Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 342 din 12 iulie 2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" la Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 16 iulie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 342 din 12 iulie 2004privind trecerea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" la Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 16 iulie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" trece la Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" S.A. Constanţa, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 517/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 2 septembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi se reorganizează ca subunitate fără personalitate juridică a acesteia, în completarea celor existente. (2) Subunităţile existente în structura Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa vor avea statut de sucursală, şi anume: a) Sucursala de comunicaţii port Constanţa; b) Sucursala energetică port Constanţa; c) Sucursala de servicii port Constanţa; d) Sucursala nave tehnice port Constanţa; e) Sucursala zonelor libere Constanţa Sud şi Basarabi. Articolul 2 (1) Bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi", prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, se transmit în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) Anexa nr. 1 conţine bunurile din domeniul public al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi", care se trec în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi se atribuie direct prin concesiune Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa. (3) Anexa nr. 2 conţine bunuri din domeniul public al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi", aferente contractelor de concesiune, care se preiau de către Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" S.A. Constanţa. (4) Bunurile prevăzute în anexa nr. 1, transmise în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, potrivit prevederilor alin. (1), se concesionează direct Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, pe bază de contract încheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. În situaţia privatizării Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, clauzele contractului de concesiune se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (5) Pe suprafeţele aferente bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute la alin. (2), Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa va institui măsurile pentru facilitarea exploatării porturilor, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor, republicată, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. Articolul 3Bunurile din domeniul privat al statului, aflate în patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi", se transmit în proprietatea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa prin majorarea corespunzătoare a capitalului social, potrivit prevederilor legale. Articolul 4 (1) Contractele de concesiune aferente bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 2, încheiate de către Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi", în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 682/1994 privind aprobarea Metodologiei pentru concesionarea de terenuri şi construcţii din zonele libere, rămân în vigoare până la expirarea termenului lor de valabilitate şi sunt preluate de către Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, care se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile regiei ce decurg din aceste contracte. (2) Contractele de concesiune aflate la data intrării în vigoare a prezentei legi în procedură legală de încheiere de către Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi", în temeiul Legii nr. 84/1992, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 682/1994, se pot finaliza sau renegocia, după caz, de către Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa. (3) La încetarea contractelor de concesiune prevăzute la alin. (1) şi (2), bunurile din domeniul public al statului care fac obiectul acestora, transmise în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), vor fi concesionate direct Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa. Pe suprafeţele aferente acestora se vor institui măsurile pentru facilitarea exploatării porturilor, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 131/2000, republicată. (4) Măsurile instituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1992, cu modificările şi completările ulterioare, pe suprafeţele aferente contractelor de concesiune prevăzute la alin. (1) şi (2) rămân în vigoare până la expirarea termenelor pentru care au fost încheiate. (5) Contractele comerciale încheiate de Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi", având ca obiect bunurile din patrimoniul regiei, precum şi toate celelalte contracte comerciale încheiate de regie se preiau de către Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, care se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceste contracte, aferente regiei. Articolul 5Personalul încadrat la Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" trece, în condiţiile legii, la Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa şi îşi păstrează salariile avute până la negocierea contractului colectiv de muncă de către Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" S.A. Constanţa. Articolul 6Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa preia drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" şi se subrogă în toate litigiile regiei, aflate în derulare cu terţii, în care aceasta a avut calitatea de parte. Articolul 7Veniturile obţinute din contractele de concesiune, de la data preluării de către Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi (2), constituie venituri proprii ale Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa. Articolul 8 (1) Operaţiunile de predare-preluare a bunurilor se efectuează pe bază de protocol încheiat între Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" şi Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 517/1998 privind înfiinţarea şi funcţionarea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 2 septembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 10Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 12 iulie 2004.Nr. 342. Anexa 1 BUNURILEdin domeniul public al statului, administrate deRegia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sudşi a Zonei Libere Basarabi", care trec în administrareaMinisterului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismuluişi se atribuie direct prin concesiune CompanieiNaţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa  ┌────────┬────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Cod de │ Denumirea │ Date de identificare │ │ M.F. │identificare│ ├───────────────────┬───────────────────┤ │ │ │ │Descrierea tehnică │ Vecinătăţi │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100116 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcele I │N - lotul I2 │ │ │ │ │Lotul 15 │S - lotul I6 │ │ │ │ │3.387,59 mp │E - drum perimetral│ │ │ │ │ │ est │ │ │ │ │ │V - culoar CF │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100120 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcele J │N - lotul J1 │ │ │ │ │Lotul J5 │S - lotul J6 │ │ │ │ │4.022,28 mp │E - culoar CF │ │ │ │ │ │V - drum perimetral│ │ │ │ │ │ vest │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100142 │ 8.22.01 │ teritoriu │Lotul A2 │N - lotul A3 │ │ │ │ │1.023,00 mp │S - platforma acces│ │ │ │ │ │E - drum secundar 2│ │ │ │ │ │V - lotul A1 │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100143 │ 8.22.01 │ teritoriu │Lotul A3 │N - drum perimetral│ │ │ │ │1.939,71 mp │S - loturile A1 şi │ │ │ │ │ │ A2 │ │ │ │ │ │E - drum secundar 2│ │ │ │ │ │V - drum perimetral│ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100145 │ 8.22.01 │ teritoriu │Lotul B2 │N, S, E - gardul │ │ │ │ │65.700,00 mp │platformei 2 │ │ │ │ │ │V - drumurile │ │ │ │ │ │secundare 1 şi 2 │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 39908 │ 8.22.01 │ teritoriu │Platforma III │N - acvatoriu │ │ │ │ │898.174,80 mp │ portuar │ │ │ │ │cheiuri şi diguri │S - culoar tehno- │ │ │ │ │în diverse stadii │logic adiacent di- │ │ │ │ │de execuţie │gului de sud │ │ │ │ │ │E - dig interior │ │ │ │ │ │situat la jumătatea│ │ │ │ │ │molului IV S │ │ │ │ │ │V - mol II S │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 39909 │ 8.22.01 │ Teren │Zona Liberă │N - bazin portuar +│ │ │ │ │Basarabi │dana buncheraj │ │ │ │ │59.619,22 mp │S - teren al │ │ │ │ │ │S.C.U.G. S.A. │ │ │ │ │ │Basarabi │ │ │ │ │ │E - teren al │ │ │ │ │ │S.C.U.G. S.A. │ │ │ │ │ │Basarabi + C.D.M.N.│ │ │ │ │ │V - S.C.U.G. S.A. │ │ │ │ │ │+ Primăria Basarabi│ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 39910 │ 8.22.01 │ acvatoriu │Zona Liberă │N - bazin portuar │ │ │ │ │Basarabi │S, E - teren al R.A│ │ │ │ │Acvatoriu │A.Z.L. Constanţa │ │ │ │ │7.411.79 mp │Sud şi Basarabi │ │ │ │ │ │V - teren al C.N. │ │ │ │ │ │A.C.N. S.A. │ │ │ │ │ │Constanţa │ └────────┴────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────┘ Anexa 2 BUNURILEdin domeniul public al statului, administrate deRegia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sudşi a Zonei Libere Basarabi", aferente contractelor de concesiune, care se preiaude către Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa  ┌────────┬────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Cod de │ Denumirea │ Date de identificare │ │ M.F. │identificare│ ├───────────────────┬───────────────────┤ │ │ │ │Descrierea tehnică │ Vecinătăţi │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100106 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela B │N - drum secundar 1│ │ │ │ │Lotul B1 │S - drum secundar 2│ │ │ │ │3.693,71 mp │E - drum perimetral│ │ │ │ │ │V - lotul B2 │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100107 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela B │N - drum secundar 1│ │ │ │ │Lotul B2 │S - drum secundar 2│ │ │ │ │2.738,19 mp │E - lotul B1 │ │ │ │ │ │V - loturile B3 şi │ │ │ │ │ │ B4 │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100108 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela B │N - drum secundar 1│ │ │ │ │Lotul B3 │S - lotul B4 │ │ │ │ │3.000,36 mp │E - lotul B2 │ │ │ │ │ │V - drum secundar 3│ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100109 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela B │N - lotul B3 │ │ │ │ │Lotul B4 │S - drum secundar 2│ │ │ │ │2.999,86 mp │E - lotul B2 │ │ │ │ │ │V - drum secundar 3│ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100110 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela C │N - drum secundar 2│ │ │ │ │Lotul C1 │S - drum magistral │ │ │ │ │3.507,84 mp │E - lotul C2 │ │ │ │ │ │V - drum secundar 3│ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100111 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela C │N - drum secundar 2│ │ │ │ │Lotul C2 │S - drum perimetral│ │ │ │ │3.416,16 mp │E - drum magistral │ │ │ │ │ │V - lotul C1 │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100112 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela D │N - drum secundar 1│ │ │ │ │9.486,86 mp │S - drum secundar 2│ │ │ │ │ │E - drum secundar 3│ │ │ │ │ │V - drum perimetral│ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100113 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela E │N - drum secundar 2│ │ │ │ │9.310,86 mp │S - drum magistral │ │ │ │ │ │E - drum secundar 3│ │ │ │ │ │V - drum perimetral│ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100114 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela I │N - drum secundar 4│ │ │ │ │Lotul II │S - lotul I2 │ │ │ │ │1.231,90 mp │E - drum perimetral│ │ │ │ │ │ est │ │ │ │ │ │V - culoar CF │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100115 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela I │N - drum secundar 4│ │ │ │ │Lotul I2 │+ lotul I1 │ │ │ │ │3.948,96 mp │S - lotul I5 │ │ │ │ │ │E - drum perimetral│ │ │ │ │ │ est │ │ │ │ │ │V - culoar CF │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100117 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela I │N - lotul I5 │ │ │ │ │Lotul I6 │S - drum secundar 5│ │ │ │ │3.360,03 mp │E - drum perimetral│ │ │ │ │ │ est │ │ │ │ │ │V - culoar CF │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100118 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela J │N - lotul J2 + drum│ │ │ │ │Lotul J1 │secundar 4 │ │ │ │ │3.139,41 mp │S - lotul J5 │ │ │ │ │ │E - culoar CF │ │ │ │ │ │V - drum perimetral│ │ │ │ │ │ vest │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100119 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela J │N - drum secundar 4│ │ │ │ │Lotul J2 │S - lotul J1 │ │ │ │ │1.010,71 mp │E - culoar CF │ │ │ │ │ │V - drum perimetral│ │ │ │ │ │ vest │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100121 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela J │N - lotul J5 │ │ │ │ │Lotul J6 │S - drum secundar 5│ │ │ │ │3.940,95 mp │E - culoar CF │ │ │ │ │ │V - drum perimetral│ │ │ │ │ │ vest │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100122 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela K │N - drum secundar 4│ │ │ │ │Lotul K1 │S - lotul K2 │ │ │ │ │5.250,88 mp │E - drum perimetral│ │ │ │ │ │V - culoar CF │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100123 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela K │N - lotul K1 │ │ │ │ │Lotul K2 │S - drum secundar 6│ │ │ │ │5.145,95 mp │E - drum perimetral│ │ │ │ │ │V - culoar CF │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100124 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela L │N - drum secundar 5│ │ │ │ │Lotul L1 │şi PT7 │ │ │ │ │3.142,72 mp │S - lotul L2 │ │ │ │ │ │E - culoar CF │ │ │ │ │ │V - drum perimetral│ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100125 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela L │N - lotul L1 │ │ │ │ │Lotul L2 │S - drum secundar 6│ │ │ │ │3.780,69 mp │E - rampa CF │ │ │ │ │ │V - drum perimetral│ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100126 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela M │N - drum secundar 6│ │ │ │ │Lotul M1 │S - lotul M2 │ │ │ │ │3.601,94 mp │E - drum perimetral│ │ │ │ │ │V - culoar CF │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100127 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela M │N - lotul M1 │ │ │ │ │Lotul M2 │S - drum perimetral│ │ │ │ │2.872,13 mp │E - drum perimetral│ │ │ │ │ │V - culoar CF │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100128 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela N │N - drum secundar 6│ │ │ │ │Lotul N1 │S - lotul N2 │ │ │ │ │4.217,71 mp │E - culoar CF │ │ │ │ │ │V - drum perimetral│ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100129 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela N │N - lotul N1 │ │ │ │ │Lotul N2 │S - drum perimetral│ │ │ │ │4.270,62 mp │E - culoar CF │ │ │ │ │ │V - drum perimetral│ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100130 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela P │N - U.M. │ │ │ │ │11.099,41 mp │S - parcela S │ │ │ │ │ │E - triaj CF Ferry-│ │ │ │ │ │Boat │ │ │ │ │ │V - drum acces Zona│ │ │ │ │ │Liberă │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100131 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela R │N - drum acces Zona│ │ │ │ │8.626,00 mp │Liberă │ │ │ │ │ │S - drum acces Ro- │ │ │ │ │ │Ro │ │ │ │ │ │E - culoar CF │ │ │ │ │ │V - racord CF │ │ │ │ │ │Romtrans, APMC │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100134 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela S │N - parcela P │ │ │ │ │16.581,01 mp │S - drum acces Ro- │ │ │ │ │ │Ro │ │ │ │ │ │E - triaj CF Ferry-│ │ │ │ │ │Boat │ │ │ │ │ │V - culoar CF │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100139 │ 8.22.01 │ teritoriu │Lotul A0 │N - platforma acces│ │ │ │ │1.464,00 mp │S - drum perimetral│ │ │ │ │ │E - drum perimetral│ │ │ │ │ │V - drum acces mo- │ │ │ │ │ │luri │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100141 │ 8.22.01 │ teritoriu │Lotul A1 │N - lotul A3 │ │ │ │ │1.043,04 mp │S - platforma acces│ │ │ │ │ │E - lotul A2 │ │ │ │ │ │V - drum perimetral│ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100144 │ 8.22.01 │ teritoriu │Lotul B1 │N - platforma acces│ │ │ │ │15.966,77 mp │S - drum perimetral│ │ │ │ │ │E - drum secundar 1│ │ │ │ │ │V - drum perimetral│ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100146 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela A │N - dana 128 a CN │ │ │ │ │26.772,00 mp │APMC │ │ │ │ │ │S - mol IIS al CN │ │ │ │ │ │APMC │ │ │ │ │ │E - cheu danele │ │ │ │ │ │129-130 │ │ │ │ │ │V - mol IIS al CN │ │ │ │ │ │APMC │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100147 │ 8.22.01 │ teritoriu │Parcela FB1 │N - fund bazin 2S │ │ │ │ │50.000,00 mp │dana 131 │ │ │ │ │ │S - mol 2 S R.A. │ │ │ │ │ │A.Z.L. Constanţa │ │ │ │ │ │Sud şi Basarabi │ │ │ │ │ │E - mol 3 S │ │ │ │ │ │V - mol IIS, drum │ │ │ │ │ │perimetral │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100148 │ 8.22.01 │ teren │Platforma SCUG SA │N - parcela A1 │ │ │ │ │Basarabi │S - teren al S.C. │ │ │ │ │42.411,36 mp │U.G. S.A. Basarabi │ │ │ │ │ │E - teren al S.C. │ │ │ │ │ │U.G. S.A. Basarabi │ │ │ │ │ │V - teren al S.C. │ │ │ │ │ │U.G. S.A. Basarabi │ ├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ 100149 │ 8.22.01 │ teren │Parcela A1 │N - Zona Liberă │ │ │ │ │4.560,34 mp │Basarabi │ │ │ │ │ │S - platforma S.C. │ │ │ │ │ │U.G. S.A. Basarabi │ │ │ │ │ │E - drum acces mol │ │ │ │ │ │V - platforma S.C. │ │ │ │ │ │U.G. S.A. Basarabi │ └────────┴────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────┘-----

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 278 din 13 decembrie 2000 pentru ratificarea Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind creditul de la Fondul pentru Dezvoltare şi Cooperare Economică, semnată la Bucureşti la 11 octombrie 2000
 • LEGE nr. 984 din 11 aprilie 1927 pentru organizarea Casei Sănătăţii
 • LEGE nr. 222 din 31 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 341 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Vultureşti, judeţul Argeş, prin reorganizarea comunei Hârtieşti
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 234 din 10 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 30 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 16 noiembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • LEGE nr. 151 din 23 iulie 2012 pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluţia nr. 131, adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înfiinţare a Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 30 iunie 2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica"- S.A. către Ministerul Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 1.910 din 4 iunie 1930 privind ratificarea Aranjamentului complimentar la Acordul din 28 mai 1928 pentru regularea datoriei de răsboi a României fata de Franţa, semnat la Haga, la 27 ianuarie 1930
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 383 din 24 decembrie 2013 a apiculturii
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 205 din 2 iulie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 23 februarie 2010 privind ratificarea Scrisorii de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale*)
 • LEGE nr. 145 din 5 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului "Săli de sport", semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) privind calitatea apei potabile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 27 septembrie 2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 138 din 8 iunie 2015 privind completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • LEGE nr. 77 din 26 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 194 din 21 octombrie 2008 privind înfiinţarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 578 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 19 din 8 ianuarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 50/1997 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru produsele de tehnică militară, materialele, piesele de schimb, componentele, echipamentele şi aparatura, importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 29 aprilie 2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 244 din 29 aprilie 2002 viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 235 din 12 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 90 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 142 din 24 octombrie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată
 • LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004*) (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 512 din 28 noiembrie 2003 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2002 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 137 din 12 iulie 2019 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi la 17 octombrie 2018
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
 • LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 34 din 6 aprilie 1992 privind ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Italiana
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice
 • LEGE nr. 201 din 2 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 17 noiembrie 2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat pentru Cancelaria Primului-Ministru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 13 septembrie 2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 23 din 13 ianuarie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în Israel la 19 decembrie 1967
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021