Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 30 iunie 2004 -
LEGE nr. 311 din 28 iunie 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 30 iunie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera b) a punctului 1 se introduce litera c) cu următorul cuprins:"c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit sau în alte scopuri casnice; în funcţie de condiţiile locale specifice, autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot face excepţie de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor."2. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. 1. În privinţa parametrilor prevăzuţi în tabelul 3 din anexa nr. 1, valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării calităţii apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 8."3. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt în conformitate cu prevederile art. 5, în următoarele puncte de prelevare a probelor:............................................................... (3) În cazul constatării situaţiei prevăzute la alin. (2), se va proceda astfel: a) producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, notifică proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere şi întreţinere a reţelei sau a tehnicilor adecvate de tratare, ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile, simultan cu informarea autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; b) autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, notifică consumatorii în cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate, dacă acestea se impun, pentru prevenirea îmbolnăvirilor."4. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc alineatele 1^1) şi (1^2) cu următorul cuprins:"(1^1) Producătorii şi distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate şi finanţarea monitorizării de audit şi de control a calităţii apei potabile.(1^2) Autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, asigură supravegherea şi controlul monitorizării calităţii apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea publică."5. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce alineatul (5^1) cu următorul cuprins:"(5^1) Lista laboratoarelor înregistrate, care efectuează monitorizarea calităţii apei, se face publică de către Ministerul Sănătăţii."6. La articolul 7, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. 3, dacă se probează că rezultatele obţinute sunt comparabile. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informaţiile de validare a acestora, conform anexei nr. 3."7. La articolul 8, alineatul (5) se abrogă.8. La articolul 13, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare, incluzând calendarul şi costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor şi distribuitorilor de apă potabilă la cerinţele prevederilor prezentei legi. (2) Ministerul Sănătăţii va lua toate măsurile pentru asigurarea capacităţilor de realizare a monitorizării de audit a calităţii apei potabile, în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică, până la data de 31 decembrie 2005................................................................ (4) Producătorii, respectiv distribuitorii de apă, vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării la prevederile prezentei legi, fără a aduce prejudicii notelor 2, 4 şi 10 la tabelul 2 din anexa nr. 1, până la data aderării României la Uniunea Europeană, cu excepţia celor care vor obţine perioada de tranziţie."9. După articolul 14 se introduc articolele 14^1 - 14^3 cu următorul cuprins:"Art. 14^1. - (1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural, respectiv fântâni, puţuri de mică adâncime şi captări de apă, exploatate în sistem local, vor fi controlate, la un interval de 1-3 luni, prin prelevare de probe de apă şi analize de laborator. (2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat, va fi consemnată pe o plăcuţă aplicată la vedere, pe sau în vecinătatea sursei de apă. (3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor şi pentru irigaţii.Art. 14^2. - Deţinătorii şi utilizatorii surselor de apă prevăzute la art. 14^1 au obligaţia să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe şi să ia toate măsurile pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel.Art. 14^3. - Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul sursei de apă."10. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Anexele nr. 1-3 se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului."11. Anexele nr. 1 şi 3 vor avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 1────────────Parametrii de calitate ai apei potabile1. Parametrii de calitate ai apei potabileParametrii de calitate sunt microbiologici, chimici şi indicatori.2. Valorile şi concentraţiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A, 1 B, 2 şi 3.Tabel 1 A                Parametrii microbiologici
  ParametruValoare admisă (număr/100ml)
  Escherichia coli (E. coli)0
  Enterococi0
    Tabel 1 B     Parametrii microbiologici pentru apa comercializată                     în sticle sau alte recipiente
  ParametruValoare admisă
  Escherichia coli (E. coli)0/250 ml
  Enterococi0/250 ml
  Pseudomonas aeruginosa0/250 ml
  Număr de colonii la 220C100/ml
  Număr de colonii la 370C20/ml
    Tabel 2                       Parametrii chimici
       
  ParametruValoare CMAUnitate de măsură
  Acrilamidă1)0,10μg/l
  Arsen10μg/l
  Benzen1,0μg/l
  Benz(a)piren0,01μg/l
  Bor1,0mg/l
  Bromaţi2)10μg/l
  Cadmiu5,0μg/l
  Clorură de vinil1)0,50μg/l
  Cianuri totale50μg/l
  Cianuri libere10μg/l
  Crom total50μg/l
  Cupru3),4)0,1mg/l
  Dicloretan3,0μg/l
  Epiclorhidrină1)0,10μg/l
  Fluor1,2mg/l
  Hidrocarburi policiclice aromatice5)0,10μg/l
  Mercur1,0μg/l
  Nichel3)20μg/l
  Nitraţi6)50mg/l
  Nitriţi6)0,50mg/l
  Pesticide7),8)0,10μg/l
  Pesticide7),9) Total0,50μg/l
  Plumb3),10)10μg/l
  Seleniu10μg/l
  Stibiu5,0μg/l
  Tetracloretan şi Tricloretenă10μg/l
  (suma concentraţiilor compuşilor specificaţi)    
  Trihalometani11)100μg/l
  Total    
  (suma concentraţiilor compuşilor specificaţi)  
NOTĂ:---------*1) Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. Staţiile de tratare vor notifica autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti utilizarea compusului în procesul de tratare a apei.*2) Unde este posibil, valoarea concentraţiei trebuie să fie cât mai joasă, fără a compromite eficienţa dezinfecţiei. Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se pentru bromaţi o valoare de 25 (miu)g/l.*3) Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare trebuie să ţină seama şi de frecvenţa concentraţiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătăţii.*4) Pentru cupru se acceptă valoarea 2,0 mg/l, dacă reţeaua de distribuţie are componente din cupru, cu respectarea celor menţionate la pct. 3.*5) Compuşii specificaţi sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd) piren.*6) Se va aplica următoarea formulă:    [nitrat] [nitrit]    ──────── + ─────── ≤ 1,       50 3în care concentraţiile de nitraţi şi nitriţi sunt exprimate în mg/l.*7) Prin pesticide se înţelege: insecticide, erbicide, fungicide, nematocide, acaricide, algicide, rodendicide, slimicide organice, compuşi înrudiţi (ca de ex.: regulatori de creştere) şi metaboliţii relevanţi, produşii de degradare şi de reacţie. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apă.*8) Concentraţia se referă la fiecare compus individual. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor şi heptaclor epoxid, concentraţia maximă este 0,030 (miu)g/l.*9) Prin Pesticide-Total se înţelege suma tuturor compuşilor individuali detectaţi şi cuantificaţi în urma procedurii de monitorizare.*10) Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 (miu)g/l.*11) Concentraţia totală a THM trebuie să fie cât mai mică, fără a compromite dezinfecţia.Compuşii individuali specificaţi sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 (miu)g/l pentru concentraţia totală a THM.Tabel 3                    Parametrii indicatori
  ParametruValoare CMAUnitate de măsură
  Aluminiu200μg/l
  Amoniu0,50mg/l
  Bacterii coliforme1)0număr/100 ml
  Carbon organic total (COT)2)Nici o modificare anormală  
  Cloruri3)250mg/l
  Clostridium perfringens (specia, inclusiv sporii)4)0număr/100 ml
  Clor rezidual liber0,50mg/l
  Conductivitate3)2.500μS cm-1 la 200C
  CuloareAcceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală  
  Duritate totală, minim5grade germane
  Fier200μg/l
  GustAcceptabil consumatorilor şi nici o modificare anormală  
  Mangan50μg/l
  MirosAcceptabil consumatorilor şi nici o modificare anormală  
  Număr de colonii la 220CNici o modificare anormală  
  Număr de colonii la 370CNici o modificare anormală  
  Oxidabilitate5)5,0mg O2/l
  pH3),6)>= 6,5; <= 9,5unităţi de pH
  Sodiu200mg/l
  Sulfat3)250mg/l
  Sulfuri şi hidrogen sulfurat100μg/l
  Turbiditate7)<= 5UNT
  Zinc5.000μg/l
  Tritiu8),9)100Bq/l
  Doza efectivă totală de referinţă9),10)0,10mSv/an
  Activitatea alfa globală11)0,1Bq/l
  Activitatea beta globală11)1Bq/l
NOTĂ:*1) Pentru apa îmbuteliată, unitatea de măsură este număr/250 ml.*2) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10.000 mc pe zi.*3) Apa nu trebuie să fie agresivă.*4) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă, iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene, ca de ex.: criptosporidium.*5) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total.*6) Pentru apa plată îmbuteliată, valoarea minimă poate fi redusă până la 4,5 unităţi de pH. Pentru apa îmbuteliată care conţine în mod natural sau este îmbogăţită cu bioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mică.*7) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1,0 UNT (unităţi nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecţie.*8) Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.*9) Doza efectivă totală de referinţă acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an. Monitorizarea tritiului şi a radioactivităţii în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale. În situaţia în care este demonstrat, pe baza unor monitorizări efectuate anterior, că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referinţă sunt cu mult inferioare valorii parametrice, se poate renunţa la monitorizarea tritiului.*10) Exclusiv tritiu, potasiu-40, radon şi descendenţii radonului. Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.*11) Caracterizarea calităţii apei din punct de vedere al conţinutului radioactiv se face prin măsurarea activităţii alfa şi beta globală. În cazul în care valoarea de referinţă este depăşită, este necesară determinarea activităţii specifice a radionuclizilor, conform Normelor de inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile................................................................"ANEXA Nr. 3────────────SPECIFICAŢIIpentru analiza parametrilorLaboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat controlul calităţii analitice şi să fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sănătăţii pentru acest domeniu.1. Parametrii pentru care metodele de analiză sunt specificate:Bacterii coliforme şi [Escherichia coli (E. coli)] (ISO 9308-1)Enterococi (ISO 7899-2)Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780)Numărul de colonii la 22° C (EN ISO 6222)Numărul de colonii la 37° C (EN ISO 6222)Clostridium perfringens (inclusiv sporii)Filtrarea prin membrană, urmată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44±1 o C pentru 21±3 ore. Se numără coloniile de culoare galbenă care virează în roz sau roşu după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde.NOTĂ: Compoziţia mediului de agar m-PC este:
  Mediu de bază  
  Triptoză30 g
  Extract de drojdie20 g
  Sucroză5 g
  Hidroclorit de L-cisteină1 g
  MgSO4 ▪ 7H2O0,1 g
  Roşu de bromcresol40 mg
  Agar15 g
  Apă1.000 ml
Se dizolvă ingredientele mediului bazal, se corectează pH-ul la 7,6 şi se autoclavează la 121° C timp de 15 minute. Se răceşte şi se adaugă:
  D-cicloserină400 mg
  Polimixină-B sulfat25 mg
  Indosil-beta-D-glucozid60 mg
  0,5% soluţie sterilizată şi  
  filtrată de difosfat de fenoftaleină20 ml
  4,5% FeCl3 ▪ 6H2O filtrată şi sterilizată2 ml.
2. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanţă:2.1. Metoda de analiză folosită trebuie să fie capabilă să măsoare cel puţin o concentraţie egală cu valoarea parametrului (CMA). Pentru următorii parametrii caracteristicile de performanţă specificate sunt: acurateţea, precizia, şi limita de detecţie:
         
  ParametruAcurateţea % din CMA1)Precizia % din CMA2)Limita de detecţie % din CMA3)
  Acrilamidă^a)      
  Aluminiu101010
  Amoniu101010
  Arsen101010
  Benzen252525
  Benz(a)piren252525
  Bor101010
  Bromaţi101010
  Cadmiu101010
  Cloruri101010
  Clorură de vinil^a)      
  Conductivitate101010
  Crom101010
  Cianuri totale101010
  Cianuri libere101010
  Cupru4)101010
  1,2-dicloreten252510
  Epiclorhidrină^a)      
  Fluor101010
  Hidrocarburi policiclice aromatice5)252525
  Mangan101010
  Mercur101010
  Nichel101010
  Nitraţi101010
  Nitriţi101010
  Oxidabilitate6)252525
  Pesticide7)252525
  Plumb101010
  Seleniu101010
  Sodiu101010
  Stibiu252525
  Sulfat101010
  Tetracloretan8)252510
  Tricloretenă8)252510
  Trihalometani5) - Total252510
*a) Condiţii: controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie.NOTĂ:*1) Acurateţea este eroarea sistematică şi este exprimată ca diferenţa dintre valoarea medie a unui număr mare de determinări repetate şi valoarea adevărată (conform definiţiei standardului ISO 5725).*2) Precizia este eroarea aleatoare şi este exprimată ca deviaţia standard a dispersiei rezultatelor faţă de o valoare medie (conform definiţiei standardului ISO 5725).*3) Limita de detecţie este considerată a fi: a) o valoare de 3 ori mai mare decât deviaţia standard asociată unui număr de determinări, pentru o probă simplă de apă conţinând o concentraţie mică a parametrului; sau b) o valoare de 5 ori mai mare decât deviaţia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe.*4) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele.*5) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 25% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.*6) Oxidarea va fi efectuată timp de 10 minute la 100 o C în mediu acid, folosind permanganat de potasiu.*7) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru fiecare pesticid şi depind de pesticidul respectiv. În prezent, această limită de detecţie nu este realizabilă pentru toate pesticidele, dar trebuie să constituie un obiectiv de realizat.*8) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 50% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.2.2. Pentru concentraţia ionilor de hidrogen metoda de analiză trebuie să poată măsura o concentraţie egală cu CMA, cu o acurateţe şi o precizie de 0,2 unităţi de pH.3. Parametrii pentru care nu sunt specificate performanţele metodelor de analiză:- Carbon organic total- Culoare- Gust- Miros- Turbiditate*)-----------*) Pentru monitorizarea turbidităţii în apa de suprafaţă tratată metoda de analiză trebuie să măsoare cel puţin concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o acurateţe şi o precizie de 25%."
Articolul IIPlanurile de conformare prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 458/2002 vor fi întocmite de către producătorii şi distribuitorii de apă potabilă în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi. Articolul III (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor va centraliza planurile de conformare prevăzute la art. II, incluzând calendarul şi costul activităţilor, în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor va monitoriza şi va controla implementarea planurilor de conformare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 iunie 2004.Nr. 311. ---------

Noutăți

 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 98 din 10 noiembrie 1994 (*republicată*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică*)
 • LEGE nr. 205 din 11 noiembrie 1998 privind declararea ca municipiu a oraşului Tarnaveni, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 78 din 17 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 124 din 20 iunie 2011 pentru completarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 157 din 16 aprilie 2003 pentru ratificarea amendamentelor dintre Guvernul României şi Comisia Europeană la memorandumurile de finanţare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2001, convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 14 mai 2002
 • LEGE nr. 355 din 21 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2006 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • LEGE nr. 2 din 15 aprilie 1976 privind adoptarea "Programului naţional pentru conservarea şi dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976-2010"
 • LEGE nr. 379 din 28 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 13 din 24 februarie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 539 din 27 septembrie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2001 privind înfiinţarea Universităţii "Emanuel" din Oradea
 • LEGE nr. 251 din 9 august 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Estonia privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 23 octombrie 2003
 • LEGE nr. 208 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 498 din 11 iulie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 74 din 8 noiembrie 1997 privind unele măsuri pentru asigurarea stocurilor de păcura şi combustibil lichid uşor pentru iarna 1997-1998
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 171 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • LEGE nr. 248 din 8 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
 • LEGE nr. 115 din 4 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE Nr. 65 din 3 iulie 1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • LEGE nr. 130 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • LEGE nr. 25 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003
 • LEGE nr. 123 din 9 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • LEGE nr. 186 din 21 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare
 • LEGE nr. 274 din 4 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 176 din 28 martie 1944 pentru modificarea unor dispoziţiuni din Legea nr. 609 din 1941, pentru măsurile excepţionale aplicabile în timpul cat armata se afla în stare de război
 • LEGE nr. 22 din 27 martie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 254 din 10 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 şi neterminate până la data de 1 iulie 2002
 • LEGE nr. 129 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Standardului internaţional Lista interzisă pentru anul 2014
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 414 din 26 iunie 2002 privind impozitul pe profit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGE nr. 56 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 505/1970 pentru modificarea Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
 • LEGE nr. 226 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 178 din 2 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/1999 pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 66 din 3 iulie 1996 (*republicată*) privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
 • LEGE nr. 36 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "TEPRO" - S.A. Iaşi
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 231 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
 • LEGE nr. 95 din 17 mai 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2000 pentru ratificarea Acordului multilateral de baza privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • LEGE nr. 19 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Văleni prin reorganizarea comunei Boteşti, judeţul Neamţ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
 • LEGE nr. 143 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind ajutorul de stat
 • LEGE nr. 595 din 15 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
 • LEGE nr. 68 din 28 iunie 1995 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare industriala, în valoare de 175 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995
 • LEGE nr. 42 din 8 martie 2006 pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre, adoptat la Baku la 31 octombrie 2003
 • LEGE nr. 17 din 21 februarie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii organizate, traficului ilicit de stupefiante şi a terorismului internaţional, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2007
 • LEGE nr. 235 din 13 iulie 2005 privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 207 din 24 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021