Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 151 din 14 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2004 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 21 mai 2004 -
LEGE nr. 151 din 14 mai 2004privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2004 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 21 mai 2004

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 40 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003, adoptata în temeiul art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 31 ianuarie 2004, cu urmatoarele modificari şi completari:1. La articolul I punctul 3, literele a), b), f), g), h) şi n) ale articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:"a) spitalul general este spitalul care are organizate în structura, de regula, 3 din cele 4 specialitati de baza, respectiv medicina interna, pediatrie, obstetrica-ginecologie şi chirurgie; b) spitalul de specialitate este spitalul care asigura asistenţa medicală intr-o specialitate în conexiune cu alte specialitati complementare;........................................................................................ f) spitalul municipal şi spitalul orasenesc sunt spitale generale care au în componenta cel puţin specialitatile de baza, cu excepţia spitalelor municipale organizate în reşedinţa de judet; g) spitalul comunal este unitatea sanitara cu paturi, care asigura asistenţa medicală de specialitate pentru populatia din mai multe localităţi rurale apropiate, având în componenta sectii sau compartimente de medicina interna, pediatrie şi obstetrica; h) spitalul clinic este spitalul care are în componenta cel puţin două clinici universitare care asigura asistenţa medicală, desfăşoară activitate de invatamant, cercetare stiintifica medicală şi de educatie continua. Institutele, centrele medicale şi spitalele de specialitate care au în componenta o clinica universitara sunt spitale clinice;...................................................................................... n) institutele şi centrele medicale clinice sunt unităţi de asistenţa medicală de specialitate în care se desfăşoară şi activitate de invatamant şi cercetare stiintifica medicală, de indrumare şi coordonare metodologica pe domeniile lor de activitate, precum şi de educatie medicală continua; pentru asistenţa medicală de specialitate se pot organiza centre medicale în care nu se desfăşoară activitate de invatamant medical şi cercetare stiintifica medicală;"2. La articolul I, după punctul 4 se introduc punctele 4^1 şi 4^2 cu urmatorul cuprins:"4^1. Literele b), f) şi k) ale alineatului (3) al articolului 10 vor avea urmatorul cuprins:«b) sectii sau compartimente de specialitate cu un numar minim de paturi, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii pentru: medicina interna, anestezie şi terapie intensiva, chirurgie generală, traumatologie şi ortopedie, pediatrie, obstetrica-ginecologie şi neonatologie, boli infectioase, neurologie, O.R.L. şi oftalmologie, cu excepţia situaţiilor în care în localitatea respectiva funcţionează spitale de specialitate. Optional se pot organiza sectii sau compartimente şi în alte specialitati;....................................................................................... f) servicii sau compartimente de prevenire şi control al infectiilor nozocomiale, în functie de numărul de paturi din spital;....................................................................................... k) serviciu sau compartiment de relatii cu publicul şi alte servicii.»4^2 . Alineatul (7) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:«(7) Regulamentul de organizare şi functionare a Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor se stabileste prin lege.»"3. La articolul I punctul 5, alineatul (8) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:"(8) Membrii Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor primesc o indemnizatie lunara în cuantum de 48% din salariul unui secretar de stat, cu condiţia participării la toate sedintele din luna respectiva."4. La articolul I punctul 6, alineatul (3) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:"(3) Membrii Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor sunt incompatibili cu calitatea de membru în organele de conducere ale spitalelor şi nu pot detine cabinete sau clinici private."5. La articolul I, după punctul 6 se introduce punctul 6^1 cu urmatorul cuprins:"6^1 . Alineatele (1) şi (3) ale articolului 19 vor avea urmatorul cuprins:«Art. 19. - (1) Înfiinţarea sau desfiintarea spitalelor publice se face prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Sănătăţii, cu avizul consiliului local, respectiv judetean, sau de către ministerele şi instituţiile cu retea sanitara proprie, cu avizul Ministerului Sănătăţii........................................................................................ (3) Reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea conducerii spitalelor, cu avizul consiliului judetean sau al consiliului local, după caz, iar în cazul unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi a instituţiilor cu retea sanitara proprie, prin ordin sau decizie a ministrului ori a directorului institutiei, cu avizul Ministerului Sănătăţii. Structura organizatorica a unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu retea sanitara proprie se stabileste cu avizul Ministerului Sănătăţii.»"6. La articolul I punctul 7, articolul 23 va avea urmatorul cuprins:"Art. 23. - (1) Conducerea executiva a spitalelor publice este asigurata de comitetul director. (2) Din comitetul director fac parte: a) directorul general; b) directorul general adjunct medical, pentru spitalele cu peste 200 de paturi, cu excepţia spitalelor clinice, institutelor şi centrelor medicale clinice; c) contabilul-sef; d) directorul administrativ, pentru spitalele cu peste 200 de paturi, cu excepţia spitalelor clinice, institutelor şi centrelor medicale clinice; e) directorul de ingrijiri, de profesie asistent medical, pentru spitalele cu peste 400 de paturi. (3) Persoanele care deţin clinici private ori sunt actionari sau asociaţi la societăţi comerciale care au în obiectul de activitate furnizarea de servicii medicale sunt incompatibile cu calitatea de membru în comitetul director al spitalului. (4) Membrii comitetului director sunt numiti pe o perioadă de 4 ani de către consiliul de administratie, prin concurs organizat în condiţiile legii. (5) Comitetul director conduce întreaga activitate a spitalului între sedintele consiliului de administratie, în conformitate cu hotărârile acestuia. (6) Directorul general conduce activitatea comitetului director. (7) Conducerea executiva a spitalelor publice cu un numar mai mic de 200 de paturi este asigurata de directorul general şi de contabilul-sef. (8) În cadrul spitalului se organizeaza consiliul medical, format din medicii şefi de secţie, şefi de departamente, laboratoare sau compartimente. (9) Atribuţiile şi competentele consiliului medical se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul Colegiului Medicilor din România."7. La articolul I, punctul 9 va avea urmatorul cuprins:"9. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:«Art. 25. - (1) Consiliul de administratie este format din 7-9 membri, în functie de marimea spitalului şi de complexitatea serviciilor medicale acordate. Preşedintele consiliului de administratie este ales din randul membrilor săi, cu majoritate simpla din numărul total. (2) Membrii consiliului de administratie sunt: a) doi reprezentanti ai Ministerului Sănătăţii sau ai directiei de sănătate publică, după caz; b) doi reprezentanti numiti de consiliul judetean ori local, dintre care unul specialist în finante publice locale, sau de ministerele ori instituţiile cu retea sanitara proprie, după caz; c) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România; d) un reprezentant al Ordinului Asistentilor Medicali din România; e) directorul general; f) doi reprezentanti ai universitatii sau facultatii de medicina, pentru spitalele clinice, universitare, institutele şi centrele medicale clinice. (3) Pentru spitalele din sistemul de aparare, ordine publică, siguranţa naţionala şi autoritate judecătorească, membrii în consiliul de administratie al spitalului sunt desemnaţi conform reglementarilor proprii. (4) Validarea componentei nominale a consiliului de administratie se face de către Comisia Naţionala de Acreditare a Spitalelor. Până la constituirea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, validarea componentei nominale a consiliilor de administratie se face, după caz, de către directia de sănătate publică, Ministerul Sănătăţii, respectiv directiile de specialitate din cadrul ministerelor şi instituţiilor cu retea sanitara proprie. (5) La sedintele consiliului de administratie participa, fără drept de vot, cate un reprezentant al organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramura sanitara. (6) Consiliul de administratie este condus de către presedinte. (7) Atribuţiile principale ale consiliului de administratie sunt urmatoarele: a) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare anuale, în condiţiile legii; b) organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor de director general, director general adjunct medical, a celorlalte functii de director şi a functiei de contabil-sef, în baza regulamentului aprobat în acest scop prin ordin al ministrului sănătăţii; preşedintele consiliului de administratie numeste în functie persoanele care au promovat concursul; c) aproba masurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei; d) aproba planul de achizitii publice, precum şi lista investitiilor şi a lucrărilor de reparatii curente sau capitale care urmeaza să se realizeze într-un exercitiu financiar, în condiţiile legii; e) analizeaza modul de indeplinire a obligaţiilor comitetului director şi activitatea directorului general, dispunand măsuri de imbunatatire a activităţii; f) negociaza, prin presedinte şi directorul general, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate. (8) Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a presedintelui sau a directorului general, şi ia decizii cu majoritatea simpla din numărul total al membrilor.»"8. La articolul I, punctul 10 se abroga.9. La articolul I punctul 11, alineatul (1) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:"Art. 26. - (1) Pentru spitalele clinice şi universitare, precum şi pentru institutele şi centrele medicale clinice, candidatii la functia de director general trebuie să fie cadre didactice universitare de predare şi sa indeplineasca condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3). Pentru institutele şi centrele medicale clinice pot participa şi cercetatori stiintifici gradul I."10. La articolul I, după punctul 12 se introduce punctul 12^1 cu urmatorul cuprins:"12^1 . Alineatul (2) al articolului 29 va avea urmatorul cuprins:«(2) Revocarea membrilor comitetului director, şi anume a directorului general, a directorului general adjunct medical, a directorului administrativ, a contabilului-sef sau a directorului de ingrijiri, în cazul nerealizarii indicatorilor de performanţă a activităţii stabiliti în contractul de administrare sau în cazul savarsirii de abuzuri ori de abateri, se face de către consiliul de administratie. Ministerul Sănătăţii, directia de sănătate publică şi/sau ministerul de resort pot propune revocarea membrilor comitetului director.»"11. La articolul I punctul 15, alineatul (1) al articolului 35 va avea urmatorul cuprins:"Art. 35. - (1) Spitalele publice sunt institutii publice finantate din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate pe bază de contracte incheiate cu casele de asigurări de sănătate şi din alte surse, conform legii."12. La articolul I punctul 16, alineatul (3) al articolului 36 va avea urmatorul cuprins:"(3) Bugetele locale participa la finantarea unor cheltuieli de întreţinere şi gospodarire, reparatii, consolidare, extindere, modernizare şi finalizare a construcţiilor unităţilor sanitare publice, de interes judetean sau local, în limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie în bugetele locale."13. La articolul I punctul 19, articolul 39 va avea urmatorul cuprins:"Art. 39. - (1) În cazul existentei unor datorii la data numirii conducerii spitalului, acestea vor fi evidentiate separat în contractul de administrare prin care se vor stabili posibilitatile şi intervalul în care aceste datorii vor fi lichidate, în condiţiile legii. (2) În situaţii deosebite care afectează starea de sănătate a populatiei, declarate prin ordin al ministrului sănătăţii, datoriile care necesita suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli aprobate se suporta din Fondul de rezerva al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."14. La articolul I, după punctul 19 se introduc punctele 19^1 şi 19^2 cu urmatorul cuprins:"19^1 . Alineatul (1) al articolului 40 va avea urmatorul cuprins:«Art. 40. - (1) Auditul public intern se exercită de către o structura specializata, organizata în condiţiile legii la nivelul spitalului. În cazul în care nu este organizata o astfel de structura specializata, auditul public intern se exercită de către structura specializata din cadrul directiei de sănătate publică sau din cadrul Ministerului Sănătăţii, respectiv de ministerul de resort, după caz.»19^2 . După articolul 40 se introduce articolul 40^1 cu urmatorul cuprins:«Art. 40^1 . - (1) Fondul de dezvoltare a spitalului se constituie din urmatoarele surse: a) cota-parte din amortizarea calculată lunar şi cuprinsa în bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, cu pastrarea echilibrului financiar; b) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum şi din cele casate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; c) sponsorizari cu destinaţia "dezvoltare"; d) o cota de 20% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la finele exercitiului financiar; e) sume rezultate din închirieri sau concesionari. (2) Fondul de dezvoltare se utilizeaza pentru procurarea de echipamente şi aparatura medicală şi de laborator, necesare desfăşurării activităţii spitalului, şi se aproba o dată cu bugetul de venituri şi cheltuieli. (3) Soldul fondului de dezvoltare ramas la finele anului se reporteaza în anul următor, fiind folosit cu aceeasi destinatie.»"15. La articolul I, după punctul 21 se introduce punctul 21^1 cu urmatorul cuprins:"21^1 . Alineatul (2) al articolului 45 va avea urmatorul cuprins:«(2) Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în unitatile sanitare prevăzute la art. 6 şi 7, precum şi în unitatile asimilate acestora beneficiaza de o indemnizatie minima de 50% din drepturile salariale cuvenite functiei şi gradului profesional, acordată în plus faţă de retributia cuvenita din invatamant.»" Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se adoptă legea privind organizarea şi functionarea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor. Articolul IIIÎn termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor pentru functia de director general, precum şi pentru celelalte functii care fac parte din comitetul director, la spitalele în care posturile nu sunt ocupate prin concurs.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 23 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 151.------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 127 din 30 septembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 3 din 24 ianuarie 1992 privind instituirea "Timbrului olimpic"
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 360 din 18 decembrie 2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 • LEGE nr. 453 din 1 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă
 • LEGE nr. 327 din 8 iulie 2003 privind Ordinul Mihai Viteazul
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • LEGE nr. 285 din 19 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole
 • LEGE nr. 677 din 19 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • LEGE nr. 316 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 26 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 984 din 11 aprilie 1927 pentru organizarea Casei Sănătăţii
 • LEGE nr. 242 din 7 decembrie 2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
 • LEGE nr. 87 din 22 septembrie 1995 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Turkmenistan, semnată la Bucureşti la 16 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 146 din 20 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 546 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2001 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 20 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 26 august 2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii cuprinse în acte normative din domeniul sanitar
 • LEGE nr. 127 din 20 iunie 2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 250 din 9 iunie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
 • LEGE nr. 409 din 20 iunie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Danubius" din Galaţi
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 4 din 10 iulie 1970 privind organizarea producţiei şi a muncii în agricultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 27 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 215 din 4 decembrie 2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional
 • LEGE nr. 85 din 29 aprilie 2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011
 • LEGE nr. 134 din 12 mai 2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 150 din 24 iulie 2019 pentru completarea art. 1 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 107 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 11 mai 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 16 noiembrie 2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 206 din 15 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 180 din 16 decembrie 2014 privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 30 decembrie 1997 privind utilizarea disponibilităţilor existente în urma execuţiei bugetare pe anul 1997 a fondurilor constituite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 21/1997
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 248 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007
 • LEGE nr. 381 din 5 octombrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 26 mai 2000 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 489 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamentele din import destinate înzestrării Serviciului de Protecţie şi Pază
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 19 iunie 2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 110 din 19 mai 2017 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 160 din 13 octombrie 2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 298 din 21 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Hanoi la 13 aprilie 2011
 • LEGE nr. 25 din 27 decembrie 1967 privind amnistierea unor infracţiuni, graţierea şi reducerea unor pedepse
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 154 din 7 noiembrie 2002 privind contractarea unei linii de credit revolving de către Ministerul Finanţelor Publice
 • LEGE nr. 218 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 11 septembrie 2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendata, şi a Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptate la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021