Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 216 din 27 mai 2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iunie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 216 din 27 mai 2004privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iunie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Se înfiinţează Administraţia Naţională de Meteorologie, cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97, sectorul 1, prin reorganizarea Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A. (2) Administraţia Naţională de Meteorologie este persoană juridică română, de interes public naţional, care are ca scop principal asigurarea protecţiei meteorologice a vieţii şi a bunurilor, conform legii. (3) Administraţia Naţională de Meteorologie are statut de regie, se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, sub autoritatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor. Articolul 2 (1) Administraţia Naţională de Meteorologie reprezintă autoritatea tehnică naţională în domeniul său de competenţă. (2) Administraţia Naţională de Meteorologie realizează servicii operative de meteorologie şi activităţi curente de climatologie, studii şi cercetări în domeniul său de competenţă şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 3 (1) Domeniul de competenţă al Administraţiei Naţionale de Meteorologie cuprinde cunoaşterea, monitorizarea şi anticiparea proceselor atmosferice şi fenomenelor asociate. (2) Obiectul principal de activitate al Administraţiei Naţionale de Meteorologie îl constituie activitatea de meteorologie şi climatologie necesară dezvoltării social-economice a României şi integrarea acestei activităţi în sistemul de convenţii şi relaţii internaţionale, scop în care: a) efectuează observaţii şi măsurători privind starea şi evoluţia vremii; b) asigură şi controlează circulaţia internă de date şi informaţii meteorologice; c) elaborează metodologii de măsurare şi prelucrare a datelor şi realizează produse meteorologice; d) elaborează diagnoze, prognoze şi avertizări meteorologice; e) participă la activităţile adiacente de preîntâmpinare a riscurilor meteorologice; f) constituie, actualizează sistematic şi administrează Fondul naţional de date meteorologice; g) realizează studii şi cercetări, inclusiv pentru dezvoltarea propriului domeniu; h) elaborează studii şi scenarii de evoluţie a climei; i) dezvoltă capacitatea proprie de răspuns la cererea şi exigenţele utilizatorilor; j) elaborează componentele de climatologie din studiile de impact şi de bilanţ de mediu; k) organizează şi coordonează sistemul naţional de formare şi pregătire profesională în domeniul meteorologiei, climatologiei şi fizicii atmosferei; l) participă la programe/activităţi internaţionale, conform domeniului său de competenţă; m) reprezintă România pe lângă Organizaţia Meteorologică Mondială. (3) Administraţia Naţională de Meteorologie poate desfăşura şi alte activităţi care au legătură directă sau adiacentă cu obiectul său de activitate. Articolul 4 (1) Administraţia Naţională de Meteorologie asigură funcţionarea reţelei naţionale de măsurători meteorologice, a centrelor de prognoză şi subunităţilor de cercetare-dezvoltare specifice, a organismelor de control şi formare profesională în domeniu, potrivit legii. (2) Administraţia Naţională de Meteorologie este abilitată, în exercitarea atribuţiilor sale, să propună Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor reglementări tehnice în domeniul său de competenţă. Articolul 5 (1) Administraţia Naţională de Meteorologie are în structura sa sucursale fără personalitate juridică, care efectuează operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, conform legii. (2) Sucursalele prevăzute la alin. (1) sunt organizate după principiul omogenităţii climatice a teritoriului României, în conformitate cu recomandările internaţionale în domeniu, şi realizează obiectul de activitate al Administraţiei Naţionale de Meteorologie la nivel regional şi local; sucursalele Administraţiei Naţionale de Meteorologie sunt cele cuprinse în anexa nr. 1. (3) Sucursalele prevăzute la alin. (2), denumite centre meteorologice regionale, includ servicii regionale de prognoză a vremii şi servicii meteorologice de asigurare a calităţii. Coordonarea meteorologică şi administrativă a reţelei de staţii meteorologice şi a reţelei de posturi pluviometrice este asigurată de servicii meteorologice de asigurare a calităţii. Conducerea centrelor meteorologice regionale răspunde de funcţionarea optimă a tuturor subunităţilor structurale subordonate. (4) Modificările în structura Administraţiei Naţionale de Meteorologie, în raport cu evoluţia şi particularităţile domeniului de competenţă, se aprobă prin hotărâre a consiliului de administraţie. Articolul 6 (1) Administraţia Naţională de Meteorologie preia în administrare, de la Compania Naţională "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A., bunurile din domeniul public al statului existente în evidenţele contabile la 31 decembrie 2003, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Administraţia Naţională de Meteorologie preia cu titlu gratuit, în patrimoniul propriu, bunurile din domeniul privat al statului aflate în patrimoniul Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A., existente în evidenţele contabile la 31 decembrie 2003. (3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va face pe bază de protocol, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul 7Fondul naţional de date meteorologice constituie proprietate publică a statului şi se gestionează în mod exclusiv de către Administraţia Naţională de Meteorologie. Articolul 8 (1) Conducerea Administraţiei Naţionale de Meteorologie este asigurată de către un consiliu de administraţie format din 7 membri, numiţi prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (2) Conducerea executivă este asigurată de un director general. (3) Preşedinte al consiliului de administraţie este directorul general, care îndeplineşte funcţia de reprezentant permanent al României pe lângă Organizaţia Meteorologică Mondială. (4) Atribuţiile şi competenţele consiliului de administraţie şi ale directorului general sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei legi Administraţia Naţională de Meteorologie preia toate drepturile şi va fi ţinută de toate obligaţiile Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A., substituindu-se în toate litigiile în curs ale acesteia, cu excepţia celor legate nemijlocit de activităţile care se transferă altor instituţii. Articolul 10 (1) Activitatea Administraţiei Naţionale de Meteorologie se finanţează astfel: a) activitatea de meteorologie, cercetările fundamentale în domeniu, urmărirea sistematică şi completă a stării şi evoluţiei vremii, realizarea schimbului internaţional de date şi integrarea în Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat; b) din tarifele încasate pentru furnizarea de servicii specifice în domeniul meteorologiei şi alte servicii specifice prestate potrivit obiectului său de activitate, conform contractelor economice încheiate cu terţi utilizatori; c) din alte surse, conform legii. (2) Finanţarea programului de investiţii şi de retehnologizare al Administraţiei Naţionale de Meteorologie se asigură din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor. (3) Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, veniturile obţinute din închirierea în condiţiile legii a unora dintre bunurile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrare, se vor utiliza în proporţie de 50% de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru completarea fondurilor necesare lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale acestor bunuri. Articolul 11 (1) Administraţia Naţională de Meteorologie preia personalul aferent activităţilor de meteorologie de la Compania Naţională "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de toate drepturile de personal prevăzute în legislaţie şi în contractul colectiv de muncă în vigoare. (3) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal sunt stabilite prin negociere, de către consiliul de administraţie, pentru personalul de conducere, şi conform contractului colectiv de muncă, pentru personalul de execuţie. (4) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se va încheia un nou contract colectiv de muncă. Articolul 12Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) în domeniul meteorologiei, prin Administraţia Naţională de Meteorologie, denumită în continuare Centrul meteorologic naţional;"2. La articolul 6, litera h) va avea următorul cuprins:"h) participarea la Programul de Veghe Meteorologică Mondială şi la alte programe iniţiate de Organizaţia Meteorologică Mondială, inclusiv prin adoptarea unor programe de lucru speciale;"3. După alineatul (3) al articolului 7 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Angajarea de proiecte, studii şi activităţi interne sau internaţionale pentru care sunt necesare date şi informaţii meteorologice se poate face numai de persoane fizice sau juridice atestate în baza prevederilor art. 4."4. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(2) Centrul meteorologic naţional este autoritatea tehnică naţională în domeniul său de competenţă, care deţine etaloanele naţionale pentru măsurători meteorologice şi răspunde de buna funcţionare şi utilizare a acestora."5. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Reţeaua naţională de supraveghere meteorologică constituie proprietate publică a statului şi se încredinţează în administrare Centrului meteorologic naţional."6. La articolul 25, după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:"c) finanţarea programului de investiţii şi de retehnologizare se asigură din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor."7. Alineatul (2) al articolului 33 va avea următorul cuprins:"(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei."8. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28 şi 29."9. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Nerespectarea prevederilor art. 19 şi 20 constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 75 milioane lei la 225 milioane lei."10. Articolul 43 se abrogă. Articolul 13În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, va supune spre aprobare Guvernului Normele metodologice privind emiterea atestărilor şi avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modalităţile de încasare şi de virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora. Articolul 14Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul 15La anexa nr. 2 - Unităţile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor - la Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. Administraţia Naţională de Meteorologie". Articolul 16Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 27 mai 2004.Nr. 216. Anexa 1 Anexa 2LISTAcuprinzând bunurile de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţia României, republicată, şi în Legea nr. 213/1998, cu modificările ulterioare, aflate în administrarea exclusivă a Administraţiei Naţionale de Meteorologie1. Fondul naţional de date meteorologice2. Bunurile aparţinând patrimoniului public de interes naţional, nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 15/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului. -----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 9 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 645 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 25 octombrie 2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 24 iunie 2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 345 din 1 iunie 2002 (*republicată*) privind taxa pe valoarea adăugată*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • LEGE nr. 7 din 4 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 67 din 31 martie 2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 583 din 15 decembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 64 din 31 martie 2010 privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi"
 • LEGEA nr. 5 din 19 iulie 1990 privind administrarea judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor pînă la organizarea de alegeri locale
 • LEGE nr. 121 din 15 iunie 2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român
 • LEGE nr. 46 din 8 martie 2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 106 din 26 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
 • LEGE nr. 290 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
 • LEGE nr. 87 din 22 iulie 1992 privind angajarea în munca a absolvenţilor învăţămîntului superior, liceal şi postliceal, promoţia 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 23 decembrie 2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • LEGE nr. 208 din 15 noiembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • LEGE nr. 72 din 28 octombrie 1993 pentru acceptarea amendamentelor la articolele 24 şi 25 din Constituţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, adoptate la cea de-a 39-a sesiune a Adunării Mondiale a Sănătăţii la 12 mai 1986
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 30 septembrie 1999 pentru aprobarea continuării şi finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetica nucleara din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării activităţilor specifice cooperării internaţionale în domeniul de energetica nucleara
 • LEGE nr. 2 din 11 ianuarie 2016 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României
 • LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 (*republicată*) muntelui
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 144 din 12 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 9 iunie 1997 privind autorizarea Băncii Naţionale a României pentru efectuarea unor operaţiuni pe piaţa monetară
 • LEGE nr. 168 din 5 octombrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999
 • LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 301 din 13 noiembrie 2007 pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 156 din 11 iulie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • LEGE nr. 305 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Rawalpindi la 14 februarie 2013
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 14 februarie 2000 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Medicina Aeronautica şi Spaţială "General doctor aviator Victor Anastasiu"
 • LEGE nr. 290 din 28 septembrie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2007 pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi a art. 9^2 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 208 din 15 noiembrie 2000 privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 211/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 447 din 8 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iulie 2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018
 • LEGE nr. 109 din 3 iunie 2010 privind completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 239 din 7 decembrie 2010 privind modificarea şi completarea Legii plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021