Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 189 din 20 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 24 mai 2004 -
LEGE nr. 189 din 20 mai 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 24 mai 2004

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul ILegea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 31 martie 2000, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Normele de tehnica legislativă sunt obligatorii la elaborarea proiectelor de lege de către Guvern şi a propunerilor legislative aparţinând deputaţilor, senatorilor sau cetăţenilor, în cadrul exercitării dreptului la iniţiativa legislativă, la elaborarea şi adoptarea ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, precum şi la elaborarea şi adoptarea actelor normative ale celorlalte autorităţi cu asemenea atribuţii."2. După articolul 10 se introduce articolul 10^1 cu următorul cuprins:"Intrarea în vigoare a actelor normativeArt. 10^1. - (1) Legile şi ordonanţele emise de Guvern în baza unei legi speciale de abilitare intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau la o dată ulterioară prevăzută în textul lor. Termenul de 3 zile se calculează pe zile calendaristice, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, şi expira la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la publicare. (2) Ordonanţele de urgenta ale Guvernului intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sub condiţia depunerii lor prealabile la Camera competentă să fie sesizată, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară. (3) Actele normative prevăzute la art. 10 alin. (1), cu excepţia legilor şi a ordonanţelor, intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară. Atunci când nu se impune ca intrarea în vigoare să se producă la data publicării, în cuprinsul acestor acte normative trebuie să se prevadă ca ele intră în vigoare la o dată ulterioară stabilită prin text."3. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) În procesul de legiferare este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în mai multe articole sau alineate din acelaşi act normativ ori în doua sau mai multe acte normative. Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizează norma de trimitere."4. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"(2) Codexul se elaborează de Consiliul Legislativ, din proprie iniţiativă sau la solicitarea unuia dintre birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului ori a Guvernului."5. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Activitatea de documentareArt. 18. - (1) Elaborarea proiectelor de acte normative trebuie precedată, în funcţie de importanţa şi complexitatea acestora, de o activitate de documentare şi analiza ştiinţifică, pentru cunoaşterea temeinica a realitatilor economico-sociale care urmează să fie reglementate, a istoricului legislaţiei din acel domeniu, precum şi a reglementărilor similare din legislaţia străină, în special a ţărilor Uniunii Europene. (2) Iniţiatorii proiectelor de acte normative pot solicita, pentru documentarea lor legislativă, informaţii suplimentare de la Consiliul Legislativ şi alte autorităţi sau instituţii cu atribuţii de informare în materia respectiva."6. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Raportul cu legislaţia comunitara şi cu tratatele internaţionaleArt. 20. - (1) Soluţiile legislative preconizate prin noua reglementare trebuie să aibă în vedere reglementările în materie ale Uniunii Europene, asigurând compatibilitatea cu acestea. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte dispoziţiile cuprinse în tratatele internaţionale la care România este parte. (3) Când este cazul, se vor face propuneri de modificare şi completare a actelor normative interne ale căror dispoziţii nu sunt concordante cu cele ale actelor internaţionale la care România este parte sau nu asigura compatibilitatea cu dreptul comunitar."7. Litera g) a alineatului (1) al articolului 29 va avea următorul cuprins:"g) pentru ordonanţele de urgenta vor fi prezentate distinct elementele obiective ale situaţiei extraordinare care impune reglementare imediata, nefiind suficienta utilizarea procedurii parlamentare de urgenta, precum şi eventualele consecinţe care s-ar produce în lipsa luării măsurilor legislative propuse."8. Alineatele (2), (3) şi (4) ale articolului 29 vor avea următorul cuprins:"(2) Pentru fiecare proiect de act normativ, motivarea trebuie să cuprindă o menţiune expresă cu privire la compatibilitatea acestuia cu reglementările comunitare în materie, determinarea exactă a acestora şi, dacă este cazul, măsurile viitoare de armonizare care se impun. (3) În situaţia în care reglementarea propusă se elaborează în executarea unui act normativ, motivarea trebuie să cuprindă referiri la actul pe baza şi în executarea căruia se emite. (4) Documentele de motivare a proiectelor de acte normative trebuie să cuprindă obligatoriu referiri la avizul Consiliului Legislativ şi, după caz, al Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, Curţii de Conturi sau Consiliului Economic şi Social."9. Alineatele (3), (4) şi (5) ale articolului 31 vor avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care iniţiativa legislativă este exercitată de cetăţeni, expunerea de motive trebuie însoţită de punctul de vedere al Curţii Constituţionale, întocmit potrivit prevederilor art. 146 lit. j) din Constituţia României, republicată. (4) Notele de fundamentare la proiectele de ordonanţe şi de hotărâri ale Guvernului se semnează de ministrul sau de miniştrii initiatori, precum şi de cei care le-au avizat. (5) Expunerile de motive la legi şi notele de fundamentare la ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, elaborate de initiator, se publică împreună cu actul normativ în cauza în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau se prezintă pe Internet de către autoritatea emitenta. Dacă în cursul dezbaterilor parlamentare proiectul de lege sau propunerea legislativă a suferit modificări de fond, expunerea de motive va fi refăcută, după promulgarea legii, de către initiator, la sesizarea secretarului general al Camerei Deputaţilor."10. Alineatul (1) al articolului 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Actele normative trebuie redactate într-un limbaj şi stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar şi precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea stricta a regulilor gramaticale şi de ortografie."11. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Părţile constitutive ale actului normativArt. 37. - Actul normativ are următoarele părţi constitutive: titlul şi, dacă este cazul, preambulul, formula introductivă, partea dispozitiva, formula de atestare a autenticităţii actului."12. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 39 vor avea următorul cuprins:"(3) Pentru actele Guvernului formula introductivă este: "În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, Guvernul României adopta prezenta hotărâre" sau, după caz, "ordonanţa". La ordonanţe se face referire şi la legea de abilitare. La ordonanţele de urgenta, formula introductivă este: "În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată, Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă". La hotărârile date în executarea expresă a unor legi se adauga şi temeiul din legea respectiva. (4) La celelalte categorii de acte normative formula introductivă cuprinde autoritatea emitenta, denumirea generica a actului, în funcţie de natura sa juridică, precum şi temeiurile juridice pe baza şi în executarea cărora actul a fost emis."13. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"PreambululArt. 40. - (1) Preambulul enunta, în sinteza, scopul şi, după caz, motivarea reglementării. El nu poate cuprinde nici directive, nici reguli de interpretare. Preambulul preceda formula introductivă. (2) Includerea preambulului în cuprinsul actului normativ se apreciază de la caz la caz. (3) La ordonanţele de urgenta preambulul este obligatoriu şi cuprinde prezentarea elementelor de fapt şi de drept ale situaţiei extraordinare ce impune recurgerea la aceasta cale de reglementare. (4) În cazul actelor normative ale administraţiei publice centrale de specialitate sau ale administraţiei publice locale, în preambul se menţionează şi avizele prevăzute de lege."14. După articolul 41 se introduce articolul 41^1 cu următorul cuprins:"Menţiunea privind transpunerea normelor comunitareArt. 41^1. - (1) În situaţia actelor normative care transpun direct norme comunitare în dreptul intern, după partea dispozitiva a acestora se face o menţiune care să cuprindă elementele de identificare a actului comunitar care a fost preluat, după modelul următor: "Prezenta/prezentul... (se menţionează tipul actului normativ) transpune Directiva nr. .../... privind ..., publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. .../..." (2) Dacă printr-un act normativ se transpune doar parţial un act comunitar, menţiunea prevăzută la alin. (1) trebuie să specifice în detaliu textele (secţiuni/articole/paragrafe, după caz) transpuse."15. Alineatul (6) al articolului 42 va avea următorul cuprins:"(6) Formula de atestare a legalităţii adoptării proiectului de lege, utilizata de fiecare Cameră, în ordinea adoptării, este: a) "Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor/Senat în şedinţa din..., cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) sau, după caz, art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată." - în cazul în care Camera Deputaţilor/Senatul adoptă proiectul de lege sau propunerea legislativă, cu sau fără amendamente; b) "Acest proiect de lege se considera adoptat de Camera Deputaţilor/Senat în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a sau ale art. 115 alin. (5) teza a III-a, după caz, din Constituţia României, republicată." - în cazul în care se depăşeşte termenul prevăzut pentru adoptare."16. După alineatul (6) al articolului 42 se introduc alineatele (7), (8), (9) şi (10) cu următorul cuprins:"(7) Formula de atestare a legalităţii adoptării legii va avea următorul cuprins: Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) sau (2), după caz, din Constituţia României, republicată. (8) În cazul în care legea este adoptată în şedinţa comuna a celor două Camere, formula de atestare a legalităţii adoptării acesteia va avea următorul cuprins: Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (1) sau (2), ori art. 148 alin. (1) sau art. 149, după caz, din Constituţia României, republicată. (9) În cazul legilor de revizuire a Constituţiei României, formula de atestare a legalităţii adoptării acestora va avea următorul cuprins: Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu respectarea prevederilor art. 151 alin. (1) sau alin. (2), după caz, din Constituţia României, republicată. (10) Formula de atestare este urmată de semnăturile preşedinţilor celor două Camere sau ale vicepreşedinţilor care au condus şedinţele."17. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Dispoziţiile finaleArt. 51. - (1) Dispoziţiile finale cuprind măsurile necesare pentru punerea în aplicare a actului normativ, data intrării în vigoare a acestuia conform art. 10^1, implicatiile asupra altor acte normative, ca: abrogări, modificări, completări, precum şi dispoziţia de republicare, dacă este cazul. (2) La actul normativ cu caracter temporar se prevede şi perioada de aplicare sau data încetării aplicării sale. (3) Pentru legile prevăzute de art. 115 alin. (8) din Constituţia României, republicată, în cadrul dispoziţiilor finale se prevăd, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanţei."18. Alineatul (3) al articolului 60 va avea următorul cuprins:"(3) Abrogarea unei dispoziţii sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repuna în vigoare actul normativ iniţial. Fac excepţie prevederile din ordonanţele Guvernului care au prevăzut norme de abrogare şi au fost respinse prin lege de către Parlament."19. Alineatul (3) al articolului 66 va avea următorul cuprins:"(3) Republicarea legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului se face în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija autorităţii publice care a emis actul de modificare, respectiv de completare. Republicarea se face în cel mult 45 de zile de la data publicării actului care a dispus această măsură. Transmiterea formei republicabile a actului pentru obţinerea avizului Consiliului Legislativ se face în termen de 30 de zile de la data publicării actului care a dispus republicarea. În cazul codurilor, termenele se prelungesc cu 15 zile."20. Articolul 73 va avea următorul cuprins:"Actele date în executarea unui act normativArt. 73. - Ordinele cu caracter normativ, instrucţiunile şi alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor şi ai celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate sau ale autorităţilor administrative autonome se emit numai pe baza şi în executarea legilor, a hotărârilor şi a ordonanţelor Guvernului. În formula introductivă a acestor acte normative vor fi cuprinse toate temeiurile juridice prevăzute la art. 39 alin. (4)."21. Alineatul (2) al articolului 77 va avea următorul cuprins:"(2) Reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale şi ale consiliilor judeţene, precum şi cele cuprinse în ordinele prefecţilor sau în dispoziţiile primarilor nu pot contraveni Constituţiei şi reglementărilor din actele normative de nivel superior."22. Articolul 78 va avea următorul cuprins:"Temeiul legalArt. 78. - În formula introductivă a proiectului de act normativ adoptat sau emis de autorităţile administraţiei publice locale se menţionează, pe lângă temeiurile juridice, prevăzute la art. 39 alin. (4), şi temeiul legal din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare."23. Articolul 79 va avea următorul cuprins:"PublicareaArt. 79. - În vederea intrării lor în vigoare, actele normative adoptate de autorităţile administraţiei publice locale se aduc la cunoştinţa publică, în condiţiile Legii nr. 215/2001, prin afişare în locuri autorizate şi prin publicare într-un cotidian local de mare tiraj." Articolul IILegea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 31 martie 2000, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 20 mai 2004.Nr. 189.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 5 din 6 iulie 1978 cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 29 din 2 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • LEGE nr. 212 din 16 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 178 din 2 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/1999 pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) a partidelor politice*)
 • LEGE nr. 31 din 13 martie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi darea acestuia în folosinţă gratuită Ambasadei Franţei în România
 • LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 95 din 31 decembrie 1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 230 din 24 noiembrie 2000 privind organizarea şi funcţionarea fondurilor universale de pensii
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 257 din 29 aprilie 2002 pentru înfiinţarea comunei Sinca Noua, judeţul Braşov
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 29 iunie 2000 privind decoraţia "Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste"
 • LEGE nr. 622 din 7 noiembrie 2001 pentru ratificarea Actului final al negocierilor dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană de adoptare a Acordului privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (EIONET), adoptat la Bruxelles la 9 octombrie 2000, şi a Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului
 • LEGE nr. 130 din 30 iunie 2010 pentru modificarea art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 353 din 2 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • LEGE nr. 457 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGE nr. 51 din 7 iulie 1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • LEGE nr. 234 din 5 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011
 • LEGE nr. 218 din 24 noiembrie 2011 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea biodiversităţii şi a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 431 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 179/2000 privind trecerea unităţilor militare de protecţie civilă de la Ministerul Apărării Naţionale la Ministerul de Interne, precum şi modificarea şi completarea Legii protecţiei civile nr. 106/1996, a Ordonanţei Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • LEGE nr. 321 din 6 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 21 decembrie 2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
 • LEGE LX din 1 ianuarie 1881 despre procedura de execuţie silită imobiliară în Transilvania*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 286 din 5 iunie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 106/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar
 • LEGE nr. 346 din 6 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1998 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale
 • LEGE nr. 742 din 2 noiembrie 1940 pentru scutirea de timbrul aviaţiei a petitiunilor introduse de refugiaţii din teritoriile cedate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 11 octombrie 2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 31 martie 2008 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 17 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 30 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 77 din 8 aprilie 2008 pentru completarea art. 9 al titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Codul consumului*)
 • LEGE nr. 90 din 23 aprilie 2015 pentru modificarea art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 7 mai 2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 29 iunie 2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe
 • LEGE nr. 226 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 martie 2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice"Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş
 • LEGE nr. 80 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism
 • LEGE nr. 149 din 11 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 123 din 2 octombrie 2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 77 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 25 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) privind Proiectul de finalizare a Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearelectrica Cernavodă 5 x 700 MWe", semnat la Luxembourg la 18 iunie 2004
 • LEGE nr. 463 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
 • LEGE nr. 312 din 10 noiembrie 2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 11 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 66 din 10 mai 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2010 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT
 • LEGE nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021