Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 222 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 7 iunie 2004 -
LEGE nr. 222 din 27 mai 2004pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 7 iunie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 9 din 22 ianuarie 2004 privind unele contracte de garanţie financiară, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 ianuarie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"a) bancă de dezvoltare multilaterală - reprezintă banca de dezvoltare internaţională şi regională, cum ar fi: Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - International Bank for Reconstruction and Development, Corporaţia Financiară Internaţională - International Finance Corporation, Banca Interamericană de Dezvoltare - Inter-American Development Bank, Banca Asiatică de Dezvoltare - Asian Development Bank, Banca Africană de Dezvoltare - African Development Bank, Council of Europe Development Bank, Banca Nordică de Investiţii - Nordic Investment Bank, Banca Caraibiană de Dezvoltare - Caribbean Development Bank, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - European Bank for Reconstruction and Development, Fondul European de Investiţii şi Corporaţia Interamericană de Investiţii - European Investment Fund and Inter-American Investment Corporation;"2. La articolul 3, punctele 1, 3, 4 şi 6 ale literei c) vor avea următorul cuprins:"1. o instituţie de credit, astfel cum a fost definită în Legea nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare;...............................................................3. o instituţie financiară, astfel cum a fost definită în Legea nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare;4. o societate comercială de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, astfel cum acestea au fost definite în Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare;...............................................................6. o societate de administrare a investiţiilor, astfel cum aceasta a fost definită în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 513/2002;"3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Punerea la dispoziţie a garanţiei financiare se face prin remiterea, transferarea, deţinerea, înregistrarea sau orice altă modalitate prin care beneficiarul garanţiei ori persoana care acţionează pe seama acestuia obţine detenţia sau controlul asupra garanţiei financiare. Garanţia financiară se consideră pusă la dispoziţie chiar dacă furnizorul acesteia beneficiază de dreptul de a înlocui garanţia financiară sau de a retrage în favoarea sa surplusul de bani ori instrumentele financiare. (2) Înscrisul probator trebuie să permită identificarea garanţiei financiare. În acest scop este suficient să se dovedească faptul că instrumentele financiare transmisibile prin înscriere în cont, care fac obiectul garanţiei financiare, sunt înregistrate în creditul contului relevant sau constituie un credit asupra acestui cont, iar sumele de bani care fac obiectul garanţiei financiare sunt înregistrate în creditul unui cont desemnat ori constituie un credit asupra acestui cont. (3) Se consideră că garanţia financiară se află sub controlul beneficiarului acesteia, atunci când: a) garanţia reală mobiliară asupra valorilor mobiliare s-a înscris în registrul emitentului, în condiţiile legii; b) garanţia reală mobiliară asupra titlurilor de stat s-a înscris în registrul titlurilor de stat, în condiţiile legii; c) garanţia reală mobiliară asupra certificatelor de depozit emise de Banca Naţională a României s-a înscris în registrul emitentului, în condiţiile legii; d) sumele de bani şi soldurile creditoare au fost blocate într-un cont deschis la o instituţie de credit sau de către aceasta."4. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Contractelor de garanţie financiară şi garanţiilor financiare prevăzute de prezenta ordonanţă nu le sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la formalităţile de constituire şi publicitate a garanţiilor reale mobiliare, la ordinea de preferinţă, precum şi la condiţiile de executare a garanţiilor reale mobiliare, stabilite de dispoziţiile titlului XV "Despre amanet" din Codul civil, ale Codului de procedură civilă şi ale titlului VI "Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare" din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările şi completările ulterioare."5. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.6. La articolul 6, alineatele (4) şi (7) vor avea următorul cuprins:"(4) Executarea sau evaluarea garanţiilor financiare, precum şi calcularea obligaţiilor financiare garantate trebuie să fie realizate într-o manieră rezonabilă din punct de vedere comercial, potrivit înţelegerii dintre părţi................................................................... (7) Prevederile art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare, nu sunt aplicabile în ceea ce priveşte momentul la care operează transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare care fac obiectul garanţiei financiare."7. La articolul 6, după alineatul (7) se introduce alineatul (8) cu următorul cuprins:"(8) Prevederile alin. (1) lit. b) se realizează cu respectarea reglementărilor emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în aplicarea art. 162 şi 166 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare."8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Dacă contractul de garanţie financiară fără transfer de proprietate prevede astfel, beneficiarul garanţiei financiare dintr-un astfel de contract are dreptul de utilizare a garanţiei în condiţiile prevăzute de contractul respectiv, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe. (2) În măsura în care beneficiarul garanţiei financiare exercită dreptul prevăzut la alin. (1), acestuia îi revine obligaţia de a transfera o garanţie echivalentă pentru a înlocui garanţia financiară iniţială, până cel târziu la data scadenţei obligaţiei financiare garantate. (3) La data scadenţei obligaţiilor financiare garantate, în măsura în care termenii din contractul de garanţie financiară prevăd astfel, beneficiarul garanţiei financiare este obligat: a) fie să restituie garanţia, în cazul în care obligaţia principală este îndeplinită; b) fie să compenseze valoarea garanţiei echivalente cu valoarea obligaţiilor financiare garantate; c) fie să reţină garanţia drept plată a acestor obligaţii. (4) Garanţia echivalentă transferată în îndeplinirea unei obligaţii financiare, conform alin. (2), va face obiectul aceluiaşi contract de garanţie financiară fără transfer de proprietate ca şi garanţia financiară iniţială şi va fi considerată ca şi când ar fi fost pusă la dispoziţie la momentul la care a fost pusă la dispoziţie garanţia financiară iniţială. (5) Utilizarea garanţiei financiare de către beneficiarul acesteia, conform prevederilor prezentului articol, nu afectează valabilitatea sau exercitarea drepturilor beneficiarului garanţiei, ce decurg din contractul de garanţie financiară fără transfer de proprietate cu privire la garanţia financiară transferată de către acesta în executarea unei obligaţii conform alin. (2). (6) Prin derogare de la prevederile art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare, instrumentele financiare care fac obiectul unei garanţii financiare prevăzute de prezenta ordonanţă nu sunt oprite de la tranzacţionare pe pieţele reglementate, în cazul în care contractul prevede dreptul de garanţie mobiliară."9. La articolul 12, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"b) dreptul de a retrage garanţia financiară constituită prin schimbarea sau înlocuirea acesteia cu o garanţie financiară de aceeaşi valoare."10. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"(2) În măsura în care contractul de garanţie financiară cuprinde clauze în sensul celor prevăzute la alin. (1), punerea la dispoziţie a garanţiei financiare, garanţiei financiare suplimentare sau înlocuirea garanţiei financiare, în temeiul obligaţiei, respectiv dreptului decurgând din asemenea clauze, nu va putea fi declarată nulă sau anulabilă numai pe motiv că a fost realizată în următoarele condiţii:"Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 27 mai 2004.Nr. 222.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 312 din 12 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 140 din 29 iunie 1998 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 105/1957 privind abolirea muncii forţate
 • LEGE nr. 223 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene
 • LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 12 septembrie 2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 • LEGE nr. 5 din 20 aprilie 1972 privind gospodărirea apelor în Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 24 octombrie 2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 681 din 21 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 8 iulie 1994
 • LEGE nr. 117 din 9 decembrie 1994 privind acordarea dreptului absolvenţilor cu diploma ai colegiilor de stat de a continua studiile universitare în învăţământul superior de lungă durata în anul universitar 1994 - 1995
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţa din România
 • LEGE nr. 186 din 24 octombrie 2012 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2010 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 1 din 18 aprilie 1989 privind anularea unor datorii ale C.A.P. şi asociaţiilor economice intercooperatiste
 • LEGEA nr. 56 din 19 martie 2010 (*republicată*) privind accesibilizarea fondului forestier naţional*)
 • LEGE nr. 68 din 26 noiembrie 1991 privind registrul agricol
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 225 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 30 mai 2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 155 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 207 din 27 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 153 din 26 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2000 pentru ratificarea Protocolului adiţional suplimentar la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997
 • LEGE nr. 269 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 217 din 4 decembrie 2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • LEGE nr. 703 din 3 decembrie 2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
 • LEGE nr. 468 din 25 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/1999 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • LEGE nr. 149 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGEA-CADRU nr. 195 din 22 mai 2006 a descentralizării
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • LEGE nr. 314 din 12 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 107 din 8 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2002 privind finanţarea restantelor aferente aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 131 din 15 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole
 • LEGE nr. 5 din 5 ianuarie 2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2003
 • LEGE nr. 3 din 10 ianuarie 1995 pentru continuarea aplicării măsurilor prevăzute de Legea nr. 80/1993 privind protecţia socială a personalului care lucrează în industria destinată apărării naţionale şi ordinii publice
 • LEGE nr. 254 din 29 aprilie 2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 3 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 499 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 66 din 20 aprilie 2012 privind ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 26 februarie 2001 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, precum şi pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 57 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 678/1969 privind regimul de paza a frontierei de stat a Republicii Socialiste România
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021