Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 282 din 23 iunie 2004 privind protecţia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 30 iunie 2004 -
LEGE nr. 282 din 23 iunie 2004privind protecţia dobanditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durata limitată a unor bunuri imobiliare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 30 iunie 2004

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege reglementează protecţia dobanditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor ce au ca obiect dobândirea unui drept de folosinţă pe durata limitată a unor bunuri imobiliare. Articolul 2 (1) Dispoziţiile prezentei legi reglementează următoarele: a) informaţiile cu privire la conţinutul contractelor şi la modalităţile de comunicare a acestor informaţii; b) procedurile şi modalităţile de anulare, reziliere, rezolutiune sau denunţare unilaterala a contractului. (2) Regimul juridic al contractelor încheiate în baza prezentei legi se completează cu dispoziţiile din dreptul comun sau din legi speciale aplicabile, după caz. Articolul 3În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificatii: a) contract privind dobândirea unui drept de utilizare pe durata limitată a unor bunuri imobiliare, denumit în continuare contract - contractul sau grupul de contracte încheiat pentru o durată minima de 3 ani, cu plata unui preţ global, prin care, direct ori indirect, un drept real sau orice alt drept care priveşte folosinţă unuia ori mai multor bunuri imobiliare, pentru o perioadă determinata sau determinabilă a anului care nu poate fi mai mica de o săptămâna, este constituit ori face obiectul unui transfer sau al unui angajament de transfer al unui astfel de drept; b) bun imobiliar - orice imobil sau parte a acestuia, cu destinaţie de locuit, asupra căruia poarta dreptul care face obiectul contractului; c) vânzător - orice persoană fizica sau juridică care, în cadrul activităţii sale profesionale şi actionand în raporturile contractuale reglementate de prezenta lege, constituie, transfera sau se angajează sa transfere dreptul reglementat ca obiect al contractului; d) dobanditor - orice persoană fizica actionand în scopuri ce pot fi considerate că nu intră în sfera activităţii sale profesionale, căreia îi este transferat dreptul care face obiectul contractului sau în beneficiul căreia este constituit acest drept. Articolul 4 (1) Vânzătorul este obligat sa furnizeze oricărei persoane care solicită informaţii despre bunul imobiliar un document care, în afară descrierii generale a bunului imobiliar, va oferi informaţii concise şi precise cel puţin asupra elementelor prevăzute la lit. a)-g), i) şi l) din anexa care face parte integrantă din prezenta lege, precum şi asupra modului de obţinere a unor informaţii complementare. (2) Informaţiile cuprinse în documentul prevăzut la alin. (1) sunt parte integrantă a contractului. (3) Fără acordul expres al părţilor, modificarea informaţiilor conţinute în documentul prevăzut la alin. (1) este permisă numai în situaţia în care aceasta rezultă din cauze independente de voinţa vânzătorului. (4) Orice modificare a informaţiilor prevăzute la alin. (1) va fi adusă la cunoştinţa dobânditorului înaintea momentului încheierii contractului. În contract vor fi menţionate în mod expres orice modificări ale informaţiilor respective. (5) Orice publicitate referitoare la bunul imobiliar în cauza va indica posibilitatea obţinerii documentului prevăzut la alin. (1), precum şi locul de unde acesta poate fi obţinut. Articolul 5 (1) Contractul se încheie în forma scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, şi va cuprinde cel puţin elementele obligatorii prevăzute în anexa. Acţiunea în constatarea nulităţii poate fi introdusă de orice persoană interesată şi se soluţionează de instanţa civilă competenţa. (2) Contractul şi documentul prevăzut la art. 4 alin. (1) se redactează, în mod obligatoriu, în limba română. Dacă dobanditorul este cetăţean străin sau are reşedinţa în străinătate, contractul se va redacta şi în limba sau în una dintre limbile oficiale ale statului pe teritoriul căruia îşi are reşedinţa ori al cărui cetăţean este dobanditorul, la alegerea acestuia, în cazul în care aceasta este o limbă oficială a Comunităţii Europene. (3) Atunci când contractul nu a fost redactat, potrivit prevederilor alin. (2), în limba statului în care este situat bunul imobiliar, vânzătorul trebuie să furnizeze dobânditorului o traducere autorizata a contractului în limba sau în una dintre limbile oficiale ale acestui stat, în cazul în care aceasta este o limbă oficială a Comunităţii Europene. Articolul 6 (1) Complementar optiunilor aflate la dispoziţia dobânditorului potrivit dreptului comun, referitoare la nulitatea sau anulabilitatea contractelor, acesta are dreptul: a) sa denunţe unilateral contractul, fără a fi necesară invocarea vreunui motiv, în termen de 10 zile calendaristice de la data semnării lui de ambele părţi contractante sau de la data la care părţile au semnat un antecontract, după caz. Termenul de 10 zile se calculează potrivit dreptului comun; b) în cazul în care contractul sau antecontractul nu conţine informaţiile prevăzute la lit. a)-c), lit. d) pct. 1 şi 2, lit. h), i), k), l) şi m) din anexa în momentul semnării de către cele doua părţi, să solicite anularea contractului, respectiv a antecontractului, în termen de 3 luni de la acest moment. Dacă în perioada celor 3 luni sunt furnizate aceste informaţii, termenul în care dobanditorul poate denunta contractul prevăzut la lit. a) curge de la data la care ultima informaţie i-a fost comunicată. (2) Dacă la împlinirea termenului de 3 luni prevăzut la alin. (1) lit. b) dobanditorul nu şi-a exercitat dreptul de a solicita anularea contractului şi contractul încheiat nu include informaţiile prevăzute la lit. a)-c), lit. d) pct. 1 şi 2, lit. h), i), k), l) şi m) din anexa, termenul de denunţare unilaterala a contractului prevăzut la alin. (1) lit. a) va curge din ziua următoare zilei în care a expirat termenul respectiv. (3) În situaţia în care dobanditorul doreşte să îşi exercite drepturile prevăzute la alin. (1), acesta trebuie, înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1), sa notifice în scris persoana ale carei date de identificare apar în contract, potrivit dreptului comun şi procedurilor specificate în contract, conform lit. l) din anexa. Termenul limita va fi considerat respectat dacă notificarea scrisă este transmisă înaintea implinirii acestuia. (4) În situaţia în care dobanditorul îşi exercită dreptul prevăzut la alin. (1) lit. a), i se poate solicita sa achite, atunci când este cazul, numai cheltuielile care, potrivit dispoziţiilor dreptului comun, sunt rezultate ca urmare a încheierii şi denunţării unilaterale a contractului şi care corespund formalităţilor legale ce trebuie să fie finalizate înainte de împlinirea termenului respectiv. Acest tip de cheltuieli trebuie să fie menţionate în mod expres în contract. (5) În situaţia în care dobanditorul îşi exercită dreptul de anulare prevăzut la alin. (1) lit. b), acesta nu este obligat sa achite sau sa ramburseze cheltuielile ocazionate. Articolul 7Clauzele contractuale prin care este solicitată dobânditorului plata în avans a oricărei sume, înainte de împlinirea termenului în care acesta îşi poate exercita dreptul de denunţare unilaterala a contractului, sunt nule de drept. Articolul 8În situaţia în care preţul contractului este acoperit în tot sau în parte de un credit acordat dobânditorului de către vânzător sau de un terţ, în baza unui contract încheiat între terţ şi vânzător, contractul de creditare va fi reziliat fără penalităţi şi dobânzi pentru dobanditor, în situaţia în care acesta îşi exercită dreptul de denunţare unilaterala a contractului prevăzut la art. 6. Articolul 9Dreptul dobânditorului de denunţare unilaterala a contractului nu poate fi limitat de nici o clauza contractuală sau înţelegere între părţi, acestea fiind considerate nule de drept. Orice clauza prin care dobanditorul renunţa la drepturile pe care i le conferă prezenta lege sau prin care vânzătorul este exonerat de răspunderile ce îi revin potrivit prevederilor prezentei legi este nulă de drept. Articolul 10Atunci când bunul imobiliar asupra căruia poarta dreptul care face obiectul contractului este situat în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, iar legea aplicabilă contractului nu este conformă reglementărilor comunitare privind protecţia dobanditorilor în cazul contractelor cu privire la dreptul real sau orice alt drept privind folosinţă pe durata limitată asupra bunurilor imobile, dobanditorul beneficiază în mod obligatoriu de protecţia conferita de prezenta lege. Articolul 11Drepturile şi obligaţiile rezultate din contractele încheiate în temeiul prezentei legi pot fi înstrăinate către terţi, în condiţiile legii. Articolul 12Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Codului civil, ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii contrare. Articolul 13Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. Articolul 14 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 4 şi art. 5 alin. (2) şi (3) constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei. (2) Sancţiunile se pot aplica şi persoanelor juridice, caz în care amenda este de la 30.000.000 lei la 150.000.000 lei. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Dispoziţiile art. 28 şi 29 nu sunt aplicabile. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane cu funcţii de control împuternicite din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei legi, articolul 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Controlul respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe se face de către organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor." Articolul 16Prezenta lege transpune Directiva 94/47/CE privind protecţia dobanditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe timp parţial a unor bunuri imobiliare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L280 din 29 octombrie 1994. Articolul 17Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 23 iunie 2004.Nr. 282. Anexa Elementele obligatorii minime ale contractelor a) numele şi domiciliul şi, după caz, denumirea sau sediul părţilor contractante, inclusiv informaţii specifice referitoare la calitatea juridică pe care vânzătorul o are la momentul încheierii contractului, precum şi identitatea şi domiciliul proprietarului; b) natura exactă a dreptului care reprezintă obiectul contractului şi o clauza prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acelui drept pe teritoriul statului în care bunul sau bunurile imobiliare în cauza sunt situate şi dacă respectivele condiţii au fost îndeplinite ori, în caz contrar, ce condiţii mai trebuie îndeplinite; c) când bunul imobiliar este determinat, se va face o descriere exactă a acestuia şi a localizarii; d) în situaţia în care bunul imobiliar se afla în construcţie:1. stadiul de realizare a imobilului;2. termenul rezonabil la care se preconizeaza finalizarea bunului imobiliar;3. dacă este vorba de un bun imobiliar determinat, numărul autorizaţiei de construcţie, denumirea şi adresa exactă ale autorităţii emitente;4. stadiul de realizare a lucrărilor de amenajare care fac bunul imobiliar pe deplin funcţional (alimentare cu gaze naturale, electricitate, canalizare, apa şi conexiuni telefonice);5. garanţia privind finalizarea bunului imobiliar sau garanţia privind rambursarea oricărei plati efectuate în situaţia în care imobilul nu este terminat şi modalităţile de aplicare a acestor garanţii, după caz; e) serviciile la care dobanditorul are sau va avea acces şi condiţiile în care îi sunt permise (electricitate, apa, întreţinere, salubritate); f) facilităţi comune, cum sunt: bazine de inot, sauna etc., la care dobanditorul are sau poate avea acces şi, după caz, în ce condiţii îi sunt permise; g) principiile în baza cărora se vor organiza reparaţiile şi întreţinerea proprietăţii imobiliare, administrarea, precum şi gestionarea acesteia; h) perioada exactă în care drepturile rezultate din contract pot fi exercitate şi, după caz, durata contractului; data la care dobanditorul poate începe să îşi exercite drepturile contractuale; i) preţul ce va fi plătit de dobanditor pentru exercitarea drepturilor contractuale; o estimare a sumei ce va fi plătită de către dobanditor pentru folosirea facilităţilor comune şi a serviciilor; baza pentru calcularea valorii taxelor referitoare la ocuparea imobilului, taxele legale obligatorii (taxe şi cotizatii) şi cheltuieli administrative (gestionarea/administrarea, întreţinerea şi reparaţiile imobilului); j) o clauza care reglementează faptul ca din achiziţionarea/administrarea imobilului nu vor rezultă alte costuri, taxe sau obligaţii decât cele specificate în contract; k) dacă este sau nu este posibil a folosi, a participa la un sistem privind schimbul sau revânzarea drepturilor contractuale, precum şi orice costuri pe care le implica un sistem de schimb sau de revânzare care va fi organizat de către vânzător ori de către un terţ desemnat de el în contract; l) informaţii privind dreptul de reziliere, anulare sau denunţare unilaterala a contractului şi indicaţii privind persoana căreia i se va notifica rezilierea, anularea sau denunţarea unilaterala a contractului, specificand, de asemenea, modalităţile în care pot fi făcute asemenea notificări; indicaţii precise asupra naturii şi valorii costurilor pe care dobanditorul va trebui să le plătească conform art. 6 alin. (4) din lege, dacă îşi exercită dreptul de denunţare unilaterala a contractului; dacă este cazul, informaţii privind modalităţile de reziliere a contractului de credit aferent contractului în cauza, în eventualitatea anulării sau denunţării unilaterale a acestuia; m) data şi locul semnării contractului de fiecare parte.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 61 din 15 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 286 din 14 decembrie 2011 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 22 decembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 7 ianuarie 2011, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009
 • LEGE nr. 222 din 4 iulie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
 • LEGE nr. 177 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 231 din 13 iulie 2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*)
 • LEGE nr. 338 din 18 decembrie 2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016
 • LEGE nr. 107 din 16 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului asupra bazelor relaţiilor şi cooperării dintre România şi Republica Arabă Egipt, încheiat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 143 din 21 octombrie 2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 257 din 29 aprilie 2002 pentru înfiinţarea comunei Sinca Noua, judeţul Braşov
 • LEGE nr. 322 din 28 noiembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile internaţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 220 din 17 decembrie 2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 376 din 3 decembrie 2009 pentru completarea art. 26 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 17 din 20 februarie 2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României "EXIMBANK" - S.A.
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 17 martie 2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
 • LEGE nr. 668 din 16 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2002 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea părţii române din 17 octombrie 2001 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 31 octombrie 2001, precum şi pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice şi financiare şi a Memorandumului tehnic de înţelegere, convenite prin Scrisoarea părţii române din 12 august 2002 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 28 august 2002
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 487 din 10 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2004 privind schimbarea destinaţiei unor părţi din imobilele situate în municipiul Bucureşti, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. în administrarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 162 din 21 iulie 2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 şi ratificat de România prin Legea nr. 32/2014
 • LEGE nr. 755 din 27 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal
 • LEGE nr. 354 din 12 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 17 iulie 2018 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • LEGE nr. 23 din 27 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind cooperarea poliţienească, semnat la Oslo la 14 martie 2008
 • LEGE nr. 412 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Baku la 14 martie 2006
 • LEGE nr. 191 din 16 aprilie 2002 grădinilor zoologice şi acvariilor publice
 • LEGE nr. 271 din 29 mai 2001 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 decembrie 2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 mai 2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 242 din 5 decembrie 2011 privind ratificarea Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la Bucureşti la 20 mai 2008
 • LEGE nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 291 din 28 decembrie 2010 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău la 26 august 2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998
 • LEGE nr. 290 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • LEGE nr. 247 din 5 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 85 din 25 aprilie 2019 pentru abrogarea alin. (5) şi (6) ale art. 6^6 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 232 din 7 decembrie 2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 14 iulie 2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005
 • LEGE nr. 142 din 18 iulie 2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 88 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim
 • LEGE nr. 283 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2006
 • LEGE nr. 194 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 66 din 21 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari"- S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi pentru centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 120 din 25 septembrie 2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 157 din 28 septembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2012 pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • LEGE nr. 220 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind facilitarea transportului rutier de mărfuri în regiunea Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), adoptat la Kiev la 6 martie 2002, semnat de Guvernul României la Istanbul la 8 noiembrie 2005
 • LEGE nr. 234 din 16 mai 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021