Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 151 din 14 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2004 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 21 mai 2004 -
LEGE nr. 151 din 14 mai 2004privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2004 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 21 mai 2004

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 40 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003, adoptata în temeiul art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 31 ianuarie 2004, cu urmatoarele modificari şi completari:1. La articolul I punctul 3, literele a), b), f), g), h) şi n) ale articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:"a) spitalul general este spitalul care are organizate în structura, de regula, 3 din cele 4 specialitati de baza, respectiv medicina interna, pediatrie, obstetrica-ginecologie şi chirurgie; b) spitalul de specialitate este spitalul care asigura asistenţa medicală intr-o specialitate în conexiune cu alte specialitati complementare;........................................................................................ f) spitalul municipal şi spitalul orasenesc sunt spitale generale care au în componenta cel puţin specialitatile de baza, cu excepţia spitalelor municipale organizate în reşedinţa de judet; g) spitalul comunal este unitatea sanitara cu paturi, care asigura asistenţa medicală de specialitate pentru populatia din mai multe localităţi rurale apropiate, având în componenta sectii sau compartimente de medicina interna, pediatrie şi obstetrica; h) spitalul clinic este spitalul care are în componenta cel puţin două clinici universitare care asigura asistenţa medicală, desfăşoară activitate de invatamant, cercetare stiintifica medicală şi de educatie continua. Institutele, centrele medicale şi spitalele de specialitate care au în componenta o clinica universitara sunt spitale clinice;...................................................................................... n) institutele şi centrele medicale clinice sunt unităţi de asistenţa medicală de specialitate în care se desfăşoară şi activitate de invatamant şi cercetare stiintifica medicală, de indrumare şi coordonare metodologica pe domeniile lor de activitate, precum şi de educatie medicală continua; pentru asistenţa medicală de specialitate se pot organiza centre medicale în care nu se desfăşoară activitate de invatamant medical şi cercetare stiintifica medicală;"2. La articolul I, după punctul 4 se introduc punctele 4^1 şi 4^2 cu urmatorul cuprins:"4^1. Literele b), f) şi k) ale alineatului (3) al articolului 10 vor avea urmatorul cuprins:«b) sectii sau compartimente de specialitate cu un numar minim de paturi, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii pentru: medicina interna, anestezie şi terapie intensiva, chirurgie generală, traumatologie şi ortopedie, pediatrie, obstetrica-ginecologie şi neonatologie, boli infectioase, neurologie, O.R.L. şi oftalmologie, cu excepţia situaţiilor în care în localitatea respectiva funcţionează spitale de specialitate. Optional se pot organiza sectii sau compartimente şi în alte specialitati;....................................................................................... f) servicii sau compartimente de prevenire şi control al infectiilor nozocomiale, în functie de numărul de paturi din spital;....................................................................................... k) serviciu sau compartiment de relatii cu publicul şi alte servicii.»4^2 . Alineatul (7) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:«(7) Regulamentul de organizare şi functionare a Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor se stabileste prin lege.»"3. La articolul I punctul 5, alineatul (8) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:"(8) Membrii Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor primesc o indemnizatie lunara în cuantum de 48% din salariul unui secretar de stat, cu condiţia participării la toate sedintele din luna respectiva."4. La articolul I punctul 6, alineatul (3) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:"(3) Membrii Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor sunt incompatibili cu calitatea de membru în organele de conducere ale spitalelor şi nu pot detine cabinete sau clinici private."5. La articolul I, după punctul 6 se introduce punctul 6^1 cu urmatorul cuprins:"6^1 . Alineatele (1) şi (3) ale articolului 19 vor avea urmatorul cuprins:«Art. 19. - (1) Înfiinţarea sau desfiintarea spitalelor publice se face prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Sănătăţii, cu avizul consiliului local, respectiv judetean, sau de către ministerele şi instituţiile cu retea sanitara proprie, cu avizul Ministerului Sănătăţii........................................................................................ (3) Reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea conducerii spitalelor, cu avizul consiliului judetean sau al consiliului local, după caz, iar în cazul unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi a instituţiilor cu retea sanitara proprie, prin ordin sau decizie a ministrului ori a directorului institutiei, cu avizul Ministerului Sănătăţii. Structura organizatorica a unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu retea sanitara proprie se stabileste cu avizul Ministerului Sănătăţii.»"6. La articolul I punctul 7, articolul 23 va avea urmatorul cuprins:"Art. 23. - (1) Conducerea executiva a spitalelor publice este asigurata de comitetul director. (2) Din comitetul director fac parte: a) directorul general; b) directorul general adjunct medical, pentru spitalele cu peste 200 de paturi, cu excepţia spitalelor clinice, institutelor şi centrelor medicale clinice; c) contabilul-sef; d) directorul administrativ, pentru spitalele cu peste 200 de paturi, cu excepţia spitalelor clinice, institutelor şi centrelor medicale clinice; e) directorul de ingrijiri, de profesie asistent medical, pentru spitalele cu peste 400 de paturi. (3) Persoanele care deţin clinici private ori sunt actionari sau asociaţi la societăţi comerciale care au în obiectul de activitate furnizarea de servicii medicale sunt incompatibile cu calitatea de membru în comitetul director al spitalului. (4) Membrii comitetului director sunt numiti pe o perioadă de 4 ani de către consiliul de administratie, prin concurs organizat în condiţiile legii. (5) Comitetul director conduce întreaga activitate a spitalului între sedintele consiliului de administratie, în conformitate cu hotărârile acestuia. (6) Directorul general conduce activitatea comitetului director. (7) Conducerea executiva a spitalelor publice cu un numar mai mic de 200 de paturi este asigurata de directorul general şi de contabilul-sef. (8) În cadrul spitalului se organizeaza consiliul medical, format din medicii şefi de secţie, şefi de departamente, laboratoare sau compartimente. (9) Atribuţiile şi competentele consiliului medical se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul Colegiului Medicilor din România."7. La articolul I, punctul 9 va avea urmatorul cuprins:"9. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:«Art. 25. - (1) Consiliul de administratie este format din 7-9 membri, în functie de marimea spitalului şi de complexitatea serviciilor medicale acordate. Preşedintele consiliului de administratie este ales din randul membrilor săi, cu majoritate simpla din numărul total. (2) Membrii consiliului de administratie sunt: a) doi reprezentanti ai Ministerului Sănătăţii sau ai directiei de sănătate publică, după caz; b) doi reprezentanti numiti de consiliul judetean ori local, dintre care unul specialist în finante publice locale, sau de ministerele ori instituţiile cu retea sanitara proprie, după caz; c) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România; d) un reprezentant al Ordinului Asistentilor Medicali din România; e) directorul general; f) doi reprezentanti ai universitatii sau facultatii de medicina, pentru spitalele clinice, universitare, institutele şi centrele medicale clinice. (3) Pentru spitalele din sistemul de aparare, ordine publică, siguranţa naţionala şi autoritate judecătorească, membrii în consiliul de administratie al spitalului sunt desemnaţi conform reglementarilor proprii. (4) Validarea componentei nominale a consiliului de administratie se face de către Comisia Naţionala de Acreditare a Spitalelor. Până la constituirea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, validarea componentei nominale a consiliilor de administratie se face, după caz, de către directia de sănătate publică, Ministerul Sănătăţii, respectiv directiile de specialitate din cadrul ministerelor şi instituţiilor cu retea sanitara proprie. (5) La sedintele consiliului de administratie participa, fără drept de vot, cate un reprezentant al organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramura sanitara. (6) Consiliul de administratie este condus de către presedinte. (7) Atribuţiile principale ale consiliului de administratie sunt urmatoarele: a) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare anuale, în condiţiile legii; b) organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor de director general, director general adjunct medical, a celorlalte functii de director şi a functiei de contabil-sef, în baza regulamentului aprobat în acest scop prin ordin al ministrului sănătăţii; preşedintele consiliului de administratie numeste în functie persoanele care au promovat concursul; c) aproba masurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei; d) aproba planul de achizitii publice, precum şi lista investitiilor şi a lucrărilor de reparatii curente sau capitale care urmeaza să se realizeze într-un exercitiu financiar, în condiţiile legii; e) analizeaza modul de indeplinire a obligaţiilor comitetului director şi activitatea directorului general, dispunand măsuri de imbunatatire a activităţii; f) negociaza, prin presedinte şi directorul general, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate. (8) Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a presedintelui sau a directorului general, şi ia decizii cu majoritatea simpla din numărul total al membrilor.»"8. La articolul I, punctul 10 se abroga.9. La articolul I punctul 11, alineatul (1) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:"Art. 26. - (1) Pentru spitalele clinice şi universitare, precum şi pentru institutele şi centrele medicale clinice, candidatii la functia de director general trebuie să fie cadre didactice universitare de predare şi sa indeplineasca condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3). Pentru institutele şi centrele medicale clinice pot participa şi cercetatori stiintifici gradul I."10. La articolul I, după punctul 12 se introduce punctul 12^1 cu urmatorul cuprins:"12^1 . Alineatul (2) al articolului 29 va avea urmatorul cuprins:«(2) Revocarea membrilor comitetului director, şi anume a directorului general, a directorului general adjunct medical, a directorului administrativ, a contabilului-sef sau a directorului de ingrijiri, în cazul nerealizarii indicatorilor de performanţă a activităţii stabiliti în contractul de administrare sau în cazul savarsirii de abuzuri ori de abateri, se face de către consiliul de administratie. Ministerul Sănătăţii, directia de sănătate publică şi/sau ministerul de resort pot propune revocarea membrilor comitetului director.»"11. La articolul I punctul 15, alineatul (1) al articolului 35 va avea urmatorul cuprins:"Art. 35. - (1) Spitalele publice sunt institutii publice finantate din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate pe bază de contracte incheiate cu casele de asigurări de sănătate şi din alte surse, conform legii."12. La articolul I punctul 16, alineatul (3) al articolului 36 va avea urmatorul cuprins:"(3) Bugetele locale participa la finantarea unor cheltuieli de întreţinere şi gospodarire, reparatii, consolidare, extindere, modernizare şi finalizare a construcţiilor unităţilor sanitare publice, de interes judetean sau local, în limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie în bugetele locale."13. La articolul I punctul 19, articolul 39 va avea urmatorul cuprins:"Art. 39. - (1) În cazul existentei unor datorii la data numirii conducerii spitalului, acestea vor fi evidentiate separat în contractul de administrare prin care se vor stabili posibilitatile şi intervalul în care aceste datorii vor fi lichidate, în condiţiile legii. (2) În situaţii deosebite care afectează starea de sănătate a populatiei, declarate prin ordin al ministrului sănătăţii, datoriile care necesita suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli aprobate se suporta din Fondul de rezerva al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."14. La articolul I, după punctul 19 se introduc punctele 19^1 şi 19^2 cu urmatorul cuprins:"19^1 . Alineatul (1) al articolului 40 va avea urmatorul cuprins:«Art. 40. - (1) Auditul public intern se exercită de către o structura specializata, organizata în condiţiile legii la nivelul spitalului. În cazul în care nu este organizata o astfel de structura specializata, auditul public intern se exercită de către structura specializata din cadrul directiei de sănătate publică sau din cadrul Ministerului Sănătăţii, respectiv de ministerul de resort, după caz.»19^2 . După articolul 40 se introduce articolul 40^1 cu urmatorul cuprins:«Art. 40^1 . - (1) Fondul de dezvoltare a spitalului se constituie din urmatoarele surse: a) cota-parte din amortizarea calculată lunar şi cuprinsa în bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, cu pastrarea echilibrului financiar; b) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum şi din cele casate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; c) sponsorizari cu destinaţia "dezvoltare"; d) o cota de 20% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la finele exercitiului financiar; e) sume rezultate din închirieri sau concesionari. (2) Fondul de dezvoltare se utilizeaza pentru procurarea de echipamente şi aparatura medicală şi de laborator, necesare desfăşurării activităţii spitalului, şi se aproba o dată cu bugetul de venituri şi cheltuieli. (3) Soldul fondului de dezvoltare ramas la finele anului se reporteaza în anul următor, fiind folosit cu aceeasi destinatie.»"15. La articolul I, după punctul 21 se introduce punctul 21^1 cu urmatorul cuprins:"21^1 . Alineatul (2) al articolului 45 va avea urmatorul cuprins:«(2) Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în unitatile sanitare prevăzute la art. 6 şi 7, precum şi în unitatile asimilate acestora beneficiaza de o indemnizatie minima de 50% din drepturile salariale cuvenite functiei şi gradului profesional, acordată în plus faţă de retributia cuvenita din invatamant.»" Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se adoptă legea privind organizarea şi functionarea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor. Articolul IIIÎn termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor pentru functia de director general, precum şi pentru celelalte functii care fac parte din comitetul director, la spitalele în care posturile nu sunt ocupate prin concurs.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 23 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 151.------

Noutăți

 • LEGE nr. 401 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992
 • LEGE nr. 362 din 20 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 12 mai 2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 3 din 6 ianuarie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2011 privind modificarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 132 din 15 iulie 1997 (*republicată*) privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public*)
 • LEGE nr. 192 din 16 aprilie 2002 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor provenite sau finanţate direct din fonduri nerambursabile NATO
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 225 din 24 noiembrie 2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 223 din 31 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii arendării nr. 16/1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 30 mai 2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 302 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varşovia la 12 septembrie 2002
 • LEGE nr. 140 din 22 iulie 1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 509 din 28 noiembrie 2003 pentru ratificarea Acordului privind amendarea Acordului Central European de Comerţ Liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bled la 4 iulie 2003
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 340 din 31 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 74 din 28 august 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora
 • LEGE nr. 389 din 21 iunie 1943 (*republicată*) pentru extinderea legislaţiei civile şi comerciale a Vechiului Regat în România de peste Carpaţi*)
 • LEGE nr. 492 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 78 din 8 noiembrie 1993 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia fizica a materialelor nucleare, semnată la Viena la 3 martie 1980
 • LEGE nr. 268 din 19 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 527 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 56 din 25 iunie 2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate
 • LEGE nr. 9 din 6 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Comisia Europeană şi Guvernul României privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 1998
 • LEGE nr. 58 din 30 aprilie 2014 pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012
 • LEGE nr. 497 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea comunei Comăneşti, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 54 din 19 martie 2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic
 • LEGE nr. 476 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • LEGE nr. 383 din 24 decembrie 2013 a apiculturii
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 24 noiembrie 2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 207 din 15 noiembrie 2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedura penală
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*)
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 (*republicată*) privind prefectul şi instituţia prefectului*)
 • LEGE nr. 312 din 13 noiembrie 2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iulie 1994
 • LEGE nr. 344 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 19 din 14 ianuarie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992
 • LEGE nr. 29 din 6 mai 1996 privind bugetul de stat pe anul 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 108 din 5 septembrie 2002 privind achiziţionarea dintr-o singura sursa a produselor şi serviciilor necesare asigurării uniformelor, însemnelor distinctive, insignelor şi documentelor de legitimare ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 62 din 15 aprilie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/1998 pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului european dintre România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a tine seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda şi Regatului Suediei la Uniunea Europeană şi de rezultatele negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv îmbunătăţirile regimului preferenţial existent, semnat la Bruxelles la 13 octombrie 1998
 • LEGE nr. 215 din 2 iulie 2013 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
 • LEGE nr. 695 din 28 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2001 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 15 februarie 1999 privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
 • LEGE nr. 327 din 14 iulie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probaţiune
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 291 din 2 noiembrie 2007 (*republicată*) privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020