Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 169 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 mai 2004 -
LEGE nr. 169 din 14 mai 2004pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societatii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societatii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures, precum şi a societatilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 mai 2004

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 31 din 29 ianuarie 2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societatii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societatii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures, precum şi a societatilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, adoptata în temeiul art. 1 pct. II.14 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 31 ianuarie 2004, cu urmatoarele modificari:1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:"Art. 1. - (1) După privatizarea-vanzarea de acţiuni şi majorarea de capital - cu un investitor strategic/consortiu de investitori - a unui pachet de acţiuni reprezentand 51% din capitalul social al Societatii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale <> - S.A. Bucureşti şi a Societatii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale <> - S.A. Targu Mures, salariaţii, membrii consiliului de administratie şi pensionarii cu ultimul loc de muncă la acestea au dreptul sa achizitioneze acţiuni la societatea la care îşi desfăşoară activitatea până la limita de 10% din capitalul social, la acelasi pret cu care au fost vandute actiunile către investitorul strategic/consortiul de investitori în cadrul procesului de privatizare. (2) După privatizarea-vanzarea de acţiuni şi majorarea de capital - cu un investitor strategic/consortiu de investitori - a unui pachet de acţiuni reprezentand 51% din capitalul social al societatilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, respectiv Societatea Comerciala <> - S.A., Societatea Comerciala <> - S.A., Societatea Comerciala <> - S.A., Societatea Comerciala <> - S.A., Societatea Comerciala <> - S.A., Societatea Comerciala <> - S.A., Societatea Comerciala <> - S.A., Societatea Comerciala <> - S.A., salariaţii, membrii consiliului de administratie şi pensionarii cu ultimul loc de muncă la aceste societăţi comerciale şi la Societatea Comerciala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice <> - S.A. au dreptul sa achizitioneze acţiuni până la limita de 10% din capitalul social, la acelasi pret cu care au fost vandute actiunile către investitorul strategic/consortiul de investitori în cadrul procesului de privatizare. (3) Vanzarea de către Ministerul Economiei şi Comerţului şi de către Societatea Comerciala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice <> - S.A. a pachetului de acţiuni către salariaţii, membrii consiliului de administratie şi pensionarii de la societăţile comerciale prevăzute la alin. (1) şi (2) se va efectua prin intermediul asociaţiei salariatilor, constituita conform legii, prin derogare de la prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificările şi completările ulterioare."2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:"Art. 2. - Majorarea capitalului social al societatilor comerciale de distribuţie a gazelor naturale <> - S.A. Bucureşti şi <> - S.A. Targu Mures şi al societatilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precedata de majorarea corespunzătoare a capitalului social al Societatii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice <> - S.A. cu valoarea terenurilor pentru care se elibereaza certificatul de atestare a dreptului de proprietate, se va realiza la termenele stabilite de Ministerul Economiei şi Comerţului prin Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizarii în Industrie, prin derogare de la termenele prevăzute la art. 12 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare."3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:"Art. 3. - Se autorizeaza Ministerul Economiei şi Comerţului prin Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizarii în Industrie şi Societatea Comerciala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice <> - S.A. sa stabileasca procedurile, termenele şi condiţiile pentru vanzarea directa a pachetului de acţiuni prevăzut de lege către salariaţii, membrii consiliului de administratie şi pensionarii cu ultimul loc de muncă la societăţile comerciale prevăzute la art. 1."Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 169.----------

Noutăți

 • LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 (*republicată*) muntelui
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 124 din 13 iulie 2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 462 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 12 din 28 februarie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 10 noiembrie 2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 214 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 CODUL MUNCII
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 190 din 9 noiembrie 2000 privind regimul metalelor preţioase în România
 • LEGE nr. 176 din 11 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor (organizaţii, culte religioase) minorităţilor naţionale din România
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 10 din 9 mai 1968 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi
 • LEGE nr. 65 din 8 iulie 1992 pentru modificarea şi completarea Codului penal, privind unele fapte de corupţie
 • LEGE nr. 147 din 5 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor comunitare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 27 iunie 2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • LEGE nr. 19 din 26 februarie 2009 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009
 • LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 (*republicată*) privind comercializarea produselor alimentare
 • LEGE nr. 127 din 14 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59 din 24 august 1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţionala în baza acordurilor comerciale şi de plăti guvernamentale
 • LEGE nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România
 • LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 279 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 238 din 10 iunie 2009 (*republicată*) privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice*)
 • LEGE nr. 98 din 7 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane
 • LEGE nr. 285 din 19 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole
 • LEGE nr. 217 din 27 iulie 2018 privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 305 din 12 iulie 2006 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor vertebrate utilizate în experimente şi alte scopuri ştiinţifice, adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986, şi a Protocolului de amendare a Convenţiei europene pentru protecţia animalelor vertebrate utilizate în experimente şi alte scopuri ştiinţifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998, semnate de România la 15 februarie 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 29 decembrie 2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 70 din 26 noiembrie 1991 privind alegerile locale
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 433 din 27 octombrie 2003 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 184 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 205 din 26 mai 2004 (*republicată*) privind protecţia animalelor*)
 • LEGE nr. 24 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/1998 privind înlocuirea şi împrospătarea unor produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei
 • LEGE nr. 42 din 4 aprilie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru construcţii navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 5 din 22 decembrie 1965 cu privire la protecţia muncii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 86 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale
 • LEGE nr. 114 din 24 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată
 • LEGE nr. 448 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastru
 • LEGE nr. 776 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1998 pentru abrogarea art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020