Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 122 din 19 aprilie 2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 mai 2004 -
LEGE nr. 122 din 19 aprilie 2004pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 mai 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 14 iulie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 1 al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Casa centrală garantează în întregime obligaţiile cooperativelor de credit afiliate, în conformitate cu reglementările emise de aceasta. Pentru aceasta casa centrală va constitui rezerva mutuală de garantare pe baza cotizaţiilor cooperativelor de credit afiliate, în conformitate cu reglementările emise de casa centrală în acest scop, şi a unei cote de maximum 5% din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit al casei centrale."2. Alineatul 1 al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Poate fi membru cooperator orice persoană fizică care are capacitate deplină de exerciţiu, are domiciliul/reşedinţa în raza teritorială de operare a cooperativei de credit, a semnat sau a acceptat, după caz, actul constitutiv al acesteia şi a subscris şi a vărsat cel puţin numărul de părţi sociale stabilit prin actul constitutiv-cadru."3. Alineatul 2 al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Cererea de înscriere va cuprinde cel puţin următoarele elemente: numele şi prenumele solicitantului, codul numeric personal, domiciliul şi, după caz, reşedinţa, numărul şi valoarea părţilor sociale pe care intenţionează să le subscrie şi data semnării cererii. De asemenea, cererea de înscriere va include şi declaraţia de acceptare a prevederilor actului constitutiv."4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Calitatea de membru cooperator al unei cooperative de credit încetează prin retragere, prin schimbarea domiciliului/reşedinţei în afara razei teritoriale de operare a cooperativei de credit, prin excludere sau ca urmare a decesului. De asemenea, calitatea de membru cooperator al unei cooperative de credit poate înceta şi ca urmare a divizării, fuziunii sau lichidării cooperativei de credit."5. Alineatul 2 al articolului 15 va avea următorul cuprins:"Condiţiile şi procedurile de stingere a obligaţiilor patrimoniale dintre cooperativa de credit şi membrul cooperator, respectiv succesorii legali ai acestuia, pentru cazurile de încetare a calităţii de membru cooperator ca urmare a schimbării domiciliului/reşedinţei în afara razei teritoriale de operare a cooperativei de credit, a excluderii sau ca urmare a decesului se vor stabili prin actul constitutiv-cadru."6. Alineatul 1 al articolului 17^1 va avea următorul cuprins:"Art. 17^1. - În scopul întrajutorării fiecare membru cooperator care solicită un împrumut va constitui un fond social al cărui cuantum va fi stabilit prin actul constitutiv."7. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Cooperativele de credit repartizează anual 20% din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit pentru constituirea unui fond de rezervă, până când fondul astfel constituit egalează capitalul social, apoi maximum 10% până în momentul în care fondul a ajuns de două ori mai mare decât capitalul social. După atingerea acestui nivel alocarea de sume pentru fondul de rezervă se face din profitul net. Pentru calculul repartizărilor la fondul de rezervă se va avea în vedere nivelul capitalului social existent la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar.Cooperativele de credit repartizează anual din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, în limita a 2% din soldul creditelor acordate.Prevederile alin. 1 şi 2 sunt aplicabile până la încheierea exerciţiului financiar al anului 2004 inclusiv.Începând cu exerciţiul financiar al anului 2005, cooperativele de credit constituie fondul de rezervă potrivit dispoziţiilor legislaţiei privind societăţile comerciale şi, de asemenea, constituie fondul pentru riscuri bancare generale din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, în limita a 1% din soldul activelor purtătoare de riscuri specifice activităţii bancare, aşa cum sunt stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în măsura în care sumele respective se regăsesc în profitul net.La determinarea nivelului fondului pentru riscuri bancare generale se vor avea în vedere şi sumele reprezentând rezerva generală pentru riscul de credit, constituită potrivit alin. 2, existentă în sold.Fondul de rezervă şi rezerva generală pentru riscul de credit, constituite potrivit alin. 1 şi 2, nu vor fi diminuate în funcţie de limitele şi cotele prevăzute la alin. 4 şi vor fi utilizate potrivit destinaţiilor prevăzute de reglementările legale.Modul de utilizare a fondului pentru riscuri bancare generale se stabileşte prin reglementări ale Băncii Naţionale a României.Cooperativele de credit repartizează anual 25% din profitul contabil determinat după deducerea impozitului pe profit pentru constituirea unei rezerve de întrajutorare, destinată creării condiţiilor necesare în vederea deducerii costurilor operaţiunilor bancare desfăşurate cu membrii cooperatori."8. La articolul 21, literele a), c), d) şi j) vor avea următorul cuprins:"a) acceptarea de depozite de la membrii cooperatori, precum şi de la persoane fizice şi juridice care domiciliază/au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit;.............................................................. c) acordarea de credite microîntreprinderilor, organizaţiilor obşteşti şi de cult, asociaţiilor familiale, persoanelor fizice cu profesii libere reglementate, care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit; d) derularea de credite, în numele şi în contul statului, din surse puse la dispoziţie pentru membrii cooperatori, precum şi pentru microîntreprinderi, organizaţii obşteşti şi de cult, asociaţii familiale, persoane fizice cu profesii libere reglementate, care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit;............................................................... j) consultanţă privind activităţile desfăşurate de organizaţiile cooperatiste de credit, acordată membrilor cooperatori, precum şi persoanelor fizice, microîntreprinderilor, organizaţiilor obşteşti şi de cult, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice cu profesii libere reglementate, care domiciliază/au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit;"9. La articolul 25, literele a) şi h) vor avea următorul cuprins:"a) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, cetăţenia, domiciliul şi, după caz, reşedinţa membrilor cooperatori fondatori;............................................................... h) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, cetăţenia, domiciliul şi, după caz, reşedinţa administratorilor, conducătorilor şi cenzorilor desemnaţi;"10. La articolul 29, prima liniuţă va avea următorul cuprins:"- un registru al membrilor cooperatori, care să cuprindă numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul şi, după caz, reşedinţa acestora, numărul şi valoarea părţilor sociale deţinute;"11. Alineatul 1 al articolului 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - În adunarea generală membrii cooperatori pot fi reprezentaţi prin delegaţi care vor fi desemnaţi numai din rândul membrilor cooperatori care nu deţin calitatea de membru al consiliului de administraţie, în baza unei delegaţii în formă autentică sau certificate de secretarul unităţii administrativ-teritoriale în care îşi au domiciliul/reşedinţa membrii cooperatori respectivi. Delegaţiile vor fi depuse în original la locul şi termenul stabilite prin înştiinţarea de convocare şi vor fi menţionate în procesul-verbal."12. Alineatul 2 al articolului 47 va avea următorul cuprins:"Administratorii sunt revocabili şi sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi."13. Litera g) a alineatului 2 al articolului 59 va avea următorul cuprins:"g) aprobă politica de creditare a cooperativei de credit şi creditele acordate de aceasta, aflate în competenţa sa, cu respectarea reglementărilor emise de casa centrală la care cooperativa de credit este afiliată."14. Articolul 65 va avea următorul cuprins:"Art. 65. - Conducătorii cooperativei de credit trebuie să aibă, de preferinţă, domiciliul/reşedinţa în raza teritorială de operare a cooperativei de credit."15. La articolul 66, după alineatul 1 se introduce alineatul 1^1 cu următorul cuprins:"În situaţia în care conducătorii cooperativei de credit nu au cetăţenie română, cel puţin unul dintre aceştia trebuie să ateste cunoaşterea limbii române."16. Prima teză a alineatului 7 al articolului 69 se abrogă.17. Articolul 102 va avea următorul cuprins:"Art. 102. - Casele centrale repartizează anual 20% din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit pentru constituirea unui fond de rezervă, până când fondul astfel constituit egalează capitalul social, apoi maximum 10% până în momentul în care fondul a ajuns de două ori mai mare decât capitalul social. După atingerea acestui nivel, alocarea de sume pentru fondul de rezervă se face din profitul net. Pentru calculul repartizărilor la fondul de rezervă se va avea în vedere nivelul capitalului social existent la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar.Casele centrale repartizează anual din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, în limita a 2% din soldul creditelor acordate.Prevederile alin. 1 şi 2 sunt aplicabile până la încheierea exerciţiului financiar al anului 2004 inclusiv.Începând cu exerciţiul financiar al anului 2005, casele centrale ale cooperativelor de credit constituie fondul de rezervă potrivit dispoziţiilor legislaţiei privind societăţile comerciale şi, de asemenea, constituie fondul pentru riscuri bancare generale din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, în limita a 1% din soldul activelor purtătoare de riscuri specifice activităţii bancare, aşa cum sunt stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în măsura în care sumele respective se regăsesc în profitul net.La determinarea nivelului fondului pentru riscuri bancare generale se vor avea în vedere şi sumele reprezentând rezerva generală pentru riscul de credit, constituită potrivit alin. 2, existentă în sold.Fondul de rezervă şi rezerva generală pentru riscul de credit, constituite potrivit alin. 1 şi 2, nu vor fi diminuate în funcţie de limitele şi cotele prevăzute la alin. 4 şi vor fi utilizate potrivit destinaţiilor prevăzute de reglementările legale.Modul de utilizare a fondului pentru riscuri bancare generale se stabileşte prin reglementări ale Băncii Naţionale a României.Casele centrale repartizează anual o cotă din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit pentru constituirea rezervei mutuale de garantare, care va fi utilizată în scopul garantării obligaţiilor cooperativelor de credit afiliate, în măsura în care sumele respective se regăsesc în profitul net. Modul de constituire şi de utilizare, precum şi nivelul rezervei mutuale de garantare vor fi stabilite prin reglementări ale caselor centrale. Casele centrale sunt obligate să menţină, pe lângă rezerva minimă obligatorie, un nivel al activelor cu grad mare de lichiditate cel puţin egal cu cel al rezervei mutuale de garantare."18. La articolul 104, litera b) va avea următorul cuprins:"b) acordarea de credite persoanelor fizice, altele decât membrii cooperatori ai cooperativelor de credit afiliate, şi persoanelor juridice care au domiciliul/reşedinţa, respectiv au sediul social sau îşi desfăşoară activitatea printr-o unitate fără personalitate juridică în raza teritorială de operare a casei centrale;"19. Alineatul 2 al articolului 116 va avea următorul cuprins:"Administratorii sunt revocabili şi sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi."20. Litera h) de la punctul 1 al alineatului 2 al articolului 121 va avea următorul cuprins:"h) aprobă politica de creditare a casei centrale şi stabileşte prin reglementări proprii modul de aprobare a creditelor acordate de casa centrală;"21. La articolul 121 alineatul 2 punctul 2, după litera h) se introduce litera i) cu următorul cuprins:"i) stabileşte prin reglementări proprii cadrul general de aprobare a creditelor acordate de cooperativele de credit afiliate, cu respectarea reglementărilor emise de Banca Naţională a României."22. Articolul 125 va avea următorul cuprins:"Art. 125. - Conducătorii casei centrale trebuie să aibă, pe perioada exercitării funcţiei, reşedinţa în localitatea în care îşi are sediul casa centrală."23. La articolul 126, după alineatul 1 se introduce alineatul 1^1 cu următorul cuprins:"În situaţia în care conducătorii casei centrale nu au cetăţenie română, cel puţin unul dintre conducătorii acesteia trebuie să ateste cunoaşterea limbii române."24. Prima teză a articolului 128 se abrogă.25. Litera c) a alineatului 2 al articolului 189 va avea următorul cuprins:"c) amendă aplicabilă organizaţiei cooperatiste de credit sau, după caz, auditorului financiar, între 0,1% şi 1% din capitalul social, ori administratorilor, conducătorilor, membrilor biroului executiv sau cenzorilor, între 1-6 salarii medii brute de încadrare/organizaţie ale acestora din luna precedentă, la data constatării faptei; amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat;" Articolul II (1) Organizaţiile cooperaţiei de credit şi organizaţiile cooperatiste de credit ale căror cereri de autorizare a funcţionării, depuse în temeiul art. 146 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000, au fost respinse de Banca Naţională a României şi care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se află într-o procedură de atac prevăzută la art. 202 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 pot solicita Băncii Naţionale a României, direct, autorizarea de funcţionare, în regimul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000, cu modificările aduse prin prezenta lege. (2) Organizaţiile cooperaţiei de credit şi organizaţiile cooperatiste de credit, prevăzute la alin. (1), vor renunţa la calea de atac prevăzută la art. 202 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 în vederea solicitării autorizării de funcţionare, potrivit prevederilor prezentei legi. (3) În aplicarea prevederilor alin. (1), organizaţiile cooperaţiei de credit şi organizaţiile cooperatiste de credit ale căror cereri de autorizare a funcţionării, depuse în temeiul art. 146 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000, au fost respinse de Banca Naţională a României şi care au hotărât solicitarea autorizării funcţionării în condiţiile prezentei legi pot proceda, în baza hotărârilor organelor statutare competente, după cum urmează: a) în termen de 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, casele centrale vor proceda la reorganizare prin fuziune, în vederea constituirii unei reţele cooperatiste de credit; b) în termen de 6 luni de la expirarea termenului prevăzut la lit. a), casa centrală rezultată din fuziune, precum şi cooperativele de credit afiliate la aceasta vor întreprinde măsurile necesare pentru îndeplinirea la nivelul fiecărei cooperative de credit din reţea, precum şi la nivelul reţelei cooperatiste în ansamblu a cerinţelor stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000, precum şi a reglementărilor emise în aplicarea acestora, inclusiv prin operaţiuni de fuziune a cooperativelor de credit, de majorare a capitalului social al acestora, de evaluare a calităţii activelor şi de provizionare a lor în mod corespunzător. Actele constitutive ale cooperativelor de credit rezultate din fuziune se întocmesc cu respectarea prevederilor actului constitutiv-cadru al reţelei elaborat de casa centrală; c) în termen de 3 luni de la expirarea perioadei prevăzute la lit. b), organizaţiile cooperaţiei de credit şi organizaţiile cooperatiste de credit care au finalizat operaţiunile de fuziune, au renunţat la utilizarea căilor de atac prevăzute la art. 202 şi care îndeplinesc cerinţele stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 şi prin normele emise în aplicarea acesteia vor solicita Băncii Naţionale a României autorizarea funcţionării. (4) Casa centrală şi cooperativele de credit vor face dovada că atât la nivelul lor, cât şi la nivelul reţelei cooperatiste de credit sunt îndeplinite cerinţele privind nivelul indicatorilor de prudenţă bancară stabiliţi prin norme ale Băncii Naţionale a României pentru organizaţiile cooperatiste de credit autorizate să funcţioneze. Calculul indicatorilor se va face în conformitate cu reglementările în vigoare la data cererii de autorizare, pentru data reprezentând sfârşitul lunii precedente datei depunerii cererii. (5) Cererea de autorizare va fi înaintată Băncii Naţionale a României în forma stabilită de aceasta. (6) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea şi procedura de autorizare vor fi stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României. (7) Documentaţia va cuprinde cel puţin următoarele: a) actul constitutiv-cadru elaborat de casa centrală care solicită autorizarea funcţionării; b) actele constitutive ale cooperativelor de credit, actualizate, elaborate în baza actului constitutiv-cadru menţionat la lit. a); c) certificatul de înregistrare, însoţit de încheierea judecătorului delegat la oficiul registrului comerţului, din care să rezulte că acesta a dispus înscrierea în registrul comerţului a menţiunilor corespunzătoare actelor constitutive menţionate la lit. b); d) studiul de fezabilitate al reţelei, din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor legale, precum şi capacitatea reţelei de a funcţiona în scopul pentru care s-a înfiinţat, cu respectarea cerinţelor prudenţiale aplicabile, precum şi capacitatea casei centrale şi a structurii sale organizatorice de a realiza sarcinile şi responsabilităţile ce îi revin, decurgând din atribuţiile conferite de lege pe linia supravegherii, controlului, reglementării şi autorizării organizaţiilor cooperatiste afiliate, precum şi în ceea ce priveşte transferul de fonduri intrareţea; e) declaraţie privind lichidarea operaţiunilor prevăzute la art. 246^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000; f) situaţiile financiare întocmite pentru sfârşitul lunii precedente datei depunerii cererii; situaţiile financiare ale casei centrale şi cele ale cooperativelor de credit afiliate vor fi certificate de auditori financiari autorizaţi de Camera Auditorilor Financiari din România. Situaţiile financiare trebuie să concorde cu datele înscrise în registrele de contabilitate, registre care trebuie ţinute în conformitate cu reglementările contabile în vigoare; g) calculul capitalului agregat şi al fondurilor proprii, situaţia clasificării creditelor şi plasamentelor şi a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, calculul indicatorilor de solvabilitate, situaţiile privind expunerile mari, situaţiile privind împrumuturile acordate persoanelor aflate în relaţii speciale, personalului propriu şi familiilor acestuia, întocmite potrivit reglementărilor în vigoare, în condiţiile provizionării activelor potrivit reglementărilor Băncii Naţionale a României, pentru sfârşitul lunii precedente datei depunerii cererii de autorizare, atât la nivelul fiecărei entităţi din reţea, cât şi la nivelul reţelei, după caz; h) documentele care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale de către conducători, administratori, auditori financiari; i) confirmarea de către casa centrală a afilierii fiecărei cooperative de credit, a îndeplinirii cerinţelor legale de către conducătorii propuşi ai cooperativelor de credit, precum şi a faptului că în urma verificărilor efectuate de casa centrală rezultă atât faptul că actul constitutiv al fiecărei cooperative de credit este întocmit cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 şi a actului constitutiv-cadru, cât şi faptul că fiecare organizaţie din reţea îndeplineşte cerinţele legale referitoare la nivelul capitalului, al fondurilor proprii, precum şi la nivelul celorlalţi indicatori de prudenţă bancară, calculaţi în condiţiile provizionării activelor potrivit reglementărilor Băncii Naţionale a României; j) documente care să ateste deţinerea cu titlu legal a spaţiului reprezentând sediul social, pentru casa centrală şi pentru fiecare cooperativă de credit din reţea; k) proiectul normelor privind transferul de fonduri intrareţea şi al normelor privind cerinţele ce trebuie îndeplinite de către conducători, elaborate de casa centrală; l) confirmarea privind existenţa reglementărilor proprii ale casei centrale şi ale cooperativelor de credit afiliate, elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, aplicabile organizaţiilor cooperatiste de credit; m) documente care să justifice provenienţa fondurilor utilizate pentru achiziţionarea părţilor sociale, în cazul membrilor cooperatori care au subscris şi vărsat părţi sociale de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 euro; sumele utilizate pentru dobândirea părţilor sociale trebuie să provină din surse proprii, iar participaţia fiecărui membru cooperator la capitalul unei cooperative de credit nu trebuie să se situeze la un asemenea nivel încât retragerea membrului cooperator respectiv să aibă un impact semnificativ asupra situaţiei financiare a întregii reţele. (8) Banca Naţională a României va examina şi va soluţiona cererea de autorizare a funcţionării în termen de 6 luni de la depunerea cererii, examinarea şi aprecierea efectuându-se în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 şi cu normele de aplicare emise de Banca Naţională a României, aplicabile la data înregistrării cererii. (9) Prevederile art. 143 alin. 2 şi ale art. 145 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 se aplică în mod corespunzător. (10) Operaţiunile de fuziune a caselor centrale şi a cooperativelor de credit prevăzute la alin. (3) se vor efectua în regimul stabilit de Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, completat cu dispoziţiile dreptului comun privind reorganizarea comercianţilor persoane juridice. (11) În aplicarea prevederilor prezentului articol, organizaţiile cooperatiste de credit constituite pe parcursul procesului de autorizare prevăzut la art. 250 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 nu vor putea avea calitatea de cooperativă de credit absorbantă a unei organizaţii a cooperaţiei de credit. (12) Prevederile art. 146 şi 258 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 nu sunt aplicabile organizaţiilor cooperaţiei de credit/organizaţiilor cooperatiste de credit care solicită autorizarea în temeiul prezentei legi. (13) Prevederile art. 246^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 se aplică în mod corespunzător. În acest sens, operaţiunile bancare, activităţile, investiţiile şi contractele vor fi lichidate până la sfârşitul lunii precedente datei depunerii cererii de autorizare. (14) Prevederile art. 250 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 se aplică în mod corespunzător, începând cu data expirării termenului prevăzut la alin. (3) lit. b). În acest sens, casa centrală şi cooperativele de credit vor depune câte o declaraţie, semnată de reprezentanţii legali, din care să rezulte că, la data depunerii cererii de autorizare, acestea au toate obligaţiile scadente onorate, nu înregistrează un nivel negativ al activului net şi că indicatorii de solvabilitate se situează cel puţin la nivelul minim prevăzut prin reglementările Băncii Naţionale a României pentru organizaţiile cooperatiste de credit autorizate. (15) În cazul nesolicitării autorizaţiei de funcţionare în termen de 13 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi sau al neobţinerii autorizaţiei de funcţionare după epuizarea procedurii de autorizare la Banca Naţională a României şi a căilor de atac prevăzute la art. 202 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000, organizaţiile cooperaţiei de credit şi organizaţiile cooperatiste de credit prevăzute la alin. (1) se dizolvă de drept şi intră imediat în lichidare, conform prevederilor Legii nr. 109/1996, cu modificările ulterioare, şi ale dreptului comun referitoare la persoanele juridice cu scop lucrativ, dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind aplicabile. Articolul III (1) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2004, cooperativele de credit prevăzute la art. 68 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 vor numi un auditor financiar, care va audita inclusiv situaţiile financiare anuale, retratate, întocmite de organizaţiile cooperatiste de credit pentru exerciţiul financiar al anului 2003, cu termen de depunere 30 noiembrie 2004. (2) Mandatul cenzorilor numiţi de cooperativele de credit, potrivit art. 68 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000, se va limita de la data numirii auditorului financiar la îndeplinirea obligaţiei de certificare a situaţiilor financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar al anului 2003. Mandatul cenzorilor va înceta la data depunerii situaţiilor financiare menţionate. Articolul IV (1) Organizaţiile cooperatiste de credit vor putea să îşi organizeze un corp propriu de executori, a cărui activitate va fi strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii aparţinând organizaţiilor cooperatiste de credit. (2) Statutul acestui corp de executori va fi aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. Articolul VBanca Naţională a României va emite reglementări în aplicarea prezentei legi, în termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a acesteia. Articolul VIPrevederile din cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la cenzorii cooperativelor de credit şi la activitatea acestora, se abrogă începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul VIIÎn tot cuprinsul legii sintagma profesii liberale se înlocuieşte cu sintagma profesii libere. Articolul VIIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 19 aprilie 2004.Nr. 122.______________

Noutăți

 • LEGE nr. 42 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 388 din 19 octombrie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului "Iniţiativa Copiii Străzii", semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 decembrie 2005
 • LEGE nr. 168 din 14 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 16 din 2 martie 2010 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2008 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat
 • LEGE nr. 41 din 17 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010
 • LEGE nr. 127 din 11 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (*republicată*) privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 141 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2012 privind modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 108 din 19 aprilie 2007 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 243 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 138 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 20 decembrie 2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 287 din 14 decembrie 2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 103 din 11 iunie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997
 • LEGE nr. 398 din 7 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Bosnia şi Herţegovina, semnat la Sarajevo la 8 aprilie 2003
 • LEGE nr. 101 din 15 iunie 2011 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului*)
 • LEGE nr. 250 din 14 decembrie 2010 privind ratificarea Convenţiei pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la Bucureşti la 9 decembrie 2009 şi semnată de România la Bucureşti, la aceeaşi dată
 • LEGE nr. 132 din 15 iulie 1997 (*republicată*) privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 137 din 17 octombrie 2002 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 5 din 10 iulie 1970 privind gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, organizarea şi funcţionarea controlului financiar
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 44 din 30 iunie 1993 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Polona, semnată la Bucureşti la 25 ianuarie 1993
 • LEGE nr. 88 din 3 mai 2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate
 • LEGE nr. 283 din 6 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2005 dintre Guvernul României, în numele României, şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2005 şi, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • LEGE nr. 7 din 16 februarie 2017 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 315 din 25 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 196 din 27 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 286 din 11 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2005 privind completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 20 mai 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
 • LEGE nr. 234 din 5 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011
 • LEGE nr. 12 din 8 ianuarie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerţului
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 115 din 24 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 253 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 66 din 1 noiembrie 1991 pentru constituirea şi utilizarea fondului special, pe anul 1991, la Ministerul Sănătăţii
 • LEGE nr. 168 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare*)
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • LEGE nr. 71 din 5 iulie 1995 privind dreptul absolvenţilor învăţămîntului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţămîntul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 26 iunie 2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila
 • LEGE nr. 29 din 15 ianuarie 2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 66/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 85^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021