Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 3 din 30 decembrie 1971 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Demografie
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 1 din 2 ianuarie 1973 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 3 din 30 decembrie 1971 (*republicată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Demografie Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 1 din 2 ianuarie 1973

Articolul 1Se înfiinţează Comisia Naţionala de Demografie, organ al Consiliului de Stat, care are sarcina de a studia fenomenele demografice şi de a face propuneri Consiliului de Stat cu privire la problemele ce interesează politica demografică a partidului şi statului. Articolul 2Comisia Naţionala de Demografie are următoarele atribuţii principale: a) întocmeşte studii privind evoluţia fenomenelor şi proceselor demografice în cadrul dezvoltării economice şi sociale a tarii, în care scop: - analizează modificările intervenite în structura economică şi socială şi influenţa acestor modificări asupra evoluţiei fenomenelor şi proceselor demografice; - studiază dinamica populaţiei în perspectiva şi implicatiile acesteia asupra necesităţilor de dezvoltare a învăţămîntului, utilizării depline şi rationale a forţei de muncă, producţiei bunurilor de consum, transporturilor, locurilor de agrement şi sport, precum şi asupra altor probleme legate de nivelul de trai al populaţiei; - studiază procesele de sistematizare şi urbanizare şi efectele demografice ale acestora; - studiază efectele demografice ale poluarii mediului înconjurător; b) prezintă Consiliului de Stat propuneri de măsuri social-economice, culturale, sanitare, legislative şi altele asemenea, în vederea promovării unei politici demografice corespunzătoare dezvoltării generale a tarii; c) urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite în domeniul sau de activitate, precum şi eficienta acestora, informand Consiliul de Stat despre rezultatele obţinute; d) coordonează pe plan naţional activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul demografiei; în acest scop colaborează cu academiile de ştiinţe şi celelalte organe centrale interesate; e) da indicaţii de specialitate, potrivit legii, comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de demografie; f) colaborează cu ministerele şi celelalte organe centrale la elaborarea proiectelor de acte normative şi la adoptarea de măsuri care interesează domeniul sau de activitate; g) întreţine, potrivit legii, în domeniul sau de activitate, relaţii de colaborare cu organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale la care Republica Socialistă România este parte; h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. Articolul 3În îndeplinirea atributilor sale, Comisia Naţionala de Demografie va cere ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare, precum şi organizaţiilor din subordinea acestora, lucrările, datele şi informaţiile ce-i sînt necesare. Articolul 4Comisia Naţionala de Demografie este alcătuită din preşedinte şi membri, numiţi prin decret al Consiliului de Stat. În Comisia Naţionala de Demografie vor fi numiţi oameni de ştiinţa, cadre didactice şi alte cadre cu înaltă pregătire a căror activitate este legată de problemele de demografie, precum şi reprezentanţi ai Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii, Ministerului Finanţelor, Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului, Consiliului Culturii şi educaţiei Socialiste, Ministerului Justiţiei, Ministerului Apărării naţionale, Ministerului de Interne, Comitetului de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală, Direcţiei Centrale de Statistica, Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice, Academiei de Ştiinţe Medicale, Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Consiliului Naţional al Femeilor, Uniunii Tineretului Comunist şi Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie. De asemenea, în Comisia Naţionala de Demografie vor fi numiţi preşedintele Comisiei de demografie a municipiului Bucureşti şi unii presedinti de comisii judeţene de demografie. Articolul 5Pentru efectuarea studiilor, cercetărilor ai altor lucrări. Comisia Naţionala de Demografie constituie colective de lucru în a căror componenta intra membri ai comisiei, precum şi specialişti din diverse domenii de activitate care au contingenta cu problemele demografice, desemnaţi de preşedintele comisiei cu acordul conducătorului instituţiei sau organizaţiei în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. Studiile, cercetările şi celelalte lucrări se dezbat în plenul Comisiei Naţionale de Demografie, ale carei concluzii şi propuneri se supun spre aprobare Consiliului de Stat. Articolul 6Comisia îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărîri cu majoritatea membrilor ce o compun. Şedinţele comisiei au loc cel puţin o dată pe trimestru sau ori de câte ori este necesar şi se convoacă în timp util de preşedinte. Articolul 7La şedinţele comisiei pot fi invitaţi delegaţi ai unor organe şi organizaţii de stat ori obşteşti interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii. De asemenea, la şedinţele comisiei pot fi invitaţi şi specialişti din cadrul unor organe şi organizaţii de stat, din institute de cercetări şi din instituţii de învăţămînt. Articolul 8Comisia în întregul său şi fiecare membru în parte răspund în faţa Consiliului de Stat pentru întreaga activitate a comisiei, fiecare membru al comisiei răspunde în faţa acesteia şi a preşedintelui comisiei pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi sînt încredinţate. Articolul 9Între şedinţele comisiei, preşedintele rezolva problemele curente ale activităţii acesteia şi stabileşte măsurile necesare pentru îndeplinirea operativă a hotărârilor comisiei. Articolul 10Preşedintele informează comisia asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe. Articolul 11Preşedintele reprezintă Comisia Naţionala de Demografie în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale. Articolul 12Secretariatul Comisiei Naţionale de Demografie se asigura de un colectiv restrâns de specialişti din schema aprobată pentru aparatul Consiliului de Stat. Articolul 13În scopul creării condiţiilor organizatorice necesare analizarii şi aplicării în mod unitar a măsurilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de demografie. Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de demografie sînt subordonate comitetelor executive ale consiliilor populare şi Comisiei Naţionale de Demografie. Articolul 14Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de demografie exercita în mod corespunzător, pe plan local, atribuţiile ce revin Comisiei Naţionale de Demografie. Articolul 15În îndeplinirea atribuţiilor lor, comisiile de demografie vor cere organelor locale ale administraţiei de stat, organizaţiilor din subordinea acestora, precum şi celorlalte unităţi economice şi sociale din cuprinsul judeţelor sau municipiului Bucureşti, lucrările datele şi informaţiile ce le sînt necesare, cu respectarea prevederilor legale. Articolul 16Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de demografie sînt alcătuite din preşedinte şi membri. Unul dintre membri este şi secretarul comisiei. Prim-vicepreşedintele comitetului executiv al consiliului popular este şi preşedintele comisiei de demografie. Componenta comisiilor se aproba de consiliul popular, la propunerea comitetului executiv. În comisii vor fi desemnaţi oameni de ştiinţa, cadre didactice şi alte cadre cu înaltă pregătire, a căror activitate este legată de problemele de demografie, precum şi reprezentanţi ai direcţiilor de statistica, sanitară, pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale, ai inspectoratului şcolar, ai comitetelor de cultura şi educaţie socialistă, ai organelor de justiţie şi militie, ai uniunilor cooperatiste agricole de producţie, ai organizaţiilor de femei, de tineret, ai organizaţiilor sindicale locale, precum şi membri ai comitetelor executive ale consiliilor populare municipale, orăşeneşti, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi comunale, după caz. Articolul 17Dispoziţiile articolelor 5-10 se aplică în mod corespunzător şi comisiilor judeţene şi municipiului Bucureşti de demografie. ------------

Noutăți

 • LEGE nr. 13 din 2 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 95 din 23 septembrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind transporturile maritime, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994
 • LEGE nr. 70 din 11 martie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002
 • LEGE nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
 • LEGE nr. 143 din 4 mai 2004 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre România şi Comunitatea Europeană privind regulile aplicabile comerţului cu anumite specii de peşti şi produse din peşte, semnat la Bruxelles la 15 ianuarie 2004, la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
 • LEGE nr. 143 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGE nr. 248 din 14 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor
 • LEGE nr. 526 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului
 • LEGE nr. 57 din 21 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • LEGE nr. 57 din 9 iunie 1992 privind încadrarea în munca a persoanelor handicapate
 • LEGE nr. 209 din 31 decembrie 1999 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1998 privind stabilirea ca zi nelucrătoare a zilei de 30 noiembrie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 10 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • LEGE nr. 316 din 12 octombrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • LEGE nr. 119 din 5 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 30 august 2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afară teritoriului tarii de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România
 • LEGE nr. 3 din 8 ianuarie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 25 iunie 2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 27 iunie 2001 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate
 • LEGE nr. 61 din 31 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială
 • LEGE nr. 66 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 307/1971 privind stabilirea domiciliului în oraşele care, potrivit legii, sînt declarate oraşe mari
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • LEGE nr. 165 din 10 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 76 din 5 aprilie 2013 pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 334 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 259 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 261 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001
 • LEGE nr. 80 din 6 mai 2010 pentru modificarea pct. 3 al lit. B "Păsări" din anexa nr. 1 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 274 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 276/2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 422 din 20 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a doua credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 284 din 14 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 25 din 29 februarie 2008 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 109 din 10 septembrie 2002 privind completarea alin. (1) al art. XIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
 • LEGE nr. 177 din 26 noiembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protecţia Copilului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 23 februarie 2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 26 iunie 2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 15 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 21 iunie 2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 343 din 22 decembrie 2015 pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 73 din 26 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 87 din 23 decembrie 1997 pentru modificarea art. 8 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţionala în baza acordurilor comerciale şi de plăti guvernamentale
 • LEGE nr. 674 din 20 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene, semnat la Jakarta la 7 septembrie 1993
 • LEGE nr. 54 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 456 din 8 iulie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 206 din 27 iunie 2013 pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021