modificarea anexei nr. 1 la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către partea chineză de mărfuri pe credit părţii române, semnat la 8 iulie 1991
 • LEGE nr. 480 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 54/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • LEGE nr. 639 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind controlul statului portului în regiunea Marii Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 161 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
 • LEGE nr. 161 din 26 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 28 iunie 2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 159 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor
 • LEGE nr. 316 din 22 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 20 decembrie 2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Rafo" - S.A. Oneşti
 • LEGE nr. 362 din 8 septembrie 2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952
 • LEGE nr. 73 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 314/1971 pentru modificarea Decretului nr. 125/1970 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Investiţii, aprobat prin Legea nr. 22/1970, şi pentru aprobarea Statutului Băncii de Investiţii
 • LEGE nr. 43 din 16 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase
 • LEGE nr. 274 din 22 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 268 din 16 iunie 2004 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 37 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 183 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 562 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2003 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 30 aprilie 2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare restante asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 *** Republicată pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021