Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 212 din 27 mai 2004 asigurărilor private de sănătate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 4 iunie 2004 -
LEGE nr. 212 din 27 mai 2004asigurărilor private de sănătate Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 4 iunie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Asigurările private de sănătate pentru plata serviciilor medicale constituie un sistem facultativ, suplimentar celui de asigurări de sănătate obligatoriu, care acoperă asiguraţilor serviciile medicale în condiţiile legislaţiei privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. Articolul 2În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) prin pachetul de servicii de bază se înţelege serviciile acoperite prin asigurările sociale de sănătate, conform prevederilor legale în vigoare; b) prin pachetul suplimentar de servicii se înţelege serviciile acoperite în temeiul unei asigurări private de sănătate, stabilite în contractul de asigurare privată de sănătate. Articolul 3 (1) Asigurările private de sănătate pot fi, în sensul prezentei legi, asigurări de tip complementar, suplimentar şi substitutiv. (2) Asigurările private de sănătate de tip complementar suportă total sau parţial plata serviciilor excluse parţial de către asigurările sociale de sănătate din pachetul de bază, inclusiv coplăţile, după caz. (3) Asigurările private de sănătate de tip suplimentar suportă total sau parţial plata pentru serviciile care excedează pachetului de servicii de bază din sistemul asigurărilor sociale de sănătate privind furnizarea unui grad ridicat de confort, accesul rapid la servicii medicale în cazul listelor de aşteptare, servicii medicale speciale în străinătate şi alte servicii. (4) Asigurările private de sănătate de tip substitutiv suportă total sau parţial plata pentru orice tip de servicii, inclusiv pentru cele prevăzute la art. 2 lit. a). Articolul 4. (1) Sunt eligibile pentru serviciile oferite de sistemul de asigurări private de sănătate orice persoane, cetăţeni români, cetăţeni străini sau apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa pe teritoriul României care, după îndeplinirea cerinţelor obligatorii ale asigurărilor sociale de sănătate, încheie contracte cu societăţi de asigurări private de sănătate, denumite în continuare asigurători, şi achită prima de asigurare. (2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi cetăţenii statelor cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale de cooperare în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale sunt eligibili pentru serviciile oferite de sistemul de asigurări private de sănătate şi fără îndeplinirea cerinţelor obligatorii ale asigurărilor sociale de sănătate, dacă acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele încheiate între România şi ţara respectivă nu prevăd altfel. Articolul 5 (1) Asiguraţii sunt persoanele fizice care au un contract de asigurare privată de sănătate încheiat cu un asigurător, individual sau de către o terţă persoană. (2) Angajatorii, persoane fizice sau juridice, pot să încheie contracte de asigurare privată de sănătate pentru angajaţii lor, individual sau în grup, acordate ca beneficii adiţionale la drepturile salariale ale acestora, în scopul atragerii, selecţionării şi stabilizării personalului angajat. (3) Orice unitate publică sau privată, autorizată, prestatoare de servicii medicale poate încheia contracte cu societăţile de asigurări private de sănătate, autorizate. (4) Societăţile de asigurări private de sănătate, autorizate, pot înfiinţa cabinete medicale, spitale, farmacii şi alte unităţi de servicii medicale, în condiţiile legii. Articolul 6Asigurările private de sănătate oferite de societăţile de asigurări private de sănătate sunt servicii medicale şi farmaceutice ce se stabilesc de către fiecare societate de asigurări private de sănătate sub formă de pachete de servicii, în funcţie de riscul individual. Articolul 7În sistemul asigurărilor private de sănătate alegerea furnizorilor de servicii medicale de către asigurat şi asigurător este liberă. Capitolul II Înfiinţarea, autorizarea şi funcţionarea societăţilor de asigurări private de sănătate Articolul 8Înfiinţarea, autorizarea şi funcţionarea societăţilor de asigurări private de sănătate se desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei care reglementează activitatea de asigurări. Articolul 9Asigurătorii pot funcţiona numai dacă au ca obiect de activitate şi asigurări private de sănătate. Articolul 10Autorizarea asigurătorilor se efectuează, în condiţiile legii, de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Articolul 11 (1) Asigurătorii au obligaţia reasigurării, în condiţiile legii. (2) Operaţiunile de reasigurare completează activitatea de asigurare. Articolul 12Conducerea asigurătorilor care desfăşoară activitatea de asigurări private de sănătate se exercită în conformitate cu prevederile legislaţiei care reglementează activitatea de asigurare, completată cu prevederile legislaţiei comerciale. Capitolul III Activităţile societăţilor de asigurări private de sănătate Articolul 13 (1) Activitatea de asigurări private de sănătate se derulează pe bază de contract între părţi şi pe baza documentului de asigurare, denumit poliţă de asigurare. (2) Activităţile de asigurări private de sănătate se derulează pe bază de contract cu furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice şi cu persoane fizice sau juridice, în calitate de asiguraţi sau asigurători. (3) Asigurarea privată de sănătate este operaţiunea prin care un asigurător constituie, pe principiul mutualităţii, un fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi expuşi la producerea unor riscuri, şi îi indemnizează pe cei care apelează la utilizarea pachetului suplimentar de servicii medicale pe seama fondului alcătuit din primele încasate, precum şi pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate. Articolul 14Asigurătorii vor preciza în contractul de asigurare pachetul suplimentar de servicii, în condiţiile art. 2 lit. b), serviciile medicale excluse sau cele pentru care se aplică restricţii. Articolul 15 (1) Asiguraţii au dreptul de a fi informaţi în detaliu de societatea de asigurări private de sănătate despre serviciile medicale acordate, primele de asigurare, drepturile şi obligaţiile contractuale. (2) Societăţile de asigurări private de sănătate au obligaţia de a prezenta datele necesare privind drepturile şi obligaţiile persoanei asigurate la încheierea contractului de asigurare cu aceasta. Informaţiile cuprinse în contract au caracter confidenţial şi nu pot fi divulgate de societatea de asigurări private de sănătate unor terţi, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Articolul 16Decontarea cheltuielilor către furnizorii de servicii medicale acordate asiguraţilor se efectuează pe baza documentelor justificative ale efectuării acestora. Articolul 17Lichidarea, dizolvarea, reorganizarea şi falimentul societăţilor de asigurări private de sănătate se fac conform prevederilor legale în vigoare. Capitolul IV Contractul de asigurare privată de sănătate Articolul 18 (1) Relaţiile dintre asigurat şi asigurător, drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi se stabilesc prin contractul de asigurare privată de sănătate. (2) Contractul de asigurare privată de sănătate trebuie să conţină: a) numele şi adresele înregistrate ale părţilor contractante, seria şi numărul de înmatriculare ale contractului, codul unic de înregistrare şi numărul de înregistrare ale asigurătorului de la registrul comerţului; b) tipul şi volumul serviciilor medicale şi ale altor servicii; c) condiţiile de asigurare a serviciilor care sunt garantate de asigurător pentru asiguraţi; d) data începerii şi data încetării asigurării; e) primele de asigurare, termenul şi modul de plată; f) sumele asigurate; g) alte elemente care stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor. Articolul 19Prin contractul de asigurare privată de sănătate asiguratul se obligă să plătească o primă de asigurare privată de sănătate asigurătorului, iar acesta se obligă ca, la producerea unuia dintre riscurile asumate prin contract, să plătească, în numele asiguratului, tipul de servicii medicale, în funcţie de cantitatea şi calitatea actului medical şi de riscul individual şi alte servicii primite de la furnizorii de servicii medicale, în limitele şi la termenele convenite, precum şi cheltuielile conexe legate de serviciile respective. Articolul 20Prima de asigurare privată de sănătate se achită asigurătorului de către persoana fizică sau de către angajatorul care încheie contractul de asigurare privată de sănătate. Articolul 21Asigurătorul poate solicita informaţii privind starea de sănătate a asiguratului, precum şi efectuarea unui examen medical pentru evaluarea stării de sănătate a solicitantului de către un furnizor de servicii medicale desemnat de acesta. Articolul 22Societăţile de asigurări private de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale probate, conform contractului şi poliţei de asigurare. Articolul 23Cheltuielile cu asigurările private de sănătate, efectuate de persoana fizică sau de către angajator, sunt deductibile fiscal. Articolul 24Diferendele survenite între asigurător şi furnizorii de servicii medicale se aplanează pe cale amiabilă. În cazul imposibilităţii rezolvării pe cale amiabilă, litigiile sunt deduse instanţelor judecătoreşti legal competente. Articolul 25Neînţelegerile survenite între asigurat şi asigurător se soluţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cele din contractul încheiat între părţi. Capitolul V Supravegherea specializată a asigurărilor private de sănătate Articolul 26Asigurătorii au obligaţia să organizeze proceduri de control intern pentru a asigura desfăşurarea activităţii în conformitate cu cerinţele legale şi prudenţiale. Articolul 27Asigurătorii angajează un auditor financiar independent, autorizat să desfăşoare această activitate în România. Articolul 28Ministerul Sănătăţii are obligaţia de a supraveghea respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul medical şi farmaceutic prin persoane împuternicite în acest scop de ministrul sănătăţii. Articolul 29Personalul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor este obligat să păstreze secretul profesional privind informaţiile primite. Furnizarea oricărei informaţii se poate face numai pe baza consimţământului persoanelor fizice vizate sau al angajatorilor vizaţi ori în cazurile prevăzute de lege, prin cerere scrisă a parchetului sau a instanţei judecătoreşti. Articolul 30Asigurătorii vor oferi, la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, informaţiile şi documentele privitoare la asigurările private de sănătate pentru care sunt autorizaţi să funcţioneze. Capitolul VI Sancţiuni Articolul 31Prezentarea cu rea-credinţă de informaţii nereale de către solicitantul contractului de asigurare, cu privire la starea sa de sănătate, poate conduce la rezilierea contractului. Articolul 32Neplata cheltuielilor către furnizorii de servicii medicale sau plata cu întârziere, care depăşeşte 30 de zile de la data scadenţei de către asigurător, atrage calcularea de penalităţi conform prevederilor stipulate în contract. Articolul 33Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi şi a normelor de aplicare a acesteia se constată de către personalul împuternicit prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 34Dispoziţiile prezentei legi se completează, după caz, cu cele referitoare la legislaţia privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor. Articolul 35Ministerul Sănătăţii împreună cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor vor elabora normele metodologice şi instrucţiunile de aplicare a prezentei legi, în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 36Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 27 mai 2004.Nr. 212.-----

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 30 octombrie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • LEGE nr. 90 din 29 mai 1997 pentru ratificarea Acordului prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central european de comerţ liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucureşti la 12 aprilie 1997
 • LEGE nr. 166 din 14 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 6 iunie 2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 326 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 55 din 6 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 53 din 1 iunie 1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate
 • LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 44 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea decretului nr. 93/1971 pentru completarea decretului nr. 784/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Legea nr. 69/1969, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 198 din 13 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării şi finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetica nucleara din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării activităţilor specifice cooperării internaţionale în domeniul de energetica nucleara
 • LEGE nr. 85 din 2 aprilie 2007 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 25 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 318 din 11 decembrie 2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 141 din 14 aprilie 2003 privind acordarea gratuita a medicamentelor pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
 • LEGE nr. 26 din 7 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 132 din 28 octombrie 1996 privind modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 (*republicată*) privind comercializarea produselor alimentare
 • LEGE nr. 349 din 3 decembrie 2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • LEGE nr. 52 din 14 martie 2013 privind vânzarea locuinţelor aflate în proprietatea Societăţii Feroviare de Turism "S.F.T.-C.F.R." - S.A. actualilor chiriaşi
 • LEGE nr. 263 din 22 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2001 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 300 din 17 mai 2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 9 decembrie 2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului a locuinţelor pe care aceştia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 32 din 2 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranziţie pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contribuţia financiară a Facilităţii de tranziţie pentru întărirea capacităţii instituţionale în România
 • LEGE nr. 105 din 15 iunie 2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 19 octombrie 2000 privind unele măsuri de restructurare a activităţii regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 21 mai 2008 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) şi pentru îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
 • LEGE nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic
 • LEGE nr. 214 din 28 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 135 din 3 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 110/2000 pentru aderarea României la Convenţia internaţionala privind salvarea, adoptată la Londra la 28 aprilie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 65 din 18 mai 1999 privind salarizarea personalului Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 210 din 16 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române
 • LEGE nr. 54 din 1 august 1991 cu privire la sindicate
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 123 din 30 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 responsabilităţii fiscal-bugetare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021