Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 13 din 23 noiembrie 1972 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 138 din 29 noiembrie 1972 -
LEGE nr. 13 din 23 noiembrie 1972privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 138 din 29 noiembrie 1972

EXPUNERE DE MOTIVEPotrivit Decretului nr. 204/1951 s-au organizat casele de ajutor reciproc ale pensionarilor aflaţi în sistemul asigurărilor sociale de stat. Aceste case de ajutor reciproc s-au dovedit utile, obţinînd rezultate bune în sprijinirea membrilor lor prin acţiuni de întrajutorare sau cu caracter cultural şi social.Avînd în vedere condiţiile social-economice create în ţara noastră, se impunea lărgirea razei de cuprindere, în case de ajutor reciproc, a pensionarilor şi a beneficiarilor de ajutor social, indiferent de sistemul de asigurări sociale şi pensii căruia îi aparţin.Legea adoptată, avînd aplicabilitate de la 1 martie 1973, reprezintă o reglementare îmbunătăţită a organizării caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, cuprinzînd, în principal, prevederi referitoare la:- dreptul tuturor pensionarilor, indiferent din ce sistem de pensii fac parte, de a se constitui în case de ajutor reciproc;- condiţiile şi modalitatea constituirii acestor case;- stabilirea organelor de conducere colectivă a C.A.R.P. şi a răspunderii ce le revine în respectarea dispoziţiilor legale privind administrarea mijloacelor materiale şi băneşti ale casei;- stabilirea surselor de venituri şi a constituirii fondurilor destinate pentru acordarea de împrumuturi, ajutoare nerambursabile, pentru organizarea unor activităţi cultural-artistice şi finanţarea altor cheltuieli ale caselor;- atributia comitetelor executive ale consiliilor populare de a asigura îndrumarea şi sprijinirea activităţii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, precum şi sarcina Ministerului Muncii de a le îndrumă din punct de vedere metodologic de specialitate.ÎN TEMEIUL ART. 57 DIN CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA SEMNAM ŞI DISPUNEM SA FIE PUBLICATĂ ÎN BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, LEGEA NR. 13 DIN 23 NOIEMBRIE 1972 PRIVIND CASELE DE AJUTOR RECIPROC ALE PENSIONARILOR.PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE STAT,Nicolae CeauşescuBucureşti, 25 noiembrie 1972.Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Pensionării de orice categorie, indiferent de sistemul de asigurări sociale şi pensii căruia îi aparţin, precum şi beneficiarii de ajutor social, se pot asocia în case de ajutor reciproc ale pensionarilor - denumite prescurtat C.A.R.P. (2) Pot fi membri ai unei case de ajutor reciproc şi membrii de familie soţ, sotie, precum şi copiii majori incapabili de muncă aflaţi în întreţinerea pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social membri ai acelei case. Articolul 2Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor au ca scop sprijinirea membrilor prin acordarea de împrumuturi şi ajutoare; de asemenea, ele pot organiza activităţi culturale, artistice şi de agrement, prestarea, contra plata, a unor servicii pentru membrii casei şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora, folosind munca unor pensionari membri ai C.A.R.P., precum şi alte acţiuni şi forme de întrajutorare obsteasca. Articolul 3 (1) Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se constituie pe zone teritoriale, fie din pensionari aparţinînd aceluiaşi sistem de asigurări sociale şi pensii, fie din pensionari aparţinînd unor diferite asemenea sisteme, şi sînt persoane juridice în condiţiile prezentei legi. (2) Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se pot constitui la cererea scrisă a cel puţin 100 de pensionari şi beneficiari de ajutor social. (3) În casele de ajutor reciproc constituite din pensionari aparţinînd unui anumit sistem de asigurări sociale şi pensii pot fi primiţi, de către consiliul de conducere, şi pensionari din alte sisteme, pe baza aprobării de principiu a adunării generale a acelei case. (4) Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se înfiinţează cu autorizarea comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti, în raport de localitatea în care casa îşi va avea sediul. Autorizarea se da pe baza actului de constituire însoţit de statutul adoptat de adunarea generală. Articolul 4 (1) La primirea în casa de ajutor reciproc a pensionarilor se plăteşte o taxa de înscriere al carei cuantum - fix sau procentual - din pensie ori ajutor social se stabileşte prin statut. (2) Membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor plătesc cotizatii lunare, precum şi contribuţii lunare, al căror cuantum procentual sau în sume fixe - se hotărăşte de adunarea generală, în limitele şi în condiţiile stabilite prin statut. (3) La încetarea, indiferent de motive, a calităţii de membru al casei de ajutor reciproc a pensionarilor, sumele depuse cu titlu de cotizatii lunare se restituie titularului sau urmaşilor săi, după caz. Articolul 5 (1) Organul de conducere al casei de ajutor reciproc a pensionarilor este adunarea generală a membrilor casei. (2) Consiliul de conducere este organul executiv al casei de ajutor reciproc a pensionarilor şi răspunde faţă de adunarea generală pentru toată activitatea sa; de asemenea, el răspunde de respectarea dispoziţiilor legale privind administrarea mijloacelor materiale şi băneşti ale casei. (3) Verificarea întregii activităţi economice şi financiare a casei se asigura de comisia de cenzori. (4) Consiliul de conducere, comisia de cenzori şi preşedinţii acestora se aleg de adunarea generală, în condiţiile prevăzute de statut. Articolul 6 (1) Preşedinţilor caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, membrilor consiliilor de conducere şi ai comisiilor de cenzori nu li se pot acorda remuneraţii lunare; cei care se disting în activitatea lor în cadrul casei pot beneficia de recompense băneşti trimestriale, în cuantumurile aprobate de adunarea generală şi fără a depăşi limitele prevăzute în statut. (2) Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor pot folosi personal angajat, în condiţiile legi, îndeosebi dintre membrii casei, în cadrul reglementărilor legale privind salarizarea şi normativele de personal. Articolul 7 (1) Veniturile caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor provin din: taxe de înscriere, cotizatii şi contribuţii lunare ale membrilor, dobinzi, venituri realizate din prestări de servicii şi din organizarea manifestărilor cultural-artistice, precum şi din donaţii. (2) Dobinda ce se percepe de la membri, pentru împrumuturile acordate de casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, este de 4% pe an. Articolul 8 (1) Din veniturile realizate, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor îşi constituie, în condiţiile prevăzute de statut, fonduri distincte pentru: împrumuturi; ajutoare nerambursabile; activităţi cultural-artistice; investiţii; cheltuieli generale. (2) Din fondurile de investiţii constituite de casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se pot finanta, cu aprobarea adunării generale, acţiuni de amenajare şi dotare a unor spaţii destinate desfăşurării activităţilor menţionate la art. 2, construirea, amenajarea şi dotarea unor unităţi proprii de tratament balnear sau cămine pentru pensionari, precum şi achiziţionarea unor mijloace auto de transport în comun. Aceste acţiuni se vor realiza în regimul stabilit de dispoziţiile legale privind investiţiile necentralizate finanţate din mijloace extrabugetare. Articolul 9 (1) Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti asigura caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor îndrumarea şi sprijinul necesar bunei desfăşurări a activităţii acestora. (2) Ministerul Muncii asigura îndrumarea metodologică de specialitate a caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor. Articolul 10Modul de organizare şi funcţionare a caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, drepturile şi îndatoririle membrilor, condiţiile de constituire şi de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 7 şi 8, precum şi serviciile ce se pot presta în cadrul acestor case, se stabilesc prin statute, adoptate de adunarea generală a membrilor, pe baza şi în limitele statutului cadru aprobat de către Ministerul Muncii, cu consultarea organelor centrale de stat şi obşteşti interesate. Articolul 11 (1) Prezenta lege intră în vigoare pe data de 1 martie 1973. (2) Actualele case de ajutor reciproc ale pensionarilor îşi vor putea continua activitatea, după data de 1 martie 1973, numai pe bază de noi statute, pe care le vor adopta în conformitate cu noile reglementări. Articolul 12Pe data de 1 martie 1973 se abroga Decretul nr. 204/1951 pentru organizarea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 113 din 21 noiembrie 1951.Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 23 noiembrie 1972, cu unanimitatea voturilor celor 421 deputaţi prezenţi la şedinţa.Preşedintele Marii Adunări Naţionale,ŞTEFAN VOITECBucureşti, 23 noiembrie 1972.Nr. 13.---------

Noutăți

 • LEGE nr. 118 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei în domeniul transporturilor internaţionale rutiere şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind serviciile aeriene, semnate la Ismail la 29 martie 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 264 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 356 din 6 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti
 • LEGE nr. 37 din 2 martie 2007 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor
 • LEGE nr. 437 din 25 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 4 octombrie 2007 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
 • LEGE nr. 152 din 14 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii agenţiilor de implementare ISPA privind implementarea măsurilor ISPA - Etapa I pentru remedierea deficienţelor în România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 17 iunie 2002
 • LEGE nr. 7 din 21 aprilie 1972 privind cazierul judiciar
 • LEGE nr. 319 din 27 mai 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000
 • LEGE nr. 214 din 14 noiembrie 2019 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 109 din 3 mai 2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România
 • LEGE nr. 125 din 20 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 9 din 15 decembrie 1950 pentru apărarea păcii
 • LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 202 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 280 din 24 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
 • LEGE nr. 36 din 31 martie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1996 privind modificarea şi completarea reglementărilor referitoare la majorarea capitalului social al societăţilor bancare
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 124 din 29 aprilie 2009 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind reconstituirea, marcarea şi întreţinerea liniei de frontieră şi a semnelor de frontieră la frontiera de stat comună, semnată la Bucureşti la 4 septembrie 2007
 • LEGE nr. 28 din 15 martie 1991 pentru acceptarea de către România a Acordului (Statutului) privind Corporaţia Financiară Internaţionala (C.F.I.)
 • LEGE nr. 265 din 6 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 30 iunie 2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
 • LEGE nr. 9 din 29 iunie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 149/1988 privind îmbunătăţirea activităţii de monta şi fatare la bovine, ovine şi porcine
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 158 din 22 octombrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol
 • LEGE nr. 195 din 20 aprilie 2001 voluntariatului
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 80 din 15 noiembrie 1993 privind protecţia socială a personalului care lucrează în industria destinată apărării naţionale şi ordinii publice
 • LEGE nr. 204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 26 februarie 2001 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Comercială "Sidex"-S.A. Galaţi
 • LEGE nr. 127 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 113 din 23 iunie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare privind Programul Naţional PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998
 • LEGE nr. 135 din 3 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 110/2000 pentru aderarea României la Convenţia internaţionala privind salvarea, adoptată la Londra la 28 aprilie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 166 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 1.251 din 15 decembrie 1863 pentru secularisarea averilor Monastiresci
 • LEGE nr. 137 din 12 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 27 ianuarie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 72 din 26 martie 2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor
 • LEGE nr. 42 din 19 ianuarie 2018 pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • LEGE nr. 151 din 8 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 192/2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (*republicată*) privind activitatea de audit financiar*)
 • LEGE nr. 108 din 26 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 30 iunie 2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 7 aprilie 2004 privind utilizarea veniturilor proprii obţinute de instituţiile şi unităţile de învăţământ care organizează pe lângă acestea activităţi finanţate integral din venituri proprii
 • LEGE nr. 102 din 16 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1995 cu privire la bonificarea dobânzii la creditele acordate pentru constituirea stocurilor de produse agricole, agroalimentare şi hortiviticole din recolta anului 1995
 • LEGE nr. 140 din 10 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
 • LEGE nr. 508 din 28 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 156 din 28 septembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021