Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea unor măsuri pentru stimularea achiziţionării de calculatoare, prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, pentru crearea de competenţe în utilizarea tehnicii de calcul. Articolul 2 (1) Beneficiare ale prevederilor prezentei legi sunt familiile cu elevi şi/sau studenţi ai învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 1,5 milioane lei pe membru de familie. (2) Plafonul de 1,5 milioane lei se indexează anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum. Articolul 3 (1) Familiile beneficiare prevăzute la art. 2 primesc un ajutor financiar din partea statului pentru achiziţionarea unui calculator personal nou. (2) Familia cu elevi şi/sau studenţi, indiferent de numărul acestora, beneficiază de ajutor financiar pentru achiziţionarea unui singur calculator. Articolul 4Ajutorul financiar prevăzut la art. 3 reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un calculator, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăşi valoarea calculatorului achiziţionat. Articolul 5Ajutorul financiar se acordă beneficiarilor de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe baza documentelor doveditoare prevăzute în normele metodologice. Articolul 6 (1) Înstrăinarea calculatoarelor înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărarea acestora este interzisă. (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea celor vinovaţi şi se sancţionează cu restituirea echivalentului în lei al ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data constatării. (3) Constatarea nerespectării prevederilor prezentei legi se efectuează de persoane împuternicite în acest scop de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi de alte instituţii abilitate de lege pentru a efectua controale în domeniul financiar-bugetar. (4) Sumele recuperate din restituirea ajutorului financiar constituie venituri la bugetul de stat. Articolul 7 (1) Elevii care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi depun o cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator, însoţită de documentele prin care se face dovada acestui drept, potrivit legii şi normelor metodologice de aplicare, la unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi. (2) Unitatea de învăţământ verifică eligibilitatea solicitanţilor şi transmite documentele inspectoratelor şcolare. (3) Studenţii care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi depun o cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator, însoţită de documentele prin care se face dovada acestui drept, potrivit legii şi normelor metodologice de aplicare, la instituţiile de învăţământ. (4) Instituţiile de învăţământ verifică eligibilitatea solicitanţilor şi transmit documentele Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (5) Cererile prevăzute la alin. (1) şi (3) se vor depune, pentru anul 2004, până cel târziu la data de 1 septembrie 2004. (6) Începând cu anul 2005, cererile prevăzute la alin. (1) şi (3) se vor depune în fiecare an, până cel târziu la data de 31 martie. Articolul 8 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării vor realiza un portal în vederea publicării listei cu persoanele eligibile care pot beneficia de prevederile prezentei legi. (2) Înregistrarea în portal a elevilor eligibili în urma evaluării este făcută de către inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Municipiului Bucureşti, care verifică şi realizează centralizarea la nivel de judeţ pe baza documentelor primite de la unităţile de învăţământ. (3) Înregistrarea în portal a studenţilor eligibili în urma evaluării este făcută de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care verifică şi realizează centralizarea la nivel naţional pe baza documentelor primite de la rectoratele universitare. (4) Pe baza înregistrărilor prevăzute la alin. (2) şi (3), prin intermediul portalului va fi publicată, pentru anul 2004, la data de 1 octombrie, lista cu toate persoanele eligibile. (5) Pentru anii următori lista va fi publicată, prin intermediul portalului, la data de 1 mai. (6) Acordarea ajutorului financiar, conform prezentei legi, se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (7) Persoanele beneficiare ale prevederilor prezentei legi, care sunt cuprinse în lista prevăzută la alin. (4) şi (5) şi cărora li se acordă ajutor financiar conform alin. (6), vor primi de la unităţile de învăţământ şi/sau instituţiile de învăţământ la care sunt înscrise un document care va face dovada că sunt beneficiari ai acestui ajutor şi care va fi folosit la achiziţionarea calculatorului. (8) În termen de 30 de zile de la primirea documentului menţionat la alin. (7), beneficiarii vor face dovada achiziţionării calculatorului, în condiţiile prezentei legi, în caz contrar urmând a-şi pierde eligibilitatea pentru anul în curs. Articolul 9 (1) Pentru anul 2004 suma aferentă ajutorului financiar acordat potrivit prevederilor prezentei legi se alocă în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării la rectificarea bugetului de stat. (2) Începând cu anul 2005 sumele alocate pentru acordarea de ajutoare financiare potrivit prezentei legi vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Articolul 10În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, ce vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUIVALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 16 iunie 2004.Nr. 269.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 26 din 13 ianuarie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie 2002
 • LEGE nr. 175 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 19 mai 2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 306 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 12 din 1 decembrie 1988 Legea Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii şi gospodăririi apelor al Republicii Socialiste România pe anul 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 428 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 29 din 13 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2002 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
 • LEGE nr. 240 din 31 octombrie 2008 privind declararea comunei Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, localitate-martir
 • LEGE nr. 510 din 17 noiembrie 2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 • LEGE nr. 432 din 27 iunie 2002 privind înfiinţarea comunei Iaslovăţ, judeţul Suceava
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 150 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 286 din 15 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind participarea României la programul RO-0008, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 67 din 21 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006
 • LEGE nr. 226 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 227 din 11 iulie 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 554 din 14 octombrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2002 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 11 din 5 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 18 aprilie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 7 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 265 din 10 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 615 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind participarea României la programele comunitare "Leonardo da Vinci II", "Socrates II", "Youth for Europe" şi la Al cincilea program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice - RO 0001, semnat la Bucureşti la 27 iulie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • CODUL COMERCIAL din 1 ianuarie 1840
 • LEGE nr. 5 din 18 decembrie 1985 cu privire la creşterea productivităţii muncii, perfecţionarea organizării şi normarii producţiei şi a muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 352 din 23 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • LEGE nr. 37 din 13 noiembrie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 650/1968 privind modificarea unor dispoziţii referitoare la impozitul pe Veniturile populaţiei
 • LEGE nr. 166 din 11 decembrie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGE din 1 septembrie 1886 pentru autentificarea actelor
 • LEGE nr. 273 din 22 decembrie 2010 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre România şi Regatul Spaniei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Madrid la 14 mai 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • LEGE nr. 179 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 47 din 17 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 159 din 12 noiembrie 2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 602 din 6 noiembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor
 • LEGE nr. 32 din 11 martie 2008 pentru completarea art. 10 din Legea învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 12 iulie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 3 martie 2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 356 din 8 septembrie 2004 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Macedonia privind asistenţa juridică în materie civilă, semnată la Bucureşti la 12 noiembrie 2003
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice*)
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020