Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 507 din 28 noiembrie 2003 bugetului de stat pe anul 2004
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 2 decembrie 2003 -
LEGE nr. 507 din 28 noiembrie 2003bugetului de stat pe anul 2004 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 2 decembrie 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe capitole şi subcapitole, al cheltuielilor pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, precum şi pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2004. Articolul 2 (1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2004, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Bugetul de stat pe anul 2004 se stabileşte la venituri în sumă de 288.279,8 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 351.291,8 miliarde lei, cu un deficit de 63.012,0 miliarde lei. (3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2004, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2. (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*). (5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de către ordonatorii de credite finanţaţi integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.___________ Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1. Capitolul II Structura şi regimul veniturilor bugetare Articolul 3Constituirea veniturilor bugetare se face pe seama impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor vărsăminte, prelevate de la persoanele juridice şi fizice. Articolul 4Impozitele, taxele, contribuţiile şi celelalte venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale şi ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe anul 2004, de orice natură şi provenienţă, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi. Articolul 5Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea debitelor pe anii precedenţi, în limita perioadei de prescripţie, se efectuează potrivit prevederilor actelor normative în vigoare la data operaţiunilor supuse controlului. Articolul 6Impozitele care se cuprind la capitolul "Impozitul pe venit", restante la data de 31 decembrie 1999 şi neîncasate până la data de 31 decembrie 2003, se încasează şi se înregistrează în anul 2004 la aceleaşi bugete şi subdiviziuni la care au fost datorate. Articolul 7Veniturile bugetului de stat pe anul 2004 sunt în sumă de 288.279,8 miliarde lei şi se prezintă astfel:
           
  VENITURI-TOTAL- miliarde lei -
  288.279,8
  din care:  
  Venituri curente287.856,8
  din acestea:  
  a)venituri fiscale:269.306,8
  - impozite directe58.417,0
  din care:  
    - impozitul pe profit49.210,0
  - impozitul pe salarii şi venit64.921,0
    - cote şi sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale (se scad)-62.424,0
    - alte impozite directe5.810,0
  - contribuţii900,0
  - impozite indirecte210.889,8
  din care:  
    - taxa pe valoarea adăugată110.150,8
    - taxa pe valoarea adăugată încasată156.189,0
  - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale (se scad)-46.038,2
    - accize68.915,0
  - taxe vamale13.824,0
  - alte impozite indirecte18.000,0
  b)venituri nefiscale18.550,0
  Venituri din capital350,0
  Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate73,0
Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetare Articolul 8Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2004, în sumă de 351.291,8 miliarde lei, în structură economică, se prezintă astfel:
         
  CH ELTUIELI - TOTAL- miliarde lei -
  351.291,8
  di n care:  
  1.Cheltuieli curente din acestea:284.128,2
    a)cheltuieli de personal54.204,6
    b)cheltuieli materiale şi servicii40.484,2
    c)subvenţii24.680,9
    d)prime1.760,0
    e)transferuri121.732,6
    f)dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli40.814,8
    g)rezerve451,1
  2.Cheltuieli de capital29.235,2
  3.Împrumuturi acordate207,7
  4.Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite din acestea:37.720,7
    a)Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite37.400,2
      -rambursări de credite externe26.092,6
      -plăţi de dobânzi şi comisioane11.307,6
  b)Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora320,5
      -rambursări de credite interne101,7
      -plăţi de dobânzi şi comisioane218,8
Articolul 9 (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi şi în structura posturilor, prevăzute pentru fiecare în anexa nr. 3, prin stabilirea şi comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizaţiilor de conducere şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar aceştia ordonatorilor terţiari de credite bugetare. (2) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de posturi şi fondurile aferente acestora între bugetele ordonatorilor principali de credite, în vederea întăririi structurilor cu atribuţii în cadrul procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană. (3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2) ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, sunt abilitaţi să introducă modificările corespunzătoare în structura numărului maxim de posturi şi a cheltuielilor cu salariile pe anul 2004. (4) Sumele aferente creşterilor salariale ce se vor acorda în anul 2004 în condiţiile stabilite prin lege sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la articolul bugetar "Cheltuieli cu salariile", alineatul "Alte drepturi salariale". Aceste sume se vor vira de către ordonatorii principali de credite de la alineatul "Alte drepturi salariale" la celelalte alineate, pentru reflectarea corespunzătoare a creşterilor salariale aprobate potrivit legii. (5) Plata premiului anual aferent anului 2004 pentru personalul din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile de pe lângă unele instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2005, începând cu luna ianuarie 2005. (6) Din prevederile bugetare pe anul 2004 ale instituţiilor publice menţionate la alin. (5) se asigură plata premiului anual aferent anului 2003. (7) Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum şi a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2004. Articolul 10 (1) Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări, prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2004, nu pot fi majorate, în condiţiile legii, prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli. (2) În cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virări de credite bugetare de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinaţie şi în condiţiile legislaţiei în vigoare. Articolul 11În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de stat pe anul 2004, ordonatorii principali de credite bugetare au următoarele obligaţii: a) vor prezenta Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii, potrivit atribuţiilor stricte ale acestora, până la sfârşitul anului; b) vor asigura ca drepturile stabilite şi plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depăşească sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectivă; c) vor raporta lunar plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele şi în structura stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, care va fi emis în termen de 20 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 12 (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2004, se stabilesc în sumă de 23.400,2 miliarde lei, din care: 15.260,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 4.702,8 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 47,1 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 997,8 miliarde lei transferuri, 1.592,4 miliarde lei cheltuieli de capital şi 800,1 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru autorităţile publice sunt în sumă de 1.446,0 miliarde lei pentru Camera Deputaţilor, 680,0 miliarde lei pentru Senat, 141,6 miliarde lei pentru Administraţia Prezidenţială, 71,6 miliarde lei pentru Curtea Constituţională, 687,9 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 7.895,2 miliarde lei pentru autoritatea judecătorească, 43,9 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 30,7 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 87,5 miliarde lei pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, 56,3 miliarde lei pentru Consiliul Concurenţei, 72,5 miliarde lei pentru Consiliul Naţional al Audiovizualului, 12.187,0 miliarde lei pentru administraţia publică centrală, din care: 1.520,1 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului şi 10.666,9 miliarde lei pentru ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate. (3) Administraţia Prezidenţială poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale, cheltuielile de transport, cazare şi alte cheltuieli pentru membrii delegaţiilor oficiale, reprezentanţii unor instituţii şi reprezentanţii mass-media, care nu sunt salariaţii Administraţiei Prezidenţiale şi care îl însoţesc pe Preşedintele României în vizitele pe care le efectuează în străinătate, de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", articolul "Alte cheltuieli". Cheltuielile aferente deplasărilor efectuate de personalul Administraţiei Prezidenţiale se suportă de la acelaşi articol de cheltuieli. Administraţia Prezidenţială poate solicita instituţiilor reprezentate în delegaţiile oficiale conduse de Preşedintele României, care se deplasează în străinătate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestaţiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispoziţie. (4) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputaţi în circumscripţiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaţilor la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii". (5) Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea Clubului Parlamentarilor Români şi a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputaţilor se suportă din bugetul acesteia. Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suportă din bugetul acestuia. (6) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile desfăşurate pe lângă Camera Deputaţilor şi finanţate integral din venituri proprii este prevăzut în anexa la bugetul Camerei Deputaţilor. (7) În bugetul Secretariatului General al Guvernului, în cheltuielile cu salariile, este cuprinsă şi suma aferentă personalului suplimentar angajat la Institutul Naţional de Statistică pentru efectuarea recensământului general agricol, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 704/2002 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului general agricol din România, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv 3.411.600 mii lei reprezentând salarii de bază. (8) În anul 2004 plata cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Biroului Internaţional al Expoziţiilor (B.I.E.) se efectuează din bugetul Ministerului Afacerilor Externe. (9) În anul 2004 se constituie la dispoziţia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie câte un depozit în valoare de 10,0 miliarde lei pentru acţiuni privind organizarea de flagranturi, în lei sau în valută, după caz. (10) Sumele constituite potrivit prevederilor alin. (9) sunt prevăzute la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" în bugetele celor doi ordonatori de credite bugetare, iar modul de gestionare şi utilizare a acestor sume se va stabili prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Articolul 13 (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2004, se stabilesc în sumă de 75.848,5 miliarde lei, din care: 30.920,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 21.919,4 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 3.480,3 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 1.903,7 miliarde lei transferuri, 8.372,7 miliarde lei cheltuieli de capital şi 9.251,9 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru apărare naţională se stabilesc în sumă de 36.996,1 miliarde lei. (3) Cheltuielile pentru ordine publică şi siguranţă naţională se stabilesc în sumă de 38.852,4 miliarde lei. (4) Obligaţiile datorate bugetului de stat, cu excepţia impozitului pe venituri din salarii, scadente până la data de 31 decembrie 2003 şi neachitate până la această dată de către agenţii economici distribuitori de benzină şi motorină, stabiliţi prin ordin al preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, al ministrului administraţiei şi internelor şi al directorului Serviciului Român de Informaţii, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, se sting prin compensare cu contravaloarea carburanţilor livraţi de aceştia până la data de 15 decembrie 2004 Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, în limita sumei de până la 900,0 miliarde lei, Ministerului Administraţiei şi Internelor, în limita sumei de până la 700,0 miliarde lei, precum şi Serviciului Român de Informaţii, în limita sumei de până la 100,0 miliarde lei. (5) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să elaboreze precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor alin. (4), în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. (6) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituţiile militare de învăţământ se suportă de către ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităţi de învăţământ, indiferent de instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din care face parte personalul militar şcolarizat. Articolul 14 (1) Cheltuielile social-culturale care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2004 se stabilesc în sumă de 83.296,0 miliarde lei, din care: 4.428,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 7.611,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 3.800,1 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 57.679,7 miliarde lei transferuri, 3.011,1 miliarde lei cheltuieli de capital şi 6.765,1 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 17.465,5 miliarde lei pentru învăţământ, 12.417,3 miliarde lei pentru sănătate, 7.284,8 miliarde lei pentru cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret şi 46.128,4 miliarde lei pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii. (3) Sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi a activităţii românilor de pretutindeni, pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei şi proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social-cultural sunt prevăzute în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi de utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (4) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Român sunt prevăzute în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului. (5) Din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului se finanţează şi programele privind dotarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat cu obiecte de inventar de natura mobilierului şcolar şi cu laboratoare informatizate achiziţionate prin leasing financiar. Aceste bunuri se transferă unităţilor beneficiare pe bază de protocol. (6) Guvernul poate garanta credite externe, în limita a 200,0 milioane dolari S.U.A., contractate de către instituţiile de învăţământ superior de stat pe bază de proiecte, în condiţiile legii. (7) Taxele poştale percepute în anul 2004 de Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. pentru prestaţiile reprezentând plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de încredinţare şi plasament familial, alocaţii complementare, drepturilor acordate persoanelor cu handicap potrivit legii, precum şi a altor drepturi de asistenţă socială nu pot depăşi 1,35% din valoarea sumelor plătite. (8) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, de la capitolul "Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", se finanţează cheltuielile aferente gratuităţilor şi reducerilor la transportul pe calea ferată, metrou, auto şi naval, de care beneficiază, în condiţiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, precum şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003. (9) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei ca transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap se repartizează pe judeţe şi sectoare ale municipiului Bucureşti, conform anexei la bugetul acestui minister. (10) Numărul maxim de posturi al personalului clerical prevăzut în anexa nr. 1Bb) şi în anexa nr. 2b) la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, se modifică potrivit anexei la bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor. Articolul 15 (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2004, se stabilesc în sumă de 10.385,1 miliarde lei, din care: 213,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 132,2 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 9,5 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 2.412,3 miliarde lei transferuri, 3.822,1 miliarde lei cheltuieli de capital şi 3.795,8 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 7.895,9 miliarde lei pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe şi 2.489,2 miliarde lei pentru mediu şi ape. Articolul 16 (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acţiuni economice se stabilesc în sumă de 92.483,9 miliarde lei, din care: 1.880,1 miliarde lei cheltuieli de personal, 5.251,9 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 17.149,8 miliarde lei subvenţii, 1.760,0 miliarde lei prime, 37.724,5 miliarde lei transferuri, 11.806,6 miliarde lei cheltuieli de capital şi 16.911,0 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 17.537,9 miliarde lei pentru industrie, 24.017,2 miliarde lei pentru agricultură şi silvicultură, 36.568,7 miliarde lei pentru transporturi şi comunicaţii şi 14.360,1 miliarde lei pentru alte acţiuni economice. (3) Cheltuielile destinate stimulării producţiei de export şi a exportului, în sumă de 2.970,0 miliarde lei, se vor utiliza pentru: acordarea de bonificaţii de dobândă la exportul de produse cu ciclu scurt şi mediu de fabricaţie; bonificaţii de dobândă şi garanţii la exportul de obiective complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie; asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu şi lung, a garanţiilor la exportul de obiective complexe, a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a investiţiilor române în străinătate; asigurarea şi reasigurarea creditelor de producţie pentru bunuri şi servicii destinate exportului de mărfuri generale; asigurarea şi reasigurarea contractelor/creditelor de export pentru mărfuri generale. Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior va repartiza fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., conform Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior, în funcţie de necesităţile de susţinere a exporturilor. (4) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului ca transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic se repartizează pe judeţe, pe unităţi administrativ-teritoriale şi pe obiective, conform anexei la bugetul acestui minister. (5) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor ca transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare se repartizează pe judeţe, pe unităţi administrativ-teritoriale şi pe obiective prin ordin al ministrului, pe baza programelor de modernizare şi retehnologizare prezentate de autorităţile administraţiei publice locale. Articolul 17 (1) În bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la titlul "Transferuri", articolul "Transferuri consolidabile", este cuprinsă şi suma de 2.495,0 miliarde lei, care se va utiliza pentru finanţarea lucrărilor aferente drumurilor judeţene, comunale şi străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în localităţile rurale şi urbane. (2) Repartizarea pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti a transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în localităţile rurale şi urbane, se face de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu consultarea preşedinţilor consiliilor judeţene şi, respectiv, a primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi pe baza criteriilor stabilite de comun acord de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, preşedinţii consiliilor judeţene şi, respectiv, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti. Articolul 18 (1) În bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, la titlul "Subvenţii", este cuprinsă şi suma de 400,0 miliarde lei, care reprezintă contravaloarea energiei electrice necesare pentru irigaţii şi desecări, conform legii. (2) Cu suma de 400,0 miliarde lei Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. îşi achită cu prioritate contravaloarea energiei electrice furnizate de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. (3) Cu suma prevăzută la alin. (2) Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. achită contravaloarea energiei electrice furnizate de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., care, la rândul ei, îşi va achita datoriile la Fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe. Articolul 19 (1) În bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului, la titlul "Subvenţii", este cuprinsă şi suma de 1.400,0 miliarde lei pentru achitarea datoriilor restante şi curente către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., reprezentând contravaloarea energiei electrice consumate în sectorul minier. (2) Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. utilizează suma prevăzută la alin. (1) pentru achitarea datoriilor către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., care, la rândul ei, îşi va achita datoriile la Fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe. Articolul 20 (1) În bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la titlul "Subvenţii", este cuprinsă şi suma de 1.200,0 miliarde lei, care reprezintă contravaloarea energiei electrice pentru funcţionarea transportului feroviar public de călători. (2) Cu suma de 1.200,0 miliarde lei, prevăzută la alin. (1), Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. achită Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, care, la rândul ei, achită către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" S.A. contravaloarea energiei electrice consumate. (3) Cu suma încasată potrivit alin. (2) Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. achită contravaloarea energiei electrice furnizate de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., care, la rândul ei, îşi va achita datoriile la Fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe. Articolul 21Operaţiunile efectuate de agenţii economici prevăzuţi la art. 18-20 se derulează prin conturi distincte, deschise pe seama acestora la unităţile trezoreriei statului. Articolul 22 (1) În completarea subvenţiilor acordate unor agenţi economici aflaţi sub autoritatea sau coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se scutesc la plată, în limita unui plafon maxim aprobat, obligaţiile acestora către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru exerciţiul financiar al anului 2004, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu excepţia obligaţiilor datorate din reţinerile la sursă. (2) Agenţii economici care beneficiază de prevederile alin. (1), precum şi plafoanele până la care se scutesc obligaţiile se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, după aplicarea prevederilor art. 23. (3) Sumele ce se scutesc la plată, conform prevederilor alin. (1), în limita plafoanelor aprobate prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor alin. (2), se stabilesc lunar, pe baza ordinului comun al ministrului finanţelor publice, ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (4) Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. se scuteşte de la plata tarifului de utilizare a infrastructurii, datorat Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în limita obligaţiilor acestei companii, aprobate conform prevederilor alin. (2). Articolul 23Facilităţile de natura ajutorului de stat, prevăzute la art. 22, se acordă cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei. Articolul 24 (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2004, se stabilesc în sumă de 8.743,5 miliarde lei, din care: 1.502,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 866,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 194,2 miliarde lei subvenţii, 5.353,5 miliarde lei transferuri, 630,4 miliarde lei cheltuieli de capital şi 196,7 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite. (2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 4.610,1 miliarde lei pentru cercetare ştiinţifică şi 4.133,4 miliarde lei pentru alte acţiuni. (3) Din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, de la capitolul "Cercetare ştiinţifică", se finanţează şi cheltuielile curente şi de capital ale Agenţiei Nucleare, înfiinţată prin Legea nr. 321/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare. Articolul 25La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc şi se utilizează pe bază de hotărâri ale Guvernului: a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în sumă de 351,1 miliarde lei, se foloseşte pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar; b) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în sumă de 100,0 miliarde lei, se utilizează pentru finanţarea unor acţiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamităţi naturale şi sprijinirii persoanelor fizice sinistrate. Articolul 26În anul 2004, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în sumă de 207,7 miliarde lei, din care: 177,7 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale, 1,5 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă şi 28,5 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale. Articolul 27Din bugetul de stat se alocă transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 13.961,0 miliarde lei, din care: 13.861,0 miliarde lei pentru echilibrare şi 100,0 miliarde lei reprezentând contribuţii pentru biletele de odihnă destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii.
Capitolul IV Deficitul bugetar, datoria publică şi împrumutul guvernamental Articolul 28Deficitul bugetului de stat se stabileşte în sumă de 63.012,0 miliarde lei. Articolul 29 (1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice se stabilesc în sumă de 40.814,8 miliarde lei, din care: 14.854,0 miliarde lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice interne, 9.066,7 miliarde lei dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat, 10.159,8 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii, 6.234,3 miliarde lei diferenţe de curs valutar aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse şi diferenţele de curs valutar nefavorabile aferente rambursării ratelor şi dobânzilor scadente la împrumuturile externe contractate pentru susţinerea balanţei de plăţi şi pentru ajustare structurală, şi 500,0 miliarde lei diferenţe de curs valutar aferente datoriei publice interne. (2) În cheltuielile pentru datoria publică se cuprind şi cheltuielile ocazionate de stabilirea riscului de ţară (rating) de către agenţiile specializate, în anul 2004, precum şi eventualele diferenţe din anii anteriori. (3) Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, este autorizat să contracteze împrumuturi de stat pentru finanţarea şi refinanţarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori şi din anul 2004, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an. (4) În vederea asigurării finanţării temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 2004 din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului, împrumuturile de stat pentru finanţarea şi refinanţarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului. (5) Veniturile din privatizare şi din dividende, precum şi cele din valorificarea activelor bancare neperformante, rămase după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele instituţiilor publice implicate, se vor utiliza în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante, dacă prin alte acte normative nu se prevede altfel. Cu sumele încasate de la Agenţia pentru Valorificarea Activelor Bancare şi utilizate pentru diminuarea împrumuturilor pentru finanţarea sau refinanţarea deficitului bugetului de stat se diminuează deficitele din anii precedenţi, în ordinea înregistrării acestora. Capitolul V Dispoziţii referitoare la bugetele locale Articolul 30Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru bugetele locale, reprezentând 21.650,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4, din care: a) 8.526,0 miliarde lei pentru protecţie socială, privind asigurarea ajutorului social acordat potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, inclusiv a restanţelor existente la 31 octombrie 2003 pentru încălzirea locuinţelor cu energie termică în sistem centralizat şi cu gaze naturale, precum şi susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap. Această sumă se repartizează pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre, după consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi a direcţiei pentru dialog, familie şi solidaritate socială, în funcţie de numărul de beneficiari ai ajutorului social şi ai ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi, respectiv, de numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; b) 3.226,4 miliarde lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului; c) 921,0 miliarde lei pentru finanţarea instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002 şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, conform Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002. Sumele pentru asigurarea contribuţiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, iar plata se face prin centrele de cult de care aparţine acesta. Instituţiile de cultură care au trecut în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale începând cu anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 5; d) 8.976,6 miliarde lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale. Articolul 31Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, în sumă de 7.647,1 miliarde lei, sunt prevăzute în anexa nr. 6, iar repartizarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale se face potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare. Articolul 32 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, creşelor şi centrelor judeţene şi locale de consultanţă agricolă, în sumă de 38.391,0 miliarde lei, sunt prevăzute în anexele nr. 7, 7a şi 7b. (2) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, creşelor, centrelor judeţene şi locale de consultanţă agricolă, pe comune, oraşe, municipii, judeţ şi sectoarele municipiului Bucureşti, se face de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi, după caz, a inspectoratului şcolar judeţean sau al municipiului Bucureşti. (3) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi la art. 30 lit. a)-c), pe lângă sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, autorităţile administraţiei publice locale vor aloca şi sume din bugetele locale ale acestora. (4) Numărul maxim de posturi finanţat pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 8. (5) Din bugetele locale se suportă şi cheltuielile aferente facilităţilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Consiliile locale pot acorda burse de studii pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Articolul 33 (1) În anul 2004 se acordă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, în sumă de 1.800,0 miliarde lei. (2) Ministerul Finanţelor Publice repartizează transferurile respective pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti şi, în cadrul acestora, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale. (3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, au obligaţia să analizeze lunar execuţia lucrărilor de investiţii şi, în situaţia constatării de fonduri disponibile, să propună Ministerului Finanţelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în poziţie globală. Articolul 34Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2004 sunt prevăzute în anexa nr. 9. Capitolul VI Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Articolul 35 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004, constituit în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10. (2) Prevederile art. 9-11 se aplică şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Articolul 36Cheltuielile aferente instituţiilor sanitare publice pe anul 2004, finanţate pe bază de contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile prevederilor art. I alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative, sunt prevăzute în anexa la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Articolul 37 (1) Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să angajeze cheltuieli şi să efectueze plăţi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004, după încheierea execuţiei trimestriale, în limita veniturilor acestui buget ce depăşesc pe trimestrul I, semestrul I şi, respectiv, 9 luni, 25%, 50% şi, respectiv, 75% din prevederile anuale aprobate. (2) Plafoanele maxime în limita cărora se aplică prevederile alin. (1) se stabilesc de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. Capitolul VII Dispoziţii referitoare la agenţii economici Articolul 38 (1) Regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare şi celelalte societăţi comerciale cu capital majoritar de stat pot efectua anual, în limita unei cote de 2,0%, aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariaţilor cu contract individual de muncă, cheltuieli sociale pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate în administrarea acestora, potrivit legii, şi anume: grădiniţe, creşe, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti, precum şi pentru şcolile pe care le au sub patronaj. (2) În cadrul aceleiaşi limite prevăzute la alin. (1) unităţile menţionate pot aloca sume pentru: acoperirea unei părţi din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii minori ai salariaţilor şi cadouri oferite salariatelor; acoperirea parţială a costului transportului la şi de la locul de muncă al salariaţilor; suportarea parţială a costului aferent serviciilor de tratament sau de odihnă pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru înmormântare; acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, pentru acoperirea unei părţi din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile, precum şi pentru contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiei profesionale, potrivit prevederilor art. 66 din Legea minelor nr. 85/2003. De asemenea, unităţile menţionate pot contribui prin alocarea unor sume la ajutorarea copiilor din şcoli şi din centrele de plasament. (3) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protecţia socială, acordate de către regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale subvenţionate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat, precum şi de către societăţile comerciale subvenţionate de la bugetul de stat, se prevăd în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit şi aprobat de către Guvern. (4) Veniturile de natura celor prevăzute la alin. (2), realizate de salariaţi, acordate de angajatori, în limita prevăzută la alin. (1), nu se supun impozitării. (5) Pentru regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, subvenţionate de la bugetul de stat, precum şi pentru societăţile comerciale subvenţionate de la bugetul de stat şi societăţile comerciale cu capital de stat, care au prevăzut în actul constitutiv de înfiinţare aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli prin hotărâre a Guvernului, cheltuielile de protocol, reclamă şi publicitate sunt deductibile fiscal în limitele aprobate prin legile care le reglementează şi se aprobă de către Guvern o dată cu aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale acestora. (6) De prevederile alin. (5) beneficiază şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare ale căror bugete de venituri şi cheltuieli se aprobă, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 39 (1) Regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice, pe baza propunerilor prezentate de ministere, de consiliile locale, consiliile judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. (2) Titlurile negociabile pot fi obligaţiuni sau orice alte titluri de credit stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. Capitolul VIII Responsabilităţi în aplicarea legii Articolul 40Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structură şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevăzute în anexa nr. 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii. Articolul 41Se interzice ordonatorilor principali de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexă la bugetele acestora. Articolul 42 (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională. (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2004, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană. (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen" şi "Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia celor efectuate între aceste alineate de cheltuieli. (4) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Programe cu finanţare rambursabilă", "Programe comunitare" şi "Programe cu finanţare nerambursabilă" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia celor efectuate între aceste alineate de cheltuieli. (5) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatul "Programe cu finanţare nerambursabilă" pentru cofinanţarea acţiunilor se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe. (6) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii. Articolul 43 (1) Sumele destinate plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plăţii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naţionale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contribuţia României la organisme financiar-bancare internaţionale, stabilită potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finanţelor Publice. (2) În vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, pentru programe comunitare, precum şi a rambursărilor de credite externe, a plăţilor de dobânzi şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an. (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele articolelor de cheltuieli "Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite" şi, respectiv, "Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora". Articolul 44 (1) În termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, societăţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat, la propunerea ministerelor şi a altor organe centrale coordonatoare, precum şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale societăţilor comerciale cu capital de stat care au această prevedere în actul constitutiv. (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) se aprobă şi bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare. Capitolul IX Dispoziţii finale Articolul 45Veniturile încasate de Ministerul Finanţelor Publice din vânzarea formularelor tipizate, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată, şi Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, se folosesc şi pentru finanţarea următoarelor cheltuieli: a) prestări de servicii privind distribuirea şi primirea corespondenţei cu contribuabilii persoane fizice şi juridice; b) prestări de servicii aferente restituirii prin mandat poştal a diferenţelor de impozit pe venit, precum şi finanţarea altor activităţi privind administrarea acestui impozit; c) achiziţionarea de autovehicule pentru distribuirea formularelor tipizate, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a acestora; d) achiziţionarea de echipamente, tehnică de calcul şi de software specializat aferent, de birotică şi consumabile necesare pentru evidenţa formularelor tipizate şi acoperirea cheltuielilor cu service-ul acestora, precum şi pentru administrarea impozitului pe venit; e) construirea, amenajarea, închirierea şi/sau cumpărarea de spaţii pentru depozitarea formularelor tipizate, precum şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor la spaţiile ocupate cu această activitate în sediile unităţilor teritoriale, respectiv extinderi, transformări, modernizări, consolidări. Articolul 46 (1) În anul 2004 sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare tichetelor de masă emise de către unităţile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, pentru un număr maxim de 1.626.000 salariaţi în semestrul I şi 1.676.000 salariaţi în semestrul II, acordate de către angajatori salariaţilor, în limita valorii nominale prevăzută de lege. (2) De asemenea sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare valorii nominale a tichetelor de masă acordate salariaţilor proprii de către angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (3) Unităţile emitente, autorizate potrivit legii, pot emite tichete de masă pentru un număr de salariaţi mai mare decât cel prevăzut în autorizaţie numai în cazul în care aceştia aparţin unor categorii de angajatori care realizează exclusiv activităţi fără scop lucrativ. (4) În bugetele instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă unele instituţii publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, nu se pot aproba sume pentru acordarea tichetelor de masă, întrucât în buget nu sunt prevăzute sume cu această destinaţie. Articolul 47 (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi obligaţiile băneşti ale statului român, născute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei şi hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanţelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat pe anul 2004. (2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despăgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigură şi fondurile necesare în vederea aplicării: a) Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată; b) Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947; c) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despăgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigură, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, şi fondurile necesare în vederea suportării cheltuielilor judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în care Guvernul României este parte. Pe măsura necesităţilor de finanţare se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetele celor doi ordonatori principali de credite, în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plăţile. Articolul 48 (1) Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeţi, baze de odihnă, de tratament şi alte asemenea unităţi vor asigura finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unităţi exclusiv din veniturile proprii ale acestora. (2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nici o activitate legată de administrarea unităţilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Articolul 49La o posibilă rectificare a bugetului de stat pe anul 2004, din eventualele surse suplimentare se vor aloca cu prioritate fonduri pentru finanţarea acţiunii de învăţământ. Articolul 50Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 20 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 noiembrie 2003.Nr. 507. Anexa 1                         BUGETUL DE STAT                          pe anul 2004                           -SINTEZA- - mii lei -
             
  Capi- tolSubca- pitolTitlu/ ArticolAli- neatDenumire indicatorProgram 2004
  0001       VENITURI - TOTAL288.279.813.000
  0002       I. VENITURI CURENTE287.856.813.000
  0003       A. VENITURI FISCALE269.306.813.000
  0004       A1. IMPOZITE DIRECTE58.416.966.000
  0101       IMPOZITUL PE PROFIT49.210.000.000
  0201       IMPOZITUL PE SALARII200.000.000
    01     Impozitul pe salarii - total -200.000.000
  0601       IMPOZITUL PE VENIT64.721.000.000
    01     Impozit pe venituri din activităţi independente1.300.000.000
    02     Impozit pe venituri din salarii59.176.000.000
    03     Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor650.000.000
    04     Impozit pe venituri din dividende2.400.000.000
    05     Impozit pe venituri din dobânzi200.000.000
    06     Impozit pe alte venituri110.000.000
    07     Impozit pe venit din pensii270.000.000
    08     Impozitul pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, din premii şi din prime în bani şi/sau natură160.000.000
    09     Impozitul pe veniturile obţinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare şi vânzarea părţilor sociale150.000.000
    10     Regularizări-400.000.000
    11     Impozitul pe veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală150.000.000
    12     Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice nerezidente450.000.000
    13     Impozit pe veniturile din activităţi agricole10.000.000
    14     Impozitul pe veniturile obţinute din valorificarea de bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial75.000.000
    15     Impozitul pe veniturile încasate din activităţile de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară10.000.000
    16     Impozit pe veniturile realizate în baza unor convenţii/contracte civile de prestări servicii, încheiate în condiţiile codului civil10.000.000
  0701       COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (se scad)-62.424.034.000
    01     Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-40.774.000.000
    02     Sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale (se scad)-21.650.034.000
  0801       ALTE IMPOZITE DIRECTE5.810.000.000
    01     Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente3.800.000.000
    02     Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor17.000.000
    03     Impozitul pe dividende de la societăţile comerciale1.980.000.000
    09     Impozitul pe venitul reprezentanţelor din România al societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine9.000.000
    30     Alte încasări din impozite directe4.000.000
  0901       CONTRIBUŢII900.000.000
    04     Contribuţia individuală de asigurări sociale600.000.000
    09     Contribuţia agenţilor economici pentru persoanele cu handicap300.000.000
  1300       A2. IMPOZITE INDIRECTE210.889.847.000
  1301       TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ110.150.847.000
    01     TVA încasată156.189.000.000
    04     Sume defalcate din TVA pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, creşele, centrele judeţene şi locale de consultanţă agricolă (se scad)-38.391.034.000
    05     Sume defalcate din TVA pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei (se scad)-7.647.119.000
  1401       ACCIZE68.915.000.000
  1601       TAXE VAMALE13.824.000.000
    01     Taxe vamale de la persoane juridice13.764.000.000
    02     Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale60.000.000
  1701       ALTE IMPOZITE INDIRECTE18.000.000.000
    01     Taxe pentru jocurile de noroc420.000.000
    03     Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare350.000.000
    04     Taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale1.000.000.000
    07     Venituri cu destinaţie specială din cota unică asupra carburanţilor auto livraţi la intern de producători precum şi pentru carburanţii auto consumaţi de aceştia şi asupra carburanţilor auto importaţi500.000.000
    11     Venituri din timbrul judiciar35.000.000
    15     Amenzi judiciare30.000.000
    16     Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat45.000.000
    18     Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor295.000.000
    19     Venituri cu destinaţie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice6.347.000.000
    21     Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc300.000.000
    22     Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import15.000.000
    24     Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale3.840.000.000
    25     Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi a cafelei225.000.000
    26     Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru servicii vamale850.000.000
    27     Venituri cu destinaţie specială din cotele aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviaţiei civile400.000.000
    28     Impozit pe veniturile microîntreprinderilor3.333.000.000
    30     Alte încasări din impozite indirecte15.000.000
  1900       B. VENITURI NEFISCALE18.550.000.000
  2001       VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME2.650.000.000
  2101       VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE4.282.000.000
    01     Taxe de metrologie500.000
    02     Venituri din taxe pentru prestaţii vamale450.000.000
    03     Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional37.000.000
    04     Taxe consulare1.300.000.000
    05     Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii27.000.000
    10     Taxe şi alte venituri din protecţia mediului60.000.000
    17     Taxe pentru învăţământ23.000.000
    18     Venituri din expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară20.000.000
    19     Venituri realizate cu ocazia participării la acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale200.000.000
    20     Venituri din prestări de servicii1.500.000.000
    21     Taxa pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal5.000.000
    22     Venituri din producerea riscurilor asigurate9.500.000
    30     Alte venituri de la instituţiile publice650.000.000
  2201       DIVERSE VENITURI11.618.000.000
    01     Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive40.000.000
    03     Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit dispoziţiilor legale1.900.000.000
    04     Încasări din cota reţinută, conform Codului Penal1.000.000
    05     Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi1.100.000.000
    06     Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societăţilor comerciale sau companiilor naţionale la care statul este acţionar majoritar7.000.000
    07     Venituri din concesiuni şi închirieri6.441.000.000
    08     Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe100.000.000
    09     Venituri din dobânzi27.000.000
    11     Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate900.000.000
    12     Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit Legii250.000.000
    19     Venituri din dividende450.000.000
    20     Sumele provenite din recuperarea debitelor provenite din drepturile de pensii şi asigurări sociale militare1.000.000
    21     Venituri din despăgubiri1.000.000
    30     Încasări din alte surse400.000.000
  3000       II. VENITURI DIN CAPITAL350.000.000
  3001       VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI350.000.000
    01     Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice276.000.000
    02     Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naţionale şi de mobilizare14.000.000
    08     Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare60.000.000
  4200       VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR  
          ACORDATE73.000.000
  4201       ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE73.000.000
    09     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ60.000.000
    10     Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară10.000.000
    15     Încasări din rambursarea microcreditelor acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale1.000.000
    17     Încasări din rambursarea microcreditelor, acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit1.000.000
    18     Încasări de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibili1.000.000
  5001       BUGET DE STAT351.291.802.032
      01   CHELTUIELI CURENTE284.128.222.058
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL54.204.608.599
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII40.484.216.046
      34   SUBVENŢII24.680.846.861
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice9.085.807.873
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi4.440.696.108
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif2.622.942.880
      3504Subvenţii pentru transportul feroviar public de călători7.237.700.000
      3505Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul1.293.700.000
      36   PRIME1.760.000.000
      38   TRANSFERURI121.732.623.553
      39   Transferuri consolidabile25.724.230.137
      3901Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic235.519.000
      3902Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localităţi rurale şi urbane2.495.031.000
      3903Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe1.800.000.000
      3904Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat13.960.963.987
      3907Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap5.778.100.000
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen257.148.400
      3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv243.595.000
      3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor420.000.000
      3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pt. construcţii de locuinţe404.250.000
      3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizări planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism38.850.000
      3924Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local30.822.750
      3925Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare59.950.000
      40   Transferuri neconsolidabile96.008.393.416
      4001Locuinţe398.796.000
      4002Burse1.348.128.900
      4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii11.781.721.520
      4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane16.593.182.209
      4006Servicii sociale4.147.100
      4008Ajutoare sociale48.000.000
      4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii369.189.613
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale1.029.141.626
      4015Plăţi compensatorii372.830.150
      4016Fondul de cercetare-dezvoltare1.930.789.946
      4017Alocaţia familială complementară4.285.160.000
      4018Transferuri aferente restructurării industriei de apărare966.394.000
      4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii100.000.000
      4020Cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene4.868.000
      4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare898.903.809
      4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de includere a minelor875.975.070
      4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier668.200.000
      4025Alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală612.000.000
      4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare5.955.229.726
      4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială95.053.000
      4028Executarea silită a creanţelor bugetare23.000.000
      4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale1.673.000.000
      4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal23.100.000
      4031Transferuri pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor50.000.000
      4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii240.000.000
      4033Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare65.000.000
      4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora165.000.000
      4035Finanţarea partidelor politice70.300.000
      4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural5.000.000
      4037Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intoleranţei15.000.000
      4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.398.000
      4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii31.654.000
      4041Asociaţii şi fundaţii62.350.000
      4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial374.466.586
      4043Ajutor anual pentru veteranii de război75.815.000
      4044Programe pentru sănătate1.076.214.752
      4045Programe pentru tineret35.900.000
      4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român229.000.000
      4047Cadastru imobiliar82.025.820
      4048Meteorologie şi hidrologie451.521.715
      4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor16.350.000
      4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită59.950.000
      4053Sprijinirea producătorilor agricoli14.305.601.000
      4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional55.000.000
      4055Programe cu finanţare rambursabilă4.903.269.000
      4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie1.082.000.000
      4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior7.330.333.780
      4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor3.000.000
      4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)205.770.000
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate1.545.690.304
      4061Susţinerea cultelor141.808.000
      4062Stimularea exporturilor4.000.000.000
      4063Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură69.969.000
      4064Fondul la dispoziţia primului ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni1.000.000
      4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult988.333.605
      4068Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap30.250.000
      4069Completarea primelor de asigurare53.700.000
      4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului151.870.000
      4071Indemnizaţia de merit151.200.000
      4075Contribuţia statului care se alocă Patriarhiei Române, pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor34.028.000
      4080Alte transferuri957.687.998
      4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii229.566.000
      4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare116.111.500
      4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor7.345.520
      4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.997.000
      4086Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină47.960.000
      4087Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat500.000.000
      4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice3.107.500
      4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri5.000.000
      4090Ajutor pentru încălzirea locuinţei3.350.000.000
      4091Renta viageră44.400.000
      4093Programe comunitare770.589.351
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă1.665.713.316
      4096Programe SAPARD4.812.000
      4098Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii85.524.000
      49   DOBÂNZI40.814.800.000
      5001Dobânzi aferente datoriei publice interne14.854.000.000
      5002Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice externe9.066.700.000
      5003Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii10.159.800.000
      5004Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe6.234.300.000
      5005Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne500.000.000
      60   REZERVE451.126.999
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL29.235.245.974
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE207.670.000
      8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale177.670.000
      8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existentă1.497.000
      8013Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale28.503.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE37.720.664.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite37.400.186.300
      8501Rambursări de credite externe26.092.618.300
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane11.307.568.000
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora320.477.700
      8801Rambursări de credite interne101.659.000
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane218.818.700
  5100       Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE23.400.217.987
  5101       AUTORITĂŢI PUBLICE23.400.217.987
      01   CHELTUIELI CURENTE21.007.737.621
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL15.260.015.493
      10   Cheltuieli cu salariile10.901.980.875
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.341.237.965
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj314.081.971
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate738.541.157
      14   Deplasări, detaşări, transferări964.026.337
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară652.694.557
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate311.331.780
      16   Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale147.188
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.702.794.671
      21   Drepturi cu caracter social36.340.000
      22   Hrană13.664.000
      23   Medicamente şi materiale sanitare12.210.000
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2.399.294.279
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional722.003.481
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament178.509.537
      27   Reparaţii curente236.964.318
      28   Reparaţii capitale410.338.390
      29   Cărţi şi publicaţii83.106.076
      30   Alte cheltuieli596.264.590
      32   Fondul Preşedintelui7.100.000
      33   Fondul Primului Ministru7.000.000
      34   SUBVENŢII47.112.736
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice47.112.736
      38   TRANSFERURI997.814.721
      40   Transferuri neconsolidabile997.814.721
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale601.751.108
      4041Asociaţii şi fundaţii2.350.000
      4055Programe cu finanţare rambursabilă182.749.000
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate5.000.000
      4080Alte transferuri1.400.000
      4093Programe comunitare8.340.800
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă191.411.813
      4096Programe SAPARD4.812.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.592.398.366
      72   Investiţii ale instituţiilor publice1.360.398.366
      73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat232.000.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE800.082.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite800.082.000
      8501Rambursări de credite externe582.430.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane217.652.000
    01     Administraţia Prezidenţială141.568.200
    02     Autorităţi Legislative2.126.025.667
    03     Autorităţi Judecătoreşti7.895.230.804
    04     Alte organe ale autorităţilor publice1.050.371.591
    05     Autorităţi executive12.187.021.725
  5400       Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ75.848.476.074
      01   CHELTUIELI CURENTE58.223.862.497
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL30.920.486.331
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII21.919.361.699
      34   SUBVENŢII3.480.275.000
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice3.480.275.000
      38   TRANSFERURI1.903.739.467
      39   Transferuri consolidabile496.198.340
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen252.603.340
      3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv243.595.000
      40   Transferuri neconsolidabile1.407.541.127
      4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii2.725.000
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale251.954.729
      4015Plăţi compensatorii372.830.150
      4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale5.000.000
      4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal1.100.000
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate615.000.311
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă158.930.937
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL8.372.684.577
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE9.251.929.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite9.196.829.000
      8501Rambursări de credite externe7.807.592.700
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.389.236.300
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora55.100.000
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane55.100.000
  5401       APĂRARE NAŢIONALĂ36.996.116.823
      01   CHELTUIELI CURENTE25.737.866.042
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL12.965.715.264
      10   Cheltuieli cu salariile8.615.612.038
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat761.919.417
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj121.214.453
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate596.036.847
      14   Deplasări, detaşări, transferări2.853.616.159
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară280.450.000
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate2.573.166.159
      16   Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale17.316.350
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII11.731.892.513
      21   Drepturi cu caracter social455.706.829
      22   Hrană3.742.731.217
      23   Medicamente şi materiale sanitare87.836.404
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2.073.175.497
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional3.350.071.649
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.272.656.314
      27   Reparaţii curente321.087.033
      28   Reparaţii capitale102.825.950
      29   Cărţi şi publicaţii11.503.219
      30   Alte cheltuieli314.298.401
      38   TRANSFERURI1.040.258.265
      39   Transferuri consolidabile124.584.096
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen124.584.096
      40   Transferuri neconsolidabile915.674.169
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale243.844.019
      4015Plăţi compensatorii372.830.150
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate299.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL5.914.363.781
      72   Investiţii ale instituţiilor publice5.914.363.781
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.343.887.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite5.343.887.000
      8501Rambursări de credite externe4.732.501.700
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane611.385.300
    01     Administraţie centrală363.682.746
    02     Apărare naţională şi operaţiuni de menţinere a păcii25.857.744.686
    03     Acţiuni de integrare euro-atlantică şi pentru constituirea forţei de reacţie rapidă10.207.157.787
    04     Parteneriat pentru pace194.701.454
    05     Plăţi compensatorii372.830.150
  5501       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ38.852.359.251
      01   CHELTUIELI CURENTE32.485.996.455
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL17.954.771.067
      10   Cheltuieli cu salariile13.413.545.479
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat591.567.540
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj81.663.990
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate896.636.660
      14   Deplasări, detaşări, transferări469.176.055
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară181.224.070
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate287.951.985
      16   Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale728.240
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII10.187.469.186
      21   Drepturi cu caracter social242.906.654
      22   Hrană4.772.461.716
      23   Medicamente şi materiale sanitare17.817.981
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.397.139.690
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional483.747.152
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament814.883.204
      27   Reparaţii curente68.295.281
      28   Reparaţii capitale80.799.363
      29   Cărţi şi publicaţii7.349.914
      30   Alte cheltuieli487.196.560
      34   SUBVENŢII3.480.275.000
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice3.480.275.000
      38   TRANSFERURI863.481.202
      39   Transferuri consolidabile371.614.244
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen128.019.244
      3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv243.595.000
      40   Transferuri neconsolidabile491.866.958
      4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii2.725.000
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale8.110.710
      4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale5.000.000
      4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal1.100.000
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate316.000.311
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă158.930.937
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.458.320.796
      71   Stocuri pentru rezerve materiale naţionale şi de mobilizare1.000.000
      72   Investiţii ale instituţiilor publice1.972.320.796
      77   Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar485.000.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE3.908.042.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite3.852.942.000
      8501Rambursări de credite externe3.075.091.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane777.851.000
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora55.100.000
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane55.100.000
    01     Administraţie centrală2.756.794.602
    02     Poliţie11.111.991.553
    03     Protecţie şi pază contra incendiilor1.768.883.250
    04     Pază şi supravegherea frontierei3.371.130.140
    05     Jandarmerie4.506.930.400
    06     Siguranţă naţională8.646.315.528
    07     Penitenciare3.700.275.000
    50     Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională2.990.038.778
  5700       Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE83.295.981.757
      01   CHELTUIELI CURENTE73.519.828.465
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL4.428.554.490
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII7.611.457.182
      34   SUBVENŢII3.800.071.483
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice3.800.071.483
      38   TRANSFERURI57.679.745.310
      39   Transferuri consolidabile5.880.327.680
      3904Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat100.000.000
      3907Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap5.778.100.000
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen2.227.680
      40   Transferuri neconsolidabile51.799.417.630
      4002Burse1.312.678.900
      4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii11.781.721.520
      4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane16.593.182.209
      4006Servicii sociale4.147.100
      4008Ajutoare sociale48.000.000
      4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii366.464.613
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale40.634.095
      4017Alocaţia familială complementară4.285.160.000
      4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii100.000.000
      4020Cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene4.868.000
      4025Alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală612.000.000
      4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii240.000.000
      4033Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare65.000.000
      4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora165.000.000
      4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural5.000.000
      4037Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intoleranţei15.000.000
      4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.398.000
      4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii31.654.000
      4041Asociaţii şi fundaţii40.000.000
      4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial374.466.586
      4043Ajutor anual pentru veteranii de război75.815.000
      4044Programe pentru sănătate1.076.214.752
      4045Programe pentru tineret35.900.000
      4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român229.000.000
      4055Programe cu finanţare rambursabilă4.588.000
      4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior7.330.333.780
      4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor3.000.000
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate925.689.993
      4061Susţinerea cultelor141.808.000
      4064Fondul la dispoziţia primului ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni1.000.000
      4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult988.333.605
      4068Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap30.250.000
      4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului151.870.000
      4071Indemnizaţia de merit110.880.000
      4075Contribuţia statului care se alocă Patriarhiei Române, pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor34.028.000
      4080Alte transferuri76.405.201
      4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor7.345.520
      4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.997.000
      4087Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat500.000.000
      4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice3.107.500
      4090Ajutor pentru încălzirea locuinţei3.350.000.000
      4091Renta viageră44.400.000
      4093Programe comunitare381.330.790
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă187.745.466
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.011.071.292
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.765.082.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite6.616.777.300
      8501Rambursări de credite externe5.362.529.600
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.254.247.700
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora148.304.700
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane148.304.700
  5701       ÎNVĂŢĂMÂNT17.465.516.260
      01   CHELTUIELI CURENTE15.074.126.555
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.545.380.963
      10   Cheltuieli cu salariile1.925.927.233
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat335.761.636
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj46.180.100
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate131.784.475
      14   Deplasări, detaşări, transferări70.528.755
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară56.339.755
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate14.189.000
      16   Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale1.126.747
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.407.194.288
      21   Drepturi cu caracter social480.240.305
      22   Hrană360.031.708
      23   Medicamente şi materiale sanitare7.131.502
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie453.000.147
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional117.140.717
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament208.583.223
      27   Reparaţii curente59.789.066
      28   Reparaţii capitale152.546.742
      29   Cărţi şi publicaţii33.626.419
      30   Alte cheltuieli96.489.509
      31   Manuale403.824.713
      34   SUBVENŢII1.099.949.798
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice1.099.949.798
      38   TRANSFERURI9.021.601.506
      39   Transferuri consolidabile1.987.440
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen1.987.440
      40   Transferuri neconsolidabile9.019.614.066
      4002Burse1.312.678.900
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale1.194.980
      4020Cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene4.868.000
      4055Programe cu finanţare rambursabilă4.588.000
      4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior7.330.333.780
      4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor3.000.000
      4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult13.333.605
      4071Indemnizaţia de merit30.240.000
      4080Alte transferuri7.960.201
      4093Programe comunitare293.852.800
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă17.563.800
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.551.290.005
      72   Investiţii ale instituţiilor publice685.790.105
      77   Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar865.499.900
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE840.099.700
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite691.795.000
      8501Rambursări de credite externe300.940.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane390.855.000
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora148.304.700
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane148.304.700
    01     Administraţie centrală138.600.000
    02     Învăţământ preşcolar21.948.013
    03     Învăţământ primar şi gimnazial193.177.160
    04     Învăţământ liceal395.123.087
    09     Învăţământ superior9.930.513.540
    10     Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice172.975.500
    14     Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi727.800.000
    20     Centre de calificare şi recalificare13.880.483
    25     Servicii publice descentralizate1.007.783.300
    50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ4.863.715.177
  5801       SĂNĂTATE12.417.319.189
      01   CHELTUIELI CURENTE5.317.579.903
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.292.499.012
      10   Cheltuieli cu salariile966.112.636
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat216.465.483
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj28.960.122
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate67.627.700
      14   Deplasări, detaşări, transferări13.248.000
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară11.248.000
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate2.000.000
      16   Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale85.071
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.835.804.701
      22   Hrană371.214.500
      23   Medicamente şi materiale sanitare661.603.506
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie246.161.191
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional384.091.360
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament26.091.901
      27   Reparaţii curente76.234.010
      28   Reparaţii capitale6.793.455
      29   Cărţi şi publicaţii4.842.930
      30   Alte cheltuieli58.771.848
      34   SUBVENŢII142.611.200
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice142.611.200
      38   TRANSFERURI2.046.664.990
      39   Transferuri consolidabile240.240
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen240.240
      40   Transferuri neconsolidabile2.046.424.750
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale17.520.005
      4044Programe pentru sănătate1.076.214.752
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate925.689.993
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă27.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.264.303.986
      72   Investiţii ale instituţiilor publice1.264.303.986
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.835.435.300
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite5.835.435.300
      8501Rambursări de credite externe5.032.600.600
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane802.834.700
    01     Administraţie centrală651.090.000
    03     Spitale1.469.181.305
    05     Creşe4.519.608
    07     Centre de transfuzii sanguine661.603.000
    09     Centre de sănătate19.030.085
    25     Servicii publice descentralizate3.248.326.000
    50     Alte instituţii şi acţiuni sanitare6.363.569.191
  5901       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET7.284.763.632
      01   CHELTUIELI CURENTE7.146.248.632
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL243.979.564
      10   Cheltuieli cu salariile159.896.831
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat34.953.832
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj4.721.665
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate10.515.541
      14   Deplasări, detaşări, transferări33.891.695
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară10.186.400
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate23.705.295
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.656.607.175
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie58.054.039
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.328.527.175
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament3.318.419
      27   Reparaţii curente2.238.569
      28   Reparaţii capitale1.304.000
      29   Cărţi şi publicaţii9.839.689
      30   Alte cheltuieli253.325.284
      34   SUBVENŢII2.543.285.003
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice2.543.285.003
      38   TRANSFERURI2.702.376.890
      40   Transferuri neconsolidabile2.702.376.890
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale16.899.900
      4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii240.000.000
      4033Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare65.000.000
      4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora165.000.000
      4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural5.000.000
      4037Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intoleranţei15.000.000
      4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.398.000
      4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii31.654.000
      4041Asociaţii şi fundaţii20.000.000
      4045Programe pentru tineret35.900.000
      4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român229.000.000
      4061Susţinerea cultelor141.808.000
      4064Fondul la dispoziţia primului ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni1.000.000
      4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult975.000.000
      4071Indemnizaţia de merit80.640.000
      4075Contribuţia statului care se alocă Patriarhiei Române, pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor34.028.000
      4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.997.000
      4087Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat500.000.000
      4093Programe comunitare77.051.990
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă64.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL119.065.000
      72   Investiţii ale instituţiilor publice119.065.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE19.450.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite19.450.000
      8501Rambursări de credite externe8.070.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane11.380.000
    01     Administraţie centrală230.921.900
    02     Biblioteci publice naţionale47.000.000
    04     Muzee605.304.251
    05     Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte595.860.000
    13     Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice360.000.000
    14     Centre culturale62.000.000
    15 20     Culte religioase Activitatea sportivă1.150.836.000 1.689.411.284
    21     Activitatea de tineret104.217.950
    25     Servicii publice descentralizate166.051.000
    50     Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret2.273.161.247
  6001       ASISTENŢA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII46.128.382.676
      01   CHELTUIELI CURENTE45.981.873.375
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL346.694.951
      10   Cheltuieli cu salariile253.593.000
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat57.103.330
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj7.608.000
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate17.752.000
      14   Deplasări, detaşări, transferări10.638.621
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară4.039.154
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate6.599.467
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.711.851.018
      21   Drepturi cu caracter social1.184.187.438
      23   Medicamente şi materiale sanitare350.000
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie71.282.526
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional20.790.000
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament8.530.550
      27   Reparaţii curente8.440.000
      28   Reparaţii capitale10.500.000
      29   Cărţi şi publicaţii2.976.920
      30   Alte cheltuieli404.793.584
      34   SUBVENŢII14.225.482
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice14.225.482
      38   TRANSFERURI43.909.101.924
      39   Transferuri consolidabile5.878.100.000
      3904Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale sociale de stat100.000.000
      3907Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap5.778.100.000
      40   Transferuri neconsolidabile38.031.001.924
      4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii11.781.721.520
      4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane16.593.182.209
      4006Servicii sociale4.147.100
      4008Ajutoare sociale48.000.000
      4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii366.464.613
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale5.019.210
      4017Alocaţia familială complementară4.285.160.000
      4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii100.000.000
      4025Alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală612.000.000
      4041Asociaţii şi fundaţii40.000.000
      4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial374.466.586
      4043Ajutor anual pentru veteranii de război75.815.000
      4068Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap30.250.000
      4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului151.870.000
      4080Alte transferuri68.445.000
      4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor7.345.520
      4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice3.107.500
      4090Ajutor pentru încălzirea locuinţei3.350.000.000
      4091Renta viageră44.400.000
      4093Programe comunitare10.426.000
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă79.181.666
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL76.412.301
      72   Investiţii ale instituţiilor publice76.412.301
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE70.097.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite70.097.000
      8501Rambursări de credite externe20.919.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane49.178.000
    01     Administraţie centrală210.237.687
    09     Ajutor social3.398.000.000
    14     Alocaţia de încredinţare şi plasament familial379.521.885
    15     Alocaţia de stat pentru copii12.138.290.420
    17     Ajutoare pentru soţii de militari în termen6.923.200
    18     Centre de primire, triere şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat13.795.000
    19     Alocaţia pentru familiile cu copii5.064.621.660
    20     Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari9.480.077.999
    21     Pensii militari9.417.036.686
    25     Servicii publice descentralizate479.709.280
    29     Concediu plătit pentru creşterea copiilor până la 2 ani2.880.000
    37     Ajutoare speciale2.733.713.500
    38     Indemnizaţii nevăzători salariaţi2.675.600
    43     Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului151.870.000
    48     Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap30.250.000
    50     Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii2.614.632.659
    53     Servicii sociale4.147.100
  6300       Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE10.385.097.226
      01   CHELTUIELI CURENTE2.767.188.260
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL213.236.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII132.191.200
      34   SUBVENŢII9.438.000
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice9.438.000
      38   TRANSFERURI2.412.323.060
      39   Transferuri consolidabile863.100.000
      3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor420.000.000
      3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pt. construcţii de locuinţe404.250.000
      3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizări planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism38.850.000
      40   Transferuri neconsolidabile1.549.223.060
      4001Locuinţe398.796.000
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale28.757.790
      4047Cadastru imobiliar82.025.820
      4055Programe cu finanţare rambursabilă875.295.000
      4093Programe comunitare4.390.950
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă159.957.500
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.822.093.966
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE3.795.815.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite3.795.815.000
      8501Rambursări de credite externe2.278.336.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.517.479.000
  6301       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE7.895.886.946
      01   CHELTUIELI CURENTE2.229.572.320
      34   SUBVENŢII9.438.000
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice9.438.000
      38   TRANSFERURI2.220.134.320
      39   Transferuri consolidabile863.100.000
      3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor420.000.000
      3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pt. construcţii de locuinţe404.250.000
      3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizări planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism38.850.000
      40   Transferuri neconsolidabile1.357.034.320
      4001Locuinţe398.796.000
      4047Cadastru imobiliar82.025.820
      4055Programe cu finanţare rambursabilă875.295.000
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă917.500
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.288.512.626
      72   Investiţii ale instituţiilor publice1.078.936.126
      73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat1.209.576.500
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE3.377.802.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite3.377.802.000
      8501Rambursări de credite externe2.142.546.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.235.256.000
    08     Locuinţe3.604.413.626
    50     Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe4.291.473.320
  6401       MEDIU ŞI APE2.489.210.280
      01   CHELTUIELI CURENTE537.615.940
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL213.236.000
      10   Cheltuieli cu salariile156.405.000
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat35.191.000
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj4.692.000
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate10.948.000
      14   Deplasări, detaşări, transferări6.000.000
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară4.200.000
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate1.800.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII132.191.200
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie48.331.212
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional68.559.050
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.486.300
      27   Reparaţii curente2.723.200
      29   Cărţi şi publicaţii1.692.250
      30   Alte cheltuieli9.399.188
      38   TRANSFERURI192.188.740
      40   Transferuri neconsolidabile192.188.740
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale28.757.790
      4093Programe comunitare4.390.950
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă159.040.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.533.581.340
      72   Investiţii ale instituţiilor publice58.505.511
      73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat1.475.075.829
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE418.013.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite418.013.000
      8501Rambursări de credite externe135.790.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane282.223.000
    02     Dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice1.878.088.829
    03     Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi controlul poluării608.121.451
    04     Prospecţiuni geologice privind sursele de apă3.000.000
  6600       Partea V-a ACŢIUNI ECONOMICE92.483.941.224
      01   CHELTUIELI CURENTE63.766.263.107
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.880.079.880
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.251.915.478
      34   SUBVENŢII17.149.781.006
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice1.729.806.567
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi4.265.631.559
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif2.622.942.880
      3504Subvenţii pentru transportul feroviar public de călători7.237.700.000
      3505Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul1.293.700.000
      36   PRIME1.760.000.000
      38   TRANSFERURI37.724.486.743
      39   Transferuri consolidabile2.821.322.750
      3901Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic235.519.000
      3902Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localităţi rurale şi urbane2.495.031.000
      3924Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local30.822.750
      3925Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare59.950.000
      40   Transferuri neconsolidabile34.903.163.993
      4002Burse30.600.000
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale53.984.941
      4018Transferuri aferente restructurării industriei de apărare966.394.000
      4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare898.903.809
      4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor875.975.070
      4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier668.200.000
      4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare5.955.229.726
      4031Transferuri pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor50.000.000
      4048Meteorologie şi hidrologie451.521.715
      4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor16.350.000
      4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită59.950.000
      4053Sprijinirea producătorilor agricoli14.305.601.000
      4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional55.000.000
      4055Programe cu finanţare rambursabilă3.840.637.000
      4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie1.082.000.000
      4062Stimularea exporturilor4.000.000.000
      4063Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură69.969.000
      4069Completarea primelor de asigurare53.700.000
      4080Alte transferuri3.980.121
      4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii229.566.000
      4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare116.111.500
      4086Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină47.960.000
      4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri5.000.000
      4093Programe comunitare29.381.111
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă951.625.000
      4098Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii85.524.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL11.806.632.117
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE16.911.046.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite16.793.973.000
      8501Rambursări de credite externe10.024.660.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane6.769.313.000
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora117.073.000
      8801Rambursări de credite interne101.659.000
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane15.414.000
  6601       INDUSTRIE17.537.909.983
      01   CHELTUIELI CURENTE7.997.806.709
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL337.906.683
      10   Cheltuieli cu salariile242.466.368
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat32.739.455
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj4.179.505
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate9.752.178
      14   Deplasări, detaşări, transferări48.769.177
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară3.000.000
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate45.769.177
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII328.806.875
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie56.476.604
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional14.784.000
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.664.000
      27   Reparaţii curente3.136.000
      29   Cărţi şi publicaţii960.000
      30   Alte cheltuieli251.786.271
      34   SUBVENŢII4.253.200.000
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice30.545.561
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi4.221.311.559
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.342.880
      38 39   TRANSFERURI Transferuri consolidabile3.077.893.151 235.519.000
      3901Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic235.519.000
      40   Transferuri neconsolidabile2.842.374.151
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale8.088.641
      4018Transferuri aferente restructurării industriei de apărare966.394.000
      4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor875.975.070
      4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier668.200.000
      4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită59.950.000
      4055Programe cu finanţare rambursabilă141.300.000
      4080Alte transferuri3.980.121
      4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare116.111.500
      4093Programe comunitare2.374.819
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL5.984.243.274
      72   Investiţii ale instituţiilor publice160.000.000
      73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat5.824.243.274
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE3.555.860.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite3.555.860.000
      8501Rambursări de credite externe2.390.270.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.165.590.000
    01     Administraţie centrală717.722.579
    02     Prospecţiuni şi lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale150.000.000
    03     Combustibili minerali solizi2.243.496.928
    06     Resurse minerale, altele decât combustibili3.958.499.253
    07     Industrie prelucrătoare983.365.750
    08     Dezvoltarea sistemului energetic finanţată din venituri cu destinaţie specială6.347.000.000
    50     Alte cheltuieli în domeniul industriei3.137.825.473
  6701       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ24.017.249.000
      01   CHELTUIELI CURENTE22.830.255.000
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.076.759.000
      10   Cheltuieli cu salariile801.328.000
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat180.298.000
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj24.040.000
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate56.093.000
      14   Deplasări, detaşări, transferări15.000.000
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară9.000.000
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate6.000.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.335.000.000
      22   Hrană1.600.000
      23   Medicamente şi materiale sanitare90.000.000
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie147.466.000
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional999.434.000
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament15.000.000
      27   Reparaţii curente12.000.000
      28   Reparaţii capitale60.000.000
      29   Cărţi şi publicaţii3.500.000
      30   Alte cheltuieli6.000.000
      34   SUBVENŢII4.028.000.000
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice1.406.400.000
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif2.621.600.000
      36   PRIME1.760.000.000
      37   Prime acordate producătorilor agricoli1.760.000.000
      38   TRANSFERURI14.630.496.000
      40   Transferuri neconsolidabile14.630.496.000
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale25.000.000
      4031Transferuri pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor50.000.000
      4053Sprijinirea producătorilor agricoli14.305.601.000
      4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional55.000.000
      4055Programe cu finanţare rambursabilă46.242.000
      4063Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură69.969.000
      4069Completarea primelor de asigurare53.700.000
      4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri5.000.000
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă19.984.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL900.000.000
      72   Investiţii ale instituţiilor publice291.000.000
      73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat609.000.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE286.994.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite286.994.000
      8501Rambursări de credite externe120.743.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane166.251.000
    01     Administraţie centrală225.236.361
    02     Amendare soluri acide şi alcaline60.000.000
    03     Acoperire sume fixe la seminţe921.600.000
    04     Combatere dăunători şi boli în sectorul vegetal294.950.251
    05     Reproducţie şi selecţie animale124.049.749
    06     Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole77.070.000
    07     Subvenţionare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli100.000.000
    10     Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli16.065.601.000
    14     Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combatere a eroziunii solului2.033.265.000
    15     Silvicultură371.383.000
    17     Prevenirea şi combaterea bolilor la animale şi combaterea epizootiilor620.000.000
    18     Despăgubiri în caz de calamităţi naturale123.669.000
    25     Servicii publice descentralizate2.653.422.639
    50     Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii347.002.000
  6801       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII36.568.688.754
      01   CHELTUIELI CURENTE20.096.641.187
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL282.200.800
      10   Cheltuieli cu salariile195.100.000
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat44.993.580
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj5.852.880
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate13.656.720
      14   Deplasări, detaşări, transferări22.597.620
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară10.218.198
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate12.379.422
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.050.142.345
      21   Drepturi cu caracter social1.111.000
      22   Hrană1.187.300
      23   Medicamente şi materiale sanitare31.600
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie88.380.600
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional50.010.500
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament10.057.700
      27   Reparaţii curente2.046.128.645
      28   Reparaţii capitale818.812.600
      29   Cărţi şi publicaţii4.423.800
      30   Alte cheltuieli29.998.600
      34   SUBVENŢII8.575.720.000
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi44.320.000
      3504Subvenţii pentru transportul feroviar public de călători7.237.700.000
      3505Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul1.293.700.000
      38   TRANSFERURI8.188.578.042
      39   Transferuri consolidabile2.525.853.750
      3902Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localităţi rurale şi urbane2.495.031.000
      3924Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local30.822.750
      40   Transferuri neconsolidabile5.662.724.292
      4002Burse30.600.000
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale20.820.000
      4055Programe cu finanţare rambursabilă3.585.167.000
      4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie1.082.000.000
      4093Programe comunitare12.496.292
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă931.641.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL4.027.021.567
      72   Investiţii ale instituţiilor publice86.990.567
      73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat3.862.296.000
      77   Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar77.735.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE12.445.026.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite12.327.953.000
      8501Rambursări de credite externe7.032.143.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane5.295.810.000
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora117.073.000
      8801Rambursări de credite interne101.659.000
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane15.414.000
    01     Administraţie centrală1.205.035.854
    02     Aviaţie civilă3.681.745.540
    03     Navigaţie civilă819.129.565
    05     Drumuri şi poduri14.256.655.045
    06     Transport feroviar12.496.180.000
    07     Transport în comun3.951.862.000
    08     Aeroporturi de interes local30.822.750
    09     Aviaţie civilă finanţată din venituri cu destinaţi specială127.258.000
  6901       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE14.360.093.487
      01   CHELTUIELI CURENTE12.841.560.211
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL183.213.397
      10   Cheltuieli cu salariile131.230.000
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat29.840.397
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj4.033.000
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate9.210.000
      14   Deplasări, detaşări, transferări8.900.000
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară4.653.000
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate4.247.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII537.966.258
      22   Hrană136.800
      23   Medicamente şi materiale sanitare23.500
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie193.851.306
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional67.194.415
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament3.748.000
      27   Reparaţii curente23.200.000
      28   Reparaţii capitale49.500.000
      29   Cărţi şi publicaţii1.075.000
      30   Alte cheltuieli199.237.237
      34   SUBVENŢII292.861.006
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice292.861.006
      38   TRANSFERURI11.827.519.550
      39   Transferuri consolidabile59.950.000
      3925Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare59.950.000
      40   Transferuri neconsolidabile11.767.569.550
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale76.300
      4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare898.903.809
      4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare5.955.229.726
      4048Meteorologie şi hidrologie451.521.715
      4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor16.350.000
      4055Programe cu finanţare rambursabilă67.928.000
      4062Stimularea exporturilor4.000.000.000
      4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii229.566.000
      4086Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină47.960.000
      4093Programe comunitare14.510.000
      4098Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii85.524.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL895.367.276
      71   Stocuri pentru rezerve materiale naţionale şi de mobilizare834.936.193
      72   Investiţii ale instituţiilor publice60.314.216
      73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat116.867
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE623.166.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite623.166.000
      8501Rambursări de credite externe481.504.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane141.662.000
    01     Administraţie centrală390.880.717
    02     Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare1.331.818.860
    03     Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri17.556.082
    04     Meteorologie şi hidrologie971.193.715
    05     Stimulare producţie de export şi a exportului3.900.000.000
    07     Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii315.090.000
    10     Sistemul Naţional Antigrindină47.960.000
    13     Promovarea şi dezvoltarea turismului197.205.572
    18     Fondul Naţional de Preaderare5.955.229.726
    19     Susţinerea programelor de dezvoltare regională836.803.809
    50     Alte cheltuieli pentru acţiuni economice396.355.006
  7100       Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI8.743.526.778
      01   CHELTUIELI CURENTE7.916.451.122
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.502.236.405
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII866.495.816
      34   SUBVENŢII194.168.636
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice19.104.087
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi175.064.549
      38   TRANSFERURI5.353.550.265
      39   Transferuri consolidabile2.317.380
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen2.317.380
      40   Transferuri neconsolidabile5.351.232.885
      4002Burse4.850.000
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale52.058.963
      4016Fondul de cercetare-dezvoltare1.930.789.946
      4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială95.053.000
      4028Executarea silită a creanţelor bugetare23.000.000
      4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale1.668.000.000
      4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal22.000.000
      4035Finanţarea partidelor politice70.300.000
      4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)205.770.000
      4071Indemnizaţia de merit40.320.000
      4080Alte transferuri875.902.676
      4093Programe comunitare347.145.700
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă16.042.600
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL630.365.656
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE196.710.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite196.710.000
      8501Rambursări de credite externe37.070.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane159.640.000
  7101       CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ4.610.097.466
      01   CHELTUIELI CURENTE4.393.623.871
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL722.788.517
      10   Cheltuieli cu salariile555.798.311
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat110.094.409
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj15.011.149
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate38.893.296
      14   Deplasări, detaşări, transferări2.705.035
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară1.730.035
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate975.000
      16   Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale286.317
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII348.058.980
      21   Drepturi cu caracter social2.654.601
      22   Hrană7.517.611
      23   Medicamente şi materiale sanitare151.790
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie42.718.745
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional39.100.156
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament5.335.682
      27   Reparaţii curente5.122.000
      28   Reparaţii capitale7.326.000
      29   Cărţi şi publicaţii2.311.173
      30   Alte cheltuieli235.821.222
      34   SUBVENŢII19.104.087
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice19.104.087
      38   TRANSFERURI3.303.672.287
      39   Transferuri consolidabile43.680
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen43.680
      40   Transferuri neconsolidabile3.303.628.607
      4002Burse4.850.000
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale51.337.163
      4016Fondul de cercetare-dezvoltare1.930.789.946
      4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)205.770.000
      4071Indemnizaţia de merit40.320.000
      4080Alte transferuri709.057.398
      4093Programe comunitare345.461.500
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă16.042.600
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL216.473.595
      72   Investiţii ale instituţiilor publice216.473.595
    01     Administraţie centrală270.987.342
    02     Cercetare fundamentală512.001.079
    03     Cercetare aplicativă şi experimentală3.363.108.586
    50     Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică464.000.459
  7201       ALTE ACŢIUNI4.133.429.312
      01   CHELTUIELI CURENTE3.522.827.251
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL779.447.888
      10   Cheltuieli cu salariile581.092.810
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat115.194.858
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj14.972.624
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate44.687.596
      14   Deplasări, detaşări, transferări23.500.000
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară  
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate7.900.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII518.436.836
      21   Drepturi cu caracter social3.200.000
      22   Hrană41.244.463
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie217.057.234
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional33.147.206
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament64.700.000
      27   Reparaţii curente9.500.000
      28   Reparaţii capitale60.000
      29   Cărţi şi publicaţii2.235.000
      30   Alte cheltuieli147.292.933
      34   SUBVENŢII175.064.549
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi175.064.549
      38   TRANSFERURI2.049.877.978
      39   Transferuri consolidabile2.273.700
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen2.273.700
      40   Transferuri neconsolidabile2.047.604.278
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale721.800
      4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială95.053.000
      4028Executarea silită a creanţelor bugetare23.000.000
      4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale1.668.000.000
      4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal22.000.000
      4035Finanţarea partidelor politice70.300.000
      4080Alte transferuri166.845.278
      4093Programe comunitare1.684.200
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL413.892.061
      72   Investiţii ale instituţiilor publice413.892.061
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE196.710.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite196.710.000
      8501Rambursări de credite externe37.070.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane159.640.000
    01     Administraţie centrală vamală şi unităţi teritoriale949.919.700
    05     Sistemul naţional de decoraţii49.000.000
    06     Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaţionale3.000.000
    07     Protecţie civilă245.135.438
    08     Executarea silită a creanţelor bugetare23.000.000
    10     Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului potrivit dispoziţiilor legale1.668.000.000
    11     Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal22.000.000
    12     Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale418.651.500
    13     Programe de informare şi prezentare a imaginii României160.000.000
    14     Proiect privind infrastructura urbană70.450.000
    18     Măsuri active pentru combaterea şomajului3.743.400
    19     Zboruri speciale175.064.549
    20     Fondul Român de Dezvoltare Socială151.943.000
    22     Proiecte de finanţare rurală23.860.000
    50     Alte cheltuieli169.661.725
  8400       Partea a XI-a TRANSFERURI15.660.963.987
  8501       TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT15.660.963.987
      01   CHELTUIELI CURENTE15.660.963.987
      38   TRANSFERURI15.660.963.987
      39   Transferuri consolidabile15.660.963.987
      3903Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe1.800.000.000
      3904Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale sociale de stat13.860.963.987
    03     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe1.800.000.000
    04     Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat13.860.963.987
  8600       Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE207.670.000
  8601       ÎMPRUMUTURI207.670.000
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE207.670.000
      8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale177.670.000
      8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.497.000
      8013Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale28.503.000
    02     Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale177.670.000
    05     Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.497.000
    11     Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale28.503.000
  8800       Partea a XIII-a PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI40.814.800.000
  8801       DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI40.814.800.000
      01   CHELTUIELI CURENTE40.814.800.000
      49   DOBÂNZI40.814.800.000
      5001Dobânzi aferente datoriei publice interne14.854.000.000
      5002Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice externe9.066.700.000
      5003Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii10.159.800.000
      5004Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe6.234.300.000
      5005Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne500.000.000
    01     Dobânzi aferente datoriei publice interne14.854.000.000
    02     Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice externe9.066.700.000
    03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii10.159.800.000
    04     Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe6.234.300.000
    05     Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne500.000.000
  9500       Partea a XV-a FONDURI DE REZERVĂ451.126.999
  9501       FONDURI DE REZERVĂ451.126.999
      60   REZERVE451.126.999
    01     Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului351.126.999
    02     Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului100.000.000
  9901       DEFICIT-63.011.989.032
Anexa 2    ANEXA 2                                    SINTEZA          cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole,             titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz,                                  pe anul 2004                                                     -mii lei-
             
  Capi- tolSubca- pitolTitlu/ ArticolAli- neatDenumire indicatorProgram 2004
  5000       TOTAL GENERAL438.538.884.492
      01   CHELTUIELI CURENTE344.480.696.319
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL57.924.528.464
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII50.982.120.251
      34   SUBVENŢII25.124.344.861
      36   PRIME1.760.000.000
      38   TRANSFERURI167.423.775.744
      49   DOBÂNZI40.814.800.000
      60   REZERVE451.126.999
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL56.034.215.673
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE271.895.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE37.752.077.500
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite37.431.599.800
      8501Rambursări de credite externe26.092.618.300
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane11.338.981.500
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora320.477.700
      8801Rambursări de credite interne101.659.000
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane218.818.700
  5001       BUGET DE STAT351.291.802.032
      01   CHELTUIELI CURENTE284.128.222.058
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL54.204.608.599
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII40.484.216.046
      34   SUBVENŢII24.680.846.861
      36   PRIME1.760.000.000
      38   TRANSFERURI121.732.623.553
      49   DOBÂNZI40.814.800.000
      60   REZERVE451.126.999
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL29.235.245.974
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE207.670.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE37.720.664.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite37.400.186.300
      8501Rambursări de credite externe26.092.618.300
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane11.307.568.000
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora320.477.700
      8801Rambursări de credite interne101.659.000
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane218.818.700
  5101       AUTORITĂŢI PUBLICE23.400.217.987
      01   CHELTUIELI CURENTE21.007.737.621
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL15.260.015.493
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.702.794.671
      34   SUBVENŢII47.112.736
      38   TRANSFERURI997.814.721
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.592.398.366
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE800.082.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite800.082.000
      8501Rambursări de credite externe582.430.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane217.652.000
    01     Administraţia Prezidenţială141.568.200
    02     Autorităţi Legislative2.126.025.667
    03     Autorităţi Judecătoreşti7.895.230.804
    04     Alte organe ale autorităţilor publice1.050.371.591
    05     Autorităţi executive12.187.021.725
  5401       APĂRARE NAŢIONALĂ36.996.116.823
      01   CHELTUIELI CURENTE25.737.866.042
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL12.965.715.264
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII11.731.892.513
      38   TRANSFERURI1.040.258.265
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL5.914.363.781
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.343.887.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite5.343.887.000
      8501Rambursări de credite externe4.732.501.700
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane611.385.300
    01     Administraţie centrală363.682.746
    02     Apărare naţională şi operaţiuni de menţinere a păcii25.857.744.686
    03     Acţiuni de integrare euro-atlantică şi pentru constituirea forţei de reacţie rapidă10.207.157.787
    04     Parteneriat pentru pace194.701.454
    05     Plăţi compensatorii372.830.150
  5501       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ38.852.359.251
      01   CHELTUIELI CURENTE32.485.996.455
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL17.954.771.067
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII10.187.469.186
      34   SUBVENŢII3.480.275.000
      38   TRANSFERURI863.481.202
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.458.320.796
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE3.908.042.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite3.852.942.000
      8501Rambursări de credite externe3.075.091.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane777.851.000
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora55.100.000
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane55.100.000
    01     Administraţie centrală2.756.794.602
    02     Poliţie11.111.991.553
    03     Protecţie şi pază contra incendiilor1.768.883.250
    04     Pază şi supravegherea frontierei3.371.130.140
    05     Jandarmerie4.506.930.400
    06     Siguranţă naţională8.646.315.528
    07     Penitenciare3.700.275.000
    50     Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională2.990.038.778
  5701       ÎNVĂŢĂMÂNT17.465.516.260
      01   CHELTUIELI CURENTE15.074.126.555
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.545.380.963
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.407.194.288
      34   SUBVENŢII1.099.949.798
      38   TRANSFERURI9.021.601.506
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.551.290.005
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE840.099.700
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite691.795.000
      8501Rambursări de credite externe300.940.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane390.855.000
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora148.304.700
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane148.304.700
    01     Administraţie centrală138.600.000
    02     Învăţământ preşcolar21.948.013
    03     Învăţământ primar şi gimnazial193.177.160
    04     Învăţământ liceal395.123.087
    09     Învăţământ superior9.930.513.540
    10     Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice172.975.500
    14     Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi727.800.000
    20     Centre de calificare şi recalificare13.880.483
    25     Servicii publice descentralizate1.007.783.300
    50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ4.863.715.177
  5801       SĂNĂTATE12.417.319.189
      01   CHELTUIELI CURENTE5.317.579.903
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.292.499.012
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.835.804.701
      34   SUBVENŢII142.611.200
      38   TRANSFERURI2.046.664.990
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.264.303.986
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.835.435.300
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite5.835.435.300
      8501Rambursări de credite externe5.032.600.600
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane802.834.700
    01     Administraţie centrală651.090.000
    03     Spitale1.469.181.305
    05     Creşe4.519.608
    07     Centre de transfuzii sanguine661.603.000
    09     Centre de sănătate19.030.085
    25     Servicii publice descentralizate3.248.326.000
    50     Alte instituţii şi acţiuni sanitare6.363.569.191
  5901       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET7.284.763.632
      01   CHELTUIELI CURENTE7.146.248.632
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL243.979.564
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.656.607.175
      34   SUBVENŢII2.543.285.003
      38   TRANSFERURI2.702.376.890
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL119.065.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE19.450.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite19.450.000
      8501Rambursări de credite externe8.070.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane11.380.000
    01     Administraţie centrală230.921.900
    02     Biblioteci publice naţionale47.000.000
    04     Muzee605.304.251
    05     Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte595.860.000
    13     Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice360.000.000
    14     Centre culturale62.000.000
    15     Culte religioase1.150.836.000
    20     Activitatea sportivă1.689.411.284
    21     Activitatea de tineret104.217.950
    25     Servicii publice descentralizate166.051.000
    50     Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret2.273.161.247
  6001       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII46.128.382.676
      01   CHELTUIELI CURENTE45.981.873.375
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL346.694.951
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.711.851.018
      34   SUBVENŢII14.225.482
      38   TRANSFERURI43.909.101.924
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL76.412.301
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE70.097.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite70.097.000
      8501Rambursări de credite externe20.919.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane49.178.000
    01     Administraţie centrală210.237.687
    09     Ajutor social3.398.000.000
    14     Alocaţia de încredinţare şi plasament familial379.521.885
    15     Alocaţia de stat pentru copii12.138.290.420
    17     Ajutoare pentru soţii de militari în termen6.923.200