Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 144 din 4 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 7 mai 2004 -
LEGE nr. 144 din 4 mai 2004privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 7 mai 2004

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 2 din 8 ianuarie 2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.7 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2004, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 1 se introduce punctul 1^1 cu următorul cuprins:1^1. Articolul 17 va avea următorul cuprins: Articolul 17(1) Asociația Nevăzătorilor din România, Asociația Surzilor din România, Asociația Invalizilor de Război Nevăzători din România și Liga Națională a Organizațiilor cu Personal Handicapat din Cooperația Meșteșugărească pot primi, potrivit legilor bugetare anuale, subvenții de la bugetul de stat prin bugetul Autorității.(2) Asociațiile persoanelor cu handicap sprijină persoanele cu handicap în vederea întocmirii și prezentării la instituțiile cu competențe în domeniu a documentației necesare acordării drepturilor prevăzute de lege, la solicitarea acestora. gt; gt;2. La articolul I punctul 2, alineatul (1^1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:(1^1) Fac excepție de la prevederile alin. (1) drepturile persoanelor cu handicap vizual prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) și la art. 19 alin. (1) lit. b) și q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare, inclusiv cele stabilite și neachitate în termenul legal de prescripție, pe bază de mandate returnate, care, începând cu luna ianuarie 2004, se vor plăti din bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, prin direcțiile pentru dialog, familie și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București.3. Articolul II va avea următorul cuprins: Articolul II(1) Documentația și baza de date necesare plății drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap vizual se vor preda, în vederea organizării evidențelor, prin protocoale încheiate între direcțiile pentru dialog, familie și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București, și serviciile publice de asistență socială din subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.(2) Pentru persoanele cu handicap vizual ale căror drepturi au fost stabilite până la data de 31 decembrie 2003, serviciile publice de asistență socială din subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, vor emite noi decizii de stabilire a drepturilor, pe care le vor transmite direcțiilor pentru dialog, familie și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București.(3) Modificările privind înscrierea, suspendarea sau încetarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap vizual se comunică, lunar, direcțiilor pentru dialog, familie și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București, de către serviciile publice de asistență socială din subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București. Aceste modificări se stabilesc prin decizie a conducătorului serviciilor publice de asistență socială din subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, pe baza certificatului sau deciziei emise de Comisia pentru protecția copilului sau, după caz, de Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți ori Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți.(4) Serviciile publice de asistență socială din subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, vor încheia protocoale cu asociațiile persoanelor cu handicap, la cererea acestora, prin care vor preda asociațiilor, pe bază de tabel, operațiile de distribuție a biletelor de transport.(5) Asociațiile persoanelor cu handicap prevăzute la alin. (4) vor primi, conform protocolului, tabelele nominale cu persoanele cu handicap care beneficiază de transport cu tren de persoane, cu autobuze pentru transport interurban sau, după caz, cu nave de transport fluvial, precum și biletele corespunzătoare pentru a le distribui.(6) La sfârșitul fiecărei luni asociațiile persoanelor cu handicap prevăzute la alin. (4) vor restitui serviciilor publice de asistență socială tabelele nominale cu semnătura, datele de identitate și codul numeric personal ale beneficiarilor de bilete din luna respectivă.(7) Biletele nedistribuite se restituie la serviciile publice de asistență socială până la finele anului în curs.(8) Serviciile publice de asistență socială din subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, vor încheia protocoale cu asociațiile persoanelor cu handicap, la cererea acestora, prin care vor preda asociațiilor, pe bază de tabel, operațiile de distribuire către membrii acestora a adeverințelor pentru acordarea facilităților prevăzute de lege privind scutirea de la plata abonamentelor la curentul electric, radio-tv și telefonic.(9) Documentele de plată a drepturilor pentru persoanele cu handicap vizual se întocmesc de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  București, 4 mai 2004.Nr. 144.----------

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 31 din 28 noiembrie 1977 (*republicată*) privind Congresul Consiliului de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii ţărănimi, al Consiliului oamenilor muncii din industria alimentară, silvicultură şi gospodărirea apelor şi Consiliului Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor
 • LEGE nr. 96 din 21 mai 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES
 • LEGE nr. 260 din 22 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale
 • LEGE nr. 164 din 11 decembrie 2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 241 din 23 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 5 din 9 ianuarie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Legea nr. 30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontana
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 29 mai 2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN
 • LEGE nr. 148 din 11 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 489 din 10 noiembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar şi Medalia Meritul Sanitar
 • LEGE nr. 13 din 24 februarie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 2.523 din 15 iunie 1937*) pentru ratificarea Convenţiunii internaţionale asupra liniei de încărcare a vaselor comerciale pe mare
 • LEGE nr. 187 din 9 mai 2003 privind competenţa de jurisdicţie, recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor în materie civilă şi comercială pronunţate în statele membre ale Uniunii Europene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 47 din 8 martie 2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 13 septembrie 2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 671 din 19 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 88 din 5 aprilie 2004 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 206 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003
 • LEGE nr. 597 din 29 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor
 • LEGE nr. 30 din 5 martie 2004 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • LEGE nr. 229 din 4 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 98/1998 privind desemnarea semnatarilor acordurilor de exploatare ale organizaţiilor internaţionale de telecomunicaţii prin sateliţi "INTELSAT", "EUTELSAT" şi "INMARSAT"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (*republicată*) privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 101 din 8 iulie 2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 20 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 146 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi alţii împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 19 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor
 • LEGE nr. 143 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind ajutorul de stat
 • LEGE nr. 413 din 29 decembrie 2005 pentru declararea comunei Pantelimon, judeţul Ilfov, oraş
 • LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
 • LEGE nr. 207 din 8 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 6 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 122 din 14 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 313 din 19 februarie 1879 pentru anularea clauzei penale din oarecare contracte şi pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 74 din 3 mai 1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996
 • LEGE nr. 406 din 29 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Federală Germania privind securitatea socială, semnat la Bucureşti la 8 aprilie 2005
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 175 din 2 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998
 • LEGE nr. 173 din 5 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 181/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Naţional Anticorupţie şi instanţelor judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 4 iulie 2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici
 • LEGE nr. 72 din 16 iulie 1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 478 din 8 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
 • LEGE nr. 114 din 7 iunie 2019 pentru modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 73 din 17 iulie 1992 pentru ratificarea Tratatului cu privire la relaţiile de prietenie şi cooperare dintre România şi Regatul Spaniei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 10 iunie 2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale
 • LEGE nr. 37 din 1 martie 2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară
 • LEGE nr. 254 din 29 aprilie 2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
 • LEGE nr. 151 din 22 octombrie 2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021