Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 596 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003 -
LEGE nr. 596 din 22 decembrie 2003pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72 din 22 august 2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 28 august 2003, cu următoarele modificări şi completări:1. Litera b) a alineatului (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"b) persoanele fizice, proprietare de teren arabil, pentru suprafeţe de până la 5 ha inclusiv, organizate în exploataţii agricole fără personalitate juridică sau în societăţi agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură; cei care au în proprietate peste 5 ha beneficiază de sprijin numai în limita a 5 ha inclusiv."2. După alineatul (2) al articolului 1 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Proprietarii de terenuri care lucrează atât individual, cât şi în asociere suprafeţe de teren arabil beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă numai în limita a 5 ha."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Persoanele fizice ale căror terenuri se află în evidenţa exploataţiilor agricole sau a altor forme de asociere în agricultură, cu personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), nu beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă."4. După alineatul (1) al articolului 3 se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Sprijinul direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha pentru suprafeţele de teren arabil de până la 5 hectare inclusiv se acordă producătorilor agricoli cuprinşi în formele asociative reglementate de Legea nr. 36/1991, precum şi în alte forme de asociere în agricultură fără personalitate juridică, pe baza cererii scrise al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 a)."5. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(2) Cererile solicitanţilor sprijinului, însoţite de acte ce fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului arabil în suprafaţă de până la 5 ha inclusiv sau în baza datelor din registrul agricol, se depun până la data de 15 decembrie 2003 la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza cărora se află amplasat terenul, se verifică de reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru şi agricultură şi se vizează de primar".6. După alineatul (2) al articolului 3 se introduce un alineat nou, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Prin solicitanţii sprijinului se înţelege persoane fizice, precum şi reprezentanţii de drept ai formelor asociative şi ai societăţilor agricole îndreptăţite potrivit prevederilor prezentei legi. Pentru reprezentanţii formelor asociative şi ai societăţilor agricole cererea va fi însoţită de înscrisuri sau documente de asociere, precum şi de tabelul nominal cu persoanele care au terenul în formele asociative sau în societăţi agricole. Tabelul nominal va cuprinde următoarele: a) numele şi prenumele; b) suprafaţa totală aflată în proprietate; c) numărul actului de proprietate sau numărul poziţiei din registrul agricol; d) suprafaţa de până la 5 ha; e) structura culturilor."7. Litera a) a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"a) pentru culturile care se înfiinţează în toamna anului 2003, în două etape, astfel:- 1.000.000 lei/ha până la 31 ianuarie 2004, pentru înfiinţări de culturi de toamnă;- 1.000.000 lei/ha până la data de 30 aprilie 2004, pentru fertilizarea şi erbicidarea culturilor înfiinţate în toamna anului 2003."8. Anexa nr. 1a) va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 1a)---------------Comuna (oraşul, municipiul) ...........Judeţul ..........................Nr. de înregistrare ..... din ........           Verificat                                 Vizat       Centrul agricol/                           Primar,       Centrul comunitarpentru cadastru şi agricultură          ...................        ...................                 (semnătura şi ştampila)         (semnătura)CEREREprivind acordarea unui sprijin financiar pentru proprietarii deterenuri arabile pentru suprafeţe de până la 5 ha, organizaţi însocietăţi agricole conform Legii nr. 36/1991 privind societăţileagricole şi alte forme de asociere în agriculturăDomnul/Doamna .........., domiciliat/domiciliată în localitatea ......., str. ........ nr. ......, judeţul ......, B.I./C.I. seria ..... nr. ......., eliberat/eliberată la data de ... de ...., CNP ...., în calitate de reprezentant de drept al societăţii agricole sau al formei asociative ..., în baza datelor doveditoare anexate la prezenta cerere, exploatez în cadrul societăţii agricole sau al formei asociative suprafaţa de ... ha teren arabil şi solicit sprijin financiar direct pentru:
  Specificaţie Cultura/lucrareaSuprafaţa - ha -Sprijinul acordat - lei/ha -Total sprijinObservaţii
  01234
  Înfiinţarea culturilor din toamna anului 2003        
  Etapa I: arat, pregătit pat germinativ, semănat etc.   1.000.000    
  Etapa II: fertilizarea, erbicidarea culturilor înfiinţate în toamna anului 2003   1.000.000    
  Înfiinţarea culturilor din primăvara anului 2004        
  Etapa I: efectuarea arăturilor pentru culturile din primăvara anului 2004   700.000    
  Etapa II: întreţinerea, fertilizarea, erbicidarea culturilor înfiinţate în primăvara anului 2004   600.000    
  Etapa III: recoltarea culturilor înfiinţate în primăvara anului 2004   700.000    
  TOTAL GENERAL:        
Declar pe propria răspundere că suprafeţele corespund documentelor legale şi le exploatez conform tehnologiilor de cultură specifice, de care am luat cunoştinţă.Pe baza celor prezentate solicit atribuirea sprijinului financiar direct acordat în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2003.Menţionez că am depus cerere pentru sprijin financiar şi în localitatea ............ pentru suprafaţa de ..... ha.Mă oblig să particip la recepţionarea lucrărilor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2003, şi să restitui sumele primite, în condiţiile în care nu realizez lucrările pentru care am solicitat sprijin financiar.      Beneficiar,    .................    (semnătura)"9. La anexa nr. 2, denumirea rubricii "Înfiinţări culturi de toamnă 1.000.000 lei/ha. Termen octombrie şi noiembrie 2003" se modifică în "Înfiinţări culturi de toamnă 1.000.000 lei/ha. Termen 15 decembrie 2003".Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 22 decembrie 2003.Nr. 596.---------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 27 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 25 octombrie 2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 104 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2004 privind transferul pachetului de acţiuni şi al terenurilor deţinute de stat la Societatea Comercială "SERPLO" - S.A. în proprietatea privată a judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 29 decembrie 2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 15 iunie 1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 253 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
 • LEGE nr. 254 din 29 aprilie 2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 16 iunie 2011 pentru modificarea art. 5^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 8 din 4 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 septembrie 2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 6 din 10 ianuarie 1995 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului anexat, semnate la Varşovia la 23 iunie 1994
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 140 din 25 octombrie 2001 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 69 din 13 octombrie 1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură
 • LEGE nr. 268 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 22 februarie 2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
 • LEGE nr. 197 din 20 aprilie 2001 pentru ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la un împrumut pe termen lung pentru suma de 20 miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 33 din 15 noiembrie 1968 privind pregătirea tineretului pentru apărarea patriei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*)
 • LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
 • LEGE nr. 110 din 13 martie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană instituind anumite condiţii pentru transportul rutier de mărfuri şi promovarea transportului combinat, semnat la Luxemburg la 28 iunie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 48 din 7 iulie 1993 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Albania, semnată la Bucureşti la 31 iulie 1992
 • LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • LEGE nr. 121 din 15 iunie 2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român
 • LEGE nr. 213 din 24 octombrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*) privind protecţia noilor soiuri de plante*)
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 379 din 19 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 50 din 27 februarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
 • LEGE nr. 79 din 9 mai 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1999 privind aprobarea primei de export la grâu şi porumb boabe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 137 din 22 septembrie 1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • LEGE nr. 326 din 8 iulie 2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi ţinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 20 martie 2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 372 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 73 din 10 iunie 2014 privind înfiinţarea Fundaţiei "Proiect Ferentari"
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGEA nr. 3 din 3 ianuarie 2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 328 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei Parlamentul României adopta prezenta lege
 • LEGE nr. 275 din 21 iunie 2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
 • LEGE nr. 403 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 101/1999 privind valorificarea şi transmiterea, fără plata, a unor bunuri confiscate şi a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea şi, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021