Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 privind cazierul judiciar
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 30 iunie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004privind cazierul judiciar Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 30 iunie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1În scopul prevenirii şi combaterii faptelor prevăzute şi pedepsite de legea penală se organizează cazierul judiciar, ca mijloc de cunoaştere şi identificare operativă a persoanelor care au comis infracţiuni contra persoanei şi a libertăţii acesteia, a patrimoniului şi, în general, a ordinii de drept. Articolul 2În cazierul judiciar se ţine evidenţa persoanelor condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ. Articolul 3Comunicarea datelor din cazierul judiciar se face în condiţiile prezentei legi şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, ale Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, în cazul datelor de interes operativ. Capitolul II Organizarea cazierului judiciar Articolul 4Cazierul judiciar se organizează de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se ţine de unităţile Poliţiei Române, prin structuri specializate în acest domeniu. Articolul 5 (1) Cazierul judiciar informatizat se organizează şi funcţionează în cadrul Poliţiei Române, care asigură coordonarea activităţilor desfăşurate în domeniul evidenţei persoanelor aflate în bazele de date automatizate constituite în acest scop. (2) Activitatea cazierului judiciar va fi condusă, la nivel central, de Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar-statistică şi evidenţe operative. Articolul 6 (1) La Inspectoratul General al Poliţiei Române funcţionează cazierul judiciar central în care se ţine evidenţa persoanelor care fac obiectul cazierului judiciar, al evidenţei operative şi al evidenţelor speciale ale Poliţiei şi care au comis infracţiuni pe teritoriul României şi au fost condamnate la pedepse privative de libertate sau la pedepse cu amendă penală sau administrativă, precum şi a celor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (2). (2) În cazierul judiciar central se ţine, de asemenea, şi evidenţa persoanelor despre care s-au primit comunicări de luare în evidenţă din partea organelor competente ale altor state. Articolul 7 (1) La inspectoratele de poliţie judeţene şi la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti este organizat şi funcţionează cazierul judiciar local, în care se ţine evidenţa persoanelor născute în raza administrativ-teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) În structura inspectoratelor de poliţie judeţene şi a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti vor funcţiona servicii specializate în domeniu, care vor asigura la nivelul unităţilor teritorial-administrative activităţile pe linie de cazier judiciar, evidenţă operativă şi evidenţe speciale ale Poliţiei Române. Articolul 8 (1) Înregistrarea în cazierul judiciar se face nominal, prin înscrierea datelor de stare civilă şi judiciare, şi dactiloscopic, în cazurile prevăzute în prezenta lege, prin luarea impresiunilor digitale, necesare pentru identificarea dactiloscopică a persoanelor înregistrate şi cunoaşterea exactă a situaţiei lor juridice. (2) În acest scop, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia cazier judiciar-statistică şi evidenţă operativă funcţionează un serviciu de specialitate pe probleme de dactiloscopie decadactilară, cu compartimente distincte la nivelul serviciilor judeţene de profil şi al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Capitolul III Înscrierea datelor în cazierul judiciar şi procedura de scoatere din evidenţă Articolul 9În cazierul judiciar se înscriu date privind: a) pedepsele, măsurile de siguranţă şi educative, pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive; b) începerea, întreruperea şi încetarea executării pedepsei închisorii, a măsurilor de siguranţă şi educative, liberarea condiţionată şi revocarea acesteia, achitarea amenzii penale; c) amnistia, graţierea, prescripţia executării pedepsei, reabilitarea; d) pedepsele şi măsurile pronunţate prin hotărâri penale definitive de instanţele judecătoreşti din străinătate, precum şi măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente; e) hotărârile definitive care impun modificări în cazierul judiciar; f) extrădarea. Articolul 10În evidenţa unităţilor de poliţie prevăzute la art. 6 şi 7 se notează în mod provizoriu în cazierul judiciar, până la soluţionarea definitivă a cauzei, când se şterg din evidenţă, date privind persoanele faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sau arestarea preventivă. Aceste date nu se înscriu în certificatul de cazier judiciar eliberat persoanei fizice. Articolul 11Înscrierea datelor prevăzute la art. 9 sau notările provizorii menţionate la art. 10 se fac în baza: a) extraselor de pe hotărârile judecătoreşti definitive, precum şi de pe încheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanţa judecătorească; b) comunicărilor de începere, întrerupere ori încetare a executării pedepsei închisorii, a măsurii arestării preventive, de executare a măsurilor de siguranţă şi a celor educative, trimise de unitatea unde acestea se execută sau de unitatea locală de poliţie în cazurile prevăzute la art. 12 alin. (3); c) comunicării privind ducerea la îndeplinire a hotărârii de extrădare, trimisă de organul care a pus în executare această măsură; d) comunicărilor de punere în mişcare a acţiunii penale, a extraselor de pe ordonanţele de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a acesteia, trimise de organul de urmărire penală care a luat măsura; e) comunicării privind achitarea amenzii penale. Articolul 12 (1) Extrasele, comunicările şi celelalte acte prevăzute la art. 11 se trimit unităţilor de poliţie competente potrivit art. 6 şi 7, în termen de cel mult 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, a luării măsurii, pronunţării soluţiei sau săvârşirii faptului juridic ce trebuie luat în evidenţă. (2) În cazurile de începere a executării pedepsei într-un loc de detenţie sau la locul de muncă, a arestării preventive, a internării minorului într-un centru de reeducare sau institut medical-educativ şi a internării medicale, comunicările vor fi însoţite de fişa dactiloscopică decadactilară. Aceste comunicări se trimit atât cazierului judiciar de la locul de naştere al persoanei în cauză, cât şi cazierului judiciar central din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. (3) Pentru persoanele internate în centre de reeducare sau în institute medical-educative, fişa dactiloscopică decadactilară se întocmeşte de unitatea locală de poliţie, care trimite şi comunicarea. Articolul 13 (1) Persoanele înscrise în cazierul judiciar sau cu privire la care s-au făcut notări provizorii se scot din evidenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracţiuni; b) a intervenit reabilitarea judecătorească sau de drept; c) a intervenit amnistia; d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii sau la o pedeapsă privativă de libertate de cel mult 3 ani şi au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării; e) au decedat; f) au fost scoase de sub urmărire, s-a dispus faţă de ele încetarea urmăririi penale ori s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal; g) au executat măsura educativă a libertăţii supravegheate, a internării într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ; h) a trecut un an de la data aplicării măsurii educative a mustrării. (2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) şi f) există şi alte menţiuni, se şterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă. Capitolul IV Conţinutul certificatului de cazier judiciar Articolul 14În certificatul de cazier judiciar se înscriu sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive. Articolul 15În certificatul de cazier judiciar nu se înscriu: a) sancţiunile penale pronunţate pentru fapte săvârşite în timpul minorităţii; b) măsurile de siguranţă luate fără aplicarea unei pedepse, cu excepţia internării medicale, interzicerii de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, o meserie ori o altă ocupaţie, interzicerii de a se afla în anumite localităţi şi a expulzării. Articolul 16 (1) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune efectuarea identificării dactiloscopice a unei persoane în cazurile în care aceasta nu prezintă un act de identitate sau există suspiciuni asupra autenticităţii actului prezentat, uzează de nume sau acte de identitate false ori există indicii temeinice că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. (2) Identificarea dactiloscopică decadactilară se face la cazierul judiciar central din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi la cel local organizat la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a cărui rază teritorială se află locul de naştere al persoanei în cauză. Capitolul V Comunicarea datelor din cazierul judiciar Secţiunea 1 Modul şi condiţiile cerute pentru obţinerea copiei de pe cazierul judiciar Articolul 17Organele de urmărire penală sau instanţele de judecată pot solicita, ori de câte ori este necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate în curs de urmărire penală sau de judecată. De asemenea, instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie pot cere o copie de pe cazierul persoanei supuse obligaţiilor militare ori pentru care se efectuează verificări specifice. Articolul 18În copia de pe cazierul judiciar se trec datele înscrise în cazier şi notările provizorii care nu au fost şterse. Articolul 19 (1) Cererea pentru obţinerea copiilor de pe cazierul judiciar trebuie să fie motivată şi să cuprindă datele complete de stare civilă, inclusiv codul numeric personal al persoanei în cauză. (2) Cererea se adresează unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar, iar în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2), Inspectoratului General al Poliţiei Române. (3) Unităţile de poliţie prevăzute la alin. (2) vor trimite de îndată copia de pe cazierul judiciar al persoanei faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiuni flagrante ori măsura arestării preventive; în celelalte cazuri copia se va trimite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea cererii. Articolul 20 (1) Trimiterea în străinătate a copiilor de pe cazierul judiciar se face potrivit înţelegerilor internaţionale la care România este parte. (2) În statele faţă de care România nu are angajamente rezultate din înţelegerile internaţionale la care este parte, comunicarea copiilor de pe cazierul judiciar se face, pe bază de reciprocitate, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, la cererea acestor state, transmisă pe cale diplomatică, ori prin intermediul altor instituţii abilitate. Secţiunea a 2-a Modul şi condiţiile cerute pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar de către persoanele fizice Articolul 21 (1) Persoanele fizice care au un interes legitim pot obţine propriul certificat de cazier judiciar. (2) Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor fizice în cel mult 10 zile de la data solicitării şi este valabil 30 de zile de la data întocmirii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat. (3) Cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, se depune personal la unitatea de poliţie de la locul de naştere ori de domiciliu sau, după caz, la orice unitate ori subunitate de poliţie conectată la Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar. (4) Pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice, instituţiile abilitate în acest domeniu vor percepe o taxă extrajudiciară, prin aplicarea unui timbru fiscal pe cererea respectivă. (5) Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. (6) Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează: a) în ţară, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public; b) în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila. (7) Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului. (8) Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de graţiere individuală, acesta poate fi solicitat de persoana condamnată, copii, apărătorul ori reprezentantul legal al acestuia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia. (9) În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar către persoanele prevăzute la alin. (8), cu excepţia persoanei condamnate, se vor solicita acestora prezentarea în original şi depunerea unei copii a documentelor ce fac dovada calităţii. Capitolul VI Rectificarea înscrierilor sau a notărilor din cazierul judiciar Articolul 22 (1) Persoana care figurează în evidenţa cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor înscrise sau a notărilor provizorii dacă acestea nu corespund situaţiei reale sau dacă înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale. (2) Cererea de rectificare trebuie motivată şi însoţită de actele doveditoare şi se adresează unităţii de poliţie care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligată să verifice susţinerile petiţionarului, iar în cazul în care constată că în cazierul judiciar s-a înscris o menţiune greşită, procedează la rectificarea datelor şi comunică sau eliberează un nou act în locul celui contestat. (3) Certificatul de cazier judiciar eliberat în condiţiile alin. (2) este scutit de taxa de timbru şi de cheltuielile efectuate pentru eliberarea documentului. (4) Unitatea de poliţie va comunică petiţionarului modul de soluţionare a cererii, în termen de cel mult 20 de zile de la depunerea acesteia. Articolul 23 (1) Persoana căreia i s-a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestaţie, inclusiv pentru situaţia în care eroarea înregistrării în cazierul judiciar nu se datorează unităţii de poliţie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială de competenţă domiciliază. (2) Contestaţia este scutită de taxa de timbru, iar hotărârea pronunţată este definitivă şi irevocabilă. (3) În caz de admitere a contestaţiei, instanţa va trimite copie de pe hotărâre unităţii de poliţie care a eliberat actul contestat, în vederea rectificării cazierului judiciar, atât la nivelul cazierului local, cât şi central. Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 24 (1) În scopul creării bazelor de date automatizate privind persoanele aflate în evidenţa cazierului judiciar, în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor se realizează Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar. (2) În vederea utilizării acestor evidenţe, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unităţile şi subunităţile de poliţie, precum şi celelalte structuri şi instituţii din sistemul de ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie. (3) Organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 25Până la realizarea Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar, structurile de poliţie îşi desfăşoară activitatea de evidenţă nominală a cazierului judiciar conform sistemului în vigoare. Articolul 26 (1) Comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidenţa unităţilor de poliţie, precum şi cererile pentru obţinerea certificatelor şi copiilor de pe cazierul judiciar se vor face pe formulare-tip, conform modelului stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile prevăzute de art. 24 alin. (3). (2) Certificatele de cazier judiciar eliberate prin Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar vor cuprinde obligatoriu elemente de securizare a documentului. Modelul certificatului de cazier judiciar se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. Articolul 27Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care se abrogă Legea nr. 7/1972 privind cazierul judiciar, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 43 din 29 aprilie 1972.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 24 iunie 2004.Nr. 290.------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu
 • LEGE nr. 174 din 16 mai 2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 24 februarie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 491 din 18 noiembrie 2003 (*republicată*) privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului*)
 • LEGE nr. 427 din 22 noiembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
 • LEGE nr. 166 din 22 octombrie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Atena la 23 mai 1997
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 496 din 4 octombrie 2001 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind rezolvarea problemelor restante la conturile instituite în baza acordurilor interguvernamentale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2001
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 497 din 20 noiembrie 2003 privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuţiilor de asigurări sociale ale refugiaţilor politici greci repatriaţi din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr. 63/1997, semnat la Bucureşti la 30 iunie 2003
 • LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România*)
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • LEGE nr. 557 din 15 octombrie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionala în România
 • LEGE nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 629 din 19 noiembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2002 pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • LEGE nr. 595 din 15 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
 • LEGE nr. 236 din 13 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
 • LEGE nr. 92*) din 4 august 1992 *** Republicată pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 336 din 17 iulie 2006 privind modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 50 din 28 februarie 1948 pentru reglementarea succesiunilor celor decedaţi în împrejurări excepţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor
 • LEGE nr. 346 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 2 iulie 1992
 • LEGE nr. 175 din 9 mai 2003 pentru aderarea României la Convenţia privind obţinerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 18 martie 1970
 • LEGE nr. 139 din 7 iulie 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 251 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 27 noiembrie 2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A.
 • LEGE nr. 94 din 26 februarie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafaţa de 5.000 mp, situat în sos. Kiseleff, zona Piaţa Presei Libere, sectorul 1, Bucureşti - România, cu construcţia şi terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federala Germania
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 107 din 24 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • LEGE nr. 363 din 13 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 37 din 1 martie 2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară
 • LEGE nr. 132 din 11 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 402 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 9 din 9 ianuarie 2003 privind Ordinul Meritul Sportiv şi Medalia Meritul Sportiv
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 200 din 4 noiembrie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 221 din 11 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 192 din 12 decembrie 2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 5 aprilie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • LEGE nr. 440 din 25 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 57 din 22 martie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 164 din 20 noiembrie 2002 privind plata obligaţiilor bugetare scadente la data de 25 decembrie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 763 din 29 decembrie 2001 pentru modificarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor deţinute de Preşedinţia României, Camera Deputaţilor, Senat, Guvern, ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Serviciul de Protecţie şi Paza, Curtea Supremă de Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti, parchetele de pe lângă aceste instanţe, precum şi de alte unităţi din sistemul justiţiei
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021