Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 282 din 23 iunie 2004 privind protecţia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 30 iunie 2004 -
LEGE nr. 282 din 23 iunie 2004privind protecţia dobanditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durata limitată a unor bunuri imobiliare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 30 iunie 2004

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege reglementează protecţia dobanditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor ce au ca obiect dobândirea unui drept de folosinţă pe durata limitată a unor bunuri imobiliare. Articolul 2 (1) Dispoziţiile prezentei legi reglementează următoarele: a) informaţiile cu privire la conţinutul contractelor şi la modalităţile de comunicare a acestor informaţii; b) procedurile şi modalităţile de anulare, reziliere, rezolutiune sau denunţare unilaterala a contractului. (2) Regimul juridic al contractelor încheiate în baza prezentei legi se completează cu dispoziţiile din dreptul comun sau din legi speciale aplicabile, după caz. Articolul 3În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificatii: a) contract privind dobândirea unui drept de utilizare pe durata limitată a unor bunuri imobiliare, denumit în continuare contract - contractul sau grupul de contracte încheiat pentru o durată minima de 3 ani, cu plata unui preţ global, prin care, direct ori indirect, un drept real sau orice alt drept care priveşte folosinţă unuia ori mai multor bunuri imobiliare, pentru o perioadă determinata sau determinabilă a anului care nu poate fi mai mica de o săptămâna, este constituit ori face obiectul unui transfer sau al unui angajament de transfer al unui astfel de drept; b) bun imobiliar - orice imobil sau parte a acestuia, cu destinaţie de locuit, asupra căruia poarta dreptul care face obiectul contractului; c) vânzător - orice persoană fizica sau juridică care, în cadrul activităţii sale profesionale şi actionand în raporturile contractuale reglementate de prezenta lege, constituie, transfera sau se angajează sa transfere dreptul reglementat ca obiect al contractului; d) dobanditor - orice persoană fizica actionand în scopuri ce pot fi considerate că nu intră în sfera activităţii sale profesionale, căreia îi este transferat dreptul care face obiectul contractului sau în beneficiul căreia este constituit acest drept. Articolul 4 (1) Vânzătorul este obligat sa furnizeze oricărei persoane care solicită informaţii despre bunul imobiliar un document care, în afară descrierii generale a bunului imobiliar, va oferi informaţii concise şi precise cel puţin asupra elementelor prevăzute la lit. a)-g), i) şi l) din anexa care face parte integrantă din prezenta lege, precum şi asupra modului de obţinere a unor informaţii complementare. (2) Informaţiile cuprinse în documentul prevăzut la alin. (1) sunt parte integrantă a contractului. (3) Fără acordul expres al părţilor, modificarea informaţiilor conţinute în documentul prevăzut la alin. (1) este permisă numai în situaţia în care aceasta rezultă din cauze independente de voinţa vânzătorului. (4) Orice modificare a informaţiilor prevăzute la alin. (1) va fi adusă la cunoştinţa dobânditorului înaintea momentului încheierii contractului. În contract vor fi menţionate în mod expres orice modificări ale informaţiilor respective. (5) Orice publicitate referitoare la bunul imobiliar în cauza va indica posibilitatea obţinerii documentului prevăzut la alin. (1), precum şi locul de unde acesta poate fi obţinut. Articolul 5 (1) Contractul se încheie în forma scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, şi va cuprinde cel puţin elementele obligatorii prevăzute în anexa. Acţiunea în constatarea nulităţii poate fi introdusă de orice persoană interesată şi se soluţionează de instanţa civilă competenţa. (2) Contractul şi documentul prevăzut la art. 4 alin. (1) se redactează, în mod obligatoriu, în limba română. Dacă dobanditorul este cetăţean străin sau are reşedinţa în străinătate, contractul se va redacta şi în limba sau în una dintre limbile oficiale ale statului pe teritoriul căruia îşi are reşedinţa ori al cărui cetăţean este dobanditorul, la alegerea acestuia, în cazul în care aceasta este o limbă oficială a Comunităţii Europene. (3) Atunci când contractul nu a fost redactat, potrivit prevederilor alin. (2), în limba statului în care este situat bunul imobiliar, vânzătorul trebuie să furnizeze dobânditorului o traducere autorizata a contractului în limba sau în una dintre limbile oficiale ale acestui stat, în cazul în care aceasta este o limbă oficială a Comunităţii Europene. Articolul 6 (1) Complementar optiunilor aflate la dispoziţia dobânditorului potrivit dreptului comun, referitoare la nulitatea sau anulabilitatea contractelor, acesta are dreptul: a) sa denunţe unilateral contractul, fără a fi necesară invocarea vreunui motiv, în termen de 10 zile calendaristice de la data semnării lui de ambele părţi contractante sau de la data la care părţile au semnat un antecontract, după caz. Termenul de 10 zile se calculează potrivit dreptului comun; b) în cazul în care contractul sau antecontractul nu conţine informaţiile prevăzute la lit. a)-c), lit. d) pct. 1 şi 2, lit. h), i), k), l) şi m) din anexa în momentul semnării de către cele doua părţi, să solicite anularea contractului, respectiv a antecontractului, în termen de 3 luni de la acest moment. Dacă în perioada celor 3 luni sunt furnizate aceste informaţii, termenul în care dobanditorul poate denunta contractul prevăzut la lit. a) curge de la data la care ultima informaţie i-a fost comunicată. (2) Dacă la împlinirea termenului de 3 luni prevăzut la alin. (1) lit. b) dobanditorul nu şi-a exercitat dreptul de a solicita anularea contractului şi contractul încheiat nu include informaţiile prevăzute la lit. a)-c), lit. d) pct. 1 şi 2, lit. h), i), k), l) şi m) din anexa, termenul de denunţare unilaterala a contractului prevăzut la alin. (1) lit. a) va curge din ziua următoare zilei în care a expirat termenul respectiv. (3) În situaţia în care dobanditorul doreşte să îşi exercite drepturile prevăzute la alin. (1), acesta trebuie, înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1), sa notifice în scris persoana ale carei date de identificare apar în contract, potrivit dreptului comun şi procedurilor specificate în contract, conform lit. l) din anexa. Termenul limita va fi considerat respectat dacă notificarea scrisă este transmisă înaintea implinirii acestuia. (4) În situaţia în care dobanditorul îşi exercită dreptul prevăzut la alin. (1) lit. a), i se poate solicita sa achite, atunci când este cazul, numai cheltuielile care, potrivit dispoziţiilor dreptului comun, sunt rezultate ca urmare a încheierii şi denunţării unilaterale a contractului şi care corespund formalităţilor legale ce trebuie să fie finalizate înainte de împlinirea termenului respectiv. Acest tip de cheltuieli trebuie să fie menţionate în mod expres în contract. (5) În situaţia în care dobanditorul îşi exercită dreptul de anulare prevăzut la alin. (1) lit. b), acesta nu este obligat sa achite sau sa ramburseze cheltuielile ocazionate. Articolul 7Clauzele contractuale prin care este solicitată dobânditorului plata în avans a oricărei sume, înainte de împlinirea termenului în care acesta îşi poate exercita dreptul de denunţare unilaterala a contractului, sunt nule de drept. Articolul 8În situaţia în care preţul contractului este acoperit în tot sau în parte de un credit acordat dobânditorului de către vânzător sau de un terţ, în baza unui contract încheiat între terţ şi vânzător, contractul de creditare va fi reziliat fără penalităţi şi dobânzi pentru dobanditor, în situaţia în care acesta îşi exercită dreptul de denunţare unilaterala a contractului prevăzut la art. 6. Articolul 9Dreptul dobânditorului de denunţare unilaterala a contractului nu poate fi limitat de nici o clauza contractuală sau înţelegere între părţi, acestea fiind considerate nule de drept. Orice clauza prin care dobanditorul renunţa la drepturile pe care i le conferă prezenta lege sau prin care vânzătorul este exonerat de răspunderile ce îi revin potrivit prevederilor prezentei legi este nulă de drept. Articolul 10Atunci când bunul imobiliar asupra căruia poarta dreptul care face obiectul contractului este situat în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, iar legea aplicabilă contractului nu este conformă reglementărilor comunitare privind protecţia dobanditorilor în cazul contractelor cu privire la dreptul real sau orice alt drept privind folosinţă pe durata limitată asupra bunurilor imobile, dobanditorul beneficiază în mod obligatoriu de protecţia conferita de prezenta lege. Articolul 11Drepturile şi obligaţiile rezultate din contractele încheiate în temeiul prezentei legi pot fi înstrăinate către terţi, în condiţiile legii. Articolul 12Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Codului civil, ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii contrare. Articolul 13Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. Articolul 14 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 4 şi art. 5 alin. (2) şi (3) constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei. (2) Sancţiunile se pot aplica şi persoanelor juridice, caz în care amenda este de la 30.000.000 lei la 150.000.000 lei. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Dispoziţiile art. 28 şi 29 nu sunt aplicabile. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane cu funcţii de control împuternicite din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei legi, articolul 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Controlul respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe se face de către organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor." Articolul 16Prezenta lege transpune Directiva 94/47/CE privind protecţia dobanditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe timp parţial a unor bunuri imobiliare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L280 din 29 octombrie 1994. Articolul 17Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 23 iunie 2004.Nr. 282. Anexa Elementele obligatorii minime ale contractelor a) numele şi domiciliul şi, după caz, denumirea sau sediul părţilor contractante, inclusiv informaţii specifice referitoare la calitatea juridică pe care vânzătorul o are la momentul încheierii contractului, precum şi identitatea şi domiciliul proprietarului; b) natura exactă a dreptului care reprezintă obiectul contractului şi o clauza prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acelui drept pe teritoriul statului în care bunul sau bunurile imobiliare în cauza sunt situate şi dacă respectivele condiţii au fost îndeplinite ori, în caz contrar, ce condiţii mai trebuie îndeplinite; c) când bunul imobiliar este determinat, se va face o descriere exactă a acestuia şi a localizarii; d) în situaţia în care bunul imobiliar se afla în construcţie:1. stadiul de realizare a imobilului;2. termenul rezonabil la care se preconizeaza finalizarea bunului imobiliar;3. dacă este vorba de un bun imobiliar determinat, numărul autorizaţiei de construcţie, denumirea şi adresa exactă ale autorităţii emitente;4. stadiul de realizare a lucrărilor de amenajare care fac bunul imobiliar pe deplin funcţional (alimentare cu gaze naturale, electricitate, canalizare, apa şi conexiuni telefonice);5. garanţia privind finalizarea bunului imobiliar sau garanţia privind rambursarea oricărei plati efectuate în situaţia în care imobilul nu este terminat şi modalităţile de aplicare a acestor garanţii, după caz; e) serviciile la care dobanditorul are sau va avea acces şi condiţiile în care îi sunt permise (electricitate, apa, întreţinere, salubritate); f) facilităţi comune, cum sunt: bazine de inot, sauna etc., la care dobanditorul are sau poate avea acces şi, după caz, în ce condiţii îi sunt permise; g) principiile în baza cărora se vor organiza reparaţiile şi întreţinerea proprietăţii imobiliare, administrarea, precum şi gestionarea acesteia; h) perioada exactă în care drepturile rezultate din contract pot fi exercitate şi, după caz, durata contractului; data la care dobanditorul poate începe să îşi exercite drepturile contractuale; i) preţul ce va fi plătit de dobanditor pentru exercitarea drepturilor contractuale; o estimare a sumei ce va fi plătită de către dobanditor pentru folosirea facilităţilor comune şi a serviciilor; baza pentru calcularea valorii taxelor referitoare la ocuparea imobilului, taxele legale obligatorii (taxe şi cotizatii) şi cheltuieli administrative (gestionarea/administrarea, întreţinerea şi reparaţiile imobilului); j) o clauza care reglementează faptul ca din achiziţionarea/administrarea imobilului nu vor rezultă alte costuri, taxe sau obligaţii decât cele specificate în contract; k) dacă este sau nu este posibil a folosi, a participa la un sistem privind schimbul sau revânzarea drepturilor contractuale, precum şi orice costuri pe care le implica un sistem de schimb sau de revânzare care va fi organizat de către vânzător ori de către un terţ desemnat de el în contract; l) informaţii privind dreptul de reziliere, anulare sau denunţare unilaterala a contractului şi indicaţii privind persoana căreia i se va notifica rezilierea, anularea sau denunţarea unilaterala a contractului, specificand, de asemenea, modalităţile în care pot fi făcute asemenea notificări; indicaţii precise asupra naturii şi valorii costurilor pe care dobanditorul va trebui să le plătească conform art. 6 alin. (4) din lege, dacă îşi exercită dreptul de denunţare unilaterala a contractului; dacă este cazul, informaţii privind modalităţile de reziliere a contractului de credit aferent contractului în cauza, în eventualitatea anulării sau denunţării unilaterale a acestuia; m) data şi locul semnării contractului de fiecare parte.-----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 1 aprilie 2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 423 din 22 noiembrie 2006 privind reorganizarea comunei Rozavlea, judeţul Maramureş
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 30 septembrie 1998 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 noiembrie 2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2005-2006
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 99 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 529 din 23 septembrie 2002 pentru ratificarea Acordului european asupra instruirii şi formării asistenţilor medicali, încheiat la Strasbourg la 25 octombrie 1967
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003 partidelor politice
 • LEGE nr. 247 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007
 • LEGE nr. 410 din 18 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 406 din 10 iulie 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • LEGE nr. 325 din 3 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2013 privind finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor
 • LEGE nr. 258 din 7 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 15 septembrie 1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • LEGE nr. 160 din 3 noiembrie 1999 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi certificatelor de studii eliberate de instituţii de învăţământ şi a titlurilor ştiinţifice din cele doua state, semnată la Bucureşti la 22 ianuarie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 26 mai 2000 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 35 din 17 ianuarie 2018 pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 220 din 19 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 139 din 1 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor
 • LEGE nr. 278 din 4 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi
 • LEGE nr. 205 din 23 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 7 aprilie 1999 privind unele măsuri pentru susţinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • LEGEA nr. 9 din 31 iulie 1990 privind interzicerea temporară a înstrăinării terenurilor prin acte între vii
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 89 din 10 aprilie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • LEGE nr. 279 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/2000 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Medicina Aeronautica şi Spaţială "General doctor aviator Victor Anastasiu"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 157 din 10 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2001 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW"
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 195 din 20 iulie 2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie
 • LEGE nr. 176 din 4 noiembrie 1997 pentru aderarea României la Statutul Conferinţei Miniştrilor Educaţiei din statele care au în comun folosirea limbii franceze - CONFEMEN, adoptat prin Rezoluţia 94-46-01, Yaounde - iulie 1994
 • LEGE nr. 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 389 din 21 iunie 1943 (*republicată*) pentru extinderea legislaţiei civile şi comerciale a Vechiului Regat în România de peste Carpaţi*)
 • LEGE nr. 26 din 24 aprilie 1996 CODUL SILVIC
 • LEGE nr. 228 din 4 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 22 septembrie 2005 privind achiziţionarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor nave maritime de patrulare şi supraveghere de tipul P-157 şi a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum şi a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanţa
 • LEGE nr. 162 din 10 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor poştale nr. 83/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 16 aprilie 2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean
 • LEGE nr. 46 din 4 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/1996 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 124 din 23 septembrie 2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 41 din 25 noiembrie 1977 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 211/1977 privind majorarea pensiilor membrilor cooperativelor agricole de producţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 13 martie 2012 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012
 • LEGE nr. 116 din 16 octombrie 1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul 1995-1996
 • LEGE nr. 148 din 12 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 328 din 22 noiembrie 2007 pentru ratificarea Acordului multilateral dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia şi Misiunea Administraţiei Interimare a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo privind înfiinţarea unei zone europene comune de aviaţie, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006
 • LEGE nr. 10 din 20 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Mereni prin reorganizarea comunei Lemnia, judeţul Covasna
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 353 din 27 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021