Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 596 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003 -
LEGE nr. 596 din 22 decembrie 2003pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72 din 22 august 2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 28 august 2003, cu următoarele modificări şi completări:1. Litera b) a alineatului (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"b) persoanele fizice, proprietare de teren arabil, pentru suprafeţe de până la 5 ha inclusiv, organizate în exploataţii agricole fără personalitate juridică sau în societăţi agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură; cei care au în proprietate peste 5 ha beneficiază de sprijin numai în limita a 5 ha inclusiv."2. După alineatul (2) al articolului 1 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Proprietarii de terenuri care lucrează atât individual, cât şi în asociere suprafeţe de teren arabil beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă numai în limita a 5 ha."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Persoanele fizice ale căror terenuri se află în evidenţa exploataţiilor agricole sau a altor forme de asociere în agricultură, cu personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), nu beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă."4. După alineatul (1) al articolului 3 se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Sprijinul direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha pentru suprafeţele de teren arabil de până la 5 hectare inclusiv se acordă producătorilor agricoli cuprinşi în formele asociative reglementate de Legea nr. 36/1991, precum şi în alte forme de asociere în agricultură fără personalitate juridică, pe baza cererii scrise al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 a)."5. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(2) Cererile solicitanţilor sprijinului, însoţite de acte ce fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului arabil în suprafaţă de până la 5 ha inclusiv sau în baza datelor din registrul agricol, se depun până la data de 15 decembrie 2003 la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza cărora se află amplasat terenul, se verifică de reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru şi agricultură şi se vizează de primar".6. După alineatul (2) al articolului 3 se introduce un alineat nou, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Prin solicitanţii sprijinului se înţelege persoane fizice, precum şi reprezentanţii de drept ai formelor asociative şi ai societăţilor agricole îndreptăţite potrivit prevederilor prezentei legi. Pentru reprezentanţii formelor asociative şi ai societăţilor agricole cererea va fi însoţită de înscrisuri sau documente de asociere, precum şi de tabelul nominal cu persoanele care au terenul în formele asociative sau în societăţi agricole. Tabelul nominal va cuprinde următoarele: a) numele şi prenumele; b) suprafaţa totală aflată în proprietate; c) numărul actului de proprietate sau numărul poziţiei din registrul agricol; d) suprafaţa de până la 5 ha; e) structura culturilor."7. Litera a) a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"a) pentru culturile care se înfiinţează în toamna anului 2003, în două etape, astfel:- 1.000.000 lei/ha până la 31 ianuarie 2004, pentru înfiinţări de culturi de toamnă;- 1.000.000 lei/ha până la data de 30 aprilie 2004, pentru fertilizarea şi erbicidarea culturilor înfiinţate în toamna anului 2003."8. Anexa nr. 1a) va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 1a)---------------Comuna (oraşul, municipiul) ...........Judeţul ..........................Nr. de înregistrare ..... din ........           Verificat                                 Vizat       Centrul agricol/                           Primar,       Centrul comunitarpentru cadastru şi agricultură          ...................        ...................                 (semnătura şi ştampila)         (semnătura)CEREREprivind acordarea unui sprijin financiar pentru proprietarii deterenuri arabile pentru suprafeţe de până la 5 ha, organizaţi însocietăţi agricole conform Legii nr. 36/1991 privind societăţileagricole şi alte forme de asociere în agriculturăDomnul/Doamna .........., domiciliat/domiciliată în localitatea ......., str. ........ nr. ......, judeţul ......, B.I./C.I. seria ..... nr. ......., eliberat/eliberată la data de ... de ...., CNP ...., în calitate de reprezentant de drept al societăţii agricole sau al formei asociative ..., în baza datelor doveditoare anexate la prezenta cerere, exploatez în cadrul societăţii agricole sau al formei asociative suprafaţa de ... ha teren arabil şi solicit sprijin financiar direct pentru:
  Specificaţie Cultura/lucrareaSuprafaţa - ha -Sprijinul acordat - lei/ha -Total sprijinObservaţii
  01234
  Înfiinţarea culturilor din toamna anului 2003        
  Etapa I: arat, pregătit pat germinativ, semănat etc.   1.000.000    
  Etapa II: fertilizarea, erbicidarea culturilor înfiinţate în toamna anului 2003   1.000.000    
  Înfiinţarea culturilor din primăvara anului 2004        
  Etapa I: efectuarea arăturilor pentru culturile din primăvara anului 2004   700.000    
  Etapa II: întreţinerea, fertilizarea, erbicidarea culturilor înfiinţate în primăvara anului 2004   600.000    
  Etapa III: recoltarea culturilor înfiinţate în primăvara anului 2004   700.000    
  TOTAL GENERAL:        
Declar pe propria răspundere că suprafeţele corespund documentelor legale şi le exploatez conform tehnologiilor de cultură specifice, de care am luat cunoştinţă.Pe baza celor prezentate solicit atribuirea sprijinului financiar direct acordat în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2003.Menţionez că am depus cerere pentru sprijin financiar şi în localitatea ............ pentru suprafaţa de ..... ha.Mă oblig să particip la recepţionarea lucrărilor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2003, şi să restitui sumele primite, în condiţiile în care nu realizez lucrările pentru care am solicitat sprijin financiar.      Beneficiar,    .................    (semnătura)"9. La anexa nr. 2, denumirea rubricii "Înfiinţări culturi de toamnă 1.000.000 lei/ha. Termen octombrie şi noiembrie 2003" se modifică în "Înfiinţări culturi de toamnă 1.000.000 lei/ha. Termen 15 decembrie 2003".Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 22 decembrie 2003.Nr. 596.---------------

Noutăți

 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 401 din 31 octombrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 57 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 678/1969 privind regimul de paza a frontierei de stat a Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 489 din 10 noiembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar şi Medalia Meritul Sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 martie 2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 211 din 19 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 222/2000 pentru modificarea art. 82 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 52 din 19 martie 2012 pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri
 • LEGE nr. 9 din 24 februarie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGE nr. 142 din 14 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale pe anul 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 101 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România, respectiv a anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 20 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Rafaila prin reorganizarea comunei Todireşti, judeţul Vaslui
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor
 • LEGE nr. 83 din 5 aprilie 2013 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2012 pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • LEGE nr. 450 din 1 noiembrie 2004 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Canada pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Ottawa la 8 aprilie 2004
 • LEGE nr. 144 din 5 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 174 din 9 octombrie 2019 privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România
 • LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 8 iunie 1999 (*republicată*) privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 237 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
 • LEGE nr. 615 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind participarea României la programele comunitare "Leonardo da Vinci II", "Socrates II", "Youth for Europe" şi la Al cincilea program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice - RO 0001, semnat la Bucureşti la 27 iulie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 9 noiembrie 2000 privind stingerea unor obligaţii bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 19 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, precum şi pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar-bugetar
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*) privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 26 noiembrie 1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 27 decembrie 2001 pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992
 • LEGE nr. 89 din 2 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 149 din 24 iulie 1997 pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995
 • LEGE nr. 3.472 din 23 iulie 1921 pentru organizarea Dobrogei Noua
 • LEGE nr. 25 din 15 ianuarie 2007 privind atribuirea cu titlu gratuit, către persoanele fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, de materiale lemnoase confiscate în condiţiile legii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 87 din 12 iulie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare şi atestare, precum şi întărirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 20 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 261 din 5 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 5 din 6 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 29 septembrie 2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 25 aprilie 2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor cantităţi de gaze naturale provenite din import
 • LEGE nr. 83 din 21 iulie 1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca
 • LEGE nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 26 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului
 • LEGE nr. 198 din 7 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"
 • LEGE nr. 180 din 18 octombrie 2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021