Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 491 din 18 noiembrie 2003 privind plantele medicinale şi aromatice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 26 noiembrie 2003 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 491 din 18 noiembrie 2003privind plantele medicinale şi aromatice Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 26 noiembrie 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege stabileşte cadrul general privind producţia, procesarea şi organizarea pieţei plantelor medicinale şi aromatice, relaţiile dintre producători, procesatori şi comercianţi. (2) În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: a) producţia reprezintă obţinerea prin cultivare sau recoltare din flora spontană a plantelor medicinale şi aromatice; b) prelucrarea reprezintă condiţionarea plantelor medicinale şi aromatice în: ceaiuri, condimente naturale, precum şi în materii prime pentru procesare; c) procesarea reprezintă transformarea materiilor prime obţinute prin prelucrare în produse care se comercializează: medicamente, cosmetice, suplimente nutritive şi dietetice, aditivi alimentari de aromatizare; d) producătorul este persoana fizică sau juridică ce cultivă plante medicinale şi aromatice; e) culegătorul este persoana fizică sau juridică ce recoltează din flora spontană plante medicinale şi aromatice; f) procesatorul este persoana fizică sau juridică ce prelucrează plantele medicinale şi aromatice pentru a obţine produse finite, în vederea comercializării; g) plantele medicinale şi aromatice sunt plantele din catalogul şi nomenclatorul naţional al plantelor medicinale şi aromatice din cultura şi flora spontană sau din catalogul oficial comunitar ori al unui stat membru al Uniunii Europene. (3) Catalogul şi nomenclatorul naţional al plantelor medicinale şi aromatice din cultura şi flora spontană se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. Articolul 2În sensul prezentei legi, autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul plantelor medicinale şi aromatice este Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, denumit în continuare autoritate competentă. Articolul 3 (1) Pentru plantele medicinale şi aromatice care se comercializează în stare proaspătă şi procesate se stabilesc norme tehnice de producere şi comercializare. Normele tehnice de producere şi comercializare a plantelor medicinale şi aromatice se elaborează de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi de Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii. (2) Pentru stabilirea normelor tehnice de producere şi comercializare a plantelor medicinale şi aromatice se au în vedere prevederile Ghidului de bună practică pentru cultivarea plantelor medicinale şi aromatice şi ale Ghidului de bună practică pentru recoltarea plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană. (3) Ghidul de bună practică pentru cultivarea plantelor medicinale şi aromatice şi Ghidul de bună practică pentru recoltarea plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. (4) Plantele medicinale şi aromatice destinate comercializării în stare proaspătă şi procesate pot fi introduse pe piaţă dacă sunt conforme cu normele tehnice de producere şi comercializare. (5) Produsele obţinute prin procesarea plantelor medicinale şi aromatice şi având indicaţii terapeutice se încadrează în categoria medicamentelor şi se autorizează pentru introducerea pe piaţă de către Agenţia Naţională a Medicamentului. (6) Supravegherea pe piaţă a produselor prevăzute la alin. (5) se realizează de către inspectorii din Direcţia generală farmaceutică, inspecţia de farmacie şi aparatură medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii şi de către inspectorii din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului. (7) Supravegherea pe piaţă pentru celelalte produse prevăzute la alin. (4) se face de către inspectorii Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi ai Ministerului Sănătăţii, precum şi de către persoanele autorizate din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Articolul 4Conformitatea cu normele tehnice de producere şi comercializare a plantelor medicinale şi aromatice, atât în stare proaspătă, cât şi procesate, se stabileşte, potrivit legii, de organismele de certificare acreditate în acest scop. Articolul 5Pentru a fi comercializate plantele medicinale şi aromatice sunt supuse procedurii de certificare. Articolul 6 (1) Se înfiinţează Comitetul tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice, format din 7-9 persoane, cercetători şi cadre didactice, experţi în domeniu, care examinează problemele legate de funcţionarea pieţei plantelor medicinale şi aromatice şi emite deciziile tehnice. (2) Componenţa, organizarea, funcţionarea şi locul de desfăşurare a activităţii Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei şi comerţului. Articolul 7 (1) În scopul dezvoltării sectorului şi al punerii în valoare a resurselor din domeniul plantelor medicinale şi aromatice, Comitetul tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice elaborează programe referitoare la producerea, procesarea şi promovarea plantelor medicinale şi aromatice pentru perioade de la un an până la 3 ani. (2) Producătorii agricoli, cultivatori de plante medicinale şi aromatice, beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2002. Articolul 8Autoritatea competentă întocmeşte anual lista cu denumirea programelor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi ţine evidenţa programelor de interes naţional. Articolul 9Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Economiei şi Comerţului, împreună cu Comitetul tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice şi Consiliul pe produs, întocmesc Strategia naţională a sectorului de plante medicinale şi aromatice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul 10 (1) Între producătorii agricoli şi/sau culegătorii de plante medicinale şi aromatice, pe de o parte, şi comercianţi şi/sau procesatori, pe de altă parte, se încheie contracte. (2) Contractele prevăzute la alin. (1) se înregistrează, în scop statistic, la autoritatea competentă. Articolul 11 (1) Producătorii agricoli de plante medicinale şi aromatice au obligaţia de a declara anual suprafaţa efectiv cultivată, pe specii, şi livrările realizate. (2) Declaraţiile se înregistrează la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti. (3) Situaţia centralizatoare a acestor înregistrări se transmite Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. Articolul 12Plantele medicinale şi aromatice, în stare proaspătă şi procesate, care provin din Uniunea Europeană, legal produse, pot fi comercializate pe teritoriul României dacă îndeplinesc condiţiile stabilite de reglementările legale naţionale în domeniu. Articolul 13În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu consultarea Consiliului pe produs, emite ordinele prevăzute la art. 1 alin. (3) şi art. 3 alin. (3) şi, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Economiei şi Comerţului, elaborează ordinele comune prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 6 alin. (2).Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 18 noiembrie 2003.Nr. 491.---------------

Noutăți

 • LEGE nr. 298 din 7 noiembrie 2007 pentru completarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 noiembrie 2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
 • LEGE nr. 626 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000-RO 0002 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 172 din 16 octombrie 2000 privind declararea oraşului Gherla, judeţul Cluj, municipiu
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • LEGE nr. 260 din 19 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 6 decembrie 2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 7 februarie 2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 49 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 7 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 202 din 16 iulie 2015 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 407 din 17 octombrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Ghindăoani prin reorganizarea comunei Bălţăteşti, judeţul Neamţ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 106 din 18 mai 2017 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 80 din 20 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Irlandei privind readmisia propriilor cetăţeni şi a cetăţenilor unor state terţe, care se afla ilegal pe teritoriile statelor lor, semnat la Bucureşti la 12 mai 2000
 • LEGE nr. 413 din 18 octombrie 2004 privind Ordinul Bărbăţie şi Credinţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 28 iunie 2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 4 aprilie 2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 42 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale
 • LEGE nr. 211 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 642 din 16 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 2 aprilie 2001
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 191 din 23 iunie 2005 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 225 din 25 noiembrie 2010 privind modificarea Legii nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 69 din 2 aprilie 2015 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 31 august 2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 22 noiembrie 2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 1 februarie 1999 pentru completarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 215 din 4 decembrie 2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 30 aprilie 2002 (*republicată*) privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi*)
 • LEGE nr. 86 din 20 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor
 • LEGE nr. 343 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
 • LEGE nr. 360 din 13 decembrie 2005 privind plata obligaţiilor financiare pe care România le are faţă de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)
 • LEGE nr. 16 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Rădeşti prin reorganizarea comunei Bălăbăneşti, judeţul Galaţi
 • LEGE nr. 91 din 9 februarie 1945 pentru înfiinţarea Casei de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice
 • LEGE nr. 522 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 18 din 28 februarie 2005 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 190 din 2 iulie 2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 240/2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene"
 • LEGE nr. 187 din 24 iulie 2017 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021